ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

            Madhurasuttaṃ
   [464]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ āyasmā mahākaccāno
madhurāya viharati gundhāvane 1- . Assosi kho rājā madhuro avantiputto
samaṇo khalu bho kaccāno madhurāya viharati gundhāvane taṃ kho pana bhavantaṃ
kaccānaṃ  evaṃ kalyāṇo kittisaddo abbhuggato paṇḍito viyatto 2-
medhāvī  bahussuto  cittakathī kalyāṇapaṭibhāṇo vuḍḍho ceva arahā ca
sādhu kho pana tathārūpānaṃ arahataṃ dassanaṃ hotīti . atha kho rājā
madhuro  avantiputto  bhadrāni  bhadrāni  yānāni yojāpetvā bhadraṃ
yānaṃ  abhirūhitvā  bhadrehi  bhadrehi  yānehi  madhurāya  niyyāsi
mahaccarājānubhāvena  āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  dassanāya  yāvatikā
yānassa  bhūmi  yānena  gantvā  yānā  paccorohitvā  pattikova
yenāyasmā  mahākaccāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā
mahākaccānena  saddhiṃ sammodi sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā
ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho rājā madhuro avantiputto
āyasmantaṃ mahākaccānaṃ etadavoca brāhmaṇā bho kaccāna evamāhaṃsu
brāhmaṇāva  seṭṭho  vaṇṇo  hīno  añño  vaṇṇo  brāhmaṇāva
sukko  vaṇṇo  kaṇho  añño  vaṇṇo  brāhmaṇāva  sujjhanti
no  abrāhmaṇā  brāhmaṇāva  brahmuno  puttā  orasā  mukhato
@Footnote: 1 Yu. gundāvane .  2 Yu. vayatto.
Jātā  brahmajā  brahmanimmitā  brahmadāyādāti  idaṃ  1-  bhavaṃ
kaccāno kimakkhāyīti 2-.
   [465]  Ghosoyeva kho eso mahārāja lokasmiṃ brāhmaṇāva
seṭṭho  vaṇṇo  hīno  añño  vaṇṇo  brāhmaṇāva  sukko
vaṇṇo  kaṇho  añño  vaṇṇo  brāhmaṇāva  sujjhanti  no
abrāhmaṇā  brāhmaṇāva  brahmuno  puttā  orasā  mukhato
jātā  brahmajā  brahmanimmitā  brahmadāyādāti  imināpi  3-
kho etaṃ mahārāja pariyāyena veditabbaṃ yathā ghosoyeveso lokasmiṃ
brāhmaṇāva  seṭṭho  vaṇṇo  hīno  añño  vaṇṇo  .pe.
Brahmadāyādāti  taṃ  kiṃ  maññasi mahārāja khattiyassa cepi ijjheyya
dhanena vā dhaññena vā rajatena vā jātarūpena vā khattiyopissāssa
pubbuṭṭhāyī pacchānipātī kiṃkārapaṭissāvī manāpacārī piyavādīti.
   {465.1} Brāhmaṇopissāssa ... Vessopissāssa ... Suddopissāssa
pubbuṭṭhāyī  pacchānipātī  kiṃkārapaṭissāvī  manāpacārī  piyavādīti .
Khattiyassa cepi bho kaccāna ijjheyya dhanena vā dhaññena vā rajatena
vā  jātarūpena  vā  khattiyopissāssa  pubbuṭṭhāyī  pacchānipātī
kiṃkārapaṭissāvī  manāpacārī  piyavādī  .  brāhmaṇopissāssa  ...
Vessopissāssa  ...  suddopissāssa  pubbuṭṭhāyī  pacchānipātī
kiṃkārapaṭissāvī manāpacārī piyavādīti.
@Footnote: 1 Sī. iti. Yu. idha .  2 Sī. Yu. kimāhāti .  3 Sī. tadimināpetaṃ. Yu.
@tadamināpetaṃ.
   [466]  Taṃ  kiṃ maññasi mahārāja brāhmaṇassa cepi ijjheyya
dhanena vā dhaññena vā rajatena vā jātarūpena vā brāhmaṇopissāssa
pubbuṭṭhāyī  pacchānipātī  kiṃkārapaṭissāvī  manāpacārī  piyavādī .
