ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

           Chavisodhanasuttaṃ 1-
   [166]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [167] Bhagavā etadavoca idha bhikkhave bhikkhu aññaṃ byākaroti
khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
pajānāmīti  .  tassa  bhikkhave  bhikkhuno  bhāsitaṃ neva abhinanditabbaṃ
na  paṭikkositabbaṃ  .  anabhinanditvā  appaṭikkositvā  pañho
pucchitabbo  cattārome  āvuso  vohārā  tena bhagavatā jānatā
passatā  arahatā  sammāsambuddhena  sammadakkhātā  katame  cattāro
diṭṭhe  diṭṭhavāditā  sute  sutavāditā  mute  mutavāditā viññāte
viññātavāditā  ime kho āvuso cattāro vohārā tena bhagavatā
jānatā  passatā  arahatā  sammāsambuddhena  sammadakkhātā  . kathaṃ
jānato  panāyasmato  kathaṃ  passato  imesu  catūsu  vohāresu
anupādāya āsavehi cittaṃ vimuttanti.
   [168]  Khīṇāsavassa  bhikkhave  bhikkhuno  vusitavato katakaraṇīyassa
ohitabhārassa     anuppattasadatthassa     parikkhīṇabhavasaññojanassa
sammadaññāvimuttassa  ayamanudhammo  hoti  veyyākaraṇāya  diṭṭhe  kho
@Footnote: 1 Yu. chabbisodhanasuttanti dissati.
Ahaṃ  āvuso  anupāyo  anapāyo anissito appaṭibaddho vippamutto
visaṃyutto vimariyādikatena cetasā viharāmi sute kho ahaṃ āvuso ...
Mute  kho ahaṃ āvuso ... viññāte kho ahaṃ āvuso anupāyo
anapāyo  anissito  appaṭibaddho vippamutto visaṃyutto vimariyādikatena
cetasā viharāmi evaṃ kho me āvuso jānato evaṃ passato imesu
catūsu  vohāresu  anupādāya  āsavehi  cittaṃ  vimuttanti . tassa
bhikkhave  bhikkhuno  sādhūti bhāsitaṃ abhinanditabbaṃ anumoditabbaṃ . sādhūti
bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  uttariṃ  pañho pucchitabbo pañca
kho  ime  āvuso upādānakkhandhā tena bhagavatā jānatā passatā
arahatā  sammāsambuddhena  sammadakkhātā  katame  pañca  seyyathīdaṃ
rūpūpādānakkhandho    vedanūpādānakkhandho    saññūpādānakkhandho
saṅkhārūpādānakkhandho  viññāṇūpādānakkhandho  ime  kho  āvuso
pañcupādānakkhandhā tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
sammadakkhātā  .  kathaṃ  jānato  panāyasmato  kathaṃ  passato
imesu pañcasupādānakkhandhesu anupādāya āsavehi cittaṃ vimuttanti.
   [169]  Khīṇāsavassa  bhikkhave  bhikkhuno  vusitavato katakaraṇīyassa
ohitabhārassa     anuppattasadatthassa     parikkhīṇabhavasaññojanassa
sammadaññāvimuttassa  ayamanudhammo  hoti  veyyākaraṇāya  rūpaṃ  kho
ahaṃ āvuso abalaṃ virāgunaṃ 1- anassāsikanti 2- viditvā ye rūpe
upādāyupādānā 3- cetaso adhiṭṭhānābhinivesānusayā tesaṃ khayā virāgā
@Footnote: 1 Yu. virāgaṃ . 2 itisaddo natthi . 3 Ma. Yu. upāyupādānā.
Nirodhā  cāgā  paṭinissaggā  vimuttaṃ me cittanti pajānāmi vedanaṃ
kho ahaṃ āvuso ... saññaṃ kho ahaṃ āvuso ... Saṅkhāre kho ahaṃ
āvuso ... viññāṇaṃ kho ahaṃ āvuso abalaṃ virāgunaṃ anassāsikanti
viditvā ye viññāṇe upādāyupādānā cetaso adhiṭṭhānābhinivesānusayā
tesaṃ khayā virāgā nirodhā cāgā paṭinissaggā vimuttaṃ me cittanti
pajānāmi  evaṃ  kho  me  āvuso jānato evaṃ passato imesu
pañcasupādānakkhandhesu  anupādāya  āsavehi  cittaṃ  vimuttanti .
