ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

          Saḷāyatanavibhaṅgasuttaṃ 1-
   [825]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ .
Bhagavā  etadavoca  mahāsaḷāyatanikaṃ  vo  bhikkhave  desissāmi  taṃ
suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti  . evambhanteti kho te
bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [826] Bhagavā etadavoca cakkhuṃ bhikkhave ajānaṃ apassaṃ yathābhūtaṃ
rūpe  ajānaṃ  apassaṃ  yathābhūtaṃ  cakkhuviññāṇaṃ ajānaṃ apassaṃ yathābhūtaṃ
cakkhusamphassaṃ  ajānaṃ  apassaṃ  yathābhūtaṃ  yamidaṃ 2- cakkhusamphassapaccayā
uppajjati  vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi ajānaṃ
apassaṃ  yathābhūtaṃ  cakkhusmiṃ  sārajjati  rūpesu sārajjati cakkhuviññāṇe
sārajjati   cakkhusamphasse   sārajjati  yamidaṃ  cakkhusamphassapaccayā
uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā
tasmiṃpi  sārajjati  .  tassa  sārattassa  saṃyuttassa  sammūḷhassa
assādānupassino    viharato    āyatiṃ    pañcupādānakkhandhā
upacayaṃ  gacchanti  .  taṇhā  cassa  ponobbhavikā  nandirāgasahagatā
tatratatrābhinandinī  sā  cassa  pavaḍḍhati  .  tassa kāyikāpi darathā
pavaḍḍhanti  cetasikāpi  darathā  pavaḍḍhanti  kāyikāpi  santāpā
@Footnote: 1 Ma. Yu. mahāsaḷāyatanikasuttaṃ . 2 Yu. yampidaṃ. evaṃ sabbattha ñātabbaṃ.
Pavaḍḍhanti  cetasikāpi  santāpā  pavaḍḍhanti  kāyikāpi  pariḷāhā
pavaḍḍhanti  cetasikāpi  pariḷāhā  pavaḍḍhanti  .  so  kāyikadukkhampi
cetodukkhampi paṭisaṃvedeti.
   [827] Sotaṃ bhikkhave ajānaṃ apassaṃ yathābhūtaṃ ... Ghānaṃ bhikkhave
ajānaṃ apassaṃ yathābhūtaṃ ... jivhaṃ bhikkhave ajānaṃ apassaṃ yathābhūtaṃ ...
Kāyaṃ bhikkhave ajānaṃ apassaṃ yathābhūtaṃ ... manaṃ bhikkhave ajānaṃ apassaṃ
yathābhūtaṃ dhamme [1]- ajānaṃ apassaṃ yathābhūtaṃ manoviññāṇaṃ [2]- apassaṃ
yathābhūtaṃ  manosamphassaṃ  [3]-  ajānaṃ  apassaṃ  yathābhūtaṃ  yamidaṃ
manosamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā
tampi  ajānaṃ  apassaṃ  yathābhūtaṃ  manasmiṃ sārajjati dhammesu sārajjati
manoviññāṇe   sārajjati   manosamphasse   sārajjati   yamidaṃ
manosamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā
adukkhamasukhaṃ vā tasmiṃpi sārajjati.
   {827.1} Tassa sārattassa saṃyuttassa sammūḷhassa assādānupassino
viharato  āyatiṃ  pañcupādānakkhandhā upacayaṃ gacchanti . taṇhā cassa
ponobbhavikā nandirāgasahagatā tatratatrābhinandinī sā cassa pavaḍḍhati .
Tassa kāyikāpi darathā pavaḍḍhanti cetasikāpi darathā pavaḍḍhanti kāyikāpi
santāpā pavaḍḍhanti cetasikāpi santāpā pavaḍḍhanti kāyikāpi pariḷāhā
pavaḍḍhanti  cetasikāpi  pariḷāhā  pavaḍḍhanti  .  so  kāyikadukkhampi
cetodukkhampi paṭisaṃvedeti.
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. etthantare bhikkhaveti dissati. 2-3 Ma. etthantare
@bhikkhaveti dissati.
