ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

            Maghadevasuttaṃ
   [452]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā mithilāyaṃ viharati
maghadevambavane  1-  .  atha  kho bhagavā aññatarasmiṃ padese sitaṃ
pātvākāsi  .  atha  kho  āyasmato  ānandassa etadahosi ko
nu  kho  hetu  ko  paccayo  bhagavato  sitassa  pātukammāya  na
akāraṇena  tathāgatā  sitaṃ  pātukarontīti  .  atha  kho āyasmā
ānando  ekaṃsaṃ  cīvaraṃ  katvā  yena bhagavā tenañjalimpaṇāmetvā
bhagavantaṃ  etadavoca ko nu kho bhante hetu ko paccayo bhagavato
sitassa pātukammāya na akāraṇena tathāgatā sitaṃ pātukarontīti.
   [453]  Bhūtapubbaṃ  ānanda imissāyeva mithilāyaṃ rājā ahosi
maghadevo 2- nāma dhammiko dhammarājā dhamme ṭhito mahārājā dhammaṃ
carati  brāhmaṇagahapatikesu  negamesu  ceva jānapadesu ca uposathañca
upavasati  cātuddasiṃ  pañcadasiṃ  aṭṭhamiṃ  ca  pakkhassa  .  atha  kho
ānanda  rājā  maghadevo  bahūnaṃ  vassānaṃ  bahūnaṃ  3- vassasatānaṃ
bahūnaṃ  vassasahassānaṃ  accayena  kappakaṃ  āmantesi  yadā  me
samma  kappaka  passeyyāsi  sirasmiṃ  palitāni 4- jātāni atha me
āroceyyāsīti  .  evaṃ  devāti  kho  ānanda kappako rañño
maghadevassa  paccassosi  .  addasā  kho  ānanda  kappako bahūnaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. makhādevambavane .  2 Sī. Yu. makhādevo. 3 Yu. bahunnaṃ.
@4 Yu. sabbattha phalitānīti dissati.
Vassānaṃ  bahūnaṃ  vassasatānaṃ  bahūnaṃ  vassasahassānaṃ  accayena  rañño
maghadevassa  sirasmiṃ  palitāni  jātāni  disvāna  rājānaṃ  maghadevaṃ
etadavoca  pātubhūtā  kho  devassa  devadūtā  dissanti  sirasmiṃ
palitāni  jātānīti  .  tenahi  samma kappaka tāni palitāni sādhukaṃ
saṇḍāsena  uddharitvā  mama  añjalismiṃ  patiṭṭhāpehīti  .  evaṃ
devāti  kho  ānanda  kappako  rañño  maghadevassa  paṭissutvā
tāni  palitāni  sādhukaṃ  saṇḍāsena  uddharitvā  rañño  maghadevassa
añjalismiṃ patiṭṭhāpesi.
   {453.1}  Atha  kho  ānanda  rājā  maghadevo  kappakassa
gāmavaraṃ   datvā   jeṭṭhaputtaṃ   kumāraṃ   āmantāpetvā
etadavoca  pātubhūtā  kho  me  tāta  kumāra  devadūtā dissanti
sirasmiṃ  palitāni  jātāni  bhuttā  kho  pana me mānusakā kāmā
samayo  dibbe  kāme pariyesituṃ ehi tvaṃ tāta kumāra imaṃ rajjaṃ
paṭipajja  ahaṃ  pana  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni
acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajissāmi  tenahi  tāta
kumāra  yadā  tvaṃ  passeyyāsi  sirasmiṃ  palitāni  jātāni  atha
kappakassa gāmavaraṃ datvā jeṭṭhaputtaṃ kumāraṃ sādhukaṃ rajje samanusāsitvā
kesamassuṃ   ohāretvā   kāsāyāni   vatthāni  acchādetvā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajeyyāsi  yena  me idaṃ kalyāṇaṃ vattaṃ
nihitaṃ  anuppavatteyyāsi  mā  kho  me  tvaṃ  antimapuriso ahosi
yasmiṃ  kho  tāta kumāra purisayuge vattamāne evarūpassa kalyāṇassa
Vattassa  samucchedo  hoti so tesaṃ antimapuriso hoti . tantāhaṃ
tāta  kumāra  evaṃ  vadāmi  yena  me idaṃ kalyāṇaṃ vattaṃ nihitaṃ
anuppavatteyyāsi mā kho me tvaṃ antimapuriso ahosīti.
