ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

            Māgaṇḍiyasuttaṃ
   [276]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  kurūsu viharati
kammāsadhammaṃ  nāma  kurūnaṃ  nigamo  bhāradvājagottassa  brāhmaṇassa
agyāgāre tiṇasantharake . atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  kammāsadhammaṃ  piṇḍāya  pāvisi . kammāsadhamme 1-
piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto  yena  aññataro
vanasaṇḍo  tenupasaṅkami  divāvihārāya  taṃ  vanasaṇḍaṃ  ajjhogāhetvā
aññatarasmiṃ rukkhamūle divāvihāraṃ nisīdi.
   [277]  Atha  kho  māgaṇḍiyo  2- paribbājako jaṅghāvihāraṃ
anucaṅkamamāno  anuvicaramāno  yena  bhāradvājagottassa  brāhmaṇassa
agyāgāraṃ  tenupasaṅkami  .  addasā  kho  māgaṇḍiyo paribbājako
bhāradvājagottassa  brāhmaṇassa  agyāgāre  tiṇasantharakaṃ  [3]-
disvāna  bhāradvājagottaṃ  brāhmaṇaṃ  etadavoca  kassa  4-  navayaṃ
samma  bhoto  bhāradvājassa  agyāgāre  tiṇasantharako  paññatto
samaṇaseyyānurūpaṃ  maññeti  .  atthi  bho māgaṇḍiya samaṇo gotamo
sakyaputto  sakyakulā  pabbajito  taṃ  kho  pana  bhavantaṃ  gotamaṃ
evaṃkalyāṇo  kittisaddo  abbhuggato  itipi  so  bhagavā  arahaṃ
sammāsambuddho   vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū  anuttaro
@Footnote: 1 Ma. kammāsadhammaṃ .  2 Sī. Ma. Yu. māgandiyo .  3 Ma. paññattaṃ.
@4 Ma. kissa tvaṃ samma.
Purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho  bhagavāti  tassesā
bhoto  gotamassa  seyyā  paññattāti  .  duddiṭṭhaṃ 1- vata bho
bhāradvāja  addasāma ye mayaṃ tassa bhoto gotamassa bhūnahanassa 2-
seyyaṃ addasāmāti.
   {277.1}  Rakkhassetaṃ  māgaṇḍiya  vācaṃ  rakkhassetaṃ māgaṇḍiya
vācaṃ  bahū  hi  tasseva  bhoto  gotamassa  khattiyapaṇḍitāpi
brāhmaṇapaṇḍitāpi gahapatipaṇḍitāpi samaṇapaṇḍitāpi
abhippasannā  vinītā  ariye  ñāye  dhamme  kusaleti  . sammukhā
cepi  mayaṃ  bhāradvāja  taṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ  passeyyāma sammukhāpi
naṃ  vadeyyāma  bhūnahano  3-  samaṇo  gotamoti  taṃ  kissa hetu
evañhi no sutte ocaratīti . sace taṃ bhoto māgaṇḍiyassa agaru
ārocessāmi  4- tassa 5- samaṇassa gotamassāti . appossukko
bhavaṃ bhāradvājo vutto ca 6- naṃ vadeyyāti.
   [278]  Assosi  kho  bhagavā dibbāya sotadhātuyā visuddhāya
atikkantamānusakāya   bhāradvājagottassa  brāhmaṇassa  māgaṇḍiyena
paribbājakena saddhiṃ imaṃ kathāsallāpaṃ . atha kho bhagavā sāyaṇhasamayaṃ
paṭisallānā  vuṭṭhito yena bhāradvājagottassa brāhmaṇassa agyāgāraṃ
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  nisīdi  paññatte  tiṇasantharake  .
Atha  kho  bhāradvājagotto  brāhmaṇo  yena  bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
@Footnote: 1 Ma. duddiṭṭhaṃ ... addasāmāti āmeṇḍitāni .  2 Sī. Ma. Yu. bhūnahuno.
@3 Sī. Ma. Yu. bhūnahu .  4 Ma. āroceyyāmi .  5 Ma. taṃ .  6 Ma. va.
Vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinnaṃ kho bhāradvājagottaṃ
brāhmaṇaṃ  bhagavā  etadavoca  ahu pana te bhāradvāja māgaṇḍiyena
paribbājakena  saddhiṃ  imaṃyeva  tiṇasantharakaṃ  ārabbha  kocideva
kathāsallāpoti  .  evaṃ  vutte  bhāradvājagotto  brāhmaṇo
saṃviggo  lomahaṭṭhajāto  bhagavantaṃ etadavoca etadeva kho pana mayaṃ
bhoto gotamassa ārocetukāmā atha ca pana bhavaṃ gotamo anakkhātaṃyeva
akkhāsīti  1-  .  ayañca  hidaṃ  2-  bhagavato bhāradvājagottena
brāhmaṇena  saddhiṃ  antarākathā  vippakatā  hoti  .  atha  kho
māgaṇḍiyo  paribbājako  jaṅghāvihāraṃ  anucaṅkamamāno  anuvicaramāno
yena  bhāradvājagottassa  brāhmaṇassa  agyāgāraṃ  yena  bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ
kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi.