   [828] Cakkhuñca kho bhikkhave jānaṃ passaṃ yathābhūtaṃ rūpe jānaṃ
passaṃ  yathābhūtaṃ  cakkhuviññāṇaṃ  jānaṃ  passaṃ  yathābhūtaṃ  cakkhusamphassaṃ
jānaṃ  passaṃ  yathābhūtaṃ  yamidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati vedayitaṃ
sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā tampi jānaṃ passaṃ yathābhūtaṃ
cakkhusmiṃ na sārajjati rūpesu na sārajjati cakkhuviññāṇe na sārajjati
cakkhusamphasse  na  sārajjati  yamidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati
vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tasmiṃpi na sārajjati.
   {828.1}   Tassa  asārattassa  asaṃyuttassa  asammūḷhassa
ādīnavānupassino   viharato  āyatiṃ  pañcupādānakkhandhā  apacayaṃ
gacchanti   .   taṇhā  cassa  ponobbhavikā  nandirāgasahagatā
tatratatrābhinandinī  sā  cassa  pahīyati  .  tassa  kāyikāpi darathā
pahīyanti   cetasikāpi   darathā  pahīyanti  kāyikāpi  santāpā
pahīyanti  cetasikāpi  santāpā  pahīyanti  kāyikāpi  pariḷāhā
pahīyanti  cetasikāpi  pariḷāhā  pahīyanti  .  so  kāyikasukhampi
cetosukhampi  paṭisaṃvedeti  .  yā  tathābhūtassa  1-  hoti  diṭṭhi
sāssa  hoti  sammādiṭṭhi  yo  tathābhūtassa  saṅkappo  svāssa
hoti  sammāsaṅkappo  yo  tathābhūtassa  vāyāmo  svāssa  hoti
sammāvāyāmo  yā  tathābhūtassa  sati  sāssa  hoti  sammāsati
yo  tathābhūtassa  1- samādhi svāssa hoti sammāsamādhi . pubbeva
kho  panassa  kāyakammaṃ  vacīkammaṃ  ājīvo  suparisuddho  hoti .
Evamassāyaṃ ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvanāpāripūriṃ gacchati.
@Footnote: 1 Yu. yathābhūtassa. evaṃ sabbattha ñātabbaṃ.
   [829] Tassa evaṃ imaṃ ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvayato cattāropi
satipaṭṭhānā  bhāvanāpāripūriṃ  gacchanti  cattāropi  sammappadhānā
bhāvanāpāripūriṃ  gacchanti  cattāropi  iddhipādā  bhāvanāpāripūriṃ
gacchanti  pañcapi  indriyāni  bhāvanāpāripūriṃ  gacchanti  pañcapi
balāni  bhāvanāpāripūriṃ  gacchanti  sattapi  bojjhaṅgā  bhāvanāparipūriṃ
gacchanti  . tassime dve dhammā yuganaddhā 1- vattanti samatho ca
vipassanā  ca  . so ye dhammā abhiññā pariññeyyā te dhamme
abhiññā  parijānāti  ye  dhammā  abhiññā  pahātabbā te dhamme
abhiññā  pajahati  ye  dhammā  abhiññā  bhāvetabbā  te  dhamme
abhiññā  bhāveti  ye  dhammā  abhiññā  sacchikātabbā te dhamme
abhiññā sacchikaroti.
   {829.1}  Katame  ca  bhikkhave  dhammā abhiññā pariññeyyā
pañcupādānakkhandhātissa   vacanīyaṃ   seyyathīdaṃ   rūpūpādānakkhandho
vedanūpādānakkhandho    saññūpādānakkhandho   saṅkhārūpādānakkhandho
viññāṇūpādānakkhandho  ime  dhammā  abhiññā pariññeyyā . katame
ca  bhikkhave  dhammā  abhiññā  pahātabbā avijjā ca bhavataṇhā ca
ime  dhammā  abhiññā  pahātabbā  .  katame ca bhikkhave dhammā
abhiññā  bhāvetabbā  samatho ca vipassanā ca ime dhammā abhiññā
bhāvetabbā  .  katame  ca  bhikkhave dhammā abhiññā sacchikātabbā
vijjā ca vimutti ca ime dhammā abhiññā sacchikātabbā.
   [830] Sotaṃ bhikkhave jānaṃ passaṃ yathābhūtaṃ ... ghānaṃ bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. Yu. yuganandhā.
