ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

           Mahāpuṇṇamasuttaṃ
   [120]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
pubbārāme  migāramātu pāsāde . tena kho pana samayena bhagavā
tadahuposathe  paṇṇarase  puṇṇāya  puṇṇamāya  rattiyā bhikkhusaṅghaparivuto
abbhokāse  nisinno  hoti  .  atha  kho  aññataro  bhikkhu
uṭṭhāyāsanā  ekaṃsaṃ cīvaraṃ katvā yena bhagavā tenañjalimpaṇāmetvā
bhagavantaṃ  etadavoca  puccheyyāhaṃ  bhante  bhagavantaṃ  kiñcideva desaṃ
sace  me  bhagavā  okāsaṃ  karoti  pañhassa veyyākaraṇāyāti .
Tenahi tvaṃ bhikkhu sake āsane nisīditvā puccha yadākaṅkhasīti.
   [121]  Atha kho so bhikkhu sake āsane nisīditvā bhagavantaṃ
etadavoca  ime  nu  kho  bhante  pañcupādānakkhandhā  seyyathīdaṃ
rūpūpādānakkhandho    vedanūpādānakkhandho    saññūpādānakkhandho
saṅkhārūpādānakkhandho  viññāṇūpādānakkhandhoti  .  ime  kho  bhikkhu
pañcupādānakkhandhā  seyyathīdaṃ  rūpūpādānakkhandho  vedanūpādānakkhandho
saññūpādānakkhandho  saṅkhārūpādānakkhandho  viññāṇūpādānakkhandhoti .
Sādhu bhanteti kho so bhikkhu bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā anumoditvā
bhagavantaṃ  uttariṃ  pañhaṃ  pucchi  ime pana bhante pañcupādānakkhandhā
kiṃmūlakāti  .  ime  kho  bhikkhu pañcupādānakkhandhā chandamūlakāti .
Taññeva  nu  kho  bhante  upādānaṃ  te  pañcupādānakkhandhā
Udāhu   aññatra   pañcupādānakkhandhehi  upādānanti  .  na
kho  bhikkhu  taññeva  upādānaṃ  te  pañcupādānakkhandhā  nāpi
aññatra   pañcupādānakkhandhehi   upādānaṃ   yo  kho  bhikkhu
pañcupādānakkhandhesu chandarāgo taṃ tattha upādānanti.
   [122]  Siyā  pana  bhante  sā  1-  pañcupādānakkhandhesu
chandarāgavemattatāti . siyā bhikkhūti bhagavā avoca idha bhikkhu ekaccassa
evaṃ hoti evaṃrūpo siyaṃ anāgatamaddhānaṃ evaṃvedano siyaṃ anāgatamaddhānaṃ
evaṃsañño  siyaṃ  anāgatamaddhānaṃ  evaṃsaṅkhāro  siyaṃ  anāgatamaddhānaṃ
evaṃ  viññāṇo  siyaṃ  anāgatamaddhānanti  evaṃ  kho  bhikkhu
siyā 2- pañcupādānakkhandhesu chandarāgavemattatāti.
   [123] Kittāvatā pana bhante khandhānaṃ khandhādhivacanaṃ hotīti .
Yaṅkiñci  bhikkhu  rūpaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā
vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike
vā ayaṃ rūpakkhandho yākāci vedanā ... Yākāci saññā ... Yekeci
saṅkhārā  ...  yaṅkiñci  viññāṇaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ
vā  bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ
dūre  santike  vā  ayaṃ  viññāṇakkhandho  ettāvatā  kho bhikkhu
khandhānaṃ khandhādhivacanaṃ hotīti.
   [124]  Ko  nu kho bhante hetu ko paccayo rūpakkhandhassa
paññāpanāya  ko  hetu  ko  paccayo vedanākkhandhassa paññāpanāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. sā iti na dissati . 2 Yu. siyāti natthi.
Ko   hetu   ko   paccayo   saññākkhandhassa   paññāpanāya
ko  hetu  ko  paccayo  saṅkhārakkhandhassa  paññāpanāya ko hetu
ko  paccayo  viññāṇakkhandhassa  paññāpanāyāti  .  cattāro  kho
bhikkhu  mahābhūtā  hetu  cattāro  mahābhūtā  paccayo  rūpakkhandhassa
paññāpanāya  phasso  hetu  phasso  paccayo  vedanākkhandhassa
paññāpanāya   phasso  hetu  phasso  paccayo  saññākkhandhassa
paññāpanāya  phasso  hetu  phasso  paccayo  saṅkhārakkhandhassa
paññāpanāya  nāmarūpaṃ  kho  bhikkhu  hetu  nāmarūpaṃ  paccayo
viññāṇakkhandhassa paññāpanāyāti.
   [125]  Kathaṃ  pana  bhante sakkāyadiṭṭhi hotīti . idha bhikkhu
assutavā  puthujjano  ariyānaṃ  adassāvī  ariyadhammassa  akovido
ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ  adassāvī  sappurisadhammassa akovido
sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ  attato  samanupassati  rūpavantaṃ  vā
attānaṃ  attani  vā  rūpaṃ  rūpasmiṃ  vā  attānaṃ vedanaṃ attato
samanupassati vedanāvantaṃ vā attānaṃ attani vā vedanaṃ vedanāya vā
attānaṃ  saññaṃ  attato  samanupassati  saññāvantaṃ  vā  attānaṃ
attani  vā  saññaṃ  saññāya  vā  attānaṃ  saṅkhāre  attato
samanupassati saṅkhāravantaṃ vā attānaṃ attani vā saṅkhāre saṅkhāresu
vā  attānaṃ  viññāṇaṃ  attato  samanupassati  viññāṇavantaṃ  vā
attānaṃ  attani  vā  viññāṇaṃ  viññāṇasmiṃ  vā  attānaṃ  evaṃ
Kho bhikkhu sakkāyadiṭṭhi hotīti.
   [126] Kathaṃ pana bhante sakkāyadiṭṭhi na hotīti . idha bhikkhu
sutavā  ariyasāvako ariyānaṃ dassāvī ariyadhammassa kovido ariyadhamme
suvinīto  sappurisānaṃ  dassāvī  sappurisadhammassa  kovido sappurisadhamme
suvinīto  na  rūpaṃ  attato samanupassati na rūpavantaṃ vā attānaṃ na
attani  vā  rūpaṃ  na  rūpasmiṃ  vā  attānaṃ  na vedanaṃ attato
samanupassati  na  vedanāvantaṃ  vā  attānaṃ  na attani vā vedanaṃ
na  vedanāya  vā  attānaṃ  na  saññaṃ  attato  samanupassati  na
saññāvantaṃ  vā  attānaṃ  na  attani  vā saññaṃ na saññāya vā
attānaṃ  na  saṅkhāre  attato  samanupassati  na  saṅkhāravantaṃ vā
attānaṃ  na  attani  vā saṅkhāre na saṅkhāresu vā attānaṃ na
viññāṇaṃ  attato  samanupassati  na  viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ  na
attani  vā  viññāṇaṃ  na  viññāṇasmiṃ  vā  attānaṃ  evaṃ  kho
bhikkhu sakkāyadiṭṭhi na hotīti.
   [127] Ko nu kho bhante rūpe assādo ko ādīnavo kiṃ
nissaraṇaṃ  ko  vedanāya  assādo  ko  ādīnavo  kiṃ  nissaraṇaṃ
ko  saññāya  assādo  ko ādīnavo kiṃ nissaraṇaṃ ko saṅkhāresu
assādo  ko  ādīnavo  kiṃ  nissaraṇaṃ  ko  viññāṇe  assādo
ko  ādīnavo  kiṃ  nissaraṇanti  .  yaṃ  kho  bhikkhu  rūpaṃ paṭicca
uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ  ayaṃ  rūpe  assādo  yaṃ  rūpaṃ aniccaṃ
Dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  ayaṃ  rūpe ādīnavo yo rūpe chandarāgavinayo
chandarāgappahānaṃ  idaṃ  rūpe  nissaraṇaṃ  yañca  1-  bhikkhu  vedanaṃ
paṭicca  uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ  ayaṃ  vedanāya  assādo  yā
vedanā  aniccā  dukkhā  vipariṇāmadhammā  ayaṃ  vedanāya ādīnavo
yo  vedanāya  chandarāgavinayo  chandarāgappahānaṃ  idaṃ  vedanāya
nissaraṇaṃ  yañca  bhikkhu  saññaṃ  paṭicca  uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ
ayaṃ  saññāya  assādo  yā saññā aniccā dukkhā vipariṇāmadhammā
ayaṃ   saññāya   ādīnavo   yo   saññāya   chandarāgavinayo
chandarāgappahānaṃ  idaṃ  saññāya  nissaraṇaṃ  yañca  bhikkhu  saṅkhāre
paṭicca  uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ  ayaṃ  saṅkhāresu  assādo ye
saṅkhārā  aniccā  dukkhā  vipariṇāmadhammā ayaṃ saṅkhāresu ādīnavo
yo  saṅkhāresu  chandarāgavinayo  chandarāgappahānaṃ  idaṃ  saṅkhāresu
nissaraṇaṃ  yañca  bhikkhu  viññāṇaṃ  paṭicca  uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ
ayaṃ  viññāṇe  assādo  yaṃ  viññāṇaṃ  aniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ
ayaṃ   viññāṇe   ādīnavo   yo  viññāṇe  chandarāgavinayo
chandarāgappahānaṃ idaṃ viññāṇe nissaraṇanti.
