ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

          Sevitabbāsevitabbasuttaṃ
   [198]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ .
Bhagavā  etadavoca  sevitabbāsevitabbaṃ  vo  bhikkhave  dhammapariyāyaṃ
desessāmi  taṃ  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti . evaṃ
bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [199] Bhagavā etadavoca kāyasamācāraṃpahaṃ 1- bhikkhave duvidhena
vadāmi    sevitabbampi   asevitabbampi   tañca   aññamaññaṃ
kāyasamācāraṃ  vacīsamācāraṃpahaṃ  bhikkhave  duvidhena  vadāmi sevitabbampi
asevitabbampi   tañca   aññamaññaṃ  vacīsamācāraṃ  manosamācāraṃpahaṃ
bhikkhave   duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampi  tañca
aññamaññaṃ  manosamācāraṃ  cittuppādaṃpahaṃ  bhikkhave  duvidhena  vadāmi
sevitabbampi   asevitabbampi   tañca   aññamaññaṃ   cittuppādaṃ
saññāpaṭilābhaṃpahaṃ  bhikkhave  duvidhena  vadāmi sevitabbampi asevitabbampi
tañca   aññamaññaṃ   saññāpaṭilābhaṃ   diṭṭhipaṭilābhaṃpahaṃ   bhikkhave
duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampi  tañca  aññamaññaṃ
diṭṭhipaṭilābhaṃ   attabhāvapaṭilābhaṃpahaṃ   bhikkhave   duvidhena   vadāmi
sevitabbampi asevitabbampi tañca aññamaññaṃ attabhāvapaṭilābhanti.
@Footnote: 1 Ma. kāyasamācāraṃpāhaṃ.
   [200]  Evaṃ vutte āyasmā sārīputto bhagavantaṃ etadavoca
imassa  kho  ahaṃ  bhante  bhagavatā saṅkhittena bhāsitassa vitthārena
atthaṃ  avibhattassa  evaṃ vitthārena atthaṃ ājānāmi kāyasamācāraṃpahaṃ
bhikkhave   duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampi  tañca
aññamaññaṃ  kāyasamācāranti  iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ  bhagavatā
kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ  .  yathārūpaṃ  bhante kāyasamācāraṃ sevato
akusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti  evarūpo
kāyasamācāro na sevitabbo . yathārūpañca kho bhante kāyasamācāraṃ
sevato  akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti
evarūpo kāyasamācāro sevitabbo.
   [201]  Kathaṃrūpaṃ  bhante kāyasamācāraṃ sevato akusalā dhammā
abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti  .  idha  bhante ekacco
pāṇātipātī   hoti   luddo  lohitapāṇī  hatapahate  niviṭṭho
adayāpanno  pāṇabhūtesu  adinnādāyī  kho  pana hoti yantaṃ parassa
paravittūpakaraṇaṃ  gāmagataṃ  vā  araññagataṃ vā taṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ
ādātā  hoti  kāmesu  micchācārī  kho  pana  hoti  yā tā
māturakkhitā  piturakkhitā  mātāpiturakkhitā  bhāturakkhitā  bhaginirakkhitā
ñātirakkhitā [1]- sassāmikā saparidaṇḍā antamaso mālāguṇaparikkhittāpi
tathārūpāsu cārittaṃ āpajjitā hoti . evarūpaṃ bhante kāyasamācāraṃ
sevato akusalā dhammā abhivaḍḍhanti kusalā dhammā parihāyanti.
@Footnote: 1 Ma. etthantare gottarakkhitā dhammarakkhitāti dissati.
   [202]  Kathaṃrūpaṃ  bhante kāyasamācāraṃ sevato akusalā dhammā
parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  .  idha  bhante ekacco
pāṇātipātaṃ  pahāya  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  nihitadaṇḍo
nihitasattho   lajjī   dayāpanno   sabbapāṇabhūtahitānukampī  viharati
adinnādānaṃ  pahāya  adinnādānā  paṭivirato  hoti  yantaṃ  parassa
paravittūpakaraṇaṃ  gāmagataṃ  vā  araññagataṃ vā taṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ
na  ādātā  hoti kāmesu micchācāraṃ pahāya kāmesu micchācārā
paṭivirato  hoti  yā  tā  māturakkhitā piturakkhitā mātāpiturakkhitā
bhāturakkhitā   bhaginirakkhitā  ñātirakkhitā  sassāmikā  saparidaṇḍā
antamaso  mālāguṇaparikkhittāpi  tathārūpāsu  cārittaṃ  na  āpajjitā
hoti  .  evarūpaṃ  bhante  kāyasamācāraṃ  sevato akusalā dhammā
parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  . kāyasamācāraṃpahaṃ bhikkhave
duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampi  tañca  aññamaññaṃ
kāyasamācāranti iti yantaṃ vuttaṃ bhagavatā idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [203]  Vacīsamācāraṃpahaṃ  bhikkhave  duvidhena vadāmi sevitabbampi
asevitabbampi  tañca  aññamaññaṃ  vacīsamācāranti  iti  kho  panetaṃ
vuttaṃ  bhagavatā kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ . yathārūpaṃ bhante vacīsamācāraṃ
sevato  akusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti
evarūpo  vacīsamācāro  na  sevitabbo  . yathārūpañca kho bhante
vacīsamācāraṃ  sevato  akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā
Abhivaḍḍhanti evarūpo vacīsamācāro sevitabbo.