   [279]  Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  māgaṇḍiyaṃ paribbājakaṃ bhagavā
etadavoca  cakkhu  3-  kho  māgaṇḍiya rūpārāmaṃ rūparataṃ rūpasammuditaṃ
taṃ  tathāgatassa  dantaṃ  guttaṃ  rakkhitaṃ saṃvutaṃ tassa ca saṃvarāya dhammaṃ
deseti  idannu  te  etaṃ māgaṇḍiya sandhāya bhāsitaṃ bhūnahano 4-
samaṇo  gotamoti  .  etadeva  pana  me  bho  gotama sandhāya
bhāsitaṃ  bhūnahano  samaṇo  gotamoti  taṃ  kissa  hetu  evañhi
no  sutte  ocaratīti  .  sotaṃ kho māgaṇḍiya saddārāmaṃ .pe.
@Footnote: 1 Sī. Yu. anakkhānaṃyeva akāsīti .  2 Ma. hi .  3 Ma. cakkhuṃ . 4 Ma. Yu. bhūnahu.
Ghānaṃ kho māgaṇḍiya gandhārāmaṃ ... jivhā kho māgaṇḍiya rasārāmā
rasaratā  rasasammuditā  sā  tathāgatassa  dantā  guttā  rakkhitā
saṃvutā  tassa ca saṃvarāya dhammaṃ deseti idannu te etaṃ kho 1-
māgaṇḍiya  sandhāya  bhāsitaṃ  bhūnahano  2-  samaṇo  gotamoti .
Etadeva  kho  pana  me  bho  gotama  sandhāya  bhāsitaṃ bhūnahano
samaṇo gotamoti taṃ kissa hetu evañhi no sutte ocaratīti.
   {279.1}  Kāyo kho māgaṇḍiya phoṭṭhabbārāmo .pe. mano
kho  māgaṇḍiya  dhammārāmo  dhammarato dhammasammudito so tathāgatassa
danto gutto rakkhito saṃvuto  tassa ca saṃvarāya dhammaṃ deseti idannu
te  etaṃ  māgaṇḍiya  sandhāya bhāsitaṃ bhūnahano samaṇo gotamoti .
Etadeva  kho pana me bho gotama sandhāya bhāsitaṃ bhūnahano samaṇo
gotamoti taṃ kissa hetu evañhi no sutte ocaratīti.
   [280]  Taṃ  kiṃ  maññasi māgaṇḍiya idhekacco cakkhuviññeyyehi
rūpehi  paricāritapubbo  assa  iṭṭhehi  kantehi manāpehi piyarūpehi
kāmūpasañhitehi  rajanīyehi  so aparena samayena rūpānaṃyeva samudayañca
aṭṭhaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca   yathābhūtaṃ
viditvā  rūpataṇhaṃ  pahāya  rūpapariḷāhaṃ  paṭivinodetvā  vigatapipāso
ajjhattaṃ  vūpasantacitto  vihareyya  imassa  pana  te  māgaṇḍiya
kimassa vacanīyanti . na kiñci bho gotama . taṃ kiṃ maññasi māgaṇḍiya
idhekacco   sotaviññeyyehi  saddehi  .pe.  ghānaviññeyyehi
@Footnote: 1 Ma. Yu. khoti pāṭhasaddo natthi .  2 Yu. bhūnahu sabbattha evaṃ ñātabbaṃ.
Gandhehi  ...  jivhāviññeyyehi  rasehi  ...  kāyaviññeyyehi
phoṭṭhabbehi paricāritapubbo assa iṭṭhehi kantehi manāpehi piyarūpehi
kāmūpasañhitehi  rajanīyehei  so  aparena  samayena  phoṭṭhabbānaṃyeva
samudayañca   aṭṭhaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca
yathābhūtaṃ   viditvā   phoṭṭhabbataṇhaṃ   pahāya   phoṭṭhabbapariḷāhaṃ
paṭivinodetvā   vigatapipāso  ajjhattaṃ  vūpasantacitto  vihareyya
imassa pana te māgaṇḍiya kimassa vacanīyanti. Na kiñci bho gotama.
   [281]  Ahaṃ kho pana māgaṇḍiya pubbe āgāriyabhūto samāno
pañcahi  kāmaguṇehi  samappito  samaṅgībhūto paricāresiṃ cakkhuviññeyyehi
rūpehi  iṭṭhehi  kantehi  manāpehi  piyarūpehi  kāmūpasañhitehi
rajanīyehi   sotaviññeyyehi   saddehi  .pe.  ghānaviññeyyehi
gandhehi ... jivhāviññeyyehi rasehi ... Kāyaviññeyyehi phoṭṭhabbehi
iṭṭhehi  kantehi  manāpehi  piyarūpehi  kāmūpasañhitehi rajanīyehi .
