ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

            Sandakasuttaṃ
   [293]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā kosambiyaṃ viharati
ghositārāme  .  tena  kho  pana  samayena  sandako paribbājako
pilakkhaguhāyaṃ  1-  paṭivasati  mahatiyā  paribbājakaparisāya  saddhiṃ
pañcamattehi  paribbājakasatehi  .  atha  kho  āyasmā  ānando
sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito  bhikkhū  āmantesi  āyāmāvuso
yena   devakaṭasobbho   tenupasaṅkamissāma  guhādassanāyāti  .
Evamāvusoti  kho  te  bhikkhū āyasmato ānandassa paccassosuṃ .
Atha  kho  āyasmā  ānando  sambahulehi  bhikkhūhi  saddhiṃ  yena
devakaṭasobbho tenupasaṅkami.
   {293.1}  Tena  kho  pana  samayena  sandako  paribbājako
mahatiyā  paribbājakaparisāya  saddhiṃ  nisinno  hoti  unnādiniyā
uccāsaddamahāsaddāya  2-  anekavihitaṃ  tiracchānakathaṃ  kathentiyā
seyyathīdaṃ  rājakathaṃ  corakathaṃ  mahāmattakathaṃ  senākathaṃ bhayakathaṃ yuddhakathaṃ
annakathaṃ  pānakathaṃ  [3]-  sayanakathaṃ  mālākathaṃ  gandhakathaṃ  ñātikathaṃ
yānakathaṃ  gāmakathaṃ  nigamakathaṃ  nagarakathaṃ  janapadakathaṃ  itthīkathaṃ  [4]-
sūrakathaṃ   visikhākathaṃ   kumbhaṭṭhānakathaṃ   kumbhadāsikathaṃ   pubbapetakathaṃ
nānattakathaṃ    lokakkhāyikaṃ    samuddakkhāyikaṃ    itibhavābhavakathaṃ
iti  vā  .  addasā  kho  sandako  paribbājako  āyasmantaṃ
ānandaṃ   dūratova   āgacchantaṃ   disvāna   sakaṃ   parisaṃ
@Footnote: 1 Ma. milakkhuguhāyaṃ .  2 Yu. uccāsaddāya mahāsaddāya .  3 Yu. vatthakathaṃ.
@4 Ma. purisakathaṃ.
Saṇṭhapesi  appasaddā  bhonto  hontu  mā  bhonto  saddamakattha
ayaṃ  samaṇassa  gotamassa  sāvako  āgacchati  samaṇo  ānando
yāvatā  kho  pana  samaṇassa  gotamassa sāvakā kosambiyaṃ paṭivasanti
ayantesaṃ   aññataro  samaṇo  ānando  appasaddakāmā  kho
pana  te  āyasmanto  appasaddavinītā  appasaddassa  vaṇṇavādino
appevanāma  appasaddaṃ  parisaṃ  viditvā upasaṅkamitabbaṃ maññeyyāti .
Atha kho te paribbājakā tuṇhī ahesuṃ.
   {293.2} Atha kho āyasmā ānando yena sandako paribbājako
tenupasaṅkami  .  atha kho pana 1- sandako paribbājako āyasmantaṃ
ānandaṃ etadavoca etu kho bhavaṃ ānando svāgataṃ bhoto ānandassa
cirassaṃ kho bhavaṃ ānando imaṃ pariyāyamakāsi yadidaṃ idhāgamanāya nisīdatu
bhavaṃ ānando idamāsanaṃ paññattanti . nisīdi kho āyasmā ānando
paññatte  āsane  .  sandakopi  kho  paribbājako  aññataraṃ nīcaṃ
āsanaṃ gahetvā ekamantaṃ nisīdi.
   [294]  Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  sandakaṃ paribbājakaṃ āyasmā
ānando  etadavoca  kāya nuttha sandaka etarahi kathāya sannisinnā
kā ca pana vo antarākathā vippakatāti . tiṭṭhatesā bho ānanda
kathā yāya mayaṃ etarahi kathāya sannisinnā nesā bhoto ānandassa
kathā  dullabhā  bhavissati  pacchāpi  savanāya  sādhu  vata bhavantaṃyeva
ānandaṃ  paṭibhātu  sake  ācariyake dhammī kathāti . tenahi sandaka
@Footnote: 1 Yu. panasaddo natthi.
Suṇāhi  sādhukaṃ  manasikarohi bhāsissāmīti . evaṃ bhoti kho sandako
paribbājako  āyasmato  ānandassa  paccassosi  .  āyasmā
ānando  etadavoca  cattārome  sandaka  tena  bhagavatā jānatā
passatā  arahatā  sammāsambuddhena  abrahmacariyavāsā  akkhātā
cattāri  ca  anassāsikāni  brahmacariyāni  akkhātāni  yattha  viññū
puriso sasakkaṃ 1- brahmacariyaṃ na vaseyya vasanto ca 2- nārādheyya
ñāyaṃ dhammaṃ kusalanti . katame pana te [3]- ānanda tena bhagavatā
jānatā  passatā arahatā sammāsambuddhena cattāro abrahmacariyavāsā
akkhātā   yattha   viññū   puriso  sasakkaṃ  brahmacariyaṃ  na
vaseyya vasanto ca nārādheyya ñāyaṃ dhammaṃ kusalanti.
