ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

           Samaṇamuṇḍikasuttaṃ
   [356]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
uggāhamāno  paribbājako  samaṇamuṇḍikāputto  1-  samayappavādake
tiṇḍukācīre  2-  ekasālake  mallikāya ārāme paṭivasati mahatiyā
paribbājakaparisāya  saddhiṃ  pañcamattehi  paribbājakasatehi  . atha kho
pañcakaṅgo  thapati sāvatthiyā nikkhami divādivassa bhagavantaṃ dassanāya .
Atha  kho  pañcakaṅgassa  thapatissa  etadahosi  akālo  kho  tāva
bhagavantaṃ  dassanāya  paṭisallīno  bhagavā  manobhāvanīyānampi  bhikkhūnaṃ
asamayo  dassanāya  paṭisallīnā  manobhāvanīyā  bhikkhū  yannūnāhaṃ
yena  samayappavādako  tiṇḍukācīro  ekasālako  mallikāya ārāmo
yena   uggāhamāno   paribbājako   samaṇamuṇḍikāputto   3-
tenupasaṅkameyyanti . atha kho pañcakaṅgo thapati yena samayappavādako
tiṇḍukācīro ekasālako mallikāya ārāmo tenupasaṅkami.
   [357]  Tena  kho  pana samayena uggāhamāno paribbājako
samaṇamuṇḍikāputto   mahatiyā   paribbājakaparisāya  saddhiṃ  nisinno
hoti  unnādiniyā  uccāsaddamahāsaddāya  anekavihitaṃ  tiracchānakathaṃ
kathentiyā  seyyathīdaṃ  rājakathaṃ  corakathaṃ  mahāmattakathaṃ  senākathaṃ
@Footnote: 1-3 Yu. samaṇamaṇḍikāputto .  2 Sī. Ma. tindukācīre.
Bhayakathaṃ  yuddhakathaṃ  annakathaṃ  pānakathaṃ  vatthakathaṃ  sayanakathaṃ  mālākathaṃ
gandhakathaṃ  ñātikathaṃ  yānakathaṃ  gāmakathaṃ  nigamakathaṃ  nagarakathaṃ  janapadakathaṃ
itthīkathaṃ  sūrakathaṃ  visikhākathaṃ  kumbhaṭṭhānakathaṃ  kumbhadāsikathaṃ  pubbapetakathaṃ
nānattakathaṃ lokakkhāyikaṃ samuddakkhāyikaṃ itibhavābhavakathaṃ iti vā.
   {357.1} Addasā kho uggāhamāno paribbājako samaṇamuṇḍikāputto
pañcakaṅgaṃ  thapatiṃ  dūrato  āgacchantaṃ  disvāna  sakaṃ parisaṃ saṇṭhapesi
appasaddā  bhonto  hontu mā bhonto saddamakattha [2]- samaṇassa
gotamassa  sāvako  āgacchati  pañcakaṅgo  thapati  yāvatā kho pana
samaṇassa  gotamassa  sāvakā  gihī  odātavasanā sāvatthiyaṃ paṭivasanti
ayaṃ  tesaṃ  aññataro pañcakaṅgo thapati appasaddakāmā kho pana te
āyasmanto  appasaddavinītā  appasaddassa  vaṇṇavādino  appevanāma
appasaddaṃ  parisaṃ  viditvā  upasaṅkamitabbaṃ  maññeyyāti  . atha kho
te  paribbājakā  tuṇhī ahesuṃ . atha kho pañcakaṅgo thapati yena
uggāhamāno   paribbājako   samaṇamuṇḍikāputto   tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā   uggāhamānena   paribbājakena  samaṇamuṇḍikāputtena
saddhiṃ sammodi sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi.
   [358]  Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho pañcakaṅgaṃ thapatiṃ uggāhamāno
paribbājako   samaṇamuṇḍikāputto  etadavoca  catūhi  kho  ahaṃ
thapati  dhammehi  samannāgataṃ  purisapuggalaṃ  paññāpemi  sampannakusalaṃ
@Footnote: 1 Yu. dūratova. 2 Yu. etthantare ayanti dissati.