Tassa  mayhaṃ  māgaṇḍiya  tayo  pāsādā  ahesuṃ  eko  vassiko
eko  hemantiko  eko  gimhiko  .  so  kho ahaṃ māgaṇḍiya
vassike pāsāde cattāro māse nippurisehi turiyehi paricāriyamāno
na  heṭṭhāpāsādaṃ  orohāmi . so aparena samayena kāmānaṃyeva
samudayañca   aṭṭhaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca
yathābhūtaṃ  viditvā  kāmataṇhaṃ  pahāya  kāmapariḷāhaṃ  paṭivinodetvā
Vigatapipāso  ajjhattaṃ  vūpasantacitto  viharāmi . so aññe satte
passāmi  kāmesu  avītarāge  kāmataṇhāhi khajjamāne kāmapariḷāhena
pariḍayhamāne  kāme  paṭisevante  so  tesaṃ na pihemi na tattha
abhiramāmi  taṃ  kissa  hetu yā hayaṃ 1- māgaṇḍiya rati aññatreva
kāmehi  aññatra  akusalehi  dhammehi [2]- tāya ratiyā ramamāno
hīnassa na pihemi na tattha abhiramāmi.
   [282]  Seyyathāpi  māgaṇḍiya  gahapati  vā gahapatiputto vā
aḍḍho   mahaddhano  mahābhogo  pañcahi  kāmaguṇehi  samappito
samaṅgībhūto  paricāreyya  cakkhuviññeyyehi  rūpehi  iṭṭhehi  kantehi
manāpehi  piyarūpehi  kāmūpasañhitehi  rajanīyehi  sotaviññeyyehi
saddehi  .pe.  ghānaviññeyyehi  gandhehi  .pe. jivhāviññeyyehi
rasehi  .pe.  kāyaviññeyyehi  phoṭṭhabbehi  iṭṭhehi  kantehi
manāpehi  piyarūpehi kāmūpasañhitehi rajanīyehi . so kāyena sucaritaṃ
caritvā  vācāya  sucaritaṃ  caritvā  manasā sucaritaṃ caritvā kāyassa
bhedā parammaraṇā sugatiṃ  saggaṃ lokaṃ upapajjeyya devānaṃ tāvatiṃsānaṃ
sahabyataṃ.
   {282.1} So tattha nandane vane accharāsaṅghaparivuto dibbehi
pañcahi  kāmaguṇehi  samappito  samaṅgībhūto  paricāreyya  .  so
passeyya  gahapatiṃ  vā  gahapatiputtaṃ  vā pañcahi kāmaguṇehi samappitaṃ
samaṅgībhūtaṃ  paricāriyamānaṃ  .  taṃ  kiṃ maññasi māgaṇḍiya api nu so
devaputto  nandane  vane  accharāsaṅghaparivuto  dibbehi  pañcahi
@Footnote: 1 Ma. pāyaṃ .  2 Ma. Yu. etthantare api dibbaṃ sukhaṃ samadhiggayha tiṭṭhatīti
@dissanti.
Kāmaguṇehi  samappito  samaṅgībhūto  paricāriyamāno  amussa  gahapatissa
vā  gahapatiputtassa  vā piheyya mānusakānaṃ vā pañcannaṃ kāmaguṇānaṃ
mānusakehi vā kāmehi āvaṭṭeyyāti . no hetaṃ 1- bho gotama
taṃ  kissa  hetu  mānusakehi  bho  gotama kāmehi dibbakāmā 2-
abhikkantatarā  ca  paṇītatarā  cāti . evameva kho ahaṃ māgaṇḍiya
pubbe  āgāriyabhūto  samāno  pañcahi  kāmaguṇehi  samappito
samaṅgībhūto  paricāresiṃ  cakkhuviññeyyehi  rūpehi  iṭṭhehi  kantehi
manāpehi  piyarūpehi  kāmūpasañhitehi  rajanīyehi  sotaviññeyyehi
saddehi  .pe.  ghānaviññeyyehi  gandhehi  .pe. jivhāviññeyyehi
rasehi  .pe.  kāyaviññeyyehi  phoṭṭhabbehi  iṭṭhehi  kantehi
manāpehi piyarūpehi kāmūpasañhitehi rajanīyehi.
   {282.2} So aparena samayena kāmānaṃyeva samudayañca aṭṭhaṅgamañca
assādañca  ādīnavañca  nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  viditvā  kāmataṇhaṃ
pahāya  kāmapariḷāhaṃ paṭivinodetvā vigatapipāso ajjhattaṃ vūpasantacitto
viharāmi . so ahaṃ 3- aññe satte passāmi kāmesu avītarāge
kāmataṇhāhi   khajjamāne  kāmapariḷāhena  pariḍayhamāne  kāme
paṭisevante so tesaṃ na pihemi na tattha abhiramāmi taṃ kissa hetu yā
hayaṃ  māgaṇḍiya  rati  aññatreva kāmehi aññatra akusalehi dhammehi
api  dibbaṃ sukhaṃ samadhiggayha tiṭṭhati tāya ratiyā ramamāno hīnassa na
pihemi na tattha abhiramāmi.