   [295] Idha sandaka ekacco satthā evaṃvādī hoti evaṃdiṭṭhī
natthi  dinnaṃ  natthi  yiṭṭhaṃ  natthi  hutaṃ natthi sukaṭadukkaṭānaṃ kammānaṃ
phalaṃ  vipāko  natthi  ayaṃ  loko  natthi  paro 4- loko natthi
mātā  natthi  pitā  natthi  sattā  opapātikā  natthi  loke
samaṇabrāhmaṇā   sammaggatā   sammāpaṭipannā   ye   imañca
lokaṃ  parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedenti
cātummahābhūtiko  ayaṃ  puriso  yadā  kālaṃ  karoti paṭhavī paṭhavikāyaṃ
anupeti  anupagacchati  āpo  āpokāyaṃ  anupeti anupagacchati tejo
tejokāyaṃ  anupeti anupagacchati vāyo vāyokāyaṃ anupeti anupagacchati
@Footnote: 1 Ma. saṃsakkaṃ .  2 Sī. Yu. vasanto vāti pāṭho dissati .  3 Ma. bho.
@4 Ma. paraloko.
Ākāsaṃ   indriyāni   saṅkamanti   āsandipañcamā   purisā
mataṃ  ādāya  gacchanti  yāva  āḷahanā  1-  padāni  paññāyanti
kāpotakāni   aṭṭhīni  bhavanti  bhasmantā  hutiyo  dattupaññattaṃ
yadidaṃ dānaṃ tesaṃ tucchaṃ 2- musā vilāpo yekeci atthikavādaṃ vadanti
bāle  ca  paṇḍite  ca  kāyassa  bhedā ucchijjanti vinassanti na
honti parammaraṇāti.
   [296]  Tatra  sandaka  viññū  puriso  iti paṭisañcikkhati ayaṃ
kho  bhavaṃ  satthā  evaṃvādī  evaṃdiṭṭhī  natthi  dinnaṃ  natthi yiṭṭhaṃ
natthi  hutaṃ  natthi  sukaṭadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipāko  natthi
ayaṃ  loko  natthi  paro  loko  natthi mātā natthi pitā natthi
sattā  opapātikā  natthi  loke  samaṇabrāhmaṇā  sammaggatā
sammāpaṭipannā  ye  imañca  lokaṃ  parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  pavedenti  cātummahābhūtiko  ayaṃ  puriso  yadā  kālaṃ
karoti  paṭhavī  paṭhavikāyaṃ  anupeti  anupagacchati  āpo  āpokāyaṃ
anupeti  anupagacchati  tejo  tejokāyaṃ  anupeti anupagacchati vāyo
vāyokāyaṃ  anupeti  anupagacchati  ākāsaṃ  indriyāni  saṅkamanti
āsandipañcamā  purisā  mataṃ  ādāya  gacchanti  yāva  āḷahanā
padāni   paññāyanti   kāpotakāni  aṭṭhīni  bhavanti  bhasmantā
hutiyo  dattupaññattaṃ  yadidaṃ  dānaṃ  tesaṃ  tucchaṃ  musā  vilāpo
yekeci  atthikavādaṃ  vadanti  bāle ca paṇḍite ca kāyassa bhedā
@Footnote: 1 Ma. Yu. āḷāhanā. aparaṃpi īdisameva .  2 Ma. tucchā. aparaṃpi īdisameva.
Ucchijjanti vinassanti na honti parammaraṇāti.
   {296.1} Sace imassa bhoto satthuno saccaṃ vacanaṃ akatena me
ettha  kataṃ avusitena me ettha vusitaṃ ubhopi mayaṃ ettha samasamā
sāmaññaṃ pattā yo cāhaṃ na vadāmi ubhopi kāyassa bhedā ucchijjissāma
vinassissāma  na  bhavissāma  parammaraṇāti  .  atirekaṃ kho panimassa
bhoto  satthuno  naggiyaṃ  muṇḍiyaṃ  ukkuṭikappadhānaṃ  kesamassulocanaṃ
yohaṃ  puttasambādhasayanaṃ  ajjhāvasanto  kāsikacandanaṃ  paccanubhonto
mālāgandhavilepanaṃ  dhārento  jātarūparajataṃ sādiyanto  iminā bhotā
satthārā  samasamagatiko  bhavissāmi  abhisamparāyaṃ  sohaṃ  kiṃ jānanto
kiṃ passanto imasmiṃ satthari brahmacariyaṃ carissāmi so abrahmacariyavāso
ayanti  iti  viditvā  tasmā brahmacariyā nibbijja pakkamati . ayaṃ
kho  sandaka tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
paṭhamo  abrahmacariyavāso  akkhāto  yattha  viññū  puriso  sasakkaṃ
brahmacariyaṃ na vaseyya vasanto ca nārādheyya ñāyaṃ dhammaṃ kusalaṃ.
   [297]  Puna  caparaṃ sandaka idhekacco satthā evaṃvādī hoti
evaṃdiṭṭhī  karato  kārayato  chindato chedāpayato pacato pacāpayato
socato 1- socāpayato kilamato 2- kilamāpayato phandato phandāpayato
pāṇamatipātāpayato 3- adinnaṃ ādiyato sandhiṃ chindato nillopaṃ harato
ekāgārikaṃ  4-  karoto paripanthe tiṭṭhato paradāraṃ gacchato musā
@Footnote: 1 Yu. rocayatoti atthi socāpayatoti ca natthi. 2 Yu. kilayatoti atthi kilamāpayatoti
@natthi .  3 Ma. pāṇamatipāpayato .  4 Ma. ekāgāriyaṃ.
Bhaṇato  karato  na  karīyati  pāpaṃ khurapariyantena cepi cakkena yo
imissā  paṭhaviyā  pāṇe  ekaṃ  maṃsakhalaṃ  ekaṃ  maṃsapuñjaṃ  kareyya
natthi  tatonidānaṃ  pāpaṃ  natthi  pāpassa  āgamo  dakkhiṇañcepi
gaṅgāya  tīraṃ  gaccheyya  hananto ghātento chindanto chedāpento
pacanto  pācento  1-  natthi  tatonidānaṃ  pāpaṃ  natthi pāpassa
āgamo  uttarañcepi  gaṅgāya  tīraṃ  gaccheyya  dadanto dāpento
yajanto  yajāpento  natthi  tatonidānaṃ  puññaṃ  natthi  puññassa
āgamo  dānena  damena  saññamena  saccavajjena  natthi  puññaṃ
natthi puññassa āgamoti.
