ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

           Golissanisuttam
   [203]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava rajagahe viharati
veluvane  kalandakanivape  .  tena  kho  pana samayena golissani
nama  bhikkhu arannako 1- padarasamacaro sanghamajjhe osato hoti
kenacideva karaniyena.
   [204]  Tatra  kho  ayasma  sariputto  golissanim nama
bhikkhum  arabbha  bhikkhu  amantesi  arannakenavuso  bhikkhuna
sanghagatena  sanghe  viharantena  sabrahmacarisu  sagaravena  bhavitabbam
sappatissena  .  sace  avuso  arannako bhikkhu sanghagato sanghe
viharanto  sabrahmacarisu  agaravo  hoti  appatisso  tassa bhavanti
vattaro   kimpanimassayasmato   arannakassa   ekassaranne
seriviharena yo ayamayasma sabrahmacarisu agaravo hoti appatissoti
tassa  2-  bhavanti vattaro tasma arannakena bhikkhuna sanghagatena
sanghe viharantena sabrahmacarisu sagaravena bhavitabbam sappatissena.
   [205] Arannakenavuso bhikkhuna sanghagatena sanghe viharantena
asanakusalena  bhavitabbam  iti  there ca bhikkhu nanupajajja nisidissami
nave  ca  bhikkhu  na  asanena  patibahissamiti  . sace avuso
@Footnote: 1 Po. aranniko .  2 Yu. agaravo appatissotissa.
Arannako  bhikkhu  sanghagato  sanghe  viharanto  na  asanakusalo
hoti  tassa  bhavanti  vattaro  kimpanimassayasmato  arannakassa
ekassaranne  seriviharena  yo  ayamayasma 1- abhisamacarikampi
dhammam  na  janatiti tassa 2- bhavanti vattaro tasma arannakena
bhikkhuna sanghagatena sanghe viharantena asanakusalena bhavitabbam 3-.
   [206] Arannakenavuso bhikkhuna sanghagatena sanghe viharantena
natikalena  gamo  pavisitabbo  na  4-  diva patikkamitabbam sace
avuso  arannako  bhikkhu  sanghagato  sanghe  viharanto atikalena
gamam  pavisati  diva  patikkamatiti  5-  tassa  bhavanti  vattaro
kimpanimassayasmato  arannakassa  ekassaranne  seriviharena  yo
ayamayasma  atikalena  gamam  pavisati  diva patikkamatiti tassa 6-
bhavanti  vattaro  tasma  arannakena  bhikkhuna  sanghagatena sanghe
viharantena natikalena gamo pavisitabbo na 7- diva patikkamitabbam.
   [207] Arannakenavuso bhikkhuna  sanghagatena sanghe viharantena
@Footnote: 1 ito param asanakusalo na hotiti vacanam marammapotthake dissati. 2 Yu. janatitissa.
@3 ito param abhisamacarikopi dhammo janitabbo sace avuso arannako bhikkhu ...
@abhisamacarikampi dhammam na janati tassa bhavanti vattaro kimpanimassayasmato ... na
@janatiti tassa bhavanti vattaro tasma arannakena bhikkhuna ... abhisamacaro dhammo
@janitabboti vacanam marammapotthake dissati. 4-7 Po. natidiva .  5 Ma. itisaddo
@natthi. 6 Yu. patikkamatitissa.
Na purebhattam pacchabhattam kulesu carittam apajjitabbam . sace avuso
arannako  bhikkhu  sanghagato  sanghe  viharanto purebhattam pacchabhattam
kulesu carittam apajjati tassa bhavanti vattaro ayannunimassayasmato 1-
arannakassa  ekassaranne  seriviharena  viharato  vikale cariya
bahulikata  tamenam sanghagatampi samudacaratiti tassa 2- bhavanti vattaro
tasma arannakena bhikkhuna sanghagatena sanghe viharantena na purebhattam
pacchabhattam kulesu carittam apajjitabbam.