Tassa  bhikkhave  bhikkhuno  sādhūti bhāsitaṃ abhinanditabbaṃ anumoditabbaṃ .
Sādhūti  bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  uttariṃ pañho pucchitabbo
chayimāvuso  dhātuyo  tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā
sammāsambuddhena  sammadakkhātā  katamā  cha  paṭhavīdhātu  āpodhātu
tejodhātu vāyodhātu ākāsadhātu viññāṇadhātu imā kho āvuso cha
dhātuyo  tena  bhagavatā  jānatā  passatā arahatā sammāsambuddhena
sammadakkhātā  .  kathaṃ  jānato  panāyasmato  kathaṃ passato imāsu
chasu dhātūsu anupādāya āsavehi cittaṃ vimuttanti.
   [170]  Khīṇāsavassa  bhikkhave  bhikkhuno  vusitavato katakaraṇīyassa
ohitabhārassa     anuppattasadatthassa     parikkhīṇabhavasaññojanassa
sammadaññāvimuttassa  ayamanudhammo  hoti  veyyākaraṇāya paṭhavīdhātuṃ kho
ahaṃ āvuso anattato upagacchiṃ na ca paṭhavīdhātunissitaṃ attānaṃ ye ca
paṭhavīdhātunissitā  upādāyupādānā  cetaso  adhiṭṭhānābhinivesānusayā
Tesaṃ khayā virāgā nirodhā cāgā paṭinissaggā vimuttaṃ me cittanti
pajānāmi  āpodhātuṃ  kho  ahaṃ āvuso ... tejodhātuṃ kho ahaṃ
āvuso ... vāyodhātuṃ kho ahaṃ āvuso ... ākāsadhātuṃ kho ahaṃ
āvuso  ...  viññāṇadhātuṃ kho ahaṃ āvuso anattato upagacchiṃ na
ca   viññāṇadhātunissitaṃ  attānaṃ  ye  ca  viññāṇadhātunissitā
upādāyupādānā cetaso adhiṭṭhānābhinivesānusayā tesaṃ khayā virāgā
nirodhā  cāgā  paṭinissaggā  vimuttaṃ  me cittanti pajānāmi evaṃ
kho me āvuso jānato evaṃ passato imāsu chasu dhātūsu anupādāya
āsavehi cittaṃ vimuttanti.
   {170.1}  Tassa  bhikkhave bhikkhuno sādhūti bhāsitaṃ abhinanditabbaṃ
anumoditabbaṃ  .  sādhūti  bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  uttariṃ
pañho  pucchitabbo  cha  kho  panimāni  āvuso  ajjhattikāni
bāhirāni  āyatanāni  tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā
sammāsambuddhena  sammadakkhātāni  katamāni  cha  cakkhu ceva rūpā ca
sotaṃ ca saddā ca ghānaṃ ca gandhā ca jivhā ca rasā ca kāyo ca
phoṭṭhabbā ca mano ca dhammā ca imāni kho āvuso cha ajjhattikāni
bāhirāni  āyatanāni  tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā
sammāsambuddhena  sammadakkhātāni  .  kathaṃ  jānato  panāyasmato
kathaṃ   passato   imesu   chasu  ajjhattikabāhiresu  āyatanesu
anupādāya āsavehi cittaṃ vimuttanti.
   [171]  Khīṇāsavassa  bhikkhave  bhikkhuno  vusitavato katakaraṇīyassa
Ohitabhārassa     anuppattasadatthassa     parikkhīṇabhavasaññojanassa
sammadaññāvimuttassa  ayamanudhammo  hoti  veyyākaraṇāya  cakkhusmiṃ
āvuso  rūpe  cakkhuviññāṇe  cakkhuviññāṇaviññātabbesu  dhammesu
yo chando yo rāgo yā nandi yā taṇhā ye upādāyupādānā
cetaso  adhiṭṭhānābhinivesānusayā tesaṃ khayā virāgā nirodhā cāgā
paṭinissaggā  vimuttaṃ  me  cittanti  pajānāmi  sotasmiṃ  āvuso
sadde sotaviññāṇe ... ghānasmiṃ āvuso gandhe ghānaviññāṇe ...