Jānaṃ passaṃ yathābhūtaṃ ... jivhaṃ bhikkhave jānaṃ passaṃ yathābhūtaṃ ... Kāyaṃ
bhikkhave jānaṃ passaṃ yathābhūtaṃ ... manaṃ bhikkhave jānaṃ passaṃ yathābhūtaṃ
dhamme  [1]-  jānaṃ passaṃ yathābhūtaṃ manoviññāṇaṃ [2]- jānaṃ passaṃ
yathābhūtaṃ manosamphassaṃ [3]- jānaṃ passaṃ yathābhūtaṃ yamidaṃ manosamphassapaccayā
uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi jānaṃ
passaṃ  yathābhūtaṃ  manasmiṃ  na  sārajjati  dhammesu  na  sārajjati
manoviññāṇe  na  sārajjati  manosamphasse  na  sārajjati  yamidaṃ
manosamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā
adukkhamasukhaṃ vā tasmiṃpi na sārajjati.
   {830.1}   Tassa  asārattassa  asaṃyuttassa  asammūḷhassa
ādīnavānupassino   viharato  āyatiṃ  pañcupādānakkhandhā  apacayaṃ
gacchanti   .   taṇhā  cassa  ponobbhavikā  nandirāgasahagatā
tatratatrābhinandinī  sā  cassa  pahīyati  .  tassa  kāyikāpi darathā
pahīyanti  cetasikāpi  darathā  pahīyanti  kāyikāpi  santāpā pahīyanti
cetasikāpi  santāpā pahīyanti kāyikāpi pariḷāhā pahīyanti cetasikāpi
pariḷāhā pahīyanti. So kāyikasukhampi cetosukhampi paṭisaṃvedeti.
   {830.2}  Yā tathābhūtassa diṭṭhi sāssa hoti sammādiṭṭhi yo
tathābhūtassa  saṅkappo  svāssa  hoti sammāsaṅkappo yo tathābhūtassa
vāyāmo  svāssa  hoti sammāvāyāmo yā tathābhūtassa sati sāssa
hoti sammāsati yo tathābhūtassa samādhi svāssa hoti sammāsamādhi .
Pubbeva  kho panassa kāyakammaṃ vacīkammaṃ ājīvo suparisuddho hoti .
@Footnote:1-2-3 Yu. etthantare bhikkhaveti dissati.
Evamassāyaṃ ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvanāpāripūriṃ gacchati.
   [831] Tassa evaṃ ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvayato cattāropi
satipaṭṭhānā  bhāvanāpāripūriṃ  gacchanti  cattāropi  sammappadhānā
bhāvanāpāripūriṃ  gacchanti  cattāropi  iddhipādā  bhāvanāpāripūriṃ
gacchanti  pañcapi  indriyāni  bhāvanāpāripūriṃ  gacchanti  pañcapi
balāni  bhāvanāpāripūriṃ  gacchanti  sattapi  bojjhaṅgā  bhāvanāpāripūriṃ
gacchanti  .  tassime  dve  dhammā  yuganaddhā vattanti samatho ca
vipassanā  ca  . so ye dhammā abhiññā pariññeyyā te dhamme
abhiññā  parijānāti  ye  dhammā  abhiññā  pahātabbā te dhamme
abhiññā  pajahati  ye  dhammā  abhiññā  bhāvetabbā  te  dhamme
abhiññā  bhāveti  ye  dhammā  abhiññā  sacchikātabbā te dhamme
sacchikaroti.
   {831.1}  Katame  ca  bhikkhave  dhammā abhiññā pariññeyyā
pañcupādānakkhandhātissa   vacanīyaṃ   seyyathīdaṃ   rūpūpādānakkhandho
vedanūpādānakkhandho    saññūpādānakkhandho   saṅkhārūpādānakkhandho
viññāṇūpādānakkhandho ime dhammā abhiññā pariññeyyā . katame ca
bhikkhave  dhammā  abhiññā  pahātabbā  avijjā  ca  bhavataṇhā  ca
ime  dhammā  abhiññā  pahātabbā  .  katame ca bhikkhave dhammā
abhiññā  bhāvetabbā  samatho ca vipassanā ca ime dhammā abhiññā
bhāvetabbā  .  katame  ca  bhikkhave dhammā abhiññā sacchikātabbā
vijjā ca vimutti ca ime dhammā abhiññā sacchikātabbāti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Saḷāyatanavibhaṅgasuttaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 521-527. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=10402              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=10402              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=825&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=49              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=825              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=6438              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=6438              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่