   [208] Arannakenavuso bhikkhuna sanghagatena sanghe viharantena
anuddhatena  bhavitabbam  acapalena  .  sace avuso arannako bhikkhu
sanghagato  sanghe  viharanto  uddhato  hoti  capalo  tassa bhavanti
vattaro  idannunimassayasmato  1-  arannakassa  ekassaranne
seriviharena  viharato  uddhaccam  capalyam  bahulikatam tamenam sanghagatampi
samudacaratiti  tassa 2- bhavanti vattaro tasma arannakena bhikkhuna
sanghagatena sanghe viharantena anuddhatena bhavitabbam acapalena.
   [209] Arannakenavuso bhikkhuna sanghagatena sanghe viharantena
amukharena  bhavitabbam  avikinnavacena  .  sace  avuso  arannako
bhikkhu  sanghagato  sanghe  viharanto  mukharo hoti vikinnavaco tassa
bhavanti  vattaro  kimpanimassayasmato  arannakassa  ekassaranne
seriviharena  yo  ayamayasma  mukharo  vikinnavacoti  tassa  3-
@Footnote: 1 Po. kimpanimassayasmato .  2 Yu. samudacaratitissa .  3 Yu. vikinnavacotissa.
Bhavanti  vattaro  tasma  arannakena  bhikkhuna  sanghagatena sanghe
viharantena amukharena bhavitabbam avikinnavacena.
   [210] Arannakenavuso bhikkhuna sanghagatena sanghe viharantena
suvacena  bhavitabbam  kalyanamittena  .  sace  avuso  arannako
bhikkhu  sanghagato  sanghe  viharanto  dubbaco hoti papamitto tassa
bhavanti  vattaro  kimpanimassayasmato  arannakassa  ekassaranne
seriviharena  yo  ayamayasma  dubbaco  papamittoti tassa bhavanti
vattaro  tasma  arannakena bhikkhuna sanghagatena sanghe viharantena
suvacena bhavitabbam kalyanamittena.
   [211]  Arannakenavuso  bhikkhuna  indriyesu  guttadvarena
bhavitabbam  .  sace avuso arannako bhikkhu indriyesu guttadvaro
na  hoti 1- tassa bhavanti vattaro kimpanimassayasmato arannakassa
ekassaranne  seriviharena yo ayamayasma indriyesu guttadvaro
na  hotiti  tassa 2- bhavanti vattaro tasma arannakena bhikkhuna
indriyesu guttadvarena bhavitabbam.
   [212] Arannakenavuso bhikkhuna bhojane mattannuna bhavitabbam.
Sace avuso 3- arannako bhikkhu bhojane amattannu hoti tassa bhavanti
vattaro   kimpanimassayasmato   arannakassa   ekassaranne
seriviharena  yo  ayamayasma  bhojane  amattannu  4-  hotiti
tassa  5-  bhavanti  vattaro  tasma arannakena bhikkhuna bhojane
@Footnote: 1 Yu. aguttadvaro hoti .  2 Yu. aguttadvarotissa . 3 Ma. avusoti natthi.
@4 Ma. amattannuti .  5 Yu. amattannatissa.
Mattannuna bhavitabbam.
   [213] Arannakenavuso bhikkhuna jagariyam anuyuttena bhavitabbam.
Sace avuso arannako bhikkhu jagariyam ananuyutto hoti tassa bhavanti
vattaro   kimpanimassayasmato   arannakassa   ekassaranne
seriviharena  yo ayamayasma jagariyam ananuyutto hotiti 1- tassa
bhavanti  vattaro  tasma  arannakena  bhikkhuna jagariyam anuyuttena
bhavitabbam.
   [214]  Arannakenavuso  bhikkhuna araddhaviriyena bhavitabbam .
Sace  avuso arannako bhikkhu kusito hoti tassa bhavanti vattaro
kimpanimassayasmato   arannakassa   ekassaranne   seriviharena
yo  ayamayasma  kusito 2- hotiti tassa bhavanti vattaro tasma
arannakena bhikkhuna araddhaviriyena bhavitabbam.
   [215]  Arannakenavuso  bhikkhuna  upatthitasatina bhavitabbam .
Sace  avuso  arannako  bhikkhu  mutthassati  hoti  tassa  bhavanti
vattaro   kimpanimassayasmato   arannakassa   ekassaranne
seriviharena  yo  ayamayasma  mutthassatiti  tassa bhavanti vattaro
tasma arannakena bhikkhuna upatthitasatina bhavitabbam.