Jivhāya āvuso rase jivhāviññāṇe ... kāyasmiṃ āvuso phoṭṭhabbe
kāyaviññāṇe   ...  manasmiṃ  āvuso  dhamme  manoviññāṇe
manoviññāṇaviññātabbesu  dhammesu  yo chando yo rāgo yā nandi
yā taṇhā ye [1]- upādāyupādānā cetaso adhiṭṭhānābhinivesānusayā
tesaṃ khayā virāgā nirodhā cāgā paṭinissaggā vimuttaṃ me cittanti
pajānāmi  evaṃ  kho  me  āvuso jānato evaṃ passato imesu
chasu  ajjhattikabāhiresu  āyatanesu  anupādāya  āsavehi  cittaṃ
vimuttanti  .  tassa  bhikkhave  bhikkhuno  sādhūti bhāsitaṃ abhinanditabbaṃ
anumoditabbaṃ  .  sādhūti  bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  uttariṃ
pañho  pucchitabbo  kathaṃ  jānato  panāyasmato  kathaṃ  passato
imasmiñca   saviññāṇake   kāye  bahiddhā  ca  sabbanimittesu
ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā susamūhatāti.
   [172]  Khīṇāsavassa  bhikkhave  bhikkhuno  vusitavato katakaraṇīyassa
@Footnote: 1 Po. Ma. etthantare casaddo atthi.
Ohitabhārassa     anuppattasadatthassa     parikkhīṇabhavasaññojanassa
sammadaññāvimuttassa  ayamanudhammo  hoti  veyyākaraṇāya  pubbe  kho
ahaṃ  āvuso  āgāriyabhūto  samāno  aviddasu  ahosiṃ  tassa me
tathāgato  vā tathāgatasāvako vā dhammaṃ deseti tāhaṃ dhammaṃ sutvā
tathāgate saddhaṃ paṭilabhiṃ . so tena saddhāpaṭilābhena samannāgato iti
paṭisañcikkhiṃ  sambādho  gharāvāso  rajāpatho  abbhokāso  pabbajjā
nayidaṃ  sukaraṃ  agāraṃ  ajjhāvasatā  ekantaparipuṇṇaṃ  ekantaparisuddhaṃ
saṅkhalikhitaṃ  brahmacariyaṃ  carituṃ  yannūnāhaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā
kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajeyyanti.
So kho ahaṃ āvuso aparena samayena appaṃ vā bhogakkhandhaṃ pahāya
mahantaṃ  vā  bhogakkhandhaṃ  pahāya  appaṃ  vā  ñātiparivaṭṭaṃ  pahāya
mahantaṃ  vā  ñātiparivaṭṭaṃ  pahāya kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni
vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajiṃ.
   {172.1} So evaṃ pabbajito samāno bhikkhūnaṃ sikkhāsājīvasamāpanno
pāṇātipātaṃ pahāya pāṇātipātā paṭivirato ahosiṃ nihitadaṇḍo nihitasattho
lajjī  dayāpanno  sabbapāṇabhūtahitānukampī  ahosiṃ 1- . adinnādānaṃ
pahāya  adinnādānā  paṭivirato  ahosiṃ  dinnādāyī  dinnapāṭikaṅkhī
athenena sucibhūtena attanā vihāsiṃ . abrahmacariyaṃ pahāya brahmacārī
ahosiṃ  ārācārī  virato  methunā gāmadhammā . musāvādaṃ pahāya
musāvādā  paṭivirato  ahosiṃ  saccavādī saccasandho theto paccayiko
@Footnote: 1 Ma. Yu. vihāsiṃ.
