ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

            Bahudhatukasuttam
   [234]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  bhagava bhikkhu
amantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [235]  Bhagava  etadavoca  yanikanici  bhikkhave  bhayani
uppajjanti  sabbani  tani  balato  uppajjanti  no  panditato
yekeci  upaddava  uppajjanti  sabbe te balato uppajjanti no
panditato  yekeci  upasagga  uppajjanti  sabbe  te  balato
uppajjanti  no  panditato  .  seyyathapi bhikkhave nalagara va
tinagara va aggi mutto kutagaranipi dahati ullittavalittani 1-
phusitaggalani  pihitavatapanani  evameva  kho  bhikkhave  yanikanici
bhayani  uppajjanti  sabbani tani balato uppajjanti no panditato
yekeci  upaddava  uppajjanti  sabbe te balato uppajjanti no
panditato  yekeci  upasagga  uppajjanti  sabbe  te  balato
uppajjanti  no  panditato  .  iti  kho  bhikkhave  sappatibhayo
balo   appatibhayo  pandito  saupaddavo  balo  anupaddavo
pandito  saupasaggo  balo  anupasaggo  pandito  .  natthi
bhikkhave  panditato  bhayam  natthi  panditato  upaddavo  natthi
panditato  upasaggo  .  tasmatiha  bhikkhave  pandita  bhavissamati
evanhi vo bhikkhave sikkhitabbanti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vatani.
   [236]  Evam  vutte ayasma anando bhagavantam etadavoca
kittavata nu kho bhante pandito bhikkhu vimamsakoti alam vacanayati.
Yato  kho  ananda  bhikkhu  dhatukusalo  ca hoti ayatanakusalo ca
hoti  paticcasamuppadakusalo  ca  hoti  thanathanakusalo  ca  hoti
ettavata kho ananda pandito bhikkhu vimamsakoti alam vacanayati.
   [237]  Kittavata  pana  bhante  dhatukusalo  bhikkhuti  alam
vacanayati  .  attharasa  kho  ima  ananda  dhatuyo cakkhudhatu
rupadhatu  cakkhuvinnanadhatu  sotadhatu  saddadhatu  sotavinnanadhatu
ghanadhatu   gandhadhatu   ghanavinnanadhatu   jivhadhatu   rasadhatu
jivhavinnanadhatu  kayadhatu  photthabbadhatu  kayavinnanadhatu manodhatu
dhammadhatu  manovinnanadhatu  ima  kho  ananda  attharasa dhatuyo
yato  janati  passati  ettavatapi  kho  ananda  dhatukusalo
bhikkhuti alam vacanayati.
   [238]  Siya pana bhante annopi pariyayo yatha dhatukusalo
bhikkhuti  alam  vacanayati  . siya ananda chayima ananda dhatuyo
pathavidhatu  apodhatu  tejodhatu vayodhatu akasadhatu vinnanadhatu
ima kho ananda cha dhatuyo yato janati passati ettavatapi kho
ananda dhatukusalo bhikkhuti alam vacanayati.
   [239]  Siya pana bhante annopi pariyayo yatha dhatukusalo
bhikkhuti  alam  vacanayati  . siya ananda chayima ananda dhatuyo
Sukhadhatu   dukkhadhatu  somanassadhatu  domanassadhatu  upekkhadhatu
avijjadhatu  ima  kho  ananda cha dhatuyo yato janati passati
ettavatapi kho ananda dhatukusalo bhikkhuti alam vacanayati.
   [240]  Siya pana bhante annopi pariyayo yatha dhatukusalo
bhikkhuti  alam  vacanayati  . siya ananda chayima ananda dhatuyo
kamadhatu  nekkhammadhatu  byapadadhatu  abyapadadhatu  vihimsadhatu
avihimsadhatu  ima  kho  ananda cha dhatuyo yato janati passati
ettavatapi kho ananda dhatukusalo bhikkhuti alam vacanayati.
   [241]  Siya pana bhante annopi pariyayo yatha dhatukusalo
bhikkhuti  alam  vacanayati  .  siya  ananda tisso ima ananda
dhatuyo  kamadhatu  rupadhatu  arupadhatu  ima  kho ananda tisso
dhatuyo  yato  pajanati  passati  ettavatapi  kho  ananda
dhatukusalo bhikkhuti alam vacanayati.
   [242]  Siya pana bhante annopi pariyayo yatha dhatukusalo
bhikkhuti alam vacanayati . siya ananda dve ima ananda dhatuyo
sankhatadhatu 1- asankhatadhatu ima kho ananda dve dhatuyo yato
janati  passati  ettavatapi  kho ananda dhatukusalo bhikkhuti alam
vacanayati.
   [243]  Kittavata  pana  bhante  ayatanakusalo  bhikkhuti alam
vacanayati  . cha kho panimani ananda ajjhattikabahirani ayatanani
@Footnote: 1 Yu. sankhata ca dhatu asankhata ca dhatu.
Cakkhu  ceva  rupa  1- ca sotanca sadda ca ghananca gandha ca
jivha  ca  rasa ca kayo ca photthabba ca mano ca dhamma ca
imani  kho  ananda  cha  ajjhattikabahirani  ayatanani  yato
janati  passati  ettavata kho pana ananda ayatanakusalo bhikkhuti
alam vacanayati.
   [244]  Kittavata  pana  bhante  paticcasamuppadakusalo bhikkhuti
alam  vacanayati  .  idha  ananda  bhikkhu  evam  janati imasmim
sati  idam  hoti  imassuppada  idam  uppajjati  imasmim  asati
idam  na  hoti  imassa  nirodha idam nirujjhati yadidam avijjapaccaya
sankhara   sankharapaccaya   vinnanam   vinnanapaccaya  namarupam
namarupapaccaya  salayatanam  salayatanapaccaya  phasso  phassapaccaya
vedana   vedanapaccaya   tanha   tanhapaccaya   upadanam
upadanapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam
sokaparidevadukkhadomanassupayasa  sambhavanti  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa  samudayo  hoti  avijjaya  tveva  asesaviraganirodha
sankharanirodho   sankharanirodha   vinnananirodho   vinnananirodha
namarupanirodho   namarupanirodha  salayatananirodho  salayatananirodha
phassanirodho  phassanirodha  vedananirodho vedananirodha tanhanirodho
tanhanirodha   upadananirodho   upadananirodha   bhavanirodho
bhavanirodha  jatinirodho  jatinirodha  jaramaranam  sokaparidevadukkha-
domanassupayasa  nirujjhanti  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
@Footnote: 1 Yu. rupanca.
Nirodho  hoti  ettavata  kho  ananda  paticcasamuppadakusalo
bhikkhuti alam vacanayati.
   [245]  Kittavata  pana  bhante thanathanakusalo bhikkhuti alam
vacanayati  .  idhananda  bhikkhu  atthanametam  anavakaso  yam
ditthisampanno  puggalo  kinci  sankharam  niccato  upagaccheyya netam
thanam  vijjatiti pajanati . thananca kho etam vijjati yam puthujjano
kinci  sankharam  niccato upagaccheyya thanametam vijjatiti pajanati .
Atthanametam  anavakaso  yam  ditthisampanno  puggalo  kinci sankharam
sukhato  upagaccheyya  netam thanam vijjatiti pajanati . thananca kho
etam  vijjati  yam  puthujjano  kinci  sankharam  sukhato  upagaccheyya
thanametam vijjatiti pajanati . atthanametam anavakaso yam ditthisampanno
puggalo  kinci  dhammam  attato  upagaccheyya  netam  thanam vijjatiti
pajanati  .  thananca  kho etam vijjati yam puthujjano kinci dhammam
attato upagaccheyya thanametam vijjatiti pajanati.
   {245.1} Atthanametam anavakaso yam ditthisampanno puggalo mataram
jivita voropeyya netam thanam vijjatiti pajanati . Thananca kho etam
vijjati yam puthujjano mataram jivita voropeyya thanametam vijjatiti pajanati.
Atthanametam  anavakaso  yam  ditthisampanno  puggalo  pitaram  jivita
voropeyya netam thanam vijjatiti pajanati. Thananca kho etam vijjati yam
Puthujjano  pitaram  jivita  voropeyya  .pe.  arahantam  jivita
voropeyya thanametam vijjatiti pajanati.
   {245.2}  Atthanametam  anavakaso  yam ditthisampanno puggalo
dutthacitto  tathagatassa  lohitam  uppadeyya  netam  thanam  vijjatiti
pajanati  .  thananca  kho  etam vijjati yam puthujjano dutthacitto
tathagatassa  lohitam  uppadeyya  thanametam  vijjatiti  pajanati .
Atthanametam  anavakaso  yam  ditthisampanno  puggalo sangham bhindeyya
netam thanam vijjatiti pajanati . thananca kho etam vijjati yam puthujjano
sangham bhindeyya thanametam vijjatiti pajanati . atthanametam anavakaso
yam ditthisampanno puggalo annam sattharam uddiseyya netam thanam vijjatiti
pajanati  . thananca kho etam vijjati yam puthujjano annam sattharam
uddiseyya thanametam vijjatiti pajanati.
   {245.3}  Atthanametam  anavakaso  yam ekissa lokadhatuya
dve  arahanto  sammasambuddha  apubbam  acarimam  uppajjeyyum
netam  thanam  vijjatiti  pajanati  . thananca kho etam vijjati yam
ekissa  lokadhatuya  eko  araham  sammasambuddho  uppajjeyya
thanametam  vijjatiti pajanati . atthanametam anavakaso yam ekissa
lokadhatuya  dve  rajano cakkavattino apubbam acarimam uppajjeyyum
netam  thanam  vijjatiti  pajanati  . thananca kho etam vijjati yam
ekissa  lokadhatuya eko raja cakkavatti uppajjeyya thanametam
vijjatiti pajanati.
   {245.4}  Atthanametam  anavakaso  yam  itthi  araham  assa
Sammasambuddho  netam  thanam  vijjatiti  pajanati  .  thananca kho
etam  vijjati  yam  puriso  araham  assa  sammasambuddho  thanametam
vijjatiti  pajanati  .  atthanametam  anavakaso  yam  itthi raja
assa  cakkavatti  netam  thanam  vijjatiti  pajanati . thananca kho
etam  vijjati  yam  puriso raja assa cakkavatti thanametam vijjatiti
pajanati . atthanametam anavakaso yam itthi sakkattam kareyya ...
Marattam  kareyya  ...  brahmattam  kareyya netam thanam vijjatiti
pajanati . thananca kho etam vijjati yam puriso sakkattam kareyya 1- ...
Marattam kareyya ... Brahmattam kareyya thanametam vijjatiti pajanati.
   {245.5} Atthanametam anavakaso yam kayaduccaritassa ittho kanto
manapo  vipako  nibbatteyya  netam  thanam  vijjatiti pajanati .
Thananca  kho  etam  vijjati  yam  kayaduccaritassa  anittho akanto
amanapo  vipako  nibbatteyya  thanametam  vijjatiti  pajanati .
Atthanametam  anavakaso  yam  vaciduccaritassa  ... yam manoduccaritassa
ittho  kanto  manapo  vipako  nibbatteyya netam thanam vijjatiti
pajanati  .  thananca kho etam vijjati yam vaciduccaritassa ... yam
manoduccaritassa  anittho  akanto  amanapo  vipako  nibbatteyya
thanametam  vijjatiti  pajanati  .  atthanametam  anavakaso  yam
kayasucaritassa  anittho  akanto  amanapo  vipako  nibbatteyya
netam  thanam  vijjatiti  pajanati  . thananca kho etam vijjati yam
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbattha kareyya.
Kayasucaritassa  ittho  kanto manapo vipako nibbatteyya thanametam
vijjatiti  pajanati  . atthanametam anavakaso yam vacisucaritassa ...
Yam  manosucaritassa  anittho  akanto  amanapo vipako nibbatteyya
netam  thanam  vijjatiti  pajanati  . thananca kho etam vijjati yam
vacisucaritassa  ...  yam manosucaritassa ittho kanto manapo vipako
nibbatteyya thanametam vijjatiti pajanati.
   {245.6} Atthanametam anavakaso yam kayaduccaritasamangi tamnidana
tappaccaya  kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam upapajjeyya
netam  thanam  vijjatiti  pajanati  . thananca kho etam vijjati yam
kayaduccaritasamangi  tamnidana  tappaccaya  kayassa  bheda parammarana
apayam duggatim vinipatam nirayam upapajjeyya thanametam vijjatiti pajanati.
Atthanametam  anavakaso  yam  vaciduccaritasamangi  tamnidana  tappaccaya
kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam upapajjeyya netam thanam
vijjatiti pajanati . thananca kho etam vijjati yam vaciduccaritasamangi ...
Yam  manoduccaritasamangi  tamnidana  tappaccaya  kayassa  bheda
parammarana  apayam  duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjeyya  thanametam
vijjatiti pajanati.
   {245.7} Atthanametam anavakaso yam kayasucaritasamangi tamnidana
tappaccaya  kayassa  bheda parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam
upapajjeyya netam thanam vijjatiti pajanati . thananca kho etam vijjati
yam  kayasucaritasamangi  tamnidana tappaccaya kayassa bheda parammarana
Sugatim  saggam  lokam  upapajjeyya  thanametam  vijjatiti  pajanati .
Atthanametam  anavakaso  yam vacisucaritasamangi ... yam manosucaritasamangi
tamnidana  tappaccaya  kayassa  bheda  parammarana  apayam  duggatim
vinipatam  nirayam  upapajjeyya  netam  thanam  vijjatiti  pajanati .
Thananca kho etam vijjati yam vacisucaritasamangi ... yam manosucaritasamangi
tamnidana  tappaccaya  kayassa  bheda parammarana sugatim saggam lokam
upapajjeyya  thanametam  vijjatiti  pajanati  .  ettavata  kho
ananda thanathanakusalo bhikkhuti alam vacanayati.
   [246]  Evam  vutte ayasma anando bhagavantam etadavoca
acchariyam bhante abbhutam bhante ko namayam bhante dhammapariyayoti .
Tasmatiha  tvam  ananda  imam dhammapariyayam bahudhatukotipi nam dharehi
catuparivattotipi  nam  dharehi dhammadasotipi nam dharehi amatadundubhitipi
nam dharehi anuttaro sangamavijayotipi nam dharehiti.
   Idamavoca  bhagava  attamano  ayasma  anando  bhagavato
bhasitam abhinanditi.
         Bahudhatukasuttam nitthitam pancamam.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 166-174. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=3299&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=3299&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=234&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=15              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=234              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=1803              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=1803              Contents of The Tipitaka Volume 14 http://84000.org/tipitaka/read/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com