ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

           Ānāpānasatisuttaṃ
   [282]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
pubbārāme  migāramātu pāsāde sambahulehi abhiññātehi abhiññātehi
therehi  sāvakehi  saddhiṃ  āyasmatā ca sārīputtena āyasmatā ca
mahāmoggallānena  āyasmatā  ca  mahākassapena  āyasmatā  ca
mahākaccāyanena  āyasmatā  ca  mahākoṭṭhitena  āyasmatā  ca
mahākappinena  āyasmatā  ca  mahācundena  āyasmatā ca revatena
āyasmatā  ca  ānandena  aññehi  ca  abhiññātehi  abhiññātehi
therehi sāvakehi saddhiṃ. Tena kho pana samayena therā bhikkhū [1]- ovadanti
anusāsanti  .  appekacce  therā  bhikkhū  dasapi  bhikkhū ovadanti
anusāsanti  appekacce  therā  bhikkhū  vīsampi  bhikkhū  ovadanti
anusāsanti  appekacce  therā  bhikkhū  tiṃsampi  bhikkhū  ovadanti
anusāsanti  appekacce  therā  bhikkhū  cattāḷīsampi bhikkhū ovadanti
anusāsanti  .  te  ca  navā bhikkhū therehi bhikkhūhi ovadiyamānā
anusāsiyamānā oḷāraṃ pubbenāparaṃ visesaṃ pajānanti.
   [283]  Tena kho pana samayena bhagavā tadahuposathe paṇṇarase
pavāraṇāya   puṇṇāya   puṇṇamāya   rattiyā   bhikkhusaṅghaparivuto
abbhokāse nisinno hoti . atha kho bhagavā tuṇhībhūtaṃ 2- bhikkhusaṅghaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. nave bhikkhū . 2 Yu. tuṇhībhūtaṃ tuṇhībhūtanti dissati.
Anuviloketvā  bhikkhū  āmantesi  āraddhosmi  bhikkhave  imāya
paṭipadāya  āraddhacittosmi  bhikkhave  imāya  paṭipadāya  tasmātiha
bhikkhave  bhiyyoso  mattāya  viriyaṃ  ārabhatha  appattassa  pattiyā
anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa  sacchikiriyāya  idhevāhaṃ sāvatthiyaṃ
komudiṃ  cātumāsiniṃ  āgamessāmīti  . assosuṃ kho jānapadā bhikkhū
bhagavā  kira  tattheva  sāvatthiyaṃ komudiṃ cātumāsiniṃ āgamessatīti .
Te jānapadā bhikkhū sāvatthiyaṃ osaranti bhagavantaṃ dassanāya. Te ca [1]-
therā  bhikkhū bhiyyoso mattāya nave bhikkhū ovadanti anusāsanti .
Appekacce  therā  bhikkhū  dasapi  bhikkhū  ovadanti  anusāsanti
appekacce therā bhikkhū vīsampi bhikkhū ovadanti anusāsanti appekacce
therā  bhikkhū  tiṃsampi bhikkhū ovadanti anusāsanti appekacce therā
bhikkhū  cattāḷīsampi  bhikkhū  ovadanti  anusāsanti  . te ca navā
bhikkhū  therehi  bhikkhūhi  ovadiyamānā  anusāsiyamānā  oḷāraṃ 2-
pubbenāparaṃ visesaṃ pajānanti.
   [284]  Tena kho pana samayena bhagavā tadahuposathe paṇṇarase
komudiyā  cātumāsiniyā  puṇṇāya  puṇṇamāya rattiyā bhikkhusaṅghaparivuto
abbhokāse  nisinno  hoti  .  atha  kho  bhagavā  tuṇhībhūtaṃ
bhikkhusaṅghaṃ  anuviloketvā  bhikkhū  āmantesi  apalāpāyaṃ  bhikkhave
parisā  nippalāpāyaṃ  bhikkhave  parisā  suddhasāre 3- patiṭṭhitā .
Tathārūpo  ayaṃ  bhikkhave  bhikkhusaṅgho  tathārūpāyaṃ  bhikkhave  parisā
@Footnote: 1 Ma. etthantare khosaddo atthi . 2 Ma. Yu. uḷāraṃ.
@3 Ma. Yu. suddhāsāre.
Yathārūpā  parisā  āhuneyyā  1-  pāhuneyyā  dakkhiṇeyyā
añjalikaraṇīyā anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassa . tathārūpo ayaṃ bhikkhave
bhikkhusaṅgho  tathārūpāyaṃ  bhikkhave  parisā  yathārūpāya  parisāya appaṃ
dinnaṃ  bahu  hoti  bahu  dinnaṃ  bahutaraṃ  . tathārūpo ayaṃ bhikkhave
bhikkhusaṅgho  tathārūpāyaṃ  bhikkhave  parisā  yathārūpā  parisā dullabhā
dassanāya  lokassa  . tathārūpo ayaṃ bhikkhave bhikkhusaṅgho tathārūpāyaṃ
bhikkhave  parisā  yathārūpaṃ  parisaṃ  alaṃ yojanagaṇanāni dassanāya gantuṃ
pūṭaṃsenāpi 2-.