   [204]  Kathaṃrūpaṃ  bhante  vacīsamācāraṃ sevato akusalā dhammā
abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti  .  idha  bhante ekacco
musāvādī  hoti  sabhaggato  1- vā parisaggato vā ñātimajjhaggato
vā  pūgamajjhaggato  vā  rājakulamajjhaggato  vā  abhinīto  sakkhiṃ
puṭṭho  ehambho  purisa  yaṃ  jānāsi  taṃ vadehīti . so ajānaṃ
vā  āha  jānāmīti  jānaṃ  vā  āha na jānāmīti apassaṃ vā
āha  passāmīti  passaṃ  vā  āha  na  passāmīti  iti attahetu
vā  parahetu  vā  āmisakiñcikkhahetu  vā  sampajānamusā  bhāsitā
hoti  pisuṇavāco  kho  pana  hoti  ito sutvā amutra akkhātā
imesaṃ  bhedāya  amutra vā sutvā imesaṃ akkhātā amūsaṃ bhedāya
iti samaggānaṃ vā bhedetā 2- bhinnānaṃ vā anuppadātā 3- vaggārāmo
vaggarato  vagganandī  vaggakaraṇiṃ  vācaṃ bhāsitā hoti pharusavāco kho
pana hoti yā sā vācā aṇḍakā 4- kakkasā [5]- kaṭukā parābhisajjanī
kodhasāmantā  asamādhisaṃvattanikā  tathārūpiṃ  vācaṃ  bhāsitā  hoti
samphappalāpī  kho  pana  hoti  akālavādī  abhūtavādī  anatthavādī
adhammavādī  avinayavādī  anidhānavatiṃ  vācaṃ  bhāsitā  hoti akālena
anappadesaṃ  apariyantavatiṃ  anatthasañhitaṃ . evarūpaṃ bhante vacīsamācāraṃ
sevato akusalā dhammā abhivaḍḍhanti kusalā dhammā parihāyanti.
   [205]  Kathaṃrūpaṃ  bhante  vacīsamācāraṃ sevato akusalā dhammā
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabhāgato vā parisāgato vā . 2 Ma. Yu. bhettā . 3 Yu. anuppādātā.
@4 Ma. kaṇṭakā . 5 Po. Ma. etthantare pharusāti dissati.
Parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  .  idha  bhante ekacco
musāvādaṃ  pahāya  musāvādā  paṭivirato  hoti  sabhaggato  vā
parisaggato   vā   ñātimajjhaggato   vā  pūgamajjhaggato  vā
rājakulamajjhaggato  vā  abhinīto  sakkhiṃ  puṭṭho  ehambho purisa yaṃ
jānāsi  taṃ  vadehīti . so ajānaṃ vā āha na jānāmīti jānaṃ
vā  āha  jānāmīti  apassaṃ  vā  āha na passāmīti passaṃ vā
āha passāmīti iti attahetu vā parahetu vā āmisakiñcikkhahetu vā
na  sampajānamusā  bhāsitā  hoti  pisuṇaṃ  vācaṃ  pahāya  pisuṇāya
vācāya  paṭivirato  hoti  ito sutvā na amutra akkhātā imesaṃ
bhedāya  amutra  vā  sutvā  na  imesaṃ akkhātā amūsaṃ bhedāya
iti  bhinnānaṃ  vā sandhātā sahitānaṃ vā anuppadātā samaggārāmo
samaggarato  samagganandī  samaggakaraṇiṃ  vācaṃ  bhāsitā  hoti  pharusaṃ
vācaṃ pahāya pharusāya vācāya paṭivirato hoti yā sā vācā nelā
kaṇṇasukhā  pemanīyā  hadayaṅgamā  porī  bahujanakantā  bahujanamanāpā
tathārūpiṃ  vācaṃ  bhāsitā  hoti  samphappalāpaṃ  pahāya  samphappalāpā
paṭivirato  hoti  kālavādī  bhūtavādī  atthavādī  dhammavādī vinayavādī
nidhānavatiṃ  vācaṃ  bhāsitā  hoti  kālena  sāpadesaṃ  pariyantavatiṃ
atthasañhitaṃ  .  evarūpaṃ bhante vacīsamācāraṃ sevato akusalā dhammā
parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  .  vacīsamācāraṃpahaṃ bhikkhave
duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampi  tañca  aññamaññaṃ
Vacīsamācāranti iti yantaṃ vuttaṃ bhagavatā idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [206]  Manosamācāraṃpahaṃ  bhikkhave duvidhena vadāmi sevitabbampi
asevitabbampi   tañca   aññamaññaṃ  manosamācāranti  iti  kho
panetaṃ  vuttaṃ  bhagavatā  kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ . yathārūpaṃ bhante
manosamācāraṃ  sevato  akusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā dhammā
parihāyanti  evarūpo  manosamācāro  na  sevitabbo . yathārūpañca
kho  bhante  manosamācāraṃ  sevato  akusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti
kusalā dhammā parihāyanti evarūpo manosamācāro na sevitabbo.
