ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

           Mahāvacchagottasuttaṃ
   [253]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
veḷuvane  kalandakanivāpe  .  atha  kho  vacchagotto  paribbājako
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ  kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho vacchagotto paribbājako bhagavantaṃ etadavoca dīgharattāhaṃ
bhotā gotamena sahakathī sādhu me bhavaṃ gotamo saṅkhittena kusalākusalaṃ
desetūti  .  saṅkhittenapi kho te ahaṃ vaccha kusalākusalaṃ deseyyaṃ
vitthārenapi kho te ahaṃ vaccha kusalākusalaṃ deseyyaṃ apica te ahaṃ
vaccha  saṅkhittena  kusalākusalaṃ  desessāmi  1-  taṃ suṇāhi sādhukaṃ
manasikarohi  bhāsissāmīti . evaṃ bhoti kho vacchagotto paribbājako
bhagavato paccassosi.
   [254] Bhagavā etadavoca lobho 2- kho vaccha akusalaṃ alobho
kho vaccha 3- kusalaṃ doso kho vaccha akusalaṃ adoso kho vaccha kusalaṃ
moho kho vaccha akusalaṃ amoho kho vaccha kusalaṃ iti kho vaccha ime
tayo dhammā akusalā tayo dhammā kusalā.
   {254.1} Pāṇātipāto kho vaccha akusalaṃ pāṇātipātā veramaṇī
kusalaṃ  adinnādānaṃ  kho  vaccha  akusalaṃ adinnādānā veramaṇī kusalaṃ
kāmesumicchācāro kho vaccha akusalaṃ kāmesumicchācārā veramaṇī kusalaṃ
@Footnote: 1 Po. deseyyāmi .  2 Po. lobho ... doso ... moho ... akusalaṃ alobho ...
@adoso ... amoho ... kusalaṃ . 3 Ma. Yu. kho vacchāti natthi.
Musāvādo  kho  vaccha  akusalaṃ  musāvādā  veramaṇī  kusalaṃ pisuṇā
vācā  kho  vaccha  akusalaṃ  pisuṇāya vācāya veramaṇī kusalaṃ pharusā
vācā  kho  vaccha  akusalaṃ  pharusāya  vācāya  veramaṇī  kusalaṃ
samphappalāpo  kho  vaccha  akusalaṃ  samphappalāpā  veramaṇī  kusalaṃ
abhijjhā  kho  vaccha  akusalaṃ  anabhijjhā  kusalaṃ  byāpādo  kho
vaccha  akusalaṃ  abyāpādo  kusalaṃ  micchādiṭṭhi  kho  vaccha  akusalaṃ
sammādiṭṭhi  kusalaṃ  iti  kho  vaccha  ime  dasa  dhammā  akusalā
dasa dhammā kusalā.
   {254.2}  Yato  kho  vaccha  bhikkhuno  taṇhā pahīnā hoti
ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā
hoti so bhikkhu arahaṃ khīṇāsavo vusitavā 1- katakaraṇīyo ohitabhāro
anuppattasadattho parikkhīṇabhavasaññojano sammadaññā vimuttoti.
   [255]  Tiṭṭhatu bhavaṃ gotamo atthi pana 2- bhoto gotamassa
ekabhikkhu  3-  sāvako [4]- āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja
viharatīti . na kho vaccha ekaṃyeva sataṃ na dve satāni na tīṇi satāni na
cattāri satāni na pañca satāni atha kho vaccha 5- bhiyyova ye bhikkhū mama
sāvakā  āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva
dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja 6- viharantīti.
   {255.1} Tiṭṭhatu bhavaṃ gotamo tiṭṭhantu bhikkhū atthi pana bhoto
gotamassa  ekabhikkhunīpi  sāvikā āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ   diṭṭheva   dhamme   sayaṃ   abhiññā  sacchikatvā
@Footnote: 1 Po. vusitabrahmacariyo . 2 Ma. pana te .  3 Ma. ekabhikkhupi .  4 Ma.
@etthantare yoti dissati .  5 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati  6 Yu. ayaṃ
@pāṭho na dissati 6 Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
Upasampajja viharatīti . na kho vaccha ekaṃyeva sataṃ na dve satāni
na tīṇi satāni na cattāri satāni na pañca satāni atha kho bhiyyova
yā  bhikkhuniyo  mama  sāvikā  āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja
viharantīti.