   [454]  Atha kho ānanda rājā maghadevo kappakassa gāmavaraṃ
datvā  jeṭṭhaputtaṃ  kumāraṃ  sādhukaṃ  rajje samanusāsitvā imasmiṃyeva
maghadevambavane   kesamassuṃ   ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni
acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbaji . so mettāsahagatena
cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā vihāsi . tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā
catutthaṃ  .  iti uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi sabbatthatāya 1- sabbāvantaṃ
lokaṃ  mettāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena  appamāṇena
averena  abyāpajjhena  pharitvā  vihāsi . karuṇāsahagatena cetasā
.pe.  muditāsahagatena  cetasā  .pe.  upekkhāsahagatena  cetasā
ekaṃ disaṃ pharitvā vihāsi . tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ.
Iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi  sabbatthatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ
upekkhāsahagatena   cetasā   vipulena  mahaggatena  appamāṇena
averena  abyāpajjhena  pharitvā  vihāsi  . rājā kho panānanda
maghadevo  caturāsītivassasahassāni  kumārakīḷikaṃ  kīḷi  caturāsītivassa-
sahassāni  uparajjaṃ 2- kāresi caturāsītivassasahassāni rajjaṃ kāresi
caturāsītivassasahassāni   imasmiṃyeva   maghadevambavane   agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  brahmacariyaṃ cari . so cattāro brahmavihāre
@Footnote: 1 Yu. sabbattha sabbattatāyāti dissati .  2 Yu. oparajjaṃ.
Bhāvetvā kāyassa bhedā parammaraṇā brahmalokūpago ahosi.
   [455]  Atha  kho  ānanda  rañño maghadevassa putto bahūnaṃ
vassānaṃ  bahūnaṃ  vassasatānaṃ  bahūnaṃ  vassasahassānaṃ  accayena  kappakaṃ
āmantesi  yadā  me  samma  kappaka  passeyyāsi sirasmiṃ palitāni
jātāni  atha  me  āroceyyāsīti . evaṃ devāti kho ānanda
kappako  rañño  maghadevassa  puttassa  paccassosi  .  addasā
kho  ānanda  kappako  bahūnaṃ  vassānaṃ  bahūnaṃ  vassasatānaṃ  bahūnaṃ
vassasahassānaṃ  accayena  rañño  maghadevassa  puttassa  sirasmiṃ
palitāni  jātāni  disvāna  rañño  maghadevassa  puttaṃ  etadavoca
pātubhūtā kho devassa devadūtā dissanti sirasmiṃ palitāni jātānīti.
Tenahi  samma  kappaka  tāni  palitāni sādhukaṃ saṇḍāsena uddharitvā
mama  añjalismiṃ  patiṭṭhāpehīti  .  evaṃ  devāti  kho  ānanda
kappako  rañño  maghadevassa  puttassa  paṭissutvā  tāni  palitāni
sādhukaṃ   saṇḍāsena  uddharitvā  rañño  maghadevassa  puttassa
añjalismiṃ patiṭṭhāpesi.
   {455.1} Atha kho ānanda rañño maghadevassa putto kappakassa
gāmavaraṃ datvā jeṭṭhaputtaṃ kumāraṃ āmantāpetvā etadavoca pātubhūtā
kho me tāta kumāra devadūtā dissanti sirasmiṃ palitāni jātāni bhuttā
kho pana me mānusakā kāmā samayo dibbe kāme pariyesituṃ ehi tvaṃ tāta
kumāra imaṃ rajjaṃ paṭipajja ahaṃ pana kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni
Vatthāni  acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajissāmi  tenahi
tāta  kumāra  yadā  tvampi  passeyyāsi  sirasmiṃ palitāni jātāni
atha  kappakassa  gāmavaraṃ  datvā  jeṭṭhaputtaṃ  kumāraṃ sādhukaṃ rajje
samanusāsitvā kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajeyyāsi  yena  me  idaṃ  kalyāṇaṃ
vattaṃ  nihitaṃ  anuppavatteyyāsi  mā  kho  me  tvaṃ  antimapuriso
ahosi  yasmiṃ  kho  tāta  kumāra  purisayuge vattamāne evarūpassa
kalyāṇassa  vattassa  samucchedo  hoti  so  tesaṃ  antimapuriso
hoti  .  tantāhaṃ  tāta  kumāra  evaṃ  vadāmi  yena me idaṃ
kalyāṇaṃ  vattaṃ  nihitaṃ  anuppavatteyyāsi  mā  kho  me  tvaṃ
antimapuriso ahosīti.