   [207]  Kathaṃrūpaṃ  bhante manosamācāraṃ sevato akusalā dhammā
abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti  .  idha  bhante ekacco
abhijjhālu  hoti  yantaṃ  parassa  paravittūpakaraṇaṃ  taṃ  abhijjhitā
hoti  aho  vata  yaṃ  parassa  taṃ  mama  assāti  byāpannacitto
kho  pana  hoti  paduṭṭhamanasaṅkappo  ime  sattā  haññantu  vā
bhijjantu  vā  ucchijjantu  vā vinassantu vā mā ahesuṃ vāti .
Evarūpaṃ  bhante  manosamācāraṃ  sevato  akusalā dhammā abhivaḍḍhanti
kusalā dhammā parihāyanti.
   [208]  Kathaṃrūpaṃ  bhante manosamācāraṃ sevato akusalā dhammā
parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  .  idha  bhante ekacco
anabhijjhālu  hoti  yantaṃ  parassa  paravittūpakaraṇaṃ  taṃ  nābhijjhitā
hoti  aho  vata  yaṃ  parassa  taṃ  mama  assāti abyāpannacitto
Kho  pana hoti appaduṭṭhamanasaṅkappo ime sattā [1]- abyāpajjhā
anīghā  sukhī  attānaṃ  pariharantūti  . evarūpaṃ bhante manosamācāraṃ
sevato  akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā dhammā abhivaḍḍhanti .
Manosamācāraṃpahaṃ  bhikkhave  duvidhena  vadāmi sevitabbampi asevitabbampi
tañca  aññamaññaṃ  manosamācāranti  iti  yantaṃ  vuttaṃ  bhagavatā
idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [209]  Cittuppādaṃpahaṃ  bhikkhave  duvidhena  vadāmi sevitabbampi
asevitabbampi  tañca  aññamaññaṃ  cittuppādanti  iti  kho  panetaṃ
vuttaṃ  bhagavatā  kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ . yathārūpaṃ bhante cittuppādaṃ
sevato  akusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti
evarūpo  cittuppādo  na  sevitabbo  .  yathārūpañca kho bhante
cittuppādaṃ  sevato  akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā
abhivaḍḍhanti evarūpo cittuppādo sevitabbo.
   [210]  Kathaṃrūpaṃ  bhante  cittuppādaṃ  sevato akusalā dhammā
abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti  .  idha  bhante ekacco
abhijjhālu  hoti  abhijjhāsahagatena  cetasā  viharati  byāpādavā
hoti   byāpādasahagatena   cetasā  viharati  vihesavā  hoti
vihesāsahagatena cetasā viharati . evarūpaṃ bhante cittuppādaṃ sevato
akusalā dhammā abhivaḍḍhanti kusalā dhammā parihāyanti.
   [211]  Kathaṃrūpaṃ  bhante  cittuppādaṃ  sevato akusalā dhammā
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare averāti dissati.
Parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  .  idha  bhante ekacco
anabhijjhālu  hoti  anabhijjhāsahagatena  cetasā  viharati  abyāpādavā
hoti  abyāpādasahagatena  cetasā  viharati  avihesavā  hoti
avihesāsahagatena  cetasā  viharati  .  evarūpaṃ  bhante cittuppādaṃ
sevato  akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā dhammā abhivaḍḍhanti .
Cittuppādaṃpahaṃ  bhikkhave  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampi
tañca  aññamaññaṃ  cittuppādanti  iti  yantaṃ  vuttaṃ  bhagavatā
idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [212]  Saññāpaṭilābhaṃpahaṃ  bhikkhave duvidhena vadāmi sevitabbampi
asevitabbampi   tañca   aññamaññaṃ  saññāpaṭilābhanti  iti  kho
panetaṃ  vuttaṃ  bhagavatā  kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ . yathārūpaṃ bhante
saññāpaṭilābhaṃ  sevato  akusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā dhammā
parihāyanti  evarūpo  saññāpaṭilābho  na  sevitabbo . yathārūpañca
kho  bhante  saññāpaṭilābhaṃ  sevato  akusalā  dhammā  parihāyanti
kusalā dhammā abhivaḍḍhanti evarūpo saññāpaṭilābho sevitabbo.