Avisaṃvādako  lokassa  .  pisuṇaṃ  vācaṃ  pahāya  pisuṇāya  vācāya
paṭivirato  ahosiṃ  ito  sutvā  na  amutra  akkhātā  imesaṃ
bhedāya  amutra vā sutvā na imesaṃ akkhātā amūsaṃ bhedāya iti
bhinnānaṃ  vā  sandhātā  sahitānaṃ  vā  anuppadātā  samaggārāmo
samaggarato  samagganandī  samaggakaraṇiṃ  vācaṃ  bhāsitā ahosiṃ . pharusaṃ
vācaṃ  pahāya  pharusāya  vācāya  paṭivirato ahosiṃ yā sā vācā
nelā   kaṇṇasukhā  pemanīyā  hadayaṅgamā  porī  bahujanakantā
bahujanamanāpā  tathārūpiṃ  vācaṃ bhāsitā ahosiṃ . samphappalāpaṃ pahāya
samphappalāpā  paṭivirato  ahosiṃ  kālavādī  bhūtavādī  atthavādī
dhammavādī vinayavādī nidhānavatiṃ vācaṃ bhāsitā ahosiṃ kālena sāpadesaṃ
pariyantavatiṃ atthasañhitaṃ.
   {172.2}  So  bījagāmabhūtagāmasamārambhā  paṭivirato  ahosiṃ
ekabhattiko   ahosiṃ  rattūparato  virato  1-  vikālabhojanā
naccagītavāditavisūkadassanā   paṭivirato   ahosiṃ   mālāgandhavilepana-
dhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā  paṭivirato  ahosiṃ  uccāsayana  mahāsayanā
paṭivirato   ahosiṃ   jātarūparajatapaṭiggahaṇā   paṭivirato   ahosiṃ
āmakadhaññapaṭiggahaṇā   paṭivirato   ahosiṃ   āmakamaṃsapaṭiggahaṇā
paṭivirato   ahosiṃ   itthīkumārikāpaṭiggahaṇā   paṭivirato  ahosiṃ
dāsīdāsapaṭiggahaṇā  paṭivirato  ahosiṃ  ajeḷakapaṭiggahaṇā  paṭivirato
ahosiṃ  kukkuṭasūkarapaṭiggahaṇā  paṭivirato  ahosiṃ  hatthigavāssavalava-
paṭiggahaṇā  paṭivirato  ahosiṃ  khettavatthupaṭiggahaṇā paṭivirato ahosiṃ
@Footnote: 1 Yu. paṭivirato.
Dūteyya  pahīṇagamanānuyogā  paṭivirato  ahosiṃ  kayavikkayā  paṭivirato
ahosiṃ  tulākūṭakaṃsakūṭamānakūṭā  paṭivirato  ahosiṃ  ukkoṭanavañcananikati-
sāviyogā  paṭivirato ahosiṃ chedanavadhabandhanaviparāmosaālopasahasākārā
paṭivirato ahosiṃ.
   {172.3}  So  santuṭṭho  ahosiṃ  kāyaparihārikena  cīvarena
kucchiparihārikena  piṇḍapātena  [1]-  yena  yeneva  pakkamiṃ
samādāyeva  pakkamiṃ  .  seyyathāpi  nāma  pakkhī  sakuṇo  yena
yeneva  ḍeti  sapattabhārova  ḍeti  evameva  kho  ahaṃ āvuso
santuṭṭho   ahosiṃ   kāyaparihārikena  cīvarena  kucchiparihārikena
piṇḍapātena [2]- yena yeneva pakkamiṃ samādāyeva pakkamiṃ.
   [173]  So iminā ariyena sīlakkhandhena samannāgato ajjhattaṃ
anavajjasukhaṃ  paṭisaṃvedesiṃ . so cakkhunā rūpaṃ disvā na nimittaggāhī
ahosiṃ   nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ
viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā anvāssaveyyuṃ
tassa  saṃvarāya  paṭipajjiṃ rakkhiṃ cakkhundriyaṃ cakkhundriye saṃvaraṃ āpajjiṃ
sotena saddaṃ sutvā ... ghānena gandhaṃ ghāyitvā ... Jivhāya rasaṃ
sāyitvā ... kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā ... manasā dhammaṃ viññāya
na   nimittaggāhī   ahosiṃ   nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ
manindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā
dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  paṭipajjiṃ  rakkhiṃ  manindriyaṃ
manindriye saṃvaraṃ āpajjiṃ.
@Footnote: 1-2 Ma. etthantare so iti dissati.