@Footnote: 1 Ma. Yu. hidaṃ .  2 Yu. dibbā kāmā .  3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
   [283] Seyyathāpi māgaṇḍiya kuṭṭhī puriso arugatto pakkagatto
kimīhi  khajjamāno  nakhehi  vaṇamukhāni  vippatacchamāno  aṅgārakāsuyā
kāyaṃ  paritāpeyya  tassa  mittāmaccā  ñātisālohitā  bhisakkaṃ
sallakattaṃ  upaṭṭhapeyyuṃ  tassa  so  bhisakko  sallakatto  bhesajjaṃ
kareyya  so  [1]- bhesajjaṃ āgamma kuṭṭhehi parimucceyya arogo
assa  sukhī  serī  sayaṃvasī yenakāmaṅgamo . so aññaṃ kuṭṭhiṃ purisaṃ
passeyya  arugattaṃ  pakkagattaṃ  kimīhi  khajjamānaṃ  nakhehi  vaṇamukhāni
vippatacchamānaṃ aṅgārakāsuyā [2]- paritāpentaṃ.
   {283.1} Taṃ kiṃ maññasi māgaṇḍiya api nu so puriso amussa
kuṭṭhissa  purisassa  piheyya  aṅgārakāsuyā vā bhesajjaṃ paṭisevanāya
vāti . no hetaṃ 3- bho gotama taṃ kissa hetu roge hi bho gotama sati
bhesajjena karaṇīyaṃ hoti roge asati bhesajjena karaṇīyaṃ na hotīti.
Evameva  kho  ahaṃ  māgaṇḍiya pubbe āgāriyabhūto samāno pañcahi
kāmaguṇehi  samappito  samaṅgībhūto  paricāresiṃ cakkhuviññeyyehi rūpehi
iṭṭhehi  kantehi  manāpehi  piyarūpehi  kāmūpasañhitehi  rajanīyehi
sotaviññeyyehi  saddehi  .pe.  ghānaviññeyyehi  gandhehi  .pe.
Jivhāviññeyyehi  rasehi  .pe.  kāyaviññeyyehi  phoṭṭhabbehi
iṭṭhehi  kantehi  manāpehi  piyarūpehi  kāmūpasañhitehi rajanīyehi .
So  aparena  samayena kāmānaṃyeva samudayañca aṭṭhaṅgamañca assādañca
ādīnavañca   nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  viditvā  kāmataṇhaṃ  pahāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. taṃ .  2 Ma. Yu. kāyaṃ .  3 Ma. Yu. no hidaṃ.
Kāmapariḷāhaṃ  paṭivinodetvā  vigatapipāso  ajjhattaṃ  vūpasantacitto
viharāmi  .  so  aññe  satte  passāmi  kāmesu  avītarāge
kāmataṇhāhi   khajjamāne  kāmapariḷāhena  pariḍayhamāne  kāme
paṭisevante  so  tesaṃ  na  pihemi  na tattha abhiramāmi taṃ kissa
hetu  yā  hayaṃ  māgaṇḍiya  rati  aññatreva  kāmehi  aññatra
akusalehi  dhammehi  api  dibbaṃ  sukhaṃ  samadhiggayha  tiṭṭhati  tāya
ratiyā ramamāno hīnassa na pihemi na tattha abhiramāmi.
   [284] Seyyathāpi māgaṇḍiya kuṭṭhī puriso arugatto pakkagatto
kimīhi  khajjamāno  nakhehi  vaṇamukhānipi  vippatacchamāno aṅgārakāsuyā
[1]- Paritāpeyya tassa mittāmaccā ñātisālohitā bhisakkaṃ sallakattaṃ
upaṭṭhapeyyuṃ  tassa  so  bhisakko  sallakatto  bhesajjaṃ  kareyya
so [2]- bhesajjaṃ āgamma kuṭṭhehi parimucceyya arogo assa sukhī
serī  sayaṃvasī  yenakāmaṅgamo  .  tamenaṃ  dve  balavanto purisā
nānābāhāsu  gahetvā  aṅgārakāsuyā  3-  upakaḍḍheyyuṃ .
Taṃ  kiṃ  maññasi māgaṇḍiya api nu so puriso iti cīti ceva kāyaṃ
sannāmeyyāti.
   {284.1} Evaṃ bho gotama taṃ kissa hetu asu hi bho gotama aggi
dukkhasamphasso  ceva  mahābhitāpo  ca mahāpariḷāho cāti . taṃ kiṃ
maññasi  māgaṇḍiya  idāni  ceva  nu  kho so aggi dukkhasamphasso
ceva  mahābhitāpo  ca  mahāpariḷāho  ca  udāhu  pubbepi  so
aggi   dukkhasamphasso   ceva  mahābhitāpo  ca  mahāpariḷāho
@Footnote: 1 Ma. Yu. kāyaṃ . 2 Yu. taṃ .  3 Yu. aṅgārakāsuṃ.