Vessopissāssa   ...  suddopissāssa  ...  khattiyopissāssa
pubbuṭṭhāyī  pacchānipātī  kiṃkārapaṭissāvī  manāpacārī  piyavādīti .
Brāhmaṇassa  cepi  bho kaccāna ijjheyya dhanena vā dhaññena vā
rajatena  vā  jātarūpena  vā  brāhmaṇopissāssa  pubbuṭṭhāyī
pacchānipātī kiṃkārapaṭissāvī manāpacārī piyavādī . Vessopissāssa ...
Suddopissāssa  ...  khattiyopissāssa  pubbuṭṭhāyī  pacchānipātī
kiṃkārapaṭissāvī manāpacārī piyavādīti.
   [467] Taṃ kiṃ maññasi mahārāja vessassa cepi ijjheyya dhanena
vā  dhaññena  vā  rajatena  vā  jātarūpena vā vessopissāssa
pubbuṭṭhāyī  pacchānipātī  kiṃkārapaṭissāvī  manāpacārī  piyavādī .
Suddopissāssa  ...  khattiyopissāssa  ...  brāhmaṇopissāssa
pubbuṭṭhāyī  pacchānipātī  kiṃkārapaṭissāvī  manāpacārī  piyavādīti .
Vessassa cepi bho kaccāna ijjheyya dhanena vā dhaññena vā rajatena
vā  jātarūpena  vā  vessopissāssa  pubbuṭṭhāyī  pacchānipātī
kiṃkārapaṭissāvī  manāpacārī  piyavādī  .  suddopissāssa  ...
Khattiyopissāssa    ...    brāhmaṇopissāssa    pubbuṭṭhāyī
pacchānipātī kiṃkārapaṭissāvī manāpacārī piyavādīti.
   [468]  Taṃ  kiṃ  maññasi  mahārāja  suddassa cepi ijjheyya
dhanena vā dhaññena vā rajatena vā jātarūpena vā suddopissāssa
pubbuṭṭhāyī  pacchānipātī  kiṃkārapaṭissāvī  manāpacārī  piyavādī .
Khattiyopissāssa  ...  brāhmaṇopissāssa  ...  vessopissāssa
pubbuṭṭhāyī  pacchānipātī  kiṃkārapaṭissāvī  manāpacārī  piyavādīti .
Suddassa  cepi  bho  kaccāna  ijjheyya  dhanena vā dhaññena vā
rajatena  vā  jātarūpena vā suddopissāssa pubbuṭṭhāyī pacchānipātī
kiṃkārapaṭissāvī  manāpacārī  piyavādī  .  khattiyopissāssa  ...
Brāhmaṇopissāssa  ...  vessopissāssa  pubbuṭṭhāyī  pacchānipātī
kiṃkārapaṭissāvī manāpacārī piyavādīti.
   [469]  Taṃ  kiṃ  maññasi  mahārāja yadi  evaṃ sante ime
cattāro  vaṇṇā  samā 1- honti no vā kathaṃ vā te ettha
hotīti . addhā kho bho kaccāna evaṃ sante ime cattāro vaṇṇā
samasamā honti nāhaṃ 2- ettha kiñci nānākaraṇaṃ samanupassāmīti.
   [470]  Imināpi  kho  etaṃ  mahārāja pariyāyena veditabbaṃ
yathā  ghosoyeveso  lokasmiṃ  brāhmaṇāva  seṭṭho  vaṇṇo hīno
añño  vaṇṇo  .pe.  brahmadāyādāti  taṃ  kiṃ  maññasi mahārāja
idhāssa   khattiyo  pāṇātipātī  adinnādāyī  kāmesumicchācārī
musāvādī   pisuṇavāco   pharusavāco   samphappalāpī   abhijjhālu
byāpannacitto  micchādiṭṭhī  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ
@Footnote: 1 Yu. samasamā .  2 Yu. sabbattha na santīti dissati.
Duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjeyya no vā kathaṃ vā te ettha
hotīti  .  khattiyopi  hi  bho  kaccāna  pāṇātipātī adinnādāyī
kāmesu  micchācārī  musāvādī  pisuṇavāco  pharusavāco  samphappalāpī
abhijjhālu  byāpannacitto  micchādiṭṭhī  kāyassa  bhedā  parammaraṇā
apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ upapajjeyya evaṃ me ettha hoti
evañca pana me etaṃ arahataṃ sutanti.
   [471]  Sādhu sādhu mahārāja sādhu kho te etaṃ mahārāja
evaṃ  hoti  sādhu  ca  pana te etaṃ arahataṃ sutaṃ taṃ kiṃ maññasi
mahārāja  idhāssa  brāhmaṇo ... idhāssa vesso ... idhāssa
suddo  pāṇātipātī  adinnādāyī  .pe.  micchādiṭṭhī  kāyassa
bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ nirayaṃ upapajjeyya no
vā kathaṃ vā te ettha hotīti . Suddopi hi bho kaccāna pāṇātipātī
adinnādāyī  .pe.  micchādiṭṭhī  kāyassa  bhedā  parammaraṇā
apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ upapajjeyya evaṃ me ettha hoti
evañca pana me etaṃ arahataṃ sutanti.
   [472]  Sādhu sādhu mahārāja sādhu kho te etaṃ mahārāja
evaṃ  hoti  sādhu  ca  pana te etaṃ arahataṃ sutaṃ taṃ kiṃ maññasi
mahārāja  yadi  evaṃ  sante  ime  cattāro  vaṇṇā  samasamā
honti no vā kathaṃ vā te ettha hotīti . addhā kho kaccāna
evaṃ  sante  ime  cattāro  vaṇṇā  samasamā  honti  nāhaṃ
Ettha kiñci nānākaraṇaṃ samanupassāmīti.
   [473]  Imināpi  kho  etaṃ  mahārāja pariyāyena veditabbaṃ
yathā  ghosoyeveso  lokasmiṃ  brāhmaṇāva  seṭṭho  vaṇṇo
hīno  añño  vaṇṇo  .pe.  brahmadāyādāti  taṃ  kiṃ  maññasi
mahārāja  idhāssa  khattiyo  pāṇātipātā  paṭivirato  adinnādānā
paṭivirato   kāmesumicchācārā  paṭivirato  musāvādā  paṭivirato
pisuṇāya  vācāya  paṭivirato pharusāya vācāya paṭivirato samphappalāpā
paṭivirato  anabhijjhālu  abyāpannacitto  sammādiṭṭhī  kāyassa  bhedā
parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjeyya  no  vā  kathaṃ vā
te  ettha  hotīti  .  khattiyopi  hi bho kaccāna pāṇātipātā
paṭivirato  adinnādānā  paṭivirato  kāmesumicchācārā  paṭivirato
musāvādā  paṭivirato  pisuṇāya  vācāya  paṭivirato pharusāya vācāya
paṭivirato  samphappalāpā  paṭivirato  anabhijjhālu  abyāpannacitto
sammādiṭṭhī  kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjeyya
evaṃ me ettha hoti evañca pana me etaṃ arahataṃ sutanti.
   [474]  Sādhu sādhu mahārāja sādhu kho te etaṃ mahārāja
evaṃ  hoti  sādhu  ca  pana te etaṃ arahataṃ sutaṃ taṃ kiṃ maññasi
mahārāja  idhāssa  brāhmaṇo ... idhāssa vesso ... idhāssa
suddo  pāṇātipātā  paṭivirato  .pe.  sammādiṭṭhī  kāyassa
bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjeyya no vā kathaṃ
Vā  te  ettha hotīti . suddopi hi bho kaccāna pāṇātipātā
paṭivirato  adinnādānā  paṭivirato  .pe.  sammādiṭṭhī  kāyassa
bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjeyya evaṃ me ettha
hoti. Evañca pana me etaṃ arahataṃ sutanti.
   [475]  Sādhu sādhu mahārāja sādhu kho te etaṃ mahārāja
evaṃ  hoti  sādhu  ca  pana te etaṃ arahataṃ sutaṃ taṃ kiṃ maññasi
mahārāja  yadi  evaṃ  sante  ime  cattāro  vaṇṇā  samasamā
honti  no  vā kathaṃ vā te ettha hotīti . addhā kho bho
kaccāna  evaṃ  sante  ime  cattāro  vaṇṇā  samasamā  honti
nāhaṃ ettha kiñci nānākaraṇaṃ samanupassāmīti.