   [174] So iminā ariyena indriyasaṃvarena samannāgato ajjhattaṃ
abyāsekasukhaṃ paṭisaṃvedesiṃ . [1]- abhikkante paṭikkante sampajānakārī
ahosiṃ  ālokite  vilokite  sampajānakārī  ahosiṃ  sammiñjite
pasārite  sampajānakārī  ahosiṃ  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe sampajānakārī
ahosiṃ  asite  pīte  khāyite  sāyite  sampajānakārī  ahosiṃ
uccārapassāvakamme  sampajānakārī  ahosiṃ  gate  ṭhite  nisinne
sutte jāgarite bhāsite tuṇhībhāve sampajānakārī ahosiṃ.
   [175] So iminā ca ariyena sīlakkhandhena samannāgato iminā
ca  ariyena  indriyasaṃvarena  samannāgato  iminā  ca  ariyena
satisampajaññena  samannāgato  vivittaṃ  senāsanaṃ  bhajiṃ araññaṃ rukkhamūlaṃ
pabbataṃ  kandaraṃ  giriguhaṃ  susānaṃ  vanapatthaṃ  abbhokāsaṃ palālapuñjaṃ .
So  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto  nisīdiṃ  pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ
kāyaṃ paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā . so abhijjhaṃ loke pahāya
vigatābhijjhena cetasā vihāsiṃ abhijjhāya cittaṃ parisodhesiṃ byāpādapadosaṃ
pahāya    abyāpannacitto    vihāsiṃ    sabbapāṇabhūtahitānukampī
byāpādapadosā  cittaṃ  parisodhesiṃ  thīnamiddhaṃ  pahāya  vigatathīnamiddho
vihāsiṃ  ālokasaññī  sato  sampajāno  thīnamiddhā  cittaṃ parisodhesiṃ
uddhaccakukkuccaṃ  pahāya  anuddhato  vihāsiṃ  ajjhattaṃ  vūpasantacitto
uddhaccakukkuccā  cittaṃ  parisodhesiṃ  vicikicchaṃ  pahāya  tiṇṇavicikiccho
vihāsiṃ akathaṃkathī kusalesu dhammesu vicikicchāya cittaṃ parisodhesiṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. so.
   [176] So [1]- pañca nīvaraṇe pahāya cetaso upakkilese paññāya
dubbalīkaraṇe  vivicceva  kāmehi  vivicca  akusalehi dhammehi savitakkaṃ
savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja vihāsiṃ vitakkavicārānaṃ
vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ
avicāraṃ  samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ ... tatiyaṃ jhānaṃ ... catutthaṃ
jhānaṃ upasampajja vihāsiṃ.
   [177] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte āsavānaṃ
khayañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmesiṃ  .  so  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ
abbhaññāsiṃ   ayaṃ   dukkhasamudayoti   yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ
dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ime  āsavāti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ
āsavasamudayoti   yathābhūtaṃ   abbhaññāsiṃ   ayaṃ   āsavanirodhoti
yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  āsavanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ
abbhaññāsiṃ  .  tassa me evaṃ jānato evaṃ passato kāmāsavāpi
cittaṃ  vimuccittha  bhavāsavāpi  cittaṃ  vimuccittha  avijjāsavāpi  cittaṃ
vimuccittha  vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  ahosiṃ  khīṇā  jāti  vusitaṃ
brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti abbhaññāsiṃ . evaṃ
kho  me  āvuso  jānato  evaṃ  passato imasmiñca saviññāṇake
kāye  bahiddhā  ca  sabbanimittesu  ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā
@Footnote: 1 Po. Ma. ime.
Susamūhatāti 1- . tassa bhikkhave bhikkhuno sādhūti bhāsitaṃ abhinanditabbaṃ
anumoditabbaṃ  .  sādhūti  bhāsitaṃ  abhinanditvā anumoditvā evamassa
vacanīyo lābhā no āvuso suladdhaṃ no āvuso ye mayaṃ āyasmantaṃ
tādisaṃ sabrahmacāriṃ samanupassāmāti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Chavisodhanasuttaṃ 2- niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.
           ----------
@Footnote: 1 Po. Ma. samūhatāti . 2 Ma. Yu. chabbisodhanasuttaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 123-133. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=2432              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=2432              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=166&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=12              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=166              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=1598              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=1598              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่