   [298]  Tatra  sandaka  viññū  puriso  iti paṭisañcikkhati ayaṃ
kho  bhavaṃ  satthā  evaṃvādī  evaṃdiṭṭhī  karato  kārayato chindato
chedāpayato pacato pacāpayato socato socāpayato kilamato kilamāpayato
phandato   phandāpayato   pāṇamatipātāpayato   adinnaṃ  ādiyato
sandhiṃ  chindato  nillopaṃ  harato  ekāgārikaṃ  karoto  paripanthe
tiṭṭhato  paradāraṃ  gacchato  musā  bhaṇato  karato na karīyati pāpaṃ
khurapariyantena  cepi  cakkena  yo  imissā  paṭhaviyā pāṇe ekaṃ
maṃsakhalaṃ  ekaṃ  maṃsapuñjaṃ  kareyya  natthi  tatonidānaṃ  pāpaṃ  natthi
pāpassa  āgamo  dakkhiṇañcepi  gaṅgāya  tīraṃ  gaccheyya  hananto
ghātento  chindanto  chedāpento  pacanto  pācento  natthi
tatonidānaṃ  pāpaṃ  natthi  pāpassa  āgamo  uttarañcepi  gaṅgāya
@Footnote: 1 Ma. pacāpento.
Tīraṃ  gaccheyya  dadanto  dāpento  yajanto  yajāpento  natthi
tatonidānaṃ  puññaṃ  natthi  puññassa  āgamo  dānena  damena
saññamena saccavajjena natthi puññaṃ natthi puññassa āgamoti.
   {298.1} Sace imassa bhoto satthuno saccaṃ vacanaṃ akatena me
ettha  kataṃ avusitena me ettha vusitaṃ ubhopi mayaṃ ettha samasamā
sāmaññaṃ  pattā  yo cāhaṃ na vadāmi ubhinnaṃ kurutaṃ 1- na karīyati
pāpanti  .  atirekaṃ  kho  panimassa bhoto satthuno naggiyaṃ muṇḍiyaṃ
ukkuṭikappadhānaṃ  kesamassulocanaṃ  yohaṃ  puttasambādhasayanaṃ  ajjhāvasanto
kāsikacandanaṃ    paccanubhonto   mālāgandhavilepanaṃ   dhārento
jātarūparajataṃ  sādiyanto  iminā  bhotā  satthārā  samasamagatiko
bhavissāmi  abhisamparāyaṃ  sohaṃ  kiṃ  jānanto  kiṃ  passanto imasmiṃ
satthari  brahmacariyaṃ  carissāmi  so  abrahmacariyavāso  ayanti
iti  viditvā  tasmā  brahmacariyā  nibbijja  pakkamati . ayaṃ kho
sandaka  tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā sammāsambuddhena
dutiyo  abrahmacariyavāso  akkhāto  yattha  viññū  puriso  sasakkaṃ
brahmacariyaṃ na vaseyya vasanto ca nārādheyya ñāyaṃ dhammaṃ kusalaṃ.
   [299]  Puna  caparaṃ sandaka idhekacco satthā evaṃvādī hoti
evaṃdiṭṭhī  natthi  hetu  natthi  paccayo sattānaṃ saṅkilesāya ahetū
appaccayā  sattā  saṅkilissanti  natthi hetu natthi paccayo sattānaṃ
visuddhiyā  ahetū  appaccayā  sattā  visujjhanti  natthi  balaṃ
@Footnote: 1 Ma. kataṃ.
Natthi  viriyaṃ  natthi  purisathāmo  natthi  purisaparakkamo sabbe sattā
sabbe  pāṇā  sabbe  bhūtā  sabbe jīvā avasā abalā aviriyā
niyatisaṅgatibhāvapariṇatā chasvevābhijātīsu sukhadukkhaṃ paṭisaṃvedentīti.
   [300]  Tatra  sandaka  viññū  puriso  iti paṭisañcikkhati ayaṃ
kho  bhavaṃ  satthā  evaṃvādī  evaṃdiṭṭhī  natthi hetu natthi paccayo
sattānaṃ  saṅkilesāya  ahetū  appaccayā  sattā  saṅkilissanti
natthi  hetu  natthi  paccayo  sattānaṃ  visuddhiyā ahetū appaccayā
sattā  visujjhanti  natthi  balaṃ  natthi  viriyaṃ natthi purisathāmo natthi
purisaparakkamo  sabbe  sattā  sabbe  pāṇā  sabbe bhūtā sabbe
jīvā  avasā  abalā  aviriyā niyatisaṅgatibhāvapariṇatā chasvevābhijātīsu
sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedentīti  .  sace  imassa  bhoto  satthuno saccaṃ
vacanaṃ  akatena  me  ettha  kataṃ  avusitena  me  ettha  vusitaṃ
ubhopi  mayaṃ  ettha  samasamā  sāmaññaṃ  pattā  yo  cāhaṃ  na
vadāmi  ubho  ahetū  appaccayā  visujjhissāmāti  .  atirekaṃ
kho  panimassa  bhoto  satthuno  naggiyaṃ  muṇḍiyaṃ  ukkuṭikappadhānaṃ
kesamassulocanaṃ  yohaṃ  puttasambādhasayanaṃ  ajjhāvasanto  kāsikacandanaṃ
paccanubhonto    mālāgandhavilepanaṃ   dhārento   jātarūparajataṃ
sādiyanto  iminā  bhotā  satthārā  samasamagatiko  bhavissāmi
abhisamparāyaṃ  sohaṃ  kiṃ  jānanto  kiṃ  passanto  imasmiṃ  satthari
brahmacariyaṃ  carissāmi  so  abrahmacariyavāso  ayanti  iti viditvā
Tasmā  brahmacariyā  nibbijja  pakkamati  .  ayaṃ kho sandaka tena
bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā  sammāsambuddhena  tatiyo
abrahmacariyavāso  akkhāto  yattha  viññū  puriso sasakkaṃ brahmacariyaṃ
na vaseyya vasanto ca nārādheyya ñāyaṃ dhammaṃ kusalaṃ.