   [213]  Kathaṃrūpaṃ  bhante saññāpaṭilābhaṃ sevato akusalā dhammā
abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti  .  idha  bhante ekacco
abhijjhālu  hoti  abhijjhāsahagatāya  saññāya  viharati  byāpādavā
hoti   byāpādasahagatāya   saññāya  viharati  vihesavā  hoti
vihesāsahagatāya  saññāya  viharati  .  evarūpaṃ bhante saññāpaṭilābhaṃ
Sevato akusalā dhammā abhivaḍḍhanti kusalā dhammā parihāyanti.
   [214]  Kathaṃrūpaṃ  bhante saññāpaṭilābhaṃ sevato akusalā dhammā
parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  .  idha  bhante ekacco
anabhijjhālu  hoti  anabhijjhāsahagatāya  saññāya  viharati  abyāpādavā
hoti  abyāpādasahagatāya  saññāya  viharati  avihesavā  hoti
avihesāsahagatāya  saññāya  viharati  . evarūpaṃ bhante saññāpaṭilābhaṃ
sevato  akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā dhammā abhivaḍḍhanti .
Saññāpaṭilābhaṃpahaṃ  bhikkhave  duvidhena  vadāmi sevitabbampi asevitabbampi
tañca  aññamaññaṃ  saññāpaṭilābhanti  iti  yantaṃ  vuttaṃ  bhagavatā
idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [215]  Diṭṭhipaṭilābhaṃpahaṃ  bhikkhave  duvidhena vadāmi sevitabbampi
asevitabbampi  tañca  aññamaññaṃ  diṭṭhipaṭilābhanti  iti  kho  panetaṃ
vuttaṃ  bhagavatā  kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ  .  yathārūpaṃ  bhante
diṭṭhipaṭilābhaṃ  sevato  akusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā
parihāyanti  evarūpo  diṭṭhipaṭilābho  na  sevitabbo  . yathārūpañca
kho  bhante  diṭṭhipaṭilābhaṃ sevato akusalā dhammā parihāyanti kusalā
dhammā abhivaḍḍhanti evarūpo diṭṭhipaṭilābho sevitabbo.
   [216]  Kathaṃrūpaṃ  bhante  diṭṭhipaṭilābhaṃ sevato akusalā dhammā
abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti  .  idha  bhante ekacco
evaṃdiṭṭhiko  hoti  natthi  dinnaṃ  natthi  yiṭṭhaṃ  natthi  hutaṃ  natthi
Sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipāko  natthi  ayaṃ  loko  natthi
paro  loko  natthi  mātā  natthi pitā natthi sattā opapātikā
natthi  loke  samaṇabrāhmaṇā  sammaggatā  sammāpaṭipannā  ye
imañca  lokaṃ  parañca lokaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedentīti .
Evarūpaṃ  bhante  diṭṭhipaṭilābhaṃ  sevato  akusalā  dhammā abhivaḍḍhanti
kusalā dhammā parihāyanti.
   [217]  Kathaṃrūpaṃ  bhante  diṭṭhipaṭilābhaṃ sevato akusalā dhammā
parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  .  idha  bhante ekacco
evaṃdiṭṭhiko  hoti  atthi  dinnaṃ  atthi  yiṭṭhaṃ  atthi  hutaṃ  atthi
sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipāko  atthi  ayaṃ  loko  atthi
paro  loko  atthi  mātā  atthi pitā atthi sattā opapātikā
atthi  loke  samaṇabrāhmaṇā  sammaggatā  sammāpaṭipannā  ye
imañca  lokaṃ  parañca lokaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedentīti .
Evarūpaṃ  bhante  diṭṭhipaṭilābhaṃ  sevato  akusalā  dhammā parihāyanti
kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  .  diṭṭhipaṭilābhaṃpahaṃ  bhikkhave  duvidhena
vadāmi    sevitabbampi   asevitabbampi   tañca   aññamaññaṃ
diṭṭhipaṭilābhanti iti yantaṃ vuttaṃ bhagavatā idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [218] Attabhāvapaṭilābhaṃpahaṃ bhikkhave duvidhena vadāmi sevitabbampi
asevitabbampi  tañca  aññamaññaṃ  attabhāvapaṭilābhanti  iti  kho
panetaṃ  vuttaṃ  bhagavatā  kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ . yathārūpaṃ bhante
Attabhāvapaṭilābhaṃ  sevato  akusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā
dhammā  parihāyanti  evarūpo  attabhāvapaṭilābho  na  sevitabbo .
Yathārūpañca  kho  bhante  attabhāvapaṭilābhaṃ  sevato  akusalā dhammā
parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  evarūpo  attabhāvapaṭilābho
sevitabbo.
   [219] Kathaṃrūpaṃ bhante attabhāvapaṭilābhaṃ sevato akusalā dhammā
abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti  .  sabyāpajjhaṃ  bhante
attabhāvapaṭilābhaṃ  abhinibbattassa  1-  yato apariniṭṭhitabhāvāya akusalā
dhammā abhivaḍḍhanti kusalā dhammā parihāyanti.