   [216]  Arannakenavuso  bhikkhuna  samahitena  bhavitabbam .
Sace  avuso  arannako  bhikkhu  asamahito  hoti  tassa bhavanti
vattaro   kimpanimassayasmato   arannakassa   ekassaranne
@Footnote: 1 Yu. ananuyuttotissa. 2 Ma. kusitoti. Yu. kusitotissa.
Seriviharena yo ayamayasma asamahitoti tassa 1- bhavanti vattaro
tasma arannakena bhikkhuna samahitena bhavitabbam.
   [217]  Arannakenavuso  bhikkhuna  pannavata  bhavitabbam .
Sace  avuso  arannako  bhikkhu  duppanno  hoti  tassa  bhavanti
vattaro   kimpanimassayasmato   arannakassa   ekassaranne
seriviharena yo ayamayasma duppannoti tassa 2- bhavanti vattaro
tasma arannakena bhikkhuna pannavata bhavitabbam.
   [218]  Arannakenavuso  bhikkhuna abhidhamme abhivinaye yogo
karaniyo  .  santavuso  arannakam  bhikkhum  abhidhamme  abhivinaye
panham  pucchitaro  .  sace  avuso  arannako  bhikkhu abhidhamme
abhivinaye  panham  puttho  na  sampayati  tassa  bhavanti  vattaro
kimpanimassayasmato  arannakassa  ekassaranne  seriviharena  yo
ayamayasma  abhidhamme  abhivinaye  panham  puttho  na  sampayatiti
tassa  3-  bhavanti  vattaro tasma arannakena bhikkhuna abhidhamme
abhivinaye yogo karaniyo.
   [219]  Arannakenavuso  bhikkhuna ye te santa vimokkha
atikkamma  rupe  aruppa  tattha  yogo  karaniyo  . santavuso
arannakam  bhikkhum ye te santa vimokkha atikkamma rupe aruppa
tattha [4]- pucchitaro . sace avuso arannako bhikkhu ye te santa
vimokkha  atikkamma rupe aruppa tattha panham puttho na sampayati
@Footnote: 1 Yu. asamahitotissa . 2 Yu. duppannotissa .  3 Yu. sampayatitissa.
@4 Po. Ma. Yu. panham.
Tassa  1-  bhavanti  vattaro  kimpanimassayasmato  arannakassa
ekassaranne seriviharena yo ayamayasma ye te santa vimokkha
atikkamma rupe aruppa tattha panham puttho na sampayatiti tassa 2-
bhavanti vattaro tasma arannakena bhikkhuna ye te santa vimokkha
atikkamma rupe aruppa tattha yogo karaniyo.
   [220]  Arannakenavuso  bhikkhuna  uttarimanussadhamme  yogo
karaniyo  .  santavuso  arannakam  bhikkhum  uttarimanussadhamme  panham
pucchitaro  .  sace  avuso  arannako  bhikkhu uttarimanussadhamme
panham puttho na sampayati tassa 3- bhavanti vattaro kimpanimassayasmato
arannakassa   ekassaranne   seriviharena  yo  ayamayasma
yassatthaya pabbajito tamattham 4- na janatiti tassa 5- bhavanti vattaro
tasma arannakena bhikkhuna uttarimanussadhamme yogo karaniyoti.
   [221]  Evam  vutte  ayasma mahamoggallano ayasmantam
sariputtam etadavoca arannakeneva nu kho avuso sariputta bhikkhuna
ime  dhamma samadaya vattitabba udahu gamantaviharinapiti 6- .
Arannakenapi  kho  avuso  moggallana  bhikkhuna  ime  dhamma
samadaya vattitabba pageva gamantaviharinati.
         Golissanisuttam nitthitam navamam.
           -------------
@Footnote: 1-3 Yu. sampayatissa .  2 Yu. sampayatitissa .  4 Yu. tampattham.
@5 Yu. janatitissa. 6 Ma. itisaddo natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 214-220. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=4373&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=4373&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=203&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=19              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=203              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=3409              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=3409              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]