Paramakusalaṃ  uttamappattipattaṃ  samaṇaṃ  ayojjhaṃ  katamehi  catūhi  idha
thapati  na  kāyena  pāpakaṃ  kammaṃ  karoti na pāpikaṃ vācaṃ bhāsati
na  pāpakaṃ  saṅkappaṃ  saṅkappeti  na pāpakaṃ ājīvaṃ ājīvati imehi
kho  ahaṃ  thapati  catūhi  dhammehi  samannāgataṃ parisapuggalaṃ paññāpemi
sampannakusalaṃ paramakusalaṃ uttamappattipattaṃ samaṇaṃ ayojjhanti.
   {358.1} Atha kho pañcakaṅgo thapati uggāhamānassa paribbājakassa
samaṇamuṇḍikāputtassa  bhāsitaṃ  neva  abhinandi nappaṭikkosi anabhinanditvā
appaṭikkositvā  uṭṭhāyāsanā  pakkāmi  bhagavato  santike  etassa
bhāsitassa  atthaṃ  ājānissāmīti  .  atha  kho  pañcakaṅgo  thapati
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho pañcakaṅgo thapati yāvatako
ahosi    uggāhamānena   paribbājakena   samaṇamuṇḍikāputtena
saddhiṃ kathāsallāpo taṃ sabbaṃ bhagavato ārocesi.
   [359]  Evaṃ vutte bhagavā pañcakaṅgaṃ thapatiṃ etadavoca evaṃ
sante kho thapati daharo kumāro mando uttānaseyyako sampannakusalo
bhavissati  paramakusalo  uttamappattipatto  samaṇo  ayojjho  yathā
uggāhamānassa   paribbājakassa   samaṇamuṇḍikāputtassa   vacanaṃ  .
Daharassa  hi  thapati  kumārassa  mandassa  uttānaseyyakassa kāyotipi
na hoti kuto pana kāyena pāpakaṃ kammaṃ karissati aññatra phanditamattā.
Daharassa   hi   thapati   kumārassa  mandassa  uttānaseyyakassa
Vācātipi  na  hoti  kuto  pana  pāpikaṃ  vācaṃ bhāsissati aññatra
roditamattā . daharassa hi thapati kumārassa mandassa uttānaseyyakassa
saṅkappotipi  na  hoti  kuto  pana  pāpakaṃ  saṅkappaṃ  saṅkappissati
aññatra  vikujjitamattā  .  daharassa  hi  thapati  kumārassa mandassa
uttānaseyyakassa  ājīvotipi  na  hoti  kuto  pana pāpakaṃ ājīvaṃ
ājīvissati  aññatra mātu thaññā . evaṃ sante kho thapati daharo
kumāro  mando  uttānaseyyako  sampannakusalo  bhavissati paramakusalo
uttamappattipatto   samaṇo   ayojjho   yathā   uggāhamānassa
paribbājakassa samaṇamuṇḍikāputtassa vacanaṃ.
   [360]  Catūhi kho ahaṃ thapati dhammehi samannāgataṃ purisapuggalaṃ
paññāpemi  na  ceva  sampannakusalaṃ  na  paramakusalaṃ na uttamappatti-
pattaṃ  samaṇaṃ  ayojjhaṃ  apicimaṃ  daharaṃ  kumāraṃ mandaṃ uttānaseyyakaṃ
samadhiggayha  tiṭṭhati  katamehi  catūhi  idha thapati kāyena 1- pāpakaṃ
kammaṃ  karoti na pāpikaṃ vācaṃ bhāsati na pāpakaṃ saṅkappaṃ saṅkappeti
na  pāpakaṃ  ājīvaṃ  ājīvati  imehi kho ahaṃ thapati catūhi dhammehi
samannāgataṃ  purisapuggalaṃ  paññāpemi  na  ceva  sampannakusalaṃ  na
paramakusalaṃ  na  uttamappattipattaṃ  samaṇaṃ  ayojjhaṃ  apicimaṃ  daharaṃ
kumāraṃ mandaṃ uttānaseyyakaṃ samadhiggayha tiṭṭhati.