Cāti  .  idāni  ceva bho gotama so aggi dukkhasamphasso ceva
mahābhitāpo  ca  mahāpariḷāho  ca pubbepi so aggi dukkhasamphasso
ceva mahābhitāpo ca mahāpariḷāho ca asu ca 1- bho gotama kuṭṭhī
puriso  arugatto  pakkagatto  kimīhi  khajjamāno  nakhehi  vaṇamukhāni
vippatacchamāno   upahatindriyo  dukkhasamphasseyeva  2-  aggismiṃ
sukhamiti viparītasaññaṃ paccalatthāti.
   {284.2} Evameva kho māgaṇḍiya atītampi addhānaṃ kāmā 3-
dukkhasamphassā  ceva  mahābhitāpā  ca  mahāpariḷāhā  ca anāgatampi
addhānaṃ kāmā 3- dukkhasamphassā ceva mahābhitāpā ca mahāpariḷāhā
ca etarahipi paccuppannaṃ addhānaṃ kāmā dukkhasamphassā ceva mahābhitāpā
ca  mahāpariḷāhā  ca ime ca māgaṇḍiya sattā kāmesu avītarāgā
kāmataṇhāhi  khajjamānā  kāmapariḷāhena  pariḍayhamānā  upahatindriyā
dukkhasamphassesuyeva 4- kāmesu sukhamiti viparītasaññaṃ paccalatthuṃ.
   [285] Seyyathāpi māgaṇḍiya kuṭṭhī puriso arugatto pakkagatto
kimīhi  khajjamāno  nakhehi  vaṇamukhāni  vippatacchamāno  aṅgārakāsuyā
kāyaṃ  paritāpeti yathā yathā hi [5]- māgaṇḍiya asu kuṭṭhī puriso
arugatto pakkagatto kimīhi khajjamāno nakhehi vaṇamukhāni vippatacchamāno
aṅgārakāsuyā  kāyaṃ  paritāpeti  tathā  tathā  tasseva  tāni
vaṇamukhāni  asucitarāni  ceva  honti  duggandhatarāni  ca  pūtikatarāni
@Footnote: 1 Sī. Yu. asu hi .  2 Ma. dukkhasamphasso ceva .  3 Ma. kāmo dukkhasamphasso
@ceva mahābhitāpo ca mahāpariḷāho ca. 4 Ma. ceva. 5 Yu. kho.
Ca hoti 1- ceva kāci sātamattā assādamattā yadidaṃ vaṇamukhāni 2-
kaṇḍuvaṇahetu  evameva  kho  māgaṇḍiya  sattā  kāmesu avītarāgā
kāmataṇhāhi   khajjamānā  kāmapariḷāhena  pariḍayhamānā  kāme
paṭisevanti  yathā  yathā [3]- māgaṇḍiya sattā kāmesu avītarāgā
kāmataṇhāhi  khajjamānā  kāmapariḷāhena  [4]- pariḍayhamānā kāme
paṭisevanti  tathā tathā tesaṃ 5- sattānaṃ kāmataṇhā ceva pavaḍḍhati
kāmapariḷāhena pariḍayhanti ceva 6- hoti ceva kāci 7- sātamattā
assādamattā yadidaṃ pañca kāmaguṇe paṭicca.
   [286] Taṃ kiṃ maññasi māgaṇḍiya api nu te diṭṭho vā suto vā
rājā  vā  rājamahāmatto  vā  pañcahi  kāmaguṇehi  samappito
samaṅgībhūto   paricāriyamāno   kāmataṇhaṃ  appahāya  kāmapariḷāhaṃ
appaṭivinodetvā    vigatapipāso    ajjhattaṃ    vūpasantacitto
vihāsi vā viharati vā viharissati vāti . no hidaṃ bho gotama .
Sādhu  māgaṇḍiya  mayāpi  kho  etaṃ māgaṇḍiya neva diṭṭhaṃ na sutaṃ
rājā  vā  rājamahāmatto  vā  pañcahi  kāmaguṇehi  samappito
samaṅgībhūto   paricāriyamāno   kāmataṇhaṃ  appahāya  kāmapariḷāhaṃ
appaṭivinodetvā  vigatapipāso  ajjhattaṃ  vūpasantacitto   vihāsi
vā viharati vā viharissati vā . atha kho māgaṇḍiya ye hi keci
samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  vigatapipāsā  ajjhattaṃ  vūpasantacittā
vihaṃsu 8- vā viharanti vā viharissanti vā sabbe te kāmānaṃyeva
@Footnote: 1 Ma. honti .  2 Ma. vaṇamukhānaṃ .  3 Ma. kho .  4 Ma. ca . 5 Ma. tesaṃ tesaṃ.
@6 Ma. cevāti saddo natthi .  7 Ma. kācīti pāṭhapadaṃ natthi.
@8 Ma. vihāsuṃ. ito paraṃ evaṃ ñātabbaṃ.
Samudayañca   aṭṭhaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca
yathābhūtaṃ  viditvā  kāmataṇhaṃ  pahāya  kāmapariḷāhaṃ  paṭivinodetvā
vigatapipāsā  ajjhattaṃ  vūpasantacittā  vihaṃsu  vā  viharanti  vā
viharissanti vāti.
   [287] Atha kho bhagavā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
     ārogyaparamā 1- lābhā  nibbānaṃ paramaṃ sukhaṃ
     aṭṭhaṅgiko ca maggānaṃ    khemaṃ amatagāminanti.