   [220] Kathaṃrūpaṃ bhante attabhāvapaṭilābhaṃ sevato akusalā dhammā
parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  .  abyāpajjhaṃ  bhante
attabhāvapaṭilābhaṃ  abhinibbattassa  yato  pariniṭṭhitabhāvāya  akusalā
dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā abhivaḍḍhanti . attabhāvapaṭilābhaṃpahaṃ
bhikkhave   duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampi  tañca
aññamaññaṃ  attabhāvapaṭilābhanti  iti  yantaṃ  vuttaṃ  bhagavatā  idametaṃ
paṭicca vuttaṃ . imassa kho [2]- bhante bhagavatā saṅkhittena bhāsitassa
vitthārena atthaṃ avibhattassa evaṃ vitthārena atthaṃ ājānāmīti.
   [221] Sādhu sādhu sārīputta sādhu [3]- tvaṃ sārīputta imassa
mayā  saṅkhittena  bhāsitassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  evaṃ
vitthārena  atthaṃ  ājānāsi  .  kāyasamācāraṃpahaṃ bhikkhave duvidhena
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. abhinibbattayato. 2 Po. Ma. Yu. haṃ. 3 Ma. Yu. etthantare
@khosaddo atthi.
Vadāmi    sevitabbampi   asevitabbampi   tañca   aññamaññaṃ
kāyasamācāranti  iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ  mayā  kiñcetaṃ  paṭicca
vuttaṃ  .  yathārūpaṃ  sārīputta kāyasamācāraṃ sevato akusalā dhammā
abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti  evarūpo  kāyasamācāro
na  sevitabbo  .  yathārūpañca kho sārīputta kāyasamācāraṃ sevato
akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  evarūpo
kāyasamācāro sevitabbo.
   [222] Kathaṃrūpaṃ sārīputta kāyasamācāraṃ sevato akusalā dhammā
abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti  . idha sārīputta ekacco
pāṇātipātī   hoti   luddo  lohitapāṇī  hatapahate  niviṭṭho
adayāpanno  pāṇabhūtesu  adinnādāyī  kho  pana  hoti  yantaṃ
parassa  paravittūpakaraṇaṃ  gāmagataṃ  vā  araññagataṃ  vā  taṃ  adinnaṃ
theyyasaṅkhātaṃ ādātā hoti kāmesu micchācārī kho pana hoti yā
tā   māturakkhitā   piturakkhitā   mātāpiturakkhitā  bhāturakkhitā
bhaginirakkhitā   ñātirakkhitā   sassāmikā   saparidaṇḍā  antamaso
mālāguṇaparikkhittāpi  tathārūpāsu  cārittaṃ  āpajjitā  hoti .
Evarūpaṃ  sārīputta  kāyasamācāraṃ sevato akusalā dhammā abhivaḍḍhanti
kusalā dhammā parihāyanti.
   [223] Kathaṃrūpaṃ sārīputta kāyasamācāraṃ sevato akusalā dhammā
parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  . idha sārīputta ekacco
Pāṇātipātaṃ  pahāya  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  nihitadaṇḍo
nihitasattho   lajjī   dayāpanno   sabbapāṇabhūtahitānukampī  viharati
adinnādānaṃ  pahāya  adinnādānā  paṭivirato  hoti  yantaṃ  parassa
paravittūpakaraṇaṃ  gāmagataṃ  vā  araññagataṃ vā taṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ
na  ādātā  hoti kāmesu micchācāraṃ pahāya kāmesu micchācārā
paṭivirato  hoti  yā  tā  māturakkhitā piturakkhitā mātāpiturakkhitā
bhāturakkhitā   bhaginirakkhitā  ñātirakkhitā  sassāmikā  saparidaṇḍā
antamaso  mālāguṇaparikkhittāpi  tathārūpāsu  na  cārittaṃ  āpajjitā
hoti  .  evarūpaṃ  sārīputta kāyasamācāraṃ sevato akusalā dhammā
parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  . kāyasamācāraṃpahaṃ bhikkhave
duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampi  tañca  aññamaññaṃ
kāyasamācāranti iti yantaṃ vuttaṃ mayā idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [224]  Vacīsamācāraṃpahaṃ bhikkhave ... manosamācāraṃpahaṃ bhikkhave
...  cittuppādaṃpahaṃ  bhikkhave  ...  saññāpaṭilābhaṃpahaṃ bhikkhave ...