   [456]  Atha kho ānanda rañño maghadevassa putto kappakassa
gāmavaraṃ  datvā  jeṭṭhaputtaṃ  kumāraṃ  sādhukaṃ  rajje  samanusāsitvā
imasmiṃyeva  maghadevambavane kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni
acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbaji . so mettāsahagatena
cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā vihāsi . tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā
catutthaṃ  .  iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi  sabbatthatāya sabbāvantaṃ
lokaṃ  mettāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena  appamāṇena
averena  abyāpajjhena  pharitvā  vihāsi . karuṇāsahagatena cetasā
.pe.  muditāsahagatena  cetasā  .pe.  upekkhāsahagatena  cetasā
Ekaṃ disaṃ pharitvā vihāsi . tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ.
Iti   uddhamadho   tiriyaṃ   sabbadhi   sabbatthatāya   sabbāvantaṃ
lokaṃ  upekkhāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena  appamāṇena
averena  abyāpajjhena  pharitvā  vihāsi  . rañño kho panānanda
maghadevassa   putto   caturāsītivassasahassāni   kumārakīḷikaṃ   kīḷi
caturāsītivassasahassāni  uparajjaṃ  kāresi  caturāsītivassasahassāni  rajjaṃ
kāresi  caturāsītivassasahassāni  imasmiṃyeva maghadevambavane agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  brahmacariyaṃ cari . so cattāro brahmavihāre
bhāvetvā kāyassa bhedā parammaraṇā brahmalokūpago ahosi.
   [457]  Rañño  kho panānanda maghadevassa puttapaputtakā tassa
paraṃparā  caturāsītisahassāni  1-  imasmiṃyeva maghadevambavane kesamassuṃ
ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ
pabbajiṃsu  .  te  mettāsahagatena  cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā
vihariṃsu  .  tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ . iti uddhamadho
tiriyaṃ  sabbadhi  sabbatthatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  mettāsahagatena
cetasā  vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena
pharitvā  vihariṃsu  .  karuṇāsahagatena  cetasā  ... muditāsahagatena
cetasā ... upekkhāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā vihariṃsu.
Tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ . iti uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi
sabbatthatāya   sabbāvantaṃ   lokaṃ   upekkhāsahagatena   cetasā
@Footnote: 1 Yu. caturāsīti khattiyasahassāni.
Vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā
vihariṃsu   .  [1]-  caturāsītivassasahassāni  kumārakīḷikaṃ  kīḷiṃsu
caturāsītivassasahassāni  uparajjaṃ  kāresuṃ  caturāsītivassasahassāni  rajjaṃ
kāresuṃ  caturāsītivassasahassāni  imasmiṃyeva  maghadevambavane agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajitā brahmacariyaṃ cariṃsu . te cattāro brahmavihāre
bhāvetvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  brahmalokūpagā ahesuṃ .
Nimi  tesaṃ rājā pacchimako ahosi dhammiko dhammarājā dhamme ṭhito
mahārājā  dhammaṃ carati brāhmaṇagahapatikesu negamesu ceva jānapadesu
ca uposathañca upavasati cātuddasiṃ pañcadasiṃ aṭṭhamiṃ ca pakkhassa.
   [458]  Bhūtapubbaṃ  ānanda  devānaṃ  tāvatiṃsānaṃ  sudhammāyaṃ
sabhāyaṃ  sannisinnānaṃ  sannipatitānaṃ  ayamantarākathā  udapādi  lābhā
vata bho videhānaṃ suladdhaṃ vata bho videhānaṃ yesaṃ nimi rājā dhammiko
dhammarājā  dhamme  ṭhito  mahārājā dhammaṃ carati brāhmaṇagahapatikesu
negamesu  ceva jānapadesu ca uposathañca upavasati cātuddasiṃ pañcadasiṃ
aṭṭhamiṃ ca pakkhassāti.
   [459] Atha kho ānanda sakko devānamindo deve tāvatiṃse
āmantesi  iccheyyātha  no  tumhe  mārisā  nimirājānaṃ daṭṭhunti
icchāma  mayaṃ  mārisā  nimirājānaṃ daṭṭhunti . tena kho panānanda
samayena  nimi  rājā  tadahuposathe  paṇṇarase sīsanhāto uposathiko
@Footnote: 1 Yu. etthantare teti dissati.