   [301]  Puna  caparaṃ sandaka idhekacco satthā evaṃvādī hoti
evaṃdiṭṭhī  sattime  kāyā  akaṭā  akaṭavidhā  animmitā animmātā
vañjhā  kūṭaṭṭhā  esikaṭṭhāyiṭṭhitā  1-  te  na  iñjanti  na
vipariṇāmenti   nāññamaññaṃ   byābādhenti   nālaṃ  aññamaññassa
sukhāya  vā  dukkhāya  vā sukhadukkhāya vā katame satta paṭhavikāyo
āpokāyo tejokāyo vāyokāyo sukhe dukkhe jīve sattame 2- ime
satta  kāyā  akaṭā akaṭavidhā animmitā animmātā vañjhā kūṭaṭṭhā
esikaṭṭhāyiṭṭhitā  te  na  iñjanti  na  vipariṇāmenti  nāññamaññaṃ
byābādhenti  nālaṃ aññamaññassa sukhāya vā dukkhāya vā sukhadukkhāya
vā tattha natthi hantā vā ghātetā vā sotā vā sāvetā vā viññātā
vā viññāpetā vā yopi tiṇhena satthena sīsaṃ chindati na koci kañci
jīvitā voropeti sattannaṃ tveva kāyānamantarena satthaṃ vivaramanuppatati.
   {301.1} Cuddasa kho panimāni yonippamukhasatasahassāni saṭṭhiñca 3-
satāni  cha  ca  satāni pañca ca kammuno satāni pañca ca kammāni
@Footnote: 1 īsikaṭṭhāyiṭṭhitātipi pāṭho .  2 Ma. evaṃ. Sī. Yu. sattime.
@3 Yu. saṭṭhi ca.
Tīṇi  ca  kammāni  kamme  ca  aḍḍhakamme  ca  dvaṭṭhippaṭipadā
dvaṭṭhantarakappā  [1]-  chaḷābhijātiyo aṭṭha purisabhūmiyo ekūnapaññāsa
ājīvasate    ekūnapaññāsa    paribbājakasate   ekūnapaññāsa
nāgāvāsasate  vīse indriyasate tiṃse nirayasate chattiṃsa rajodhātuyo
satta  saññigabbhā  satta  asaññigabbhā  satta  niganthagabbhā  satta
devā 2- satta mānusā satta pisācā satta sarā satta pavuṭā 3- satta
pāsāṇā  4-  satta papātā satta papātasatāni satta supinā satta
supinasatāni cūḷāsīti mahākappino satasahassāni yāni.
   {301.2} Bāle ca paṇḍite ca sandhāvitvā saṃsaritvā dukkhassantaṃ
karissanti . tattha natthi imināhaṃ sīlena vā vattena vā tapena vā
brahmacariyena  vā apparipakkaṃ vā kammaṃ paripācessāmi paripakkaṃ vā
kammaṃ  phussa  phussa  byantīkarissāmīti hevaṃ natthi doṇamite sukhadukkhe
pariyantakate  saṃsāre  natthi  hāyanavaḍḍhane  natthi  ukkaṃsāvakaṃse .
Seyyathāpi  nāma suttaguḷe khitte nibbedhiyamānameva paleti evameva
bāle ca paṇḍite ca sandhāvitvā saṃsaritvā dukkhassantaṃ karissantīti.
   [302]  Tatra  sandaka  viññū  puriso  iti paṭisañcikkhati ayaṃ
kho bhavaṃ satthā evaṃvādī evaṃdiṭṭhī sattime kāyā akaṭā akaṭavidhā
animmitā  animmātā  vañjhā  kūṭaṭṭhā  esikaṭṭhāyiṭṭhitā  te
na  iñjanti  na  vipariṇāmenti  nāññamaññaṃ  byābādhenti  nālaṃ
aññamaññassa  sukhāya  vā  dukkhāya  vā  sukhadukkhāya  vā  katame
@Footnote: 1 Ma. ca . 2 Ma. dibbā .  3 Ma. saphuṭā .  4 Yu. satta pāsāṇāti pāṭho natthi.
Satta  paṭhavīkāyo  āpokāyo  tejokāyo  vāyokāyo  sukhe
dukkhe  jīve  sattame  ime  satta  kāyā  akaṭā  akaṭavidhā
animmitā  animmātā  vañjhā  kūṭaṭṭhā  esikaṭṭhāyiṭṭhitā  te  na
iñjanti   na  vipariṇāmenti  nāññamaññaṃ  byābādhenti  nālaṃ
aññamaññassa  sukhāya  vā  dukkhāya  vā  sukhadukkhāya  vā  tattha
natthi hantā vā ghātetā vā sotā vā sāvetā vā viññātā
vā  viññāpetā  vā  yopi  tiṇhena  satthena  sīsaṃ  chindati na
koci  kañci  jīvitā  voropeti  sattannaṃ  tveva  kāyānamantarena
satthaṃ vivaramanuppatati.