Diṭṭhipaṭilābhaṃpahaṃ  bhikkhave  ...  attabhāvapaṭilābhaṃpahaṃ  bhikkhave duvidhena
vadāmi    sevitabbampi   asevitabbampi   tañca   aññamaññaṃ
attabhāvapaṭilābhanti  iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ  mayā kiñcetaṃ paṭicca
vuttaṃ  .  yathārūpaṃ  sārīputta  attabhāvapaṭilābhaṃ  sevato  akusalā
dhammā   abhivaḍḍhanti   kusalā   dhammā  parihāyanti  evarūpo
attabhāvapaṭilābho  na  sevitabbo  .  yathārūpañca  kho  sārīputta
Attabhāvapaṭilābhaṃ  sevato  akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā
dhammā abhivaḍḍhanti evarūpo attabhāvapaṭilābho sevitabbo.
   [225]  Kathaṃrūpaṃ  sārīputta  attabhāvapaṭilābhaṃ  sevato akusalā
dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti  .  sabyāpajjhaṃ
sārīputta  attabhāvapaṭilābhaṃ  abhinibbattassa  yato  apariniṭṭhitabhāvāya
akusalā dhammā abhivaḍḍhanti kusalā dhammā parihāyanti.
   [226]  Kathaṃrūpaṃ  sārīputta  attabhāvapaṭilābhaṃ  sevato akusalā
dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  .  abyāpajjhaṃ
sārīputta  attabhāvapaṭilābhaṃ  abhinibbattassa  yato  pariniṭṭhitabhāvāya
akusalā dhammā parihāyanti kusalā dhammā abhivaḍḍhanti. Attabhāvapaṭilābhaṃpahaṃ
bhikkhave   duvidhena   vadāmi   sevitabbampi   asevitabbampi
tañca  aññamaññaṃ  attabhāvapaṭilābhanti  iti  yantaṃ  vuttaṃ  mayā
idametaṃ  paṭicca  vuttaṃ  .  imassa kho sārīputta mayā saṅkhittena
bhāsitassa [1]- vitthārena atthaṃ avibhattassa evaṃ vitthārena attho
daṭṭhabbo.
   [227]  Cakkhuviññeyyaṃ  rūpaṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena  vadāmi
sevitabbampi   asevitabbampi   sotaviññeyyaṃ  saddaṃpahaṃ  sārīputta
duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampi  ghānaviññeyyaṃ  gandhaṃpahaṃ
sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi asevitabbampi jivhāviññeyyaṃ
rasaṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampi
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. etthantare evaṃsaddo atthi.
Kāyaviññeyyaṃ  phoṭṭhabbaṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi
asevitabbampi  manoviññeyyaṃ  dhammaṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena  vadāmi
sevitabbampi asevitabbampi.
   [228]  Evaṃ vutte āyasmā sārīputto bhagavantaṃ etadavoca
imassa  kho  bhante  bhagavatā saṅkhittena bhāsitassa vitthārena atthaṃ
avibhattassa  evaṃ  vitthārena  atthaṃ ājānāmi cakkhuviññeyyaṃ rūpaṃpahaṃ
sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampīti  iti  kho
panetaṃ vuttaṃ bhagavatā kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {228.1}  Yathārūpaṃ bhante cakkhuviññeyyaṃ rūpaṃ sevato akusalā
dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā parihāyanti evarūpaṃ cakkhuviññeyyaṃ
rūpaṃ na sevitabbaṃ . yathārūpañca kho bhante cakkhuviññeyyaṃ rūpaṃ sevato
akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  evarūpaṃ
cakkhuviññeyyaṃ  rūpaṃ  sevitabbaṃ  .  cakkhuviññeyyaṃ  rūpaṃpahaṃ  sārīputta
duvidhena  vadāmi sevitabbampi asevitabbampīti iti yantaṃ vuttaṃ bhagavatā
idametaṃ paṭicca vuttaṃ .pe. Evarūpo sotaviññeyyo saddo na sevitabbo
.pe.  evarūpo  sotaviññeyyo saddo sevitabbo .pe. evarūpo
ghānaviññeyyo  gandho na sevitabbo .pe. evarūpo ghānaviññeyyo
gandho sevitabbo .pe. evarūpo jivhāviññeyyo raso na sevitabbo
.pe.  evarūpo  jivhāviññeyyo  sevitabbo  .pe.  evarūpo
kāyaviññeyyo    phoṭṭhabbo    na   sevitabbo   .pe.
Evarūpo  kāyaviññeyyo  phoṭṭhabbo sevitabbo .pe. manoviññeyyaṃ
dhammaṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampi
iti kho panetaṃ vuttaṃ bhagavatā kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ. Yathārūpaṃ bhante
manoviññeyyaṃ  dhammaṃ  sevato  akusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā
dhammā  parihāyanti evarūpo manoviññeyyo dhammo na sevitabbo .
Yathārūpañca  kho  bhante manoviññeyyaṃ dhammaṃ sevato akusalā dhammā
parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  evarūpo  manoviññeyyo
dhammo  sevitabbo  .  manoviññeyyaṃ  dhammaṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena
vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampīti  iti  yantaṃ  vuttaṃ  bhagavatā
idametaṃ  paṭicca  vuttaṃ  .  imassa kho bhante bhagavatā saṅkhittena
bhāsitassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  evaṃ  vitthārena  atthaṃ
ājānāmīti.
   [229] Sādhu sādhu sārīputta sādhu kho tvaṃ sārīputta imassa
mayā  saṅkhittena  bhāsitassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  evaṃ
vitthārena  atthaṃ  ājānāsi  .  cakkhuviññeyyaṃ  rūpaṃpahaṃ  sārīputta
duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampīti iti kho panetaṃ vuttaṃ
mayā  kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ  .  yathārūpaṃ sārīputta cakkhuviññeyyaṃ
rūpaṃ  sevato  akusalā  dhammā abhivaḍḍhanti kusalā dhammā parihāyanti
evaṃ  cakkhuviññeyyaṃ  rūpaṃ na sevitabbaṃ . yathārūpañca kho sārīputta
cakkhuviññeyyaṃ  rūpaṃ  sevato  akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā
Dhammā  abhivaḍḍhanti  evarūpaṃ  cakkhuviññeyyaṃ  rūpaṃ  sevitabbaṃ .
Cakkhuviññeyyaṃ  rūpaṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi
asevitabbampīti  iti  yantaṃ vuttaṃ mayā idametaṃ paṭicca vuttaṃ .pe.
Evarūpo  sotaviññeyyo  saddo  na  sevitabbo  .pe. evarūpo
sotaviññeyyo  saddo  sevitabbo  .pe.  evarūpo ghānaviññeyyo
gandho  na  sevitabbo  .pe.  evarūpo  ghānaviññeyyo  gandho
sevitabbo  .pe.  evarūpo  jivhāviññeyyo  raso na sevitabbo
.pe.  evarūpo  jivhāviññeyyo raso sevitabbo .pe. evarūpo
kāyaviññeyyo  phoṭṭhabbo  na  sevitabbo  .pe.  evarūpo
kāyaviññeyyo  phoṭṭhabbo  sevitabbo  .pe. manoviññeyyaṃ dhammaṃpahaṃ
sārīputta duvidhena vadāmi sevitabbampi asevitabbampīti iti kho panetaṃ
vuttaṃ mayā kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {229.1} Yathārūpaṃ sārīputta manoviññeyyaṃ dhammaṃ sevato akusalā
dhammā  abhivaḍḍhanti kusalā dhammā parihāyanti evarūpo manoviññeyyo
dhammo na sevitabbo . yathārūpañca kho sārīputta manoviññeyyaṃ dhammaṃ
sevato akusalā dhammā parihāyanti kusalā dhammā abhivaḍḍhanti evarūpo
manoviññeyyo  dhammo sevitabbo . manoviññeyyaṃ dhammaṃpahaṃ sārīputta
duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampīti iti yantaṃ vuttaṃ mayā
idametaṃ paṭicca vuttaṃ . imassa kho sārīputta mayā saṅkhittena bhāsitassa
evaṃ vitthārena attho daṭṭhabbo.
   [230]  Cīvaraṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi
asevitabbampi  piṇḍapātaṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi
asevitabbampi  senāsanaṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi
asevitabbampi  gāmaṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi
asevitabbampi  nigamaṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi
asevitabbampi  nagaraṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi
asevitabbampi  janapadaṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi
asevitabbampi  puggalaṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi
asevitabbampīti.
   [231]  Evaṃ vutte āyasmā sārīputto bhagavantaṃ etadavoca
imassa  kho  ahaṃ  bhante  bhagavatā saṅkhittena bhāsitassa vitthārena
atthaṃ  avibhattassa  evaṃ  vitthārena  atthaṃ  ājānāmi  cīvaraṃpahaṃ
sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampīti  iti  kho
panetaṃ  vuttaṃ  bhagavatā  kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ . yathārūpaṃ bhante
cīvaraṃ  sevato  akusalā dhammā abhivaḍḍhanti kusalā dhammā parihāyanti
evarūpaṃ cīvaraṃ na sevitabbaṃ . yathārūpañca kho bhante cīvaraṃ sevato
akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  evarūpaṃ
cīvaraṃ  sevitabbaṃ  .  cīvaraṃpahaṃ sārīputta duvidhena vadāmi sevitabbampi
asevitabbampīti  iti  yantaṃ  vuttaṃ  bhagavatā  idametaṃ  paṭicca vuttaṃ
.pe.  evarūpo  piṇḍapāto  na  sevitabbo  .pe.  evarūpo
Piṇḍapāto  sevitabbo .pe. evarūpaṃ senāsanaṃ na sevitabbaṃ .pe.
Evarūpaṃ  senāsanaṃ  sevitabbaṃ .pe. evarūpo gāmo na sevitabbo
.pe.  evarūpo  gāmo  sevitabbo  .pe.  evarūpo nigamo na
sevitabbo  .pe.  evarūpo  nigamo  sevitabbo  .pe.  evarūpaṃ
nagaraṃ  na  sevitabbaṃ  .pe.  evarūpaṃ  nagaraṃ  sevitabbaṃ  .pe.