@Footnote: 1 Yu. etthantare nasaddo dissati.
   [361]  Dasahi  kho ahaṃ thapati dhammehi samannāgataṃ purisapuggalaṃ
paññāpemi   sampannakusalaṃ   paramakusalaṃ   uttamappattipattaṃ   samaṇaṃ
ayojjhaṃ  .  ime akusalā sīlā 1- tamahaṃ 1- thapati veditabbanti
vadāmi  .  itosamuṭṭhānā  akusalā  sīlā tamahaṃ thapati veditabbanti
vadāmi  .  idha  akusalā  sīlā  aparisesā nirujjhanti tamahaṃ thapati
veditabbanti  vadāmi  .  evaṃ paṭipanno akusalānaṃ sīlānaṃ nirodhāya
paṭipanno hoti tamahaṃ thapati veditabbanti vadāmi.
   {361.1} Ime kusalā sīlā tamahaṃ thapati veditabbanti vadāmi.
Itosamuṭṭhānā  kusalā  sīlā  tamahaṃ  thapati  veditabbanti vadāmi .
Idha  kusalā  sīlā  aparisesā  nirujjhanti  tamahaṃ thapati veditabbanti
vadāmi  . evaṃ paṭipanno kusalānaṃ sīlānaṃ nirodhāya paṭipanno hoti
tamahaṃ thapati veditabbanti vadāmi.
   {361.2}  Ime  akusalā  saṅkappā tamahaṃ thapati veditabbanti
vadāmi  . itosamuṭṭhānā akusalā saṅkappā tamahaṃ thapati veditabbanti
vadāmi  .  idha akusalā saṅkappā aparisesā nirujjhanti tamahaṃ thapati
veditabbanti vadāmi . evaṃ paṭipanno akusalānaṃ saṅkappānaṃ nirodhāya
paṭipanno hoti tamahaṃ thapati veditabbanti vadāmi.
   {361.3}  Ime  kusalā  saṅkappā  tamahaṃ thapati veditabbanti
vadāmi   .   itosamuṭṭhānā   kusalā   saṅkappā   tamahaṃ
@Footnote: 1 sī anekavāresu tahanti pāṭho dissati. 2 Yu. ime akusalasīlā tahanti dissanti.
Thapati  veditabbanti  vadāmi  .  idha  kusalā  saṅkappā aparisesā
nirujjhanti  tamahaṃ  thapati  veditabbanti  vadāmi  .  evaṃ  paṭipanno
kusalānaṃ  saṅkappānaṃ  nirodhāya  paṭipanno  hoti  tamahaṃ  thapati
veditabbanti vadāmi.
   [362]  Katame  ca thapati akusalā sīlā . akusalaṃ kāyakammaṃ
akusalaṃ vacīkammaṃ pāpako ājīvo ime vuccanti thapati akusalā sīlā.
   {362.1} Ime ca thapati akusalā sīlā kiṃsamuṭṭhānā. Samuṭṭhānampi
nesaṃ vuttaṃ . cittasamuṭṭhānātissa vacanīyaṃ . katamaṃ cittaṃ. Cittampi hi
bahu  anekavidhaṃ  nānappakārakaṃ  yaṃ  cittaṃ 1- sarāgaṃ sadosaṃ samohaṃ
itosamuṭṭhānā akusalā sīlā.
   {362.2} Ime ca thapati akusalā sīlā kuhiṃ aparisesā nirujjhanti.
Nirodhopi  nesaṃ  vutto  .  idha  thapati bhikkhu kāyaduccaritaṃ pahāya
kāyasucaritaṃ  bhāveti vacīduccaritaṃ pahāya vacīsucaritaṃ bhāveti manoduccaritaṃ
pahāya  manosucaritaṃ  bhāveti micchājīvaṃ pahāya sammājīvena jīvitaṃ 2-
kappeti etthete akusalā sīlā aparisesā nirujjhanti.