   {302.1}   Cuddasa  kho  panimāni  yonippamukhasatasahassāni
saṭṭhiñca  satāni  cha  ca  satāni  pañca  ca kammuno satāni pañca
ca kammāni tīṇi ca kammāni kamme ca aḍḍhakamme ca dvaṭṭhippaṭipadā
dvaṭṭhantarakappā  chaḷābhijātiyo  aṭṭha  purisabhūmiyo  ekūnapaññāsa
ājīvasate   1-   ekūnapaññāsa  paribbājakasate  ekūnapaññāsa
nāgāvāsasate  vīse indriyasate tiṃse nirayasate chattiṃsa rajodhātuyo
satta  saññigabbhā  satta  asaññigabbhā  satta  niganthagabbhā  satta
devā  satta mānusā satta pisācā satta sarā satta pavuṭā satta
pāsāṇā  satta  papātā  satta  papātasatāni  satta  supinā satta
supinasatāni cūḷāsīti mahākappino satasahassāni yāni.
   {302.2}  Bāle  ca  paṇḍite  ca  sandhāvitvā  saṃsaritvā
dukkhassantaṃ   karissanti   .   tattha   natthi   imināhaṃ
sīlena   vā  vattena  vā  tapena  vā  brahmacariyena  vā
@Footnote: 1 Ma. ājīvakasate.
Apparipakkaṃ  vā  kammaṃ  paripācessāmi  paripakkaṃ  vā  kammaṃ phussa
phussa  byantīkarissāmīti  hevaṃ  natthi doṇamite sukhadukkhe pariyantakate
saṃsāre  natthi  hāyanavaḍḍhane  natthi  ukkaṃsāvakaṃse  .  seyyathāpi
nāma  suttaguḷe  khitte  nibbedhiyamānameva  paleti evameva bāle
ca  paṇḍite  ca  sandhāvitvā  saṃsaritvā  dukkhassantaṃ karissantīti .
Sace  pana  1-  imassa  bhoto satthuno saccaṃ vacanaṃ akatena me
ettha  kataṃ avusitena me ettha vusitaṃ ubhopi mayaṃ ettha samasamā
sāmaññaṃ  pattā  yo  cāyaṃ na vadāmi ubho sandhāvitvā saṃsaritvā
dukkhassantaṃ  karissāmāti  .  atirekaṃ  2-  kho  panimassa  bhoto
satthuno  naggiyaṃ  muṇḍiyaṃ  ukkuṭikappadhānaṃ  kesamassulocanaṃ  yohaṃ
puttasambādhasayanaṃ   ajjhāvasanto   kāsikacandanaṃ   paccanubhonto
mālāgandhavilepanaṃ  dhārento  jātarūparajataṃ  sādiyanto iminā bhotā
satthārā  samasamagatiko  bhavissāmi abhisamparāyaṃ sohaṃ kiṃ jānanto kiṃ
passanto  imasmiṃ  satthari brahmacariyaṃ carissāmi so abrahmacariyavāso
ayanti iti viditvā tasmā brahmacariyā nibbijja pakkamati . ayaṃ kho
sandaka  tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā sammāsambuddhena
catuttho  abrahmacariyavāso  akkhāto  yattha  viññū  puriso  sasakkaṃ
brahmacariyaṃ na vaseyya vasanto ca nārādheyya ñāyaṃ dhammaṃ kusalaṃ.
   {302.3}  Ime  kho sandaka tena bhagavatā jānatā passatā
arahatā    sammāsambuddhena    cattāro    abrahmacariyavāsā
@Footnote: 1 Yu. panasaddo natthi .  2 Ma. atirekataraṃ.
Akkhātā   yattha   viññū   puriso  sasakkaṃ  brahmacariyaṃ  na
vaseyya vasanto ca nārādheyya ñāyaṃ dhammaṃ kusalanti.
   [303]  Acchariyaṃ  bho ānanda abbhūtaṃ bho ānanda yāvañcidaṃ
tena  bhagavatā  jānatā  passatā arahatā sammāsambuddhena cattāro
abrahmacariyavāsāva  samānā  1-  abrahmacariyavāsāti akkhātā yattha
viññū  puriso sasakkaṃ brahmacariyaṃ na vaseyya vasanto ca nārādheyya
ñāyaṃ  dhammaṃ  kusalaṃ  2- . katamāni pana tāni bho ānanda tena
bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā  sammāsambuddhena  cattāri
anassāsikāni  brahmacariyāni  akkhātāni  yattha  viññū  puriso
sasakkaṃ  brahmacariyaṃ  na  vaseyya  vasanto  ca  nārādheyya  ñāyaṃ
dhammaṃ kusalanti.
   [304]  Idha  sandaka  ekacco  satthā sabbaññū sabbadassāvī
aparisesaṃ  ñāṇadassanaṃ  paṭijānāti  carato  ca  me  tiṭṭhato  ca
suttassa  ca  jāgarassa  ca satataṃ samitaṃ ñāṇadassanaṃ paccupaṭṭhitanti .
So  suññampi  agāraṃ  pavisati  piṇḍampi  na  labhati  kukkuropi
ḍaṃsati   caṇḍenapi   hatthinā   samāgacchati  caṇḍenapi  assena
samāgacchati  caṇḍenapi  goṇena  samāgacchati  itthiyāpi  purisassapi
nāmampi   gottampi   pucchati   gāmassapi  nigamassapi  nāmampi
maggampi  pucchati  . so kimidanti puṭṭho samāno suññaṃ me agāraṃ
pavisitabbaṃ  ahosi  tena  pāvisiṃ  piṇḍaṃ  3- me aladdhabbaṃ ahosi
@Footnote: 1 Ma. samānā abrahmacariyavāsātīti natthi .  2 Ma. kusalanti.