   [256]  Tiṭṭhatu bhavaṃ gotamo tiṭṭhantu bhikkhū tiṭṭhantu bhikkhuniyo
atthi  pana bhoto gotamassa ekupāsakopi sāvako gihī odātavasano
sabrahmacārī  1-  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā
opapātiko  tattha  parinibbāyī  anāvattidhammo  tasmā  lokāti .
Na kho vaccha ekaṃyeva sataṃ na dve satāni na tīṇi satāni na cattāri
satāni na pañca satāni atha kho bhiyyova ye upāsakā mama sāvakā
gihī   odātavasanā   sabrahmacārino   pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ   parikkhayā   opapātikā   tattha   parinibbāyino
anāvattidhammā tasmā lokāti.
   {256.1} Tiṭṭhatu bhavaṃ gotamo tiṭṭhantu bhikkhū tiṭṭhantu bhikkhuniyo
tiṭṭhantu  upāsakā  gihī odātavasanā sabrahmacārino 2- atthi pana
bhoto  gotamassa  ekupāsakopi sāvako gihī odātavasano kāmabhogī
sāsanakaro  ovādapatikaro  [3]-   tiṇṇavicikiccho  vigatakathaṃkatho
vesārajjappatto aparappaccayo satthu sāsane viharatīti . na kho vaccha
ekaṃyeva sataṃ na dve satāni na tīṇi satāni na cattāri satāni na pañca
@Footnote: 1 Ma. brahmacārī yo .  2 Ma. brahmacārino .  3 Ma. etthantare yoti dissati.
Satāni atha kho bhiyyova ye upāsakā mama sāvakā gihī odātavasanā
kāmabhogino  sāsanakarā  ovādapatikarā  tiṇṇavicikicchā  vigatakathaṃkathā
vesārajjappattā aparappaccayā satthu sāsane viharantīti.
   {256.2} Tiṭṭhatu bhavaṃ gotamo tiṭṭhantu bhikkhū tiṭṭhantu bhikkhuniyo
tiṭṭhantu  upāsakā  gihī  odātavasanā  sabrahmacārino  tiṭṭhantu
upāsakā  gihī odātavasanā kāmabhogino atthi pana bhoto gotamassa
ekupāsikāpi sāvikā gihī odātavasanā sabrahmacārinī [1]- pañcannaṃ
orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  opapātikā  tatthaparinibbāyinī
anāvattidhammā tasmā lokāti . na kho vaccha ekaṃyeva sataṃ na dve
satāni na tīṇi satāni na cattāri satāni na pañca satāni atha kho
bhiyyova yā upāsikā mama sāvikā gihī odātavasanā sabrahmacāriniyo
pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  opapātikā  tattha
parinibbāyiniyo anāvattidhammā tasmā lokāti.
   {256.3} Tiṭṭhatu bhavaṃ gotamo tiṭṭhantu bhikkhū tiṭṭhantu bhikkhuniyo
tiṭṭhantu  upāsakā  gihī  odātavasanā  sabrahmacārino  tiṭṭhantu
upāsakā  gihī  odātavasanā  kāmabhogino  tiṭṭhantu  upāsikā gihī
odātavasanā  sabrahmacāriniyo  atthi  pana  bhoto  gotamassa
ekupāsikāpi  sāvikā  gihī odātavasanā kāmabhoginī sāsanakarā 2-
ovādapatikarā  [3]-  tiṇṇavicikicchā  vigatakathaṃkathā  vesārajjappattā
aparappaccayā satthu sāsane viharatīti . na kho vaccha ekaṃyeva sataṃ na
@Footnote: 1 Ma. etthantare yāti dissati. 2 Ma. sāsanakārī. 3 Ma. etthantare yāti dissati.
Dve  satāni  na  tīṇi satāni na cattāri satāni na pañca satāni
atha  kho  bhiyyova  yā  upāsikā mama sāvikā gihī odātavasanā
kāmabhoginiyo  sāsanakarā  ovādapatikarā  tiṇṇavicikicchā  vigatakathaṃkathā
vesārajjappattā aparappaccayā satthu sāsane viharantīti.