   [476] Imināpi kho etaṃ mahārāja pariyāyena veditabbaṃ yathā
ghosoyeveso  lokasmiṃ  brāhmaṇāva  seṭṭho  vaṇṇo  .pe.
Brahmadāyādāti  taṃ  kiṃ  maññasi  mahārāja idha khattiyo sandhiṃ vā
chindeyya nillopaṃ vā hareyya ekāgārikaṃ vā kareyya paripanthe vā
tiṭṭheyya paradāraṃ vā gaccheyya tañcete purisā gahetvā dasseyyuṃ
ayaṃ te deva coro āguṃ cārī imassa yaṃ  icchasi taṃ daṇḍaṃ paṇehīti
kinti naṃ kareyyāsīti . ghāteyyāma vā bho kaccāna phāleyyāma 1-
vā pabbājeyyāma vā yathāpaccayaṃ vā  kareyyāma taṃ kissa hetu yā
@Footnote: 1 Sī. Yu. jāpeyyāma.
Hissa  bho  kaccāna  pubbe  khattiyoti  samaññā sāssa antarahitā
corotveva saṅkhaṃ gacchatīti.
   [477]  Taṃ  kiṃ  maññasi mahārāja idha brāhmaṇo ... idha
vesso ... idha suddo sandhiṃ vā chindeyya nillopaṃ vā hareyya
ekāgārikaṃ  vā  kareyya  paripanthe  vā  tiṭṭheyya paradāraṃ vā
gaccheyya  tañcete  purisā  gahetvā  dasseyyuṃ  ayaṃ  te deva
coro  āguṃ  cārī  imassa  yaṃ  icchasi  taṃ daṇḍaṃ paṇehīti kinti
naṃ  kareyyāsīti  . ghāteyyāma vā bho kaccāna phāleyyāma vā
pabbājeyyāma  vā  yathāpaccayaṃ  vā  kareyyāma  taṃ  kissa hetu
yā  hissa  bho  kaccāna  pubbe  suddoti  samaññā  sāssa
antarahitā corotveva saṅkhaṃ gacchatīti.
   [478]  Taṃ  kiṃ  maññasi  mahārāja  yadi evaṃ sante ime
cattāro  vaṇṇā  samasamā  honti  no vā kathaṃ vā te ettha
hotīti  .  addhā  kho bho kaccāna evaṃ sante ime cattāro
vaṇṇā   samasamā  honti  nāhaṃ  ettha  kiñci  nānākaraṇaṃ
samanupassāmīti.
   [479]  Imināpi  kho  etaṃ  mahārāja pariyāyena veditabbaṃ
yathā  ghosoyeveso  lokasmiṃ  brāhmaṇāva  seṭṭho  vaṇṇo
hīno  añño  vaṇṇo  .pe.  brahmadāyādāti  taṃ  kiṃ  maññasi
mahārāja  idha  khattiyo  kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni
Acchādetvā   agārasmā   anagāriyaṃ   pabbajito   assavirato
pāṇātipātā  virato  adinnādānā  virato  musāvādā ekabhattiko
brahmacārī  sīlavā  kalyāṇadhammo  kinti  naṃ  kareyyāsīti .
Abhivādeyyāma  vā  bho kaccāna paccuṭṭheyyāma vā āsanena vā
nimanteyyāma  abhinimanteyyāma  vā  1-  naṃ cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārehi  dhammikaṃ  vā  assa  rakkhāvaraṇaguttiṃ
saṃvidaheyyāma  taṃ  kissa  hetu  yā  hissa  bho  kaccāna pubbe
khattiyoti   samaññā   sāssa  antarahitā  samaṇotveva  saṅkhaṃ
gacchatīti.
   [480]  Taṃ  kiṃ  maññasi mahārāja idha brāhmaṇo ... idha
vesso ... idha suddo kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni
acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  assa  virato
pāṇātipātā  virato  adinnādānā  virato  musāvādā ekabhattiko
brahmacārī  sīlavā  kalyāṇadhammo  kinti  naṃ  kareyyāsīti .