   {362.3} Kathaṃ paṭipanno 3- thapati akusalānaṃ sīlānaṃ nirodhāya
paṭipanno  hoti . idha thapati bhikkhu anuppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ
dhammānaṃ anuppādāya chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti
padahati  uppannānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  chandaṃ
janeti  vāyamati  viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati anuppannānaṃ
@Footnote: 1 Yu. sacittaṃ .  2 Yu. jīvikaṃ .  3 Yu. etthantare cāti dissati.
Kusalānaṃ  dhammānaṃ  uppādāya  chandaṃ  janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati
cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  uppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  ṭhitiyā
asammosāya  bhiyyobhāvāya  vepullāya  bhāvanāya  pāripūriyā  chandaṃ
janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ paggaṇhāti padahati . evaṃ
paṭipanno kho thapati akusalānaṃ sīlānaṃ nirodhāya paṭipanno hoti.
   [363]  Katame  ca  thapati kusalā sīlā  . kusalaṃ kāyakammaṃ
kusalaṃ  vacīkammaṃ  ājīvapārisuddhiṃpi  kho  ahaṃ  thapati  sīlasmiṃ  vadāmi
ime  vuccanti  thapati kusalā sīlā . ime ca thapati kusalā sīlā
kiṃsamuṭṭhānā  .  samuṭṭhānampi  nesaṃ  vuttaṃ  .  cittasamuṭṭhānātissa
vacanīyaṃ  .  katamaṃ cittaṃ . cittampi hi bahu anekavidhaṃ nānappakārakaṃ
yaṃ  cittaṃ  vītarāgaṃ  vītadosaṃ  vītamohaṃ  itosamuṭṭhānā  kusalā
sīlā  . ime ca thapati kusalā sīlā kuhiṃ aparisesā nirujjhanti .
Nirodhopi  nesaṃ  vutto  . idha thapati bhikkhu sīlavā hoti no ca
sīlamayo  tañca  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti
yatthassa te kusalā sīlā aparisesā nirujjhanti.
   {363.1}  Kathaṃ  paṭipanno ca thapati kusalānaṃ sīlānaṃ nirodhāya
paṭipanno  hoti . idha thapati bhikkhu anuppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ
dhammānaṃ anuppādāya chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti
padahati  uppannānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya .pe.
Anuppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ uppādāya .pe. uppannānaṃ kusalānaṃ
Dhammānaṃ  ṭhitiyā  asammosāya  bhiyyobhāvāya  vepullāya  bhāvanāya
pāripūriyā  chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti
padahati  .  evaṃ  paṭipanno  kho  thapati kusalānaṃ sīlānaṃ nirodhāya
paṭipanno hoti.
   [364]  Katame  ca thapati akusalā saṅkappā . kāmasaṅkappo
byāpādasaṅkappo  vihiṃsāsaṅkappo  ime  vuccanti  thapati  akusalā
saṅkappā.
   {364.1}  Ime  ca thapati akusalā saṅkappā kiṃsamuṭṭhānā .
Samuṭṭhānampi  nesaṃ  vuttaṃ  . saññāsamuṭṭhānātissa vacanīyaṃ . katamā
saññā . saññāpi hi bahu anekavidhā nānappakārakā yā kāmasaññā
byāpādasaññā vihiṃsāsaññā itosamuṭṭhānā akusalā saṅkappā.
   {364.2}  Ime  ca thapati akusalā saṅkappā kuhiṃ aparisesā
nirujjhanti  .  nirodhopi nesaṃ vutto . idha thapati bhikkhu vivicceva
kāmehi  vivicca  akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ
paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  etthete  akusalā  saṅkappā
aparisesā nirujjhanti.