   [285]  Santi  bhikkhave  bhikkhū  imasmiṃ  bhikkhusaṅghe arahanto
khīṇāsavā  vusitavanto  katakaraṇīyā  ohitabhārā  anuppattasadatthā
parikkhīṇabhavasaññojanā   sammadaññā  vimuttā  evarūpāpi  bhikkhave
santi  bhikkhū  imasmiṃ  bhikkhusaṅghe  .  santi  bhikkhave bhikkhū imasmiṃ
bhikkhusaṅghe   pañcannaṃ   orambhāgiyānaṃ   saññojanānaṃ  parikkhayā
opapātikā  tattha  parinibbāyino  anāvattidhammā  tasmā  lokā
evarūpāpi  bhikkhave santi bhikkhū imasmiṃ bhikkhusaṅghe . santi bhikkhave
bhikkhū   imasmiṃ   bhikkhusaṅghe   tiṇṇaṃ   saññojanānaṃ  parikkhayā
rāgadosamohānaṃ  tanuttā sakadāgāmino sakideva imaṃ lokaṃ āgantvā
dukkhassantaṃ  karissanti  evarūpāpi  bhikkhave  santi  bhikkhū  imasmiṃ
@Footnote: 1 Yu. āhuneyyo pāhuneyyo dakkhiṇeyyo añjalikaraṇīyoti dissati.
@2 Ma. Yu. puṭosenāpīti dissati. Sī. puṭaṃsenāti iti dissati.
Bhikkhusaṅghe  .  santi  bhikkhave  bhikkhū  imasmiṃ  bhikkhusaṅghe  tiṇṇaṃ
saññojanānaṃ   parikkhayā   sotāpannā   avinipātadhammā  niyatā
sambodhiparāyanā evarūpāpi bhikkhave santi bhikkhū imasmiṃ bhikkhusaṅghe .
Santi  bhikkhave  bhikkhū  imasmiṃ  bhikkhusaṅghe  catunnaṃ  satipaṭṭhānānaṃ
bhāvanānuyogamanuyuttā  viharanti  evarūpāpi  bhikkhave  santi  bhikkhū
imasmiṃ bhikkhusaṅghe.
   [286] Santi bhikkhave bhikkhū imasmiṃ bhikkhusaṅghe catunnaṃ sammappadhānānaṃ
bhāvanānuyogamanuyuttā  viharanti  ...  catunnaṃ  iddhipādānaṃ  ...
Pañcannaṃ indriyānaṃ ... pañcannaṃ balānaṃ ... Sattannaṃ bojjhaṅgānaṃ ...
Ariyassa   aṭṭhaṅgikassa  maggassa  bhāvanānuyogamanuyuttā  viharanti
evarūpāpi  bhikkhave santi bhikkhū imasmiṃ bhikkhusaṅghe . santi bhikkhave
bhikkhū  imasmiṃ  bhikkhusaṅghe  mettābhāvanānuyogamanuyuttā viharanti ...
Karuṇābhāvanānuyogamanuyuttā  viharanti  ...  muditābhāvanānuyogamanuyuttā
viharanti ... upekkhābhāvanānuyogamanuyuttā viharanti ... Asubhabhāvanānu-
yogamanuyuttā   viharanti   ...  aniccasaññābhāvanānuyogamanuyuttā
viharanti evarūpāpi bhikkhave santi bhikkhū imasmiṃ bhikkhusaṅghe.
   [287]   Santi   bhikkhave   bhikkhū  imasmiṃ  bhikkhusaṅghe
ānāpānasatibhāvanānuyogamanuyuttā  viharanti  .  ānāpānasati bhikkhave
bhāvitā bahulīkatā mahapphalā hoti mahānisaṃsā . ānāpānasati bhikkhave
bhāvitā bahulīkatā cattāro satipaṭṭhāne paripūrenti 1- . cattāro
@Footnote: 1 Po. Yu. paripūreti.
Satipaṭṭhānā  bhāvitā bahulīkatā satta bojjhaṅge paripūrenti . satta
bojjhaṅgā bhāvitā bahulīkatā vijjāvimuttiṃ paripūrenti.
   [288]  Kathaṃ bhāvitā ca bhikkhave ānāpānasati kathaṃ bahulīkatā
mahapphalā  hoti  mahānisaṃsā  . idha bhikkhave bhikkhu araññagato vā
rukkhamūlagato  vā  suññāgāragato  vā  nisīdati  pallaṅkaṃ ābhujitvā
ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya  parimukhaṃ  satiṃ  upaṭṭhapetvā  .  so satova
assasati sato passasati.
   {288.1}  Dīghaṃ vā assasanto dīghaṃ assasāmīti pajānāti dīghaṃ
vā  passasanto  dīghaṃ passasāmīti pajānāti . rassaṃ vā assasanto
rassaṃ  assasāmīti  pajānāti  rassaṃ vā passasanto rassaṃ passasāmīti
pajānāti  . sabbakāyapaṭisaṃvedī assasissāmīti sikkhati sabbakāyapaṭisaṃvedī
passasissāmīti  sikkhati  . passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ assasissāmīti sikkhati
passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ passasissāmīti sikkhati.
   {288.2}  Pītipaṭisaṃvedī  assasissāