ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

            Bahudhātukasuttaṃ
   [234]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [235]  Bhagavā  etadavoca  yānikānici  bhikkhave  bhayāni
uppajjanti  sabbāni  tāni  bālato  uppajjanti  no  paṇḍitato
yekeci  upaddavā  uppajjanti  sabbe te bālato uppajjanti no
paṇḍitato  yekeci  upasaggā  uppajjanti  sabbe  te  bālato
uppajjanti  no  paṇḍitato  .  seyyathāpi bhikkhave naḷāgārā vā
tiṇāgārā vā aggi mutto kūṭāgārānipi ḍahati ullittāvalittāni 1-
phusitaggaḷāni  pihitavātapānāni  evameva  kho  bhikkhave  yānikānici
bhayāni  uppajjanti  sabbāni tāni bālato uppajjanti no paṇḍitato
yekeci  upaddavā  uppajjanti  sabbe te bālato uppajjanti no
paṇḍitato  yekeci  upasaggā  uppajjanti  sabbe  te  bālato
uppajjanti  no  paṇḍitato  .  iti  kho  bhikkhave  sappaṭibhayo
bālo   appaṭibhayo  paṇḍito  saupaddavo  bālo  anupaddavo
paṇḍito  saupasaggo  bālo  anupasaggo  paṇḍito  .  natthi
bhikkhave  paṇḍitato  bhayaṃ  natthi  paṇḍitato  upaddavo  natthi
paṇḍitato  upasaggo  .  tasmātiha  bhikkhave  paṇḍitā  bhavissāmāti
evañhi vo bhikkhave sikkhitabbanti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vātāni.
   [236]  Evaṃ  vutte āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca
kittāvatā nu kho bhante paṇḍito bhikkhu vīmaṃsakoti alaṃ vacanāyāti.
Yato  kho  ānanda  bhikkhu  dhātukusalo  ca hoti āyatanakusalo ca
hoti  paṭiccasamuppādakusalo  ca  hoti  ṭhānāṭhānakusalo  ca  hoti
ettāvatā kho ānanda paṇḍito bhikkhu vīmaṃsakoti alaṃ vacanāyāti.
   [237]  Kittāvatā  pana  bhante  dhātukusalo  bhikkhūti  alaṃ
vacanāyāti  .  aṭṭhārasa  kho  imā  ānanda  dhātuyo cakkhudhātu
rūpadhātu  cakkhuviññāṇadhātu  sotadhātu  saddadhātu  sotaviññāṇadhātu
ghānadhātu   gandhadhātu   ghānaviññāṇadhātu   jivhādhātu   rasadhātu
jivhāviññāṇadhātu  kāyadhātu  phoṭṭhabbadhātu  kāyaviññāṇadhātu manodhātu
dhammadhātu  manoviññāṇadhātu  imā  kho  ānanda  aṭṭhārasa dhātuyo
yato  jānāti  passati  ettāvatāpi  kho  ānanda  dhātukusalo
bhikkhūti alaṃ vacanāyāti.
   [238]  Siyā pana bhante aññopi pariyāyo yathā dhātukusalo
bhikkhūti  alaṃ  vacanāyāti  . siyā ānanda chayimā ānanda dhātuyo
paṭhavīdhātu  āpodhātu  tejodhātu vāyodhātu ākāsadhātu viññāṇadhātu
imā kho ānanda cha dhātuyo yato jānāti passati ettāvatāpi kho
ānanda dhātukusalo bhikkhūti alaṃ vacanāyāti.
   [239]  Siyā pana bhante aññopi pariyāyo yathā dhātukusalo
bhikkhūti  alaṃ  vacanāyāti  . siyā ānanda chayimā ānanda dhātuyo
Sukhadhātu   dukkhadhātu  somanassadhātu  domanassadhātu  upekkhādhātu
avijjādhātu  imā  kho  ānanda cha dhātuyo yato jānāti passati
ettāvatāpi kho ānanda dhātukusalo bhikkhūti alaṃ vacanāyāti.
   [240]  Siyā pana bhante aññopi pariyāyo yathā dhātukusalo
bhikkhūti  alaṃ  vacanāyāti  . siyā ānanda chayimā ānanda dhātuyo
kāmadhātu  nekkhammadhātu  byāpādadhātu  abyāpādadhātu  vihiṃsādhātu
avihiṃsādhātu  imā  kho  ānanda cha dhātuyo yato jānāti passati
ettāvatāpi kho ānanda dhātukusalo bhikkhūti alaṃ vacanāyāti.
   [241]  Siyā pana bhante aññopi pariyāyo yathā dhātukusalo
bhikkhūti  alaṃ  vacanāyāti  .  siyā  ānanda tisso imā ānanda
dhātuyo  kāmadhātu  rūpadhātu  arūpadhātu  imā  kho ānanda tisso
dhātuyo  yato  pajānāti  passati  ettāvatāpi  kho  ānanda
dhātukusalo bhikkhūti alaṃ vacanāyāti.
   [242]  Siyā pana bhante aññopi pariyāyo yathā dhātukusalo
bhikkhūti alaṃ vacanāyāti . siyā ānanda dve imā ānanda dhātuyo
saṅkhatādhātu 1- asaṅkhatādhātu imā kho ānanda dve dhātuyo yato
jānāti  passati  ettāvatāpi  kho ānanda dhātukusalo bhikkhūti alaṃ
vacanāyāti.
   [243]  Kittāvatā  pana  bhante  āyatanakusalo  bhikkhūti alaṃ
vacanāyāti  . cha kho panimāni ānanda ajjhattikabāhirāni āyatanāni
@Footnote: 1 Yu. saṅkhatā ca dhātu asaṅkhatā ca dhātu.
Cakkhu  ceva  rūpā  1- ca sotañca saddā ca ghānañca gandhā ca
jivhā  ca  rasā ca kāyo ca phoṭṭhabbā ca mano ca dhammā ca
imāni  kho  ānanda  cha  ajjhattikabāhirāni  āyatanāni  yato
jānāti  passati  ettāvatā kho pana ānanda āyatanakusalo bhikkhūti
alaṃ vacanāyāti.
   [244]  Kittāvatā  pana  bhante  paṭiccasamuppādakusalo bhikkhūti
alaṃ  vacanāyāti  .  idha  ānanda  bhikkhu  evaṃ  jānāti imasmiṃ
sati  idaṃ  hoti  imassuppādā  idaṃ  uppajjati  imasmiṃ  asati
idaṃ  na  hoti  imassa  nirodhā idaṃ nirujjhati yadidaṃ avijjāpaccayā
saṅkhārā   saṅkhārapaccayā   viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ
nāmarūpapaccayā  saḷāyatanaṃ  saḷāyatanapaccayā  phasso  phassapaccayā
vedanā   vedanāpaccayā   taṇhā   taṇhāpaccayā   upādānaṃ
upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  sambhavanti  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa  samudayo  hoti  avijjāya  tveva  asesavirāganirodhā
saṅkhāranirodho   saṅkhāranirodhā   viññāṇanirodho   viññāṇanirodhā
nāmarūpanirodho   nāmarūpanirodhā  saḷāyatananirodho  saḷāyatananirodhā
phassanirodho  phassanirodhā  vedanānirodho vedanānirodhā taṇhānirodho
taṇhānirodhā   upādānanirodho   upādānanirodhā   bhavanirodho
bhavanirodhā  jātinirodho  jātinirodhā  jarāmaraṇaṃ  sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsā  nirujjhanti  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
@Footnote: 1 Yu. rūpañca.
Nirodho  hoti  ettāvatā  kho  ānanda  paṭiccasamuppādakusalo
bhikkhūti alaṃ vacanāyāti.
   [245]  Kittāvatā  pana  bhante ṭhānāṭhānakusalo bhikkhūti alaṃ
vacanāyāti  .  idhānanda  bhikkhu  aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ
diṭṭhisampanno  puggalo  kiñci  saṅkhāraṃ  niccato  upagaccheyya netaṃ
ṭhānaṃ  vijjatīti pajānāti . ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ puthujjano
kiñci  saṅkhāraṃ  niccato upagaccheyya ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti .
Aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ  diṭṭhisampanno  puggalo  kiñci saṅkhāraṃ
sukhato  upagaccheyya  netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti pajānāti . ṭhānañca kho
etaṃ  vijjati  yaṃ  puthujjano  kiñci  saṅkhāraṃ  sukhato  upagaccheyya
ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti . aṭṭhānametaṃ anavakāso yaṃ diṭṭhisampanno
puggalo  kiñci  dhammaṃ  attato  upagaccheyya  netaṃ  ṭhānaṃ vijjatīti
pajānāti  .  ṭhānañca  kho etaṃ vijjati yaṃ puthujjano kiñci dhammaṃ
attato upagaccheyya ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti.
   {245.1} Aṭṭhānametaṃ anavakāso yaṃ diṭṭhisampanno puggalo mātaraṃ
jīvitā voropeyya netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti pajānāti . Ṭhānañca kho etaṃ
vijjati yaṃ puthujjano mātaraṃ jīvitā voropeyya ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti.
Aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ  diṭṭhisampanno  puggalo  pitaraṃ  jīvitā
voropeyya netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti pajānāti. Ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ
Puthujjano  pitaraṃ  jīvitā  voropeyya  .pe.  arahantaṃ  jīvitā
voropeyya ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti.
   {245.2}  Aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ diṭṭhisampanno puggalo
duṭṭhacitto  tathāgatassa  lohitaṃ  uppādeyya  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjatīti
pajānāti  .  ṭhānañca  kho  etaṃ vijjati yaṃ puthujjano duṭṭhacitto
tathāgatassa  lohitaṃ  uppādeyya  ṭhānametaṃ  vijjatīti  pajānāti .
Aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ  diṭṭhisampanno  puggalo saṅghaṃ bhindeyya
netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti pajānāti . ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ puthujjano
saṅghaṃ bhindeyya ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti . aṭṭhānametaṃ anavakāso
yaṃ diṭṭhisampanno puggalo aññaṃ satthāraṃ uddiseyya netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti
pajānāti  . ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ puthujjano aññaṃ satthāraṃ
uddiseyya ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti.
   {245.3}  Aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ ekissā lokadhātuyā
dve  arahanto  sammāsambuddhā  apubbaṃ  acarimaṃ  uppajjeyyuṃ
netaṃ  ṭhānaṃ  vijjatīti  pajānāti  . ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ
ekissā  lokadhātuyā  eko  arahaṃ  sammāsambuddho  uppajjeyya
ṭhānametaṃ  vijjatīti pajānāti . aṭṭhānametaṃ anavakāso yaṃ ekissā
lokadhātuyā  dve  rājāno cakkavattino apubbaṃ acarimaṃ uppajjeyyuṃ
netaṃ  ṭhānaṃ  vijjatīti  pajānāti  . ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ
ekissā  lokadhātuyā eko rājā cakkavatti uppajjeyya ṭhānametaṃ
vijjatīti pajānāti.
   {245.4}  Aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ  itthī  arahaṃ  assa
Sammāsambuddho  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjatīti  pajānāti  .  ṭhānañca kho
etaṃ  vijjati  yaṃ  puriso  arahaṃ  assa  sammāsambuddho  ṭhānametaṃ
vijjatīti  pajānāti  .  aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ  itthī rājā
assa  cakkavatti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjatīti  pajānāti . ṭhānañca kho
etaṃ  vijjati  yaṃ  puriso rājā assa cakkavatti ṭhānametaṃ vijjatīti
pajānāti . aṭṭhānametaṃ anavakāso yaṃ itthī sakkattaṃ kāreyya ...
Mārattaṃ  kāreyya  ...  brahmattaṃ  kāreyya netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti
pajānāti . ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ puriso sakkattaṃ kāreyya 1- ...
Mārattaṃ kāreyya ... Brahmattaṃ kāreyya ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti.
   {245.5} Aṭṭhānametaṃ anavakāso yaṃ kāyaduccaritassa iṭṭho kanto
manāpo  vipāko  nibbatteyya  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjatīti pajānāti .
Ṭhānañca  kho  etaṃ  vijjati  yaṃ  kāyaduccaritassa  aniṭṭho akanto
amanāpo  vipāko  nibbatteyya  ṭhānametaṃ  vijjatīti  pajānāti .
Aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ  vacīduccaritassa  ... yaṃ manoduccaritassa
iṭṭho  kanto  manāpo  vipāko  nibbatteyya netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti
pajānāti  .  ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ vacīduccaritassa ... yaṃ
manoduccaritassa  aniṭṭho  akanto  amanāpo  vipāko  nibbatteyya
ṭhānametaṃ  vijjatīti  pajānāti  .  aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ
kāyasucaritassa  aniṭṭho  akanto  amanāpo  vipāko  nibbatteyya
netaṃ  ṭhānaṃ  vijjatīti  pajānāti  . ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbattha kareyya.
Kāyasucaritassa  iṭṭho  kanto manāpo vipāko nibbatteyya ṭhānametaṃ
vijjatīti  pajānāti  . aṭṭhānametaṃ anavakāso yaṃ vacīsucaritassa ...
Yaṃ  manosucaritassa  aniṭṭho  akanto  amanāpo vipāko nibbatteyya
netaṃ  ṭhānaṃ  vijjatīti  pajānāti  . ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ
vacīsucaritassa  ...  yaṃ manosucaritassa iṭṭho kanto manāpo vipāko
nibbatteyya ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti.
   {245.6} Aṭṭhānametaṃ anavakāso yaṃ kāyaduccaritasamaṅgī taṃnidānā
tappaccayā  kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjeyya
netaṃ  ṭhānaṃ  vijjatīti  pajānāti  . ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ
kāyaduccaritasamaṅgī  taṃnidānā  tappaccayā  kāyassa  bhedā parammaraṇā
apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjeyya ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti.
Aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ  vacīduccaritasamaṅgī  taṃnidānā  tappaccayā
kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjeyya netaṃ ṭhānaṃ
vijjatīti pajānāti . ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ vacīduccaritasamaṅgī ...
Yaṃ  manoduccaritasamaṅgī  taṃnidānā  tappaccayā  kāyassa  bhedā
parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjeyya  ṭhānametaṃ
vijjatīti pajānāti.
   {245.7} Aṭṭhānametaṃ anavakāso yaṃ kāyasucaritasamaṅgī taṃnidānā
tappaccayā  kāyassa  bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjeyya netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti pajānāti . ṭhānañca kho etaṃ vijjati
yaṃ  kāyasucaritasamaṅgī  taṃnidānā tappaccayā kāyassa bhedā parammaraṇā
Sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjeyya  ṭhānametaṃ  vijjatīti  pajānāti .
Aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ vacīsucaritasamaṅgī ... yaṃ manosucaritasamaṅgī
taṃnidānā  tappaccayā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjeyya  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjatīti  pajānāti .
Ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ vacīsucaritasamaṅgī ... yaṃ manosucaritasamaṅgī
taṃnidānā  tappaccayā  kāyassa  bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ
upapajjeyya  ṭhānametaṃ  vijjatīti  pajānāti  .  ettāvatā  kho
ānanda ṭhānāṭhānakusalo bhikkhūti alaṃ vacanāyāti.
   [246]  Evaṃ  vutte āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca
acchariyaṃ bhante abbhūtaṃ bhante ko nāmāyaṃ bhante dhammapariyāyoti .
Tasmātiha  tvaṃ  ānanda  imaṃ dhammapariyāyaṃ bahudhātukotipi naṃ dhārehi
catuparivaṭṭotipi  naṃ  dhārehi dhammādāsotipi naṃ dhārehi amatadundubhītipi
naṃ dhārehi anuttaro saṅgāmavijayotipi naṃ dhārehīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  ānando  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
         Bahudhātukasuttaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 166-174. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=3299              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=3299              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=234&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=15              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=234              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=1803              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=1803              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่