   {364.3} Kathaṃ paṭipanno ca thapati akusalānaṃ saṅkappānaṃ nirodhāya
paṭipanno hoti . idha thapati bhikkhu anuppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ
anuppādāya chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati
uppannānaṃ  pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya .pe. anuppannānaṃ
kusalānaṃ dhammānaṃ uppādāya .pe. uppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ ṭhitiyā
Asammosāya  bhiyyobhāvāya  vepullāya  bhāvanāya  pāripūriyā  chandaṃ
janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati. Evaṃ paṭipanno
kho thapati akusalānaṃ saṅkappānaṃ nirodhāya paṭipanno hoti.
   [365] Katame ca thapati kusalā saṅkappā . nekkhammasaṅkappo
abyāpādasaṅkappo  avihiṃsāsaṅkappo  ime  vuccanti  thapati  kusalā
saṅkappā.
   {365.1}  Ime  ca  thapati kusalā saṅkappā kiṃsamuṭṭhānā .
Samuṭṭhānampi  nesaṃ  vuttaṃ  .  saññāsamuṭṭhānātissa  vacanīyaṃ .
Katamā  saññā  .  saññāpi hi bahu anekavidhā nānappakārakā 1-2-   nekkhammasaññā   abyāpādasaññā   avihiṃsāsaññā
itosamuṭṭhānā kusalā saṅkappā.
   {365.2}  Ime  ca  thapati kusalā saṅkappā kuhiṃ aparisesā
nirujjhanti . nirodhopi nesaṃ vutto . idha thapati bhikkhu vitakkavicārānaṃ
vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja viharati etthete kusalā
saṅkappā aparisesā nirujjhanti.
   {365.3} Kathaṃ paṭipanno ca thapati kusalānaṃ saṅkappānaṃ nirodhāya
paṭipanno  hoti . idha thapati bhikkhu anuppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ
dhammānaṃ  anuppādāya  chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ ārabhati cittaṃ
paggaṇhāti  padahati  uppannānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ
pahānāya  .pe.  anuppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  uppādāya
.pe.  uppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ ṭhitiyā asammosāya bhiyyobhāvāya
vepullāya  bhāvanāya  pāripūriyā  chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ
@Footnote: 1 Yu. nānappakārikā .  2 Yu. yā iti pāṭho na dissati.
Ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  .  evaṃ paṭipanno kho thapati
kusalānaṃ saṅkappānaṃ nirodhāya paṭipanno hoti.
   [366] Katamehi [1]- thapati dasahi dhammehi samannāgataṃ purisapuggalaṃ
paññāpemi   sampannakusalaṃ   paramakusalaṃ   uttamappattipattaṃ   samaṇaṃ
ayojjhaṃ  .  idha  thapati  bhikkhu asekhāya sammādiṭṭhiyā samannāgato
hoti  asekhena  sammāsaṅkappena  samannāgato  hoti  asekhāya
sammāvācāya   samannāgato   hoti  asekhena  sammākammantena
samannāgato  hoti  asekhena  sammāājīvena  samannāgato  hoti
asekhena  sammāvāyāmena  samannāgato  hoti asekhāya sammāsatiyā
samannāgato   hoti   asekhena   sammāsamādhinā   samannāgato
hoti  asekhena  sammāñāṇena  samannāgato  hoti  asekhāya
sammāvimuttiyā  samannāgato  hoti  .  imehi  kho  ahaṃ  thapati
dasahi  dhammehi  samannāgataṃ  purisapuggalaṃ  paññāpemi  sampannakusalaṃ
paramakusalaṃ uttamappattipattaṃ samaṇaṃ ayojjhanti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  pañcakaṅgo  thapati  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
        Samaṇamuṇḍikasuttaṃ 2- niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ
           ------------
@Footnote: 1 Yu. etthantare cāhanti dissati .  2 Yu. samaṇamaṇḍikasuttaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 342-351. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=7027              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=7027              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=356&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=28              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=356              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=4876              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=4876              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]