Upari  pāsādavaragato  nisinno  hoti  . atha kho ānanda sakko
devānamindo  seyyathāpi  nāma  balavā puriso sammiñjitaṃ vā bāhaṃ
pasāreyya  pasāritaṃ  vā  bāhaṃ  sammiñjeyya  evameva  devesu
tāvatiṃsesu antarahito nimissa rañño sammukhe pāturahosi.
   {459.1} Atha kho ānanda sakko devānamindo nimiṃ rājānaṃ
etadavoca lābhā te mahārāja suladdhaṃ te mahārāja devā mahārāja
tāvatiṃsā  sudhammāyaṃ  sabhāyaṃ  kittayamānarūpā  sannisinnā  lābhā
vata bho videhānaṃ suladdhaṃ vata bho videhānaṃ yesaṃ nimi rājā dhammiko
dhammarājā  dhamme  ṭhito  mahārājā dhammaṃ carati brāhmaṇagahapatikesu
negamesu  ceva jānapadesu ca uposathañca upavasati cātuddasiṃ pañcadasiṃ
aṭṭhamiṃ  ca  pakkhassāti  devā te mahārāja tāvatiṃsā dassanakāmā
tassa  te  ahaṃ  mahārāja  sahassayuttaṃ  ājaññarathaṃ  pahiṇissāmi
abhiruheyyāsi 1- mahārāja dibbaṃ yānaṃ avikampamānoti . adhivāsesi
kho  ānanda  nimi rājā tuṇhībhāvena . atha kho ānanda sakko
devānamindo nimissa rañño adhivāsanaṃ viditvā seyyathāpi nāma balavā
puriso sammiñjitaṃ vā bāhaṃ pasāreyya pasāritaṃ vā bāhaṃ sammiñjeyya
evameva nimissa rañño sammukhe antarahito devesu tāvatiṃsesu pāturahosi.
   [460] Atha kho ānanda sakko devānamindo mātaliṃ saṅgāhakaṃ
āmantesi  ehi  tvaṃ  samma  mātali  sahassayuttaṃ  ājaññarathaṃ
@Footnote: 1 Yu. abhirūheyyāsi.
Yojetvā nimiṃ rājānaṃ upasaṅkamitvā evaṃ vadehi ayante mahārāja
sahassayutto ājaññaratho sakkena devānamindena pesito abhirūheyyāsi
mahārāja  dibbaṃ  yānaṃ  avikampamānoti  .  evaṃ  1- bhadantavāti
kho  ānanda  mātali  saṅgāhako sakkassa devānamindassa paṭissutvā
sahassayuttaṃ  ājaññarathaṃ  yojetvā  nimiṃ  rājānaṃ  upasaṅkamitvā
etadavoca  ayaṃ  te  mahārāja  sahassayutto  ājaññaratho sakkena
devānamindena  pesito  abhirūha  mahārāja dibbaṃ yānaṃ avikampamāno
apica  mahārāja  katamena  taṃ nemi yena vā pāpakammā pāpakānaṃ
kammānaṃ  vipākaṃ paṭisaṃvedenti yena vā kalyāṇakammā kalyāṇakammānaṃ
vipākaṃ paṭisaṃvedentīti . ubhayeneva maṃ mātali nehīti . Saṃpavesi 2-
kho ānanda mātali saṅgāhako nimiṃ rājānaṃ sudhammāyaṃ sabhāyaṃ 3-.
   {460.1} Addasā kho ānanda sakko devānamindo nimiṃ rājānaṃ
dūratova  āgacchantaṃ  disvā  nimiṃ  rājānaṃ  etadavoca  ehi kho
mahārāja  svāgataṃ  mahārāja  devā  te  mahārāja  tāvatiṃsā
sudhammāyaṃ  sabhāyaṃ  kittayamānarūpā  sannisinnā  lābhā  vata  bho
videhānaṃ  suladdhaṃ  vata  bho  videhānaṃ  yesaṃ nimi rājā dhammiko
dhammarājā  dhamme  ṭhito  mahārājā dhammaṃ carati brāhmaṇagahapatikesu
negamesu  ceva  jānapadesu  ca  uposathañca  upavasati  cātuddasiṃ
pañcadasiṃ  aṭṭhamiṃ  ca  pakkhassāti  devā  te  mahārāja tāvatiṃsā
@Footnote: 1 Yu. evaṃ hotu bhaddantavāti .  2 Sī. Yu. sampāpesi . 3 Sī. Yu. sudhammaṃ sabhaṃ.