   {287.1} Evaṃ vutte māgaṇḍiyo paribbājako bhagavantaṃ etadavoca
acchariyaṃ  bho  gotama  abbhūtaṃ bho gotama yāva subhāsitañcidaṃ bhotā
gotamena  ārogyaparamā  lābhā  nibbānaṃ paramaṃ sukhanti mayāpi 2-
kho  etaṃ bho gotama sutaṃ pubbakānaṃ paribbājakānaṃ ācariyapācariyānaṃ
bhāsamānānaṃ  ārogyaparamā  lābhā  nibbānaṃ  paramaṃ  sukhanti  tayidaṃ
bho gotama sametīti . yaṃ pana [3]- te māgaṇḍiya sutaṃ pubbakānaṃ
paribbājakānaṃ  ācariyapācariyānaṃ  bhāsamānānaṃ  ārogyaparamā  lābhā
nibbānaṃ  paramaṃ  sukhanti  katamantaṃ  ārogyaṃ  katamantaṃ nibbānanti .
Evaṃ  vutte  māgaṇḍiyo  paribbājako  sakāneva sudaṃ 4- gattāni
pāṇinā  anomajjati  idantaṃ  bho  gotama ārogyaṃ idantaṃ nibbānaṃ
ahaṃ 5- bho gotama etarahi arogo sukhī na maṃ kiñci ābādhatīti.
   [288]  Seyyathāpi  māgaṇḍiya  jaccandho  puriso  so  na
@Footnote: 1 Ma. sabbattha ārogyaṃ paramaṃ lābhaṃ .  2 Ma. mayāpetaṃ bho .  3 Yu. etaṃ.
@4 Ma. sugattāni . 5 Ma. Yu. ahañhi .  6 Ma. manti pāṭho natthi.
Passeyya  kaṇhasukkāni  rūpāni  na  passeyya  nīlakāni  rūpāni na
passeyya  pītakāni  rūpāni  na  passeyya  lohitakāni  rūpāni  na
passeyya  mañjeṭṭhikāni  rūpāni  na passeyya samavisamaṃ na passeyya
tārakarūpāni  na  passeyya  candimasuriye  . so suṇeyya cakkhumato
bhāsamānassa  chekaṃ  vata  bho  odātaṃ  vatthaṃ  abhirūpaṃ  nimmalaṃ
sucinti  .  so  odātapariyesanaṃ  careyya tamenaṃ aññataro puriso
telamasikatena 1- sāhuḷacīvarena 2- vañceyya 3- idante ambho purisa
odātaṃ  vatthaṃ  abhirūpaṃ  nimmalaṃ  sucinti  .  so taṃ paṭiggaṇheyya
paṭiggahetvā   pārupeyya  pārupetvā  attamano  attamanavācaṃ
nicchāreyya chekaṃ vata bho odātaṃ vatthaṃ abhirūpaṃ nimmalaṃ sucinti.
   {288.1} Taṃ kiṃ maññasi māgaṇḍiya api nu so jaccandho puriso
jānanto  passanto  amuṃ  telamasikataṃ  sāhuḷacīvaraṃ  paṭiggaṇheyya
paṭiggahetvā   pārupeyya  pārupetvā  attamano  attamanavācaṃ
nicchāreyya  chekaṃ  vata  bho  odātaṃ vatthaṃ abhirūpaṃ nimmalaṃ sucinti
udāhu cakkhumato saddhāyāti . ajānanto hi bho gotama apassanto
asu 4- so jaccandho puriso amuṃ telamasikataṃ sāhuḷacīvaraṃ paṭiggaṇheyya
paṭiggahetvā   pārupeyya  pārupetvā  attamano  attamanavācaṃ
nicchāreyya chekaṃ vata bho odātaṃ vatthaṃ abhirūpaṃ nimmalaṃ sucinti udāhu 5-
cakkhumato  saddhāyāti  6-  . evameva kho māgaṇḍiya aññatitthiyā
paribbājakā  andhā  acakkhukā  ajānantā  ārogyaṃ  apassantā
@Footnote:1-2-3 Ma. telamalikatena sāhaḷicīrena gaṇehayya. 4 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
@5 Ma. Yu. ayampi pāṭho natthi .  6 Ma. sandhāyāti.
Nibbānaṃ  atha  ca  panimaṃ  gāthaṃ  bhāsanti  ārogyaparamā  lābhā
nibbānaṃ  paramaṃ  sukhanti  .  pubbakehesā  māgaṇḍiya  arahantehi
sammāsambuddhehi gāthā bhāsitā
     ārogyaparamā lābhā  nibbānaṃ paramaṃ sukhaṃ
     aṭṭhaṅgiko ca maggānaṃ  khemaṃ amatagāminanti
   {288.2} esā 1- etarahi anupubbena puthujjanagāthā . Ayaṃ
kho  māgaṇḍiya  kāyo  rogabhūto  gaṇḍabhūto  sallabhūto  aghabhūto
ābādhabhūto  so  tvaṃ  imaṃ kāyaṃ rogabhūtaṃ gaṇḍabhūtaṃ sallabhūtaṃ aghabhūtaṃ
ābādhabhūtaṃ idantaṃ bho gotama ārogyaṃ idantaṃ nibbānanti vadesi .