   [257]  Sace  hi  bho  gotama imaṃ dhammaṃ bhavaṃyeva gotamo
ārādhako abhavissa no ca kho bhikkhū ārādhakā abhaviṃsu 1- evamidaṃ
brahmacariyaṃ  apparipūraṃ  abhavissa  tenaṅgena  yasmā  ca  kho bho
gotama  imaṃ dhammaṃ bhavañceva gotamo ārādhako bhikkhū ca ārādhakā
evamidaṃ  brahmacariyaṃ paripūraṃ tenaṅgena . sace hi bho gotama imaṃ
dhammaṃ  bhavañceva  gotamo  ārādhako  abhavissa bhikkhū ca ārādhakā
abhavissaṃsu  no  ca  kho  bhikkhuniyo  ārādhikā  abhaviṃsu  evamidaṃ
brahmacariyaṃ  apparipūraṃ  abhavissa  tenaṅgena  yasmā  ca  kho  bho
gotama  imaṃ dhammaṃ bhavañceva gotamo ārādhako bhikkhū ca ārādhakā
bhikkhuniyo ca ārādhikā evamidaṃ brahmacariyaṃ paripūraṃ tenaṅgena.
   [258] Sace hi bho gotama imaṃ dhammaṃ bhavañceva gotamo ārādhako
abhavissa  bhikkhū  ca  ārādhakā  abhavissaṃsu  bhikkhuniyo ca ārādhikā
abhavissaṃsu  no  ca  kho upāsakā gihī odātavasanā sabrahmacārino
ārādhakā   abhaviṃsu  evamidaṃ  brahmacariyaṃ  apparipūraṃ  abhavissa
tenaṅgena  yasmā ca kho bho gotama imaṃ dhammaṃ bhavañceva gotamo
ārādhako bhikkhū [2]- ārādhakā bhikkhuniyo ca ārādhikā upāsakā ca
@Footnote: 1 Po. abhavissuṃ. Ma. abhavissaṃsu .  2 Yu. ca.
Gihī  odātavasanā sabrahmacārino ārādhakā 1- evamidaṃ brahmacariyaṃ
paripūraṃ tenaṅgena.
   {258.1} Sace hi bho gotama imaṃ dhammaṃ bhavañceva gotamo ārādhako
abhavissa bhikkhū ca ārādhakā abhavissaṃsu bhikkhuniyo ca ārādhikā abhavissaṃsu
upāsakā ca gihī odātavasanā sabrahmacārino ārādhakā abhavissaṃsu no
ca kho 2- upāsakā gihī odātavasanā kāmabhogino ārādhakā abhaviṃsu [3]-
evamidaṃ brahmacariyaṃ apparipūraṃ abhavissa tenaṅgena yasmā ca kho bho gotama
imaṃ dhammaṃ bhavañceva  gotamo ārādhako bhikkhū ca ārādhakā bhikkhuniyo ca
ārādhikā  upāsakā ca gihī odātavasanā sabrahmacārino ārādhakā
upāsakā ca gihī odātavasanā kāmabhogino ārādhakā [4]- evamidaṃ
brahmacariyaṃ paripūraṃ tenaṅgena.
   {258.2} Sace hi bho gotama imaṃ dhammaṃ bhavañceva gotamo ārādhako
abhavissa bhikkhū ca ārādhakā abhavissaṃsu bhikkhuniyo ca ārādhikā abhavissaṃsu
upāsakā  ca  gihī odātavasanā sabrahmacārino ārādhakā abhavissaṃsu
upāsakā ca gihī odātavasanā kāmabhogino ārādhakā abhavissaṃsu no
ca  kho 5- upāsikā gihī odātavasanā sabrahmacāriniyo ārādhikā
abhaviṃsu  6-  evamidaṃ brahmacariyaṃ aparipūraṃ abhavissa tenaṅgena yasmā
ca kho bho gotama imaṃ dhammaṃ bhavañceva gotamo ārādhako bhikkhū ca
ārādhakā  bhikkhuniyo  ca ārādhikā upāsakā ca gihī odātavasanā
sabrahmacārino ārādhakā upāsakā ca gihī odātavasanā kāmabhogino
@Footnote: 1 potthake upāsakā ca gihī odātavasanā kāmabhogino ārādhakāti dissati.
@2-5 Po. no ca khoti na dissati .  3 Po. no ca kho upāsikā gihī odātavasanā
@brahmacāriniyo ārādhakā abhavissunti dissati .  4 Po. upāsikā ca gihī
@odātavasanā brahmacāriniyo ārādhakā .  6 Po. no ca kho upāsikā gihī
@odātavasanā kāmabhoginiyo ārādhakā abhavissuṃ.
Ārādhakā upāsikā ca gihī odātavasanā sabrahmacāriniyo ārādhikā 1-
evamidaṃ brahmacariyaṃ paripūraṃ tenaṅgena.