Dassanakāmā  abhirama  mahārāja  devesu  devānubhāvenāti  . alaṃ
mārisa  tattheva  maṃ  mithilaṃ  paṭinetu  tathāhaṃ  dhammaṃ  carissāmi
brāhmaṇagahapatikesu  negamesu  ceva  jānapadesu  ca  uposathañca
upavasissāmi  cātuddasiṃ  pañcadasiṃ  aṭṭhamiṃ  ca  pakkhassāti  .  atha
kho  ānanda  sakko  devānamindo  mātaliṃ  saṅgāhakaṃ āmantesi
ehi  tvaṃ  samma  mātali  sahassayuttaṃ  ājaññarathaṃ  yojetvā nimiṃ
rājānaṃ tattheva mithilaṃ paṭinehīti . evaṃ bhadantavāti 1- kho ānanda
mātali  saṅgāhako  sakkassa  devānamindassa  paṭissutvā  sahassayuttaṃ
ājaññarathaṃ yojetvā nimiṃ rājānaṃ tattheva mithilaṃ paṭinesi.
   [461]  Tatra  sudaṃ  ānanda  mahārājā  2-  dhammaṃ  carati
brāhmaṇagahapatikesu  negamesu ceva jānapadesu ca uposathañca upavasati
cātuddasiṃ  pañcadasiṃ  aṭṭhamiṃ ca pakkhassāti 3- . atha kho ānanda
nimi  rājā  bahūnaṃ  vassānaṃ  bahūnaṃ  vassasatānaṃ bahūnaṃ vassasahassānaṃ
accayena  kappakaṃ  āmantesi  yadā  me samma kappaka passeyyāsi
sirasmiṃ palitāni jātāni atha me āroceyyāsīti . Evaṃ devāti kho
ānanda  kappako nimissa rañño paccassosi . addasā kho ānanda
kappako  bahūnaṃ  vassānaṃ  bahūnaṃ  vassasatānaṃ  bahūnaṃ  vassasahassānaṃ
accayena  nimissa  rañño  sirasmiṃ  palitāni  jātāni  disvāna
nimiṃ  rājānaṃ  etadavoca  pātubhūtā kho devassa devadūtā dissanti
sirasmiṃ  palitāni  jātānīti  .  tenahi samma kappaka tāni palitāni
@Footnote: 1 Yu. bhaddantavāti .  2 Yu. nimirājā . 3 Yu. pakkhassa.
Sādhukaṃ  saṇḍāsena  uddharitvā mama añjalismiṃ patiṭṭhāpehīti . evaṃ
devāti  kho  ānanda  kappako  nimissa  rañño  paṭissutvā tāni
palitāni  sādhukaṃ  saṇḍāsena  uddharitvā  nimissa  rañño  añjalismiṃ
patiṭṭhāpesi.
   {461.1} Atha kho ānanda rājā 1- kappakassa gāmavaraṃ datvā
jeṭṭhaputtaṃ  kumāraṃ  āmantāpetvā  etadavoca  pātubhūtā kho me
tāta  kumāra  devadūtā  dissanti  sirasmiṃ  palitāni jātāni bhuttā
kho  pana  me  mānusakā  kāmā  samayo dibbe kāme pariyesituṃ
ehi  tvaṃ  tāta  kumāra  imaṃ  rajjaṃ paṭipajja ahaṃ pana kesamassuṃ
ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ
pabbajissāmi  tenahi  2-  kumāra  yadā tvampi passeyyāsi sirasmiṃ
palitāni  jātāni  atha  kappakassa gāmavaraṃ datvā jeṭṭhaputtaṃ kumāraṃ
sādhukaṃ  rajje  samanusāsitvā  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni
vatthāni  acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajeyyāsi  yena
me  idaṃ  kalyāṇaṃ  vattaṃ  nihitaṃ  anuppavatteyyāsi  mā kho me
tvaṃ  antimapuriso  ahosi  yasmiṃ  kho  tāta  kumāra  purisayuge
vattamāne  evarūpassa  kalyāṇassa  vattassa  samucchedo  hoti so
tesaṃ  antimapuriso  hoti  .  tantāhaṃ  tāta kumāra evaṃ vadāmi
yena  me  idaṃ  kalyāṇaṃ  vattaṃ  nihitaṃ anuppavatteyyāsi mā kho
me tvaṃ antimapuriso ahosīti.