Abhivādeyyāma  vā  bho kaccāna paccuṭṭheyyāma vā āsanena vā
nimanteyyāma  abhinimanteyyāma  vā  2-  naṃ cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārehi  dhammikaṃ  vā  assa  rakkhāvaraṇaguttiṃ
saṃvidaheyyāma taṃ kissa hetu yā hissa bho kaccāna pubbe suddoti
samaññā sāssa antarahitā samaṇotveva saṅkhaṃ gacchatīti.
@Footnote: 1-2 Yu. pi .
   [481] Taṃ kiṃ maññasi mahārāja yadi evaṃ sante ime cattāro
vaṇṇā samasamā honti no vā kathaṃ vā te ettha hotīti. Addhā
kho bho kaccāna evaṃ sante ime cattāro vaṇṇā samasamā honti
nāhaṃ ettha kiñci nānākaraṇaṃ samanupassāmīti.
   [482]  Iminā 1- kho etaṃ mahārāja pariyāyena veditabbaṃ
yathā  ghosoyeveso  lokasmiṃ  brāhmaṇāva  seṭṭho  vaṇṇo hīno
añño  vaṇṇo  brāhmaṇāva  sukko  vaṇṇo  kaṇho  añño
vaṇṇo  brāhmaṇāva  sujjhanti  no  abrāhmaṇā  brāhmaṇāva
brahmuno  puttā  orasā  mukhato  jātā  brahmajā brahmanimmitā
brahmadāyādāti.
   [483]  Evaṃ  vutte  rājā madhuro avantiputto āyasmantaṃ
mahākaccānaṃ  etadavoca  abhikkantaṃ  bho  kaccāna  abhikkantaṃ  bho
kaccāna  seyyathāpi  [2]-  kaccāna  nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya
paṭicchannaṃ vā vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre vā
telapajjotaṃ  dhāreyya  cakkhumanto rūpāni dakkhantīti evameva bhotā
kaccānena  anekapariyāyena  dhammo  pakāsito  esāhaṃ  bhavantaṃ
kaccānaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ
bhavaṃ kaccāno dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti.
   [484]  Mā  kho  maṃ  tvaṃ mahārāja saraṇaṃ agamāsi tametaṃ
@Footnote: 1 Yu. imināpi .  2 Yu. etthantare bhoti dissati.
Tvaṃ  bhagavantaṃ  saraṇaṃ  gaccha  yamahaṃ  saraṇaṃ gatoti . kahaṃ pana bho
kaccāna  etarahi  so  bhagavā  viharati  arahaṃ  sammāsambuddhoti .
Parinibbuto kho mahārāja etarahi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddhoti.
   [485]  Sace  hi  mayaṃ bho kaccāna suṇeyyāma taṃ bhagavantaṃ
dasasu  yojanesu  dasapi  mayaṃ  yojanāni  gaccheyyāma  taṃ  bhagavantaṃ
dassanāya  arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ  sace  hi  mayaṃ  bho  kaccāna
suṇeyyāma taṃ bhagavantaṃ vīsatiyā yojanesu ... tiṃsāya yojanesu ...
Cattāḷīsāya  yojanesu  ...  paññāsāya  yojanesu paññāsampi mayaṃ
yojanāni  gaccheyyāma  taṃ  bhagavantaṃ dassanāya arahantaṃ sammāsambuddhaṃ
yojanasate cepi mayaṃ bho kaccāna suṇeyyāma taṃ bhagavantaṃ yojanasataṃpi
mayaṃ  gaccheyyāma  taṃ  bhagavantaṃ  dassanāya  arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ
yato ca kho bho kaccāna parinibbuto so bhagavā parinibbutaṃpi mayaṃ [1]-
bhagavantaṃ    saraṇaṃ    gacchāma    dhammañca    bhikkhusaṅghañca
upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ  kaccāno  dhāretu  ajjatagge  pāṇupetaṃ
saraṇaṅgatanti.
         Madhurasuttaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.
           -----------
@Footnote: 1 Yu. etthantare tanti dissati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 429-439. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=8802              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=8802              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=464&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=34              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=464              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=5851              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=5851              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]