Taṃ  hi te māgaṇḍiya ariyaṃ cakkhuṃ natthi yena tvaṃ ariyena cakkhunā
ārogyaṃ jāneyyāsi nibbānaṃ passeyyāsīti.
   [289] Evaṃ pasanno ahaṃ bhoto gotamassa pahoti me bhavaṃ gotamo
tathā dhammaṃ desetuṃ yathāhaṃ ārogyaṃ jāneyyaṃ nibbānaṃ passeyyanti.
Seyyathāpi  māgaṇḍiya  jaccandho  puriso  [2]-  na  passeyya
kaṇhasukkāni  rūpāni  na  passeyya  nīlakāni  rūpāni  na passeyya
pītakāni  rūpāni  na  passeyya  lohitakāni  rūpāni  na  passeyya
mañjeṭṭhikāni  rūpāni na passeyya samavisamaṃ na passeyya tārakarūpāni
na  passeyya  candimasuriye  .  tassa  mittāmaccā  ñātisālohitā
bhisakkaṃ  sallakattaṃ  upaṭṭhapeyyuṃ  tassa  so  bhisakko  sallakatto
bhesajjaṃ  kareyya  so  taṃ bhesajjaṃ āgamma na cakkhūni uppādeyya
@Footnote: 1 Yu. sā .  2 Ma. Yu. so.
Na  1-  cakkhūni  visodheyya  . taṃ kiṃ maññasi māgaṇḍiya nanu so
vejjo  yāvadeva  kilamathassa vighātassa bhāgī assāti . evaṃ bho
gotama . evameva kho māgaṇḍiya ahañceva 2- te dhammaṃ deseyyaṃ
idantaṃ  ārogyaṃ  idantaṃ  nibbānanti  so  tvaṃ  ārogyaṃ  na
jāneyyāsi  nibbānaṃ  na  passeyyāsi  so  mamassa  kilamatho sā
mamassa vihesāti.
   [290]  Evaṃ  pasanno  ahaṃ  bhoto  gotamassa pahoti me
bhavaṃ  gotamo  tathā dhammaṃ desetuṃ yathāhaṃ ārogyaṃ [3]- nibbānaṃ
passeyyanti  .  seyyathāpi  māgaṇḍiya  jaccandho  puriso  so na
passeyya  kaṇhasukkāni  rūpāni  na  passeyya  nīlakāni  rūpāni na
passeyya  pītakāni  rūpāni  na  passeyya  lohitakāni  rūpāni  na
passeyya  mañjeṭṭhikāni  rūpāni  na passeyya samavisamaṃ na passeyya
tārakarūpāni  na  passeyya  candimasuriye  . so suṇeyya cakkhumato
bhāsamānassa chekaṃ vata bho odātaṃ vatthaṃ abhirūpaṃ nimmalaṃ sucinti.
   {290.1} So odātapariyesanaṃ careyya tamenaṃ aññataro puriso
telamasikatena sāhuḷacīvarena vañceyya 4- idante ambho purisa odātaṃ
vatthaṃ  abhirūpaṃ  nimmalaṃ sucinti . so taṃ paṭiggaṇheyya paṭiggahetvā
pārupeyya  tassa  mittāmaccā  ñātisālohitā  bhisakkaṃ  sallakattaṃ
upaṭṭhapeyyuṃ  tassa  so  bhisakko  sallakatto  bhesajjaṃ  kareyya
uddhaṃvirecanaṃ  adhovirecanaṃ  añjanaṃ  paccañjanaṃ  natthukammaṃ  . so taṃ
@Footnote: 1 Yu. nasaddo natthi .  2 Ma. ahañce te .  3 Ma. Yu. jāneyyaṃ.
@4 Ma. gaṇheyya.
Bhesajjaṃ  āgamma  cakkhūni  uppādeyya  cakkhūni  visodheyya  tassa
saha cakkhuppādā yo asukasmiṃ 1- telamasikate sāhuḷacīvare chandarāgo
so  pahīyetha  tañcenaṃ  2- purisaṃ amittatopi daheyya paccatthikatopi
daheyya  apica  jīvitā  voropetabbaṃ  maññeyya  dīgharattaṃ vata bho
ahaṃ  iminā  purisena  telamasikatena  sāhuḷacīvarena  nikato vañcito
paluddho  3-  idante  ambho  purisa odātaṃ vatthaṃ abhirūpaṃ nimmalaṃ
sucinti  evameva  kho  māgaṇḍiya  ahañceva  te  dhammaṃ deseyyaṃ
idantaṃ ārogyaṃ idantaṃ nibbānanti.