   {258.3} Sace 2- hi bho gotama imaṃ dhammaṃ bhavañceva gotamo
ārādhako  abhavissa  bhikkhū  ca  ārādhakā  abhavissaṃsu bhikkhuniyo ca
ārādhikā  abhavissaṃsu  upāsakā ca gihī odātavasanā sabrahmacārino
ārādhakā  abhavissaṃsu  upāsakā  ca gihī odātavasanā kāmabhogino
ārādhakā  abhavissaṃsu upāsikā ca gihī odātavasanā sabrahmacāriniyo
ārādhikā abhavissaṃsu no ca kho upāsikā gihī odātavasanā kāmabhoginiyo
ārādhikā  abhaviṃsu  evamidaṃ brahmacariyaṃ apparipūraṃ abhavissa tenaṅgena
yasmā ca kho bho gotama imaṃ dhammaṃ bhavañceva gotamo ārādhako bhikkhū ca
ārādhakā  bhikkhuniyo  ca ārādhikā upāsakā ca gihī odātavasanā
sabrahmacārino ārādhakā upāsakā ca gihī odātavasanā kāmabhogino
ārādhakā  upāsikā  ca  gihī  odātavasanā  sabrahmacāriniyo
ārādhikā  upāsikā  ca gihī odātavasanā kāmabhoginiyo ārādhikā
evamidaṃ brahmacariyaṃ paripūraṃ tenaṅgena.
   [259]  Seyyathāpi  bho  gotama  gaṅgā  nadī  samuddaninnā
samuddapoṇā  samuddapabbhārā  samuddaṃ  āhacca  tiṭṭhati  evamevāyaṃ
bhoto  gotamassa  parisā sagahaṭṭhapabbajitā nibbānaninnā nibbānapoṇā
nibbānapabbhārā   nibbānaṃ   āhacca   tiṭṭhati  .  abhikkantaṃ
bho  gotama  abhikkantaṃ bho gotama seyyathāpi [3]- nikkujjitaṃ vā
@Footnote: 1 Po. upāsikā ca gihī odātavasanā kāmabhoginiyo ārādhakā . 2 Po. sace
@hi bho .pe. paripūraṃ tenaṅgenāti natthi .  3 Yu. bho gotama.
Ukkujjeyya  paṭicchannaṃ vā vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya
andhakāre  vā  telapajjotaṃ  dhāreyya cakkhumanto rūpāni dakkhantīti
evameva  bhotā gotamena anekapariyāyena dhammo pakāsito esāhaṃ
bhavantaṃ  gotamaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  labheyyāhaṃ
bhoto  gotamassa  santike  pabbajjaṃ  labheyyaṃ  upasampadanti . yo
kho  vaccha  aññatitthiyapubbo  imasmiṃ  dhammavinaye  ākaṅkhati pabbajjaṃ
ākaṅkhati  upasampadaṃ  so  cattāro  māse  parivasati  catunnaṃ
māsānaṃ  accayena  āraddhacittā  bhikkhū  pabbājenti upasampādenti
bhikkhubhāvāya  apica  khvettha  1- puggalavemattatā viditāti . sace
bhante  aññatitthiyapubbā  imasmiṃ  dhammavinaye  ākaṅkhantā  pabbajjaṃ
ākaṅkhantā  upasampadaṃ  cattāro  māse  parivasanti catunnaṃ māsānaṃ
accayena  āraddhacittā bhikkhū pabbājenti upasampādenti bhikkhubhāvāya
ahaṃ  cattāri  vassāni parivasissāmi [2]- catunnaṃ vassānaṃ accayena
āraddhacittā  bhikkhū  pabbājentu  upasampādentu  bhikkhubhāvāyāti .
Alattha kho vacchagotto paribbājako bhagavato santike pabbajjaṃ alattha
upasampadaṃ.
   [260] Acirūpasampanno kho panāyasmā vacchagotto addhamāsūpa-
sampanno  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho āyasmā
vacchagotto  bhagavantaṃ  etadavoca  yāvatakaṃ  bhante sekhena ñāṇena
@Footnote: 1 Ma. mettha .  2. Yu. maṃ.
Sekhāya  vijjāya  pattabbaṃ  anuppattaṃ [1]- mayā uttariṃ 2- me
bhagavā dhammaṃ desetūti . tenahi tvaṃ vaccha dve dhamme uttariṃ bhāvehi
samathañca  3-  vipassanañca ime kho te vaccha dve dhammā uttariṃ
bhāvitā samatho ca vipassanā ca anekadhātupaṭivedhāya saṃvattissanti.