   [462]  Atha  kho  ānanda  nimi  rājā kappakassa gāmavaraṃ
@Footnote: 1 Yu. nimirājā .  2 Yu. tāta kumāra.
Datvā  jeṭṭhaputtaṃ  kumāraṃ  sādhukaṃ  rajje samanusāsitvā imasmiṃyeva
maghadevambavane   kesamassuṃ   ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni
acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbaji . so mettāsahagatena
cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā vihāsi . tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā
catutthaṃ  .  iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi  sabbatthatāya sabbāvantaṃ
lokaṃ  mettāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena  appamāṇena
averena abyāpajjhena pharitvā vihāsi . karuṇāsahagatena cetasā ...
Muditāsahagatena cetasā ... upekkhāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā
vihāsi . tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ . Iti uddhamadho tiriyaṃ
sabbadhi  sabbatthatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  upekkhāsahagatena  cetasā
vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā
vihāsi . nimi kho panānanda rājā caturāsītivassasahassāni kumārakīḷikaṃ kīḷi
caturāsītivassasahassāni  uparajjaṃ  kāresi  caturāsītivassasahassāni  rajjaṃ
kāresi  caturāsītivassasahassāni  imasmiṃyeva  maghadevambavane agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  brahmacariyaṃ cari . so cattāro brahmavihāre
bhāvetvā kāyassa bhedā parammaraṇā brahmalokūpago ahosi.
   [463]  Nimissa  kho  panānanda  rañño  kaḷārajanako  nāma
putto  ahosi  .  so  na  agārasmā anagāriyaṃ pabbaji . so
taṃ kalyāṇaṃ vattaṃ samucchindi. So tesaṃ antimapuriso ahosi.
   {463.1} Siyā kho pana te ānanda evamassa añño nūna tena
samayena rājā maghadevo ahosi yena taṃ kalyāṇaṃ vattaṃ nihitanti. Na
kho  panetaṃ  ānanda  evaṃ daṭṭhabbaṃ . ahaṃ tena samayena rājā
maghadevo  ahosiṃ  .  ahaṃ  taṃ kalyāṇaṃ vattaṃ nihiniṃ 1- mayā taṃ
kalyāṇaṃ  vattaṃ  nihitaṃ  pacchimā  janatā  anuppavattesi  . taṃ kho
panānanda  kalyāṇaṃ  vattaṃ  na  nibbidāya na virāgāya na nirodhāya
na  upasamāya  na  abhiññāya  na sambodhāya na nibbānāya saṃvattati
yāvadeva  brahmalokūpapattiyā  .  idaṃ  kho  panānanda  etarahi
mayā  kalyāṇaṃ  vattaṃ  nihitaṃ  ekantanibbidāya  virāgāya  nirodhāya
upasamāya  abhiññāya  sambodhāya nibbānāya saṃvattati . katamañcānanda
etarahi  mayā  kalyāṇaṃ  vattaṃ  nihitaṃ  ekantanibbidāya  virāgāya
nirodhāya upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati.
   {463.2} Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi
sammāsaṅkappo   sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo
sammāvāyāmo  sammāsati  sammāsamādhi  idaṃ  kho  ānanda etarahi
mayā  kalyāṇaṃ  vattaṃ  nihitaṃ  ekantanibbidāya  virāgāya  nirodhāya
upasamāya  abhiññāya  sambodhāya nibbānāya saṃvattati . taṃ vo 2-
ahaṃ  ānanda  evaṃ  vadāmi  yena  me idaṃ kalyāṇaṃ vattaṃ nihitaṃ
anuppavatteyyātha  mā  kho  me  tumhe antimapurisā 3- ahuvattha
yasmiṃ  kho  ānanda  purisayuge  vattamāne  evarūpassa  kalyāṇassa
@Footnote: 1 Yu. nihaniṃ. 2 Yu. taṃ kho ahaṃ. 3 Yu. antimapuriso.
Vattassa  samucchedo  hoti so tesaṃ antimapuriso hoti . taṃ vo
ahaṃ  ānanda  evaṃ  vadāmi  yena  me idaṃ kalyāṇaṃ vattaṃ nihitaṃ
anuppavatteyyātha mā kho me tumhe antimapurisā ahuvatthāti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  ānando  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
         Maghadevasuttaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 415-428. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=8529              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=8529              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=452&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=33              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=452              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=5653              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=5653              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]