@3 Ma. piṇḍaṃpi aladdhabbaṃ.
Tenāladdhaṃ 1- kukkurena ḍaṃsitabbaṃ ahosi tenamhi 2- daṭṭho caṇḍena
hatthinā  samāgantabbaṃ  ahosi  tena  samāgamiṃ  caṇḍena  assena
samāgantabbaṃ  ahosi  tena  samāgamiṃ  caṇḍena  goṇena samāgantabbaṃ
ahosi  tena  samāgamiṃ  itthiyāpi  purisassapi  nāmampi  gottampi
pucchitabbaṃ  ahosi  tena  pucchiṃ  gāmassapi  nigamassapi  nāmampi
maggampi pucchitabbaṃ ahosi tena pucchinti.
   {304.1} Tatra 3- sandaka viññū puriso iti paṭisañcikkhati ayaṃ
kho  bhavaṃ  satthā  sabbaññū  sabbadassāvī  aparisesaṃ  ñāṇadassanaṃ
paṭijānāti carato ca me tiṭṭhato ca suttassa ca jāgarassa ca satataṃ samitaṃ
ñāṇadassanaṃ  paccupaṭṭhitanti  .  so  suññampi agāraṃ pavisati piṇḍampi
na  labhati  kukkuropi  ḍaṃsati  caṇḍenapi hatthinā samāgacchati caṇḍenapi
assena  samāgacchati  caṇḍenapi  goṇena  samāgacchati  itthiyāpi
purisassapi  nāmampi  gottampi  pucchati  gāmassapi  nigamassapi nāmampi
maggampi  pucchati  .  so  kimidanti  puṭṭho  samāno  suññaṃ
agāraṃ  pavisitabbaṃ  ahosi  tena  pāvisiṃ  piṇḍaṃ  me  aladdhabbaṃ
ahosi  tenāladdhaṃ  kukkurena  ḍaṃsitabbaṃ  ahosi  tenamhi  daṭṭho
caṇḍena  hatthinā  samāgantabbaṃ  ahosi  tena  samāgamiṃ  caṇḍena
assena  samāgantabbaṃ  ahosi  tena  samāgamiṃ  caṇḍena  goṇena
samāgantabbaṃ  ahosi  tena  samāgamiṃ  itthiyāpi  purisassapi  nāmampi
gottampi  pucchitabbaṃ  ahosi  tena  pucchiṃ  gāmassapi  nigamassapi
@Footnote: 1 Ma. tena nālattha. Yu. tena nāladdhaṃ .  2 Ma. tena.
@3 Ma. tatra sandaka ... pucchintīti natthi.
Nāmampi  maggampi  pucchitabbaṃ  ahosi  tena  pucchinti  .  so
anassāsikaṃ  idaṃ  brahmacariyanti  iti  viditvā  tasmā  brahmacariyā
nibbijja  pakkamati  .  idaṃ  kho  sandaka  tena  bhagavatā jānatā
passatā  arahatā  sammāsambuddhena  paṭhamaṃ  anassāsikaṃ  brahmacariyaṃ
akkhātaṃ  yattha  viññū  puriso  sasakkaṃ  brahmacariyaṃ  na  vaseyya
vasanto ca nārādheyya ñāyaṃ dhammaṃ kusalaṃ.
   [305]  Puna caparaṃ sandaka idhekacco satthā anussaviko hoti
anussavasacco  .  so  anussavena  itihītihaparamparāya  piṭakasampadāya
dhammaṃ deseti . anussavikassa kho pana sandaka satthuno anussavasaccassa
susutampi   hoti  dussutampi  hoti  tathāpi  hoti  aññathāpi
hoti  .  tatra  sandaka  viññū  puriso  iti  paṭisañcikkhati  ayaṃ
kho  bhavaṃ  satthā  anussaviko  anussavasacco  .  so  anussavena
itihītihaparamparāya  piṭakasampadāya  dhammaṃ  deseti  .  anussavikassa
kho  pana  sandaka  satthuno  anussavasaccassa susutampi hoti dussutampi
hoti  tathāpi  hoti  aññathāpi  hoti  .  so  anassāsikaṃ  idaṃ
brahmacariyanti  iti  viditvā tasmā brahmacariyā nibbijja pakkamati .
Idaṃ kho sandaka tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
dutiyaṃ  anassāsikaṃ  brahmacariyaṃ  akkhātaṃ  yattha  viññū puriso sasakkaṃ
brahmacariyaṃ na vaseyya vasanto ca nārādheyya ñāyaṃ dhammaṃ kusalaṃ.
   [306]  Puna  caparaṃ  sandaka  idhekacco  satthā takkī hoti
vīmaṃsī . so takkapariyāhataṃ vīmaṃsānucaritaṃ sayaṃpaṭibhānaṃ dhammaṃ deseti .
Takkissa  kho  pana  sandaka  satthuno  vīmaṃsissa  sutakkitampi  hoti
duttakkitampi  hoti  tathāpi  hoti  aññathāpi hoti . tatra sandaka
viññū puriso iti paṭisañcikkhati ayaṃ kho bhavaṃ satthā takkī vīmaṃsī 1-.
So  takkapariyāhataṃ  vīmaṃsānucaritaṃ  sayaṃpaṭibhānaṃ  dhammaṃ  deseti .
Takkissa  kho  pana  satthuno  vīmaṃsissa sutakkitampi hoti duttakkitampi
hoti  tathāpi  hoti  aññathāpi  hoti  .  so  anassāsikaṃ  idaṃ
brahmacariyanti  iti  viditvā tasmā brahmacariyā nibbijja pakkamati .