   [261]  So  tvaṃ  vaccha  yāvadeva  ākaṅkhissasi anekavihitaṃ
iddhividhaṃ  paccanubhaveyyaṃ  ekopi  hutvā  bahudhāpi  assaṃ  bahudhāpi
hutvā  eko  assaṃ  āvibhāvaṃ  tirobhāvaṃ  tirokuḍḍaṃ  tiropākāraṃ
tiropabbataṃ  asajjamāno  gaccheyyaṃ  seyyathāpi  ākāse  paṭhaviyaṃpi
ummujjanimmujjaṃ  kareyyaṃ  seyyathāpi  udake  udakepi  abhijjamāne
gaccheyyaṃ  seyyathāpi  paṭhaviyaṃ  ākāsepi pallaṅkena saṅkameyyaṃ 4-
seyyathāpi  pakkhī  sakuṇo  imepi  candimasuriye  evaṃmahiddhike
evaṃmahānubhāve  pāṇinā  parimaseyyaṃ  5-  parimajjeyyaṃ  yāva
brahmalokāpi  kāyena  saṃvatteyyanti  .  tatra tatreva sakkhibhabbataṃ
pāpuṇissasi sati sati āyatane.
   [262] So tvaṃ vaccha yāvadeva ākaṅkhissasi dibbāya sotadhātuyā
visuddhāya atikkantamānusakāya 6- ubho sadde suṇeyyaṃ seyyathīdaṃ 7-
dibabe ca mānusake 8- ca ye dūre santike cāti. Tatra tatreva
sakkhibhabbataṃ pāpuṇissasi sati sati āyatane.
   [263]  So  tvaṃ  vaccha  yāvadeva  ākaṅkhissasi parasattānaṃ
parapuggalānaṃ  cetasā  ceto  paricca  pajāneyyaṃ sarāgaṃ vā cittaṃ
@Footnote: 1 Ma. taṃ   2 Po. Ma. uttariṃ ca .  3 Ma. samādhiñca .  4 Ma. kameyyaṃ.
@Po. caṅkameyyaṃ. 5 Ma. parāmaseyyaṃ. 6 Po. ...mānusikāya.
@7 Ma. ayaṃ pāṭho na dissati. 8 Ma. mānuse.
Sarāgaṃ  cittanti  pajāneyyaṃ  vītarāgaṃ  vā  cittaṃ vītarāgaṃ cittanti
pajāneyyaṃ  sadosaṃ  vā  cittaṃ  sadosaṃ cittanti pajāneyyaṃ vītadosaṃ
vā  cittaṃ  vītadosaṃ  cittanti  pajāneyyaṃ samohaṃ vā cittaṃ samohaṃ
cittanti  pajāneyyaṃ  vītamohaṃ  vā  cittaṃ  vītamohaṃ  cittanti
pajāneyyaṃ  saṅkhittaṃ  vā  cittaṃ  saṅkhittaṃ  cittanti  pajāneyyaṃ
vikkhittaṃ  vā  cittaṃ  vikkhittaṃ  cittanti  pajāneyyaṃ  mahaggataṃ  vā
cittaṃ  mahaggataṃ  cittanti  pajāneyyaṃ  amahaggataṃ  vā  cittaṃ
amahaggataṃ  cittanti  pajāneyyaṃ   sauttaraṃ  vā  cittaṃ  sauttaraṃ
cittanti  pajāneyyaṃ  anuttaraṃ  vā  cittaṃ  anuttaraṃ  cittanti
pajāneyyaṃ  samāhitaṃ  vā  cittaṃ  samāhitaṃ  cittanti  pajāneyyaṃ
asamāhitaṃ  vā  cittaṃ  asamāhitaṃ  cittanti  pajāneyyaṃ  vimuttaṃ
vā  cittaṃ  vimuttaṃ  cittanti pajāneyyaṃ avimuttaṃ vā cittaṃ avimuttaṃ
cittanti  pajāneyyanti  .  tatra  tatreva  sakkhibhabbataṃ  pāpuṇissasi
sati sati āyatane.
   [264]  So  tvaṃ  vaccha  yāvadeva  ākaṅkhissasi anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ  anussareyyaṃ  seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ dvepi jātiyo
tissopi  jātiyo  catassopi  jātiyo pañcapi jātiyo dasapi jātiyo
vīsampi  jātiyo  tiṃsampi  jātiyo  cattāḷīsampi  jātiyo paññāsampi
jātiyo  jātisatampi  1-  jātisahassampi  jātisatasahassampi  anekepi
saṃvaṭṭakappe  anekepi  vivaṭṭakappe  anekepi  saṃvaṭṭavivaṭṭakappe
@Footnote: 1 Ma. satampi jātiyo sahassampi jātiyo satasahassampi jātiyo.
Amutrāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo  evamāhāro  evaṃ
sukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato cuto amutra udapādiṃ
tatrāpāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo  evamāhāro evaṃ
sukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato  cuto  idhūpapannoti
iti  sākāraṃ  sauddesaṃ  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ anussareyyanti .
Tatra tatreva sakkhibhabbataṃ pāpuṇissasi sati sati āyatane.
   [265] So tvaṃ vaccha yāvadeva ākaṅkhissasi dibbena cakkhunā
visuddhena  atikkantamānusakena satte passeyyaṃ cavamāne upapajjamāne
hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage
satte  pajāneyyaṃ  ime  vata  bhonto  sattā  kāyaduccaritena
samannāgatā    vacīduccaritena    samannāgatā   manoduccaritena
samannāgatā  ariyānaṃ  upavādakā  micchādiṭṭhikā  micchādiṭṭhikamma-
samādānā  te  kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ
nirayaṃ  upapannā  ime  vā  pana  bhonto  sattā  kāyasucaritena
samannāgatā  vacīsucaritena  samannāgatā  manosucaritena  samannāgatā
ariyānaṃ  anupavādakā  sammādiṭṭhikā  sammādiṭṭhikammasamādānā  te
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ lokaṃ upapannāti . iti
dibbena  cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passeyyaṃ
cavamāne  upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate
Duggate  yathākammūpage  satte  pajāneyyanti  .  tatra  tatreva
sakkhibhabbataṃ pāpuṇissasi sati sati āyatane.
   [266]  So tvaṃ vaccha yāvadeva ākaṅkhissasi āsavānaṃ khayā
anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  upasampajja  vihareyyanti  .  tatra  tatreva sakkhibhabbataṃ
pāpuṇissasi sati sati āyataneti.
   [267]  Atha  kho  āyasmā  vacchagotto  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinanditvā  anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
padakkhiṇaṃ  katvā  pakkāmi . atha kho āyasmā vacchagotto eko
vūpakaṭṭho  appamatto  ātāpī  pahitatto  viharanto  nacirasseva
yassatthāya  kulaputtā  sammadeva  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti
tadanuttaraṃ  brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  upasampajja  vihāsi  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ
kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  abbhaññāsi  .  aññataro kho
panāyasmā vacchagotto arahataṃ ahosi.
   [268]  Tena  kho  pana  samayena  sambahulā bhikkhū bhagavantaṃ
dassanāya  gacchanti  .  addasā  kho  āyasmā  vacchagotto te
bhikkhū  dūratova gacchante  1- disvāna yena te bhikkhū tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  te  bhikkhū  etadavoca  handa  kahaṃ  pana  tumhe
āyasmanto  gacchathāti  .  bhagavantaṃ  kho  mayaṃ  āvuso dassanāya
@Footnote: 1 Ma. āgacchante.
Gacchāmāti  .  tenahāyasmanto mama vacanena bhagavato pāde sirasā
vandatha  vacchagotto 1- bhante bhikkhu bhagavato pāde sirasā vandati
evañca vadeti 2- pariciṇṇo me bhagavā pariciṇṇo me sugatoti .
Evamāvusoti  kho te bhikkhū āyasmato vacchagottassa paccassosuṃ .
Atha  kho  te  bhikkhū  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  3-  ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinnā
kho  te  bhikkhū  bhagavantaṃ  etadavocuṃ āyasmā bhante vacchagotto
bhagavato  pāde  sirasā  vandati  evañca  vadeti  pariciṇṇo  me
bhagavā pariciṇṇo me sugatoti. Pubbeva me 4- bhikkhave vacchagotto 5-
bhikkhu  cetasā  ceto  paricca  vidito tevijjo vacchagotto bhikkhu
mahiddhiko  mahānubhāvoti  .  devatāpi  me  etamatthaṃ  ārocesuṃ
tevijjo bhante vacchagotto bhikkhu mahiddhiko mahānubhāvoti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Mahāvacchagottasuttaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. vacchagotto ... vandatīti ime pāṭhā na dissanti . 2 Ma. vadetha.
@3 Ma. abhivādetvā ... te bhikkhūti ime pāṭhā na dissanti . 4 Ma. mayā.
@5 Ma. vacchagottassa bhikkhuno.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 250-262. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=5118              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=5118              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=253&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=23              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=253              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=3701              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=3701              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]