   [128] Kathaṃ pana bhante jānato kathaṃ passato imasmiñca saviññāṇake
kāye  bahiddhā  ca  sabbanimittesu  ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā
na  hontīti  .  yaṅkiñci  bhikkhu  rūpaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ
ajjhattaṃ  vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. yaṃ kho.
Vā  yaṃ  dūre  santike  vā  sabbaṃ  rūpaṃ netaṃ mama nesohamasmi
na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  passati
yākāci vedanā ... Yākāci saññā ... Yekeci saṅkhārā ... Yaṅkiñci
viññāṇaṃ   atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā
oḷārikaṃ  vā  sukhumaṃ  vā  hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike
vā  sabbaṃ  viññāṇaṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi  na meso attāti
evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  passati  evaṃ kho bhikkhu jānato
evaṃ  passato  imasmiñca  saviññāṇake  kāye  bahiddhā  ca
sabbanimittesu ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā na hontīti.
   [129] Atha kho aññatarassa bhikkhuno evaṃ cetaso parivitakko
udapādi  iti  kira  bho  rūpaṃ  anattā  vedanā  anattā saññā
anattā   saṅkhārā  anattā  viññāṇaṃ  anattā  anattakatāni
kammāni kamattānaṃ 1- phusissantīti . atha kho bhagavā tassa bhikkhuno
cetasā  ceto  parivitakkamaññāya  bhikkhū  āmantesi  ṭhānaṃ  kho
panetaṃ bhikkhave vijjati yaṃ idhekacco moghapuriso aviddhā avijjāgato
taṇhādhipateyyena  cetasā  satthu  sāsanaṃ abhidhāvitabbaṃ 2- maññeyya
iti  kira  bho  rūpaṃ  anattā  vedanā  anattā  saññā anattā
saṅkhārā   anattā  viññāṇaṃ  anattā  anattakatāni  kammāni
kamattānaṃ  phusissantīti  paṭipucchāmi  3-  vinītā  kho  me  tumhe
@Footnote: 1 Po. katamattānaṃ. 2 Ma. Yu. atidhāvitabbaṃ. Po. adhidhāvitabbaṃ.
@3 Sī. paṭicca. Ma. paṭivinītā.
Bhikkhave  tatra  tatra  dhammesu  taṃ  kiṃ maññatha bhikkhave rūpaṃ niccaṃ
vā  aniccaṃ  vāti  .  aniccaṃ  bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vā
taṃ  sukhaṃ  vāti . dukkhaṃ bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ
kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso
me  attāti  .  no  hetaṃ  bhante  . taṃ kiṃ maññatha bhikkhave
vedanā  .pe.  saññā  ...  saṅkhārā ... viññāṇaṃ niccaṃ vā
aniccaṃ vāti . aniccaṃ bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti.
Dukkhaṃ  bhante  .  yampanāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ nu taṃ
samanupassituṃ etaṃ mama esohamasmi eso me attāti . no hetaṃ
bhante  .  tasmātiha  bhikkhave  yaṅkiñci  rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ
ajjhattaṃ vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā
yaṃ dūre santike vā sabbaṃ rūpaṃ netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti
evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya daṭṭhabbaṃ . yākāci vedanā ...
Yākāci  saññā  ...  yekeci  saṅkhārā  ... yaṅkiñci viññāṇaṃ
atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  oḷārikaṃ  vā
sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā sabbaṃ viññāṇaṃ
netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ
sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  evaṃ passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako
rūpasmiṃpi  nibbindati  vedanāyapi  nibbindati  saññāyapi  nibbindati
saṅkhāresupi   nibbindati   viññāṇasmiṃpi   nibbindati   nibbindaṃ
Virajjati  virāgā  vimuccati  vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti
khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
pajānātīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti  1-  .  imasmiñca  2- pana veyyākaraṇasmiṃ bhaññamāne
saṭṭhimattānaṃ bhikkhūnaṃ anupādāya āsavehi cittāni vimucciṃsūti.
         Mahāpuṇṇamasuttaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.
            ---------
@Footnote: 1 Sī. abhinanduṃ iti dissati . 2 Po. Yu. imasmiṃ kho pana.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 101-108. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=2018              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=2018              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=120&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=9              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=120              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=1278              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=1278              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]