Idaṃ kho sandaka tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
tatiyaṃ  anassāsikaṃ  brahmacariyaṃ  akkhātaṃ  yattha  viññū puriso sasakkaṃ
brahmacariyaṃ na vaseyya vasanto ca nārādheyya ñāyaṃ dhammaṃ kusalaṃ.
   [307] Puna caparaṃ sandaka idhekacco satthā mando [2]- momuho.
So  mandattā  momuhattā  tathā  3- tathā pañhaṃ puṭṭho samāno
vācāvikkhepaṃ  āpajjati  amarāvikkhepaṃ  evantipi  me no tathātipi
me no aññathātipi me no notipi me no no notipi me noti.
Tatra  sandaka  viññū  puriso iti paṭisañcikkhati ayaṃ kho bhavaṃ satthā
mando  momuho  .  so  mandattā  momuhattā tathā tathā pañhaṃ
puṭṭho   samāno   vācāvikkhepaṃ   āpajjati   amarāvikkhepaṃ
@Footnote: 1 Ma. vīmaṃsā .  2 Ma. Yu. hoti .  3 Ma. tattha tattha.
Evantipi me no tathātipi me no aññathātipi me no notipi me
no no notipi me noti . so anassāsikaṃ idaṃ brahmacariyanti iti
viditvā  tasmā  brahmacariyā  nibbijja pakkamati . idaṃ kho sandaka
tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā  sammāsambuddhena catutthaṃ
anassāsikaṃ  brahmacariyaṃ akkhātaṃ yattha viññū puriso sasakkaṃ brahmacariyaṃ
na vaseyya vasanto ca nārādheyya ñāyaṃ dhammaṃ kusalanti.
   {307.1}  Imāni kho sandaka tena bhagavatā jānatā passatā
arahatā  sammāsambuddhena  cattāri  anassāsikāni  brahmacariyāni
akkhātāni yattha viññū puriso sasakkaṃ brahmacariyaṃ na vaseyya vasanto
ca nārādheyya ñāyaṃ dhammaṃ kusalanti.
   [308]  Acchariyaṃ  bho ānanda abbhūtaṃ bho ānanda yāvañcidaṃ
tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā sammāsambuddhena cattāri
anassāsikāneva  1-  brahmacariyāni anassāsikāni 2- brahmacariyānīti
akkhātāni yattha viññū puriso sasakkaṃ brahmacariyaṃ na vaseyya vasanto
ca nārādheyya ñāyaṃ dhammaṃ kusalaṃ . so pana bho ānanda satthā kiṃvādī
kimakkhāyī  yattha viññū puriso sasakkaṃ brahmacariyaṃ vaseyya vasanto ca
ārādheyya ñāyaṃ dhammaṃ kusalanti.
   [309]  Idha  sandaka  tathāgato  loke  uppajjati  arahaṃ
sammāsambuddho   vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū  anuttaro
purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho  bhagavā  .pe.  so
@Footnote: 1 Ma. anassāsikāni .  2 Ma. anassāsikāni brahmacariyānītīti ime pāṭhā na
@dissanti.
Ime pañca nīvaraṇe pahāya cetaso upakkilese paññāya dubbalīkaraṇe
vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ
pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati . yasmiṃ kho pana 1- sandaka
satthari  sāvako  evarūpaṃ oḷāravisesaṃ adhigacchati tattha viññū puriso
sasakkaṃ brahmacariyaṃ vaseyya vasanto ca ārādheyya ñāyaṃ dhammaṃ kusalaṃ.
   {309.1} Puna caparaṃ sandaka bhikkhu vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe.
Dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati . yasmiṃ kho pana sandaka satthari sāvako
evarūpaṃ oḷāravisesaṃ adhigacchati tattha viññū puriso sasakkaṃ brahmacariyaṃ
vaseyya vasanto ca ārādheyya ñāyaṃ dhammaṃ kusalaṃ.
   {309.2}  Puna caparaṃ sandaka bhikkhu pītiyā ca virāgā .pe.
Tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  . yasmiṃ kho pana sandaka satthari
sāvako  evarūpaṃ  oḷāravisesaṃ adhigacchati tattha viññū puriso sasakkaṃ
brahmacariyaṃ vaseyya vasanto ca ārādheyya ñāyaṃ dhammaṃ kusalaṃ.
   {309.3} Puna caparaṃ sandaka bhikkhu sukhassa ca pahānā dukkhassa
ca pahānā .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati . yasmiṃ kho pana
sandaka  satthari  ariyasāvako  evarūpaṃ  oḷāravisesaṃ adhigacchati tattha
viññū  puriso  sasakkaṃ  brahmacariyaṃ  vaseyya vasanto ca ārādheyya
ñāyaṃ dhammaṃ kusalaṃ.
   [310]  So  evaṃ  samāhite  citte parisuddhe pariyodāte
@Footnote: 1 Sī. Yu. sattasu ṭhānesu ayaṃ pāṭho natthi.
Anaṅgaṇe vigatūpakkilese mudubhūte kammaniye ṭhite āneñjappatte 1-
pubbenivāsānussatiñāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  .  so  anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ  anussarati  seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ  dvepi  jātiyo
.pe.  iti  sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati .
Yasmiṃ  kho  pana  sandaka  satthari  sāvako  evarūpaṃ  oḷāravisesaṃ
adhigacchati  tattha  viññū  puriso  sasakkaṃ brahmacariyaṃ vaseyya vasanto
ca ārādheyya ñāyaṃ dhammaṃ kusalaṃ.
   {310.1} So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte kammaniye ṭhite āneñjappatte 2- sattānaṃ
cutūpapātañāṇāya cittaṃ abhininnāmeti . so dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena satte passati cavamāne upapajjamāne hīne paṇīte
suvaṇṇe dubbaṇṇe sugate duggate .pe. Yathākammūpage satte pajānāti.
Yasmiṃ kho pana sandaka satthari sāvako evarūpaṃ oḷāravisesaṃ adhigacchati
tattha viññū puriso sasakkaṃ brahmacariyaṃ vaseyya vasanto ca ārādheyya
ñāyaṃ dhammaṃ kusalaṃ.
   {310.2} So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte  3-
āsavānaṃ  khayañāṇāya  cittaṃ  abhinnāmeti  .  so  idaṃ  dukkhanti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
dukkhanirodhoti   yathābhūtaṃ   pajānāti   ayaṃ   dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  .pe.  ayaṃ  āsavanirodhagāminī
@Footnote:1-2-3 Yu. ānejjappatte.
Paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti . tassa evaṃ jānato evaṃ passato
kāmāsavāpi  cittaṃ  vimuccati  bhavāsavāpi cittaṃ vimuccati avijjāsavāpi
cittaṃ  vimuccati  vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ hoti khīṇā jāti vusitaṃ
brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāti . yasmiṃ
kho pana sandaka satthari sāvako evarūpaṃ oḷāravisesaṃ adhigacchati tattha
viññū puriso sasakkaṃ brahmacariyaṃ vaseyya vasanto ca ārādheyya ñāyaṃ
dhammaṃ kusalanti.
   [311] Yo pana so bho ānanda bhikkhu arahaṃ khīṇāsavo vusitavā
katakaraṇīyo   ohitabhāro   anuppattasadattho   parikkhīṇabhavasaññojano
sammadaññā vimutto paribhuñjeyya so kāmeti . yo so sandaka bhikkhu
arahaṃ  khīṇāsavo  vusitavā  katakaraṇīyo  ohitabhāro  anuppattasadattho
parikkhīṇabhavasaññojano  sammadaññā  vimutto  abhabbo  so  pañca
ṭhānāni  ajjhācarituṃ  abhabbo khīṇāsavo bhikkhu sañcicca pāṇe jīvitā
voropetuṃ  abhabbo  khīṇāsavo  bhikkhu  adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādātuṃ
abhabbo khīṇāsavo bhikkhu methunaṃ dhammaṃ paṭisevituṃ abhabbo khīṇāsavo bhikkhu
sampajānamusā  bhāsituṃ  abhabbo  khīṇāsavo  bhikkhu sannidhikārakaṃ kāme
paribhuñjituṃ  seyyathāpi pubbe āgāriyabhūto . yo so sandaka bhikkhu
arahaṃ  khīṇāsavo  vusitavā  katakaraṇīyo  ohitabhāro  anuppattasadattho
parikkhīṇabhavasaññojano    sammadaññā    vimutto    abhabbo
So imāni pañca ṭhānāni ajjhācaritunti.
   [312] Yo pana so bho ānanda bhikkhu arahaṃ khīṇāsavo vusitavā
katakaraṇīyo   ohitabhāro   anuppattasadattho   parikakhīṇabhavasaññojano
sammadaññā vimutto tassa carato ceva tiṭṭhato ca suttassa ca jāgarassa
ca satataṃ samitaṃ ñāṇadassanaṃ paccupaṭṭhitaṃ khīṇā me āsavāti . tenahi
sandaka  upamante  karissāmi upamāyapidhekacce viññū purisā bhāsitassa
atthaṃ  ājānanti  .  seyyathāpi sandaka purisassa hatthapādā chinnā
tassa carato ceva tiṭṭhato ca suttassa ca jāgarassa ca satataṃ samitaṃ chinnāva
hatthapādā  apica kho pana 1- paccavekkhamāno jānāti chinnā me
hatthapādāti evameva kho sandaka yo so bhikkhu arahaṃ khīṇāsavo vusitavā
katakaraṇīyo   ohitabhāro   anuppattasadattho   parikkhīṇabhavasaññojano
sammadaññā vimutto tassa carato ceva tiṭṭhato ca suttassa ca jāgarassa
ca satataṃ samitaṃ khīṇāva āsavā apica kho pana 2- paccavekkhamāno jānāti
khīṇā me āsavāti.
   [313]  Kīva  bahukā  pana  bho  ānanda imasmiṃ dhammavinaye
niyyātāroti  . na kho sandaka ekaṃyeva sataṃ na dve satāni na
tīṇi  satāni  na cattāri satāni na pañca satāni atha kho bhiyyova
ye  imasmiṃ  dhammavinaye  niyyātāroti  .  acchariyaṃ  bho ānanda
abbhūtaṃ  bho  ānanda  na  ca  nāma  sadhammokkaṃsanā  bhavissati
@Footnote: 1-2 Yu. naṃ.
Na  paradhammavambhanā  āyatane  va 1- dhammadesanā tāva bahukā ca
niyyātāro  paññāyissanti  ime  panājīvakā  puttamatāya  puttā
attānañceva  ukkaṃsenti pare ca vambhenti tayo ceva niyyātāro
paññāpenti seyyathīdaṃ nandaṃ vacchaṃ kisaṃ saṅkiccaṃ makkhaliṃ gosālanti .
Atha  kho sandako paribbājako sakaṃ parisaṃ āmantesi carantu bhonto
samaṇe  gotame  brahmacariyavāso nadāni sukaraṃ amhehi lābhasakkāra-
siloke pariccajitunti.
   Iti  hidaṃ  sandako  paribbājako sakaṃ parisaṃ uyyojesi bhagavati
brahmacariyeti.
         Sandakasuttaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.
           -----------
@Footnote: 1 Yu. ca..             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 288-309. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=5909              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=5909              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=293&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=26              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=293              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=4112              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=4112              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]