   {290.2} So tvaṃ ārogyaṃ jāneyyāsi nibbānaṃ passeyyāsi
tassa  te  saha  cakkhuppādā  yo pañcasūpādānakkhandhesu chandarāgo
so pahīyetha apica te evamassa dīgharattaṃ vata bho ahaṃ iminā cittena
nikato vañcito paluddho 4- ahañca 5- rūpaṃyeva upādiyamāno upādiyiṃ
vedanaṃyeva  upādiyamāno  diyamāno  upādiyiṃ saññaṃyeva upādiyamāno
upādiyiṃ  saṅkhāraṃyeva  6-  upādiyamāno  upādiyiṃ  viññāṇaṃyeva
upādiyamāno  upādiyiṃ  tassa  me upādānapaccayā bhavo bhavapaccayā
jāti   jātipaccayā   jarāmaraṇaṃ   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
sambhavanti evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotīti.
   [291]  Evaṃ pasanno ahaṃ bhoto gotamassa pahoti me bhavaṃ
gotamo  tathā  dhammaṃ  desetuṃ  yathāhaṃ  imamhā  āsanā anandho
vuṭṭhaheyyanti  .  tenahi  tvaṃ māgaṇḍiya sappurise bhajeyyāsi yato
@Footnote: 1 Ma. Yu. amusmiṃ .  2 Ma. Yu. tañca naṃ . 3-4 Yu. paladdho .  5 Ma. Yu. ahañhi.
@6 Ma. Yu. saṅkhāre yeva.
Kho  tvaṃ  māgaṇḍiya  sappurise  bhajessasi  tato  tvaṃ  māgaṇḍiya
saddhammaṃ  sossasi  yato  kho  tvaṃ  māgaṇḍiya  saddhammaṃ  sossasi
tato  tvaṃ  māgaṇḍiya  dhammānudhammaṃ  paṭipajjissasi  yato  kho  tvaṃ
māgaṇḍiya  dhammānudhammaṃ  paṭipajjissasi  tato  1-  tvaṃ  māgaṇḍiya
sāmaṃyeva  ñassasi  sāmaṃ dakkhissasi  2- ime rogā gaṇḍā sallā
idha rogā gaṇḍā sallā aparisesā nirujjhanti tassa me upādānanirodhā
bhavanirodho   bhavanirodhā   jātinirodho   jātinirodhā  jarāmaraṇaṃ
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā     nirujjhanti     evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotīti.
   [292] Evaṃ vutte māgaṇḍiyo paribbājako bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bho  gotama abhikkantaṃ bho gotama seyyathāpi bho gotama
nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā vivareyya mūḷhassa vā
maggaṃ  ācikkheyya andhakāre vā telapajjotaṃ  dhāreyya cakkhumanto
rūpāni dakkhantīti 3- evameva bhotā gotamena anekapariyāyena dhammo
pakāsito  esāhaṃ bhavantaṃ gotamaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammañca bhikkhusaṅghañca
labheyyāhaṃ bhoto gotamassa santike pabbajjaṃ labheyyaṃ upasampadanti.
   {292.1}  Yo  kho  māgaṇḍiya  aññatitthiyapubbo  imasmiṃ
dhammavinaye  ākaṅkhati  pabbajjaṃ  ākaṅkhati  upasampadaṃ  so cattāro
māse  parivasati  catunnaṃ  māsānaṃ  accayena  āraddhacittā  bhikkhū
@Footnote: 1 Ma. tato kho tvaṃ .  2 Sī. Yu. dakkhisi .  3 Yu. dakkhintīti.
Pabbājenti  upasampādenti bhikkhubhāvāya apica mettha puggalavemattatā
viditāti  .  sace bhante aññatitthiyapubbā  1- imasmiṃ dhammavinaye
ākaṅkhantā  2-  pabbajjaṃ  ākaṅkhantā  3-  upasampadaṃ  cattāro
māse  parivasanti  4- catunnaṃ māsānaṃ accayena āraddhacittā bhikkhū
pabbājenti  upasampādenti [5]- ahaṃ cattāri vassāni parivasissāmi
catunnaṃ  [6]-  vassānaṃ  accayena  āraddhacittā bhikkhū pabbājentu
upasampādentu  bhikkhubhāvāyāti . alattha kho māgaṇḍiyo paribbājako
bhagavato santike pabbajjaṃ alattha upasampadaṃ.
   {292.2}  Acirūpasampanno  kho  panāyasmā māgaṇḍiyo eko
vūpakaṭṭho  appamatto  ātāpī  pahitatto  viharanto  nacirasseva
yassatthāya  kulaputtā  sammadeva  agārasmā anagāriyaṃ pabbajanti 7-
tadanuttaraṃ brahmacariyapariyosānaṃ diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja  vihāsi  khīṇā jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ
itthattāyāti  abbhaññāsi  .  aññataro  kho panāyasmā māgaṇḍiyo
arahataṃ ahosīti.
         Māgaṇḍiyasuttaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. ...pubbo. 2-3 Ma. ākaṅkhati . 4 Ma. parivasati.
@5 Ma. Yu. bhikkhubhāvāya. 6 Yu. maṃ. Ma. pabbājenti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 270-287. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=5529              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=5529              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=276&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=25              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=276              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=3905              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=3905              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]