Evarūpo  janapado  na  sevitabbo  .pe.  evarūpo  janapado
sevitabbo  .pe.  puggalaṃpahaṃ  sārīputta duvidhena vadāmi sevitabbampi
asevitabbampīti  iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ  bhagavatā  kiñcetaṃ paṭicca
vuttaṃ  . yathārūpaṃ bhante puggalaṃ sevato akusalā dhammā abhivaḍḍhanti
kusalā  dhammā  parihāyanti  evarūpo  puggalo  na  sevitabbo .
Yathārūpañca  kho  bhante  puggalaṃ sevato akusalā dhammā parihāyanti
kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  evarūpo  puggalo  sevitabbo .
Puggalaṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampīti
iti  yantaṃ  vuttaṃ  bhagavatā  idametaṃ  paṭicca  vuttanti  . imassa
kho ahaṃ bhante 1- saṅkhittena bhāsitassa vitthārena atthaṃ avibhattassa
evaṃ vitthārena atthaṃ ājānāmīti.
   [232] Sādhu sādhu sārīputta sādhu kho tvaṃ sārīputta imassa
mayā  saṅkhittena  bhāsitassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  evaṃ
vitthārena  atthaṃ  ājānāsi  . cīvaraṃpahaṃ sārīputta duvidhena vadāmi
sevitabbampi  asevitabbampīti  iti  kho  panetaṃ vuttaṃ mayā kiñcetaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhagavatā.
Paṭicca vuttaṃ.
   {232.1}  Yathārūpaṃ  sārīputta  cīvaraṃ sevato akusalā dhammā
abhivaḍḍhanti  kusalā dhammā parihāyanti evarūpaṃ cīvaraṃ na sevitabbaṃ .
Yathārūpañca  kho  sārīputta cīvaraṃ sevato akusalā dhammā parihāyanti
kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  evarūpaṃ  cīvaraṃ  sevitabbaṃ  . cīvaraṃpahaṃ
sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampīti  iti yantaṃ
vuttaṃ  mayā  idametaṃ  paṭicca  vuttaṃ  .pe.  evarūpo piṇḍapāto
na sevitabbo .pe. evarūpo piṇḍapāto sevitabbo .pe. evarūpaṃ
senāsanaṃ  na  sevitabbaṃ  .pe. evarūpaṃ senāsanaṃ sevitabbaṃ .pe.
Evarūpo gāmo na sevitabbo .pe. Evarūpo gāmo sevitabbo .pe.
Evarūpo nigamo na sevitabbo .pe. Evarūpo nigamo sevitabbo .pe.
Evarūpo janapado na sevitabbo .pe. Evarūpo janapado sevitabbo .pe.
Puggalaṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampīti
iti kho panetaṃ vuttaṃ mayā kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {232.2}  Yathārūpaṃ  sārīputta puggalaṃ sevato akusalā dhammā
abhivaḍḍhanti kusalā dhammā parihāyanti evarūpo puggalo na sevitabbo.
Yathārūpañca  kho sārīputta puggalaṃ sevato akusalā dhammā parihāyanti
kusalā  dhammā abhivaḍḍhanti evarūpo puggalo sevitabbo . puggalaṃpahaṃ
sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampīti  iti yantaṃ
vuttaṃ  mayā  idametaṃ  paṭicca  vuttaṃ  .  imassa  kho  sārīputta
Mayā saṅkhittena bhāsitassa evaṃ vitthārena attho daṭṭhabbo.
   [233] Sabbepi ce sārīputta khattiyā imassa mayā saṅkhittena
bhāsitassa evaṃ vitthārena atthaṃ ājāneyyuṃ sabbesānaṃpassa 1- khattiyānaṃ
dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya . sabbepi ce sārīputta brāhmaṇā ...
Sabbepi  ce sārīputta vessā ... sabbepi ce sārīputta suddā
imassa mayā saṅkhittena bhāsitassa evaṃ vitthārena atthaṃ ājāneyyuṃ
sabbesānaṃpassa  suddānaṃ  dīgharattaṃ  hitāya sukhāya . sadevako cepi
sārīputta  loko  samārako  sabrahmako  sassamaṇabrāhmaṇī  pajā
sadevamanussā  imassa  mayā  saṅkhittena  bhāsitassa evaṃ vitthārena
atthaṃ  ājāneyya  sadevakassapassa  lokassa  samārakassa sabrahmakassa
sassamaṇabrāhmaṇiyā   pajāya   sadevamanussāya   dīgharattaṃ  hitāya
sukhāyāti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  sārīputto  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
       Sevitabbāsevitabbasuttaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.
           ----------
@Footnote: 1 Ma. sabbesānampissa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 145-165. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=2874              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=2874              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=198&items=36              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=14              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=198              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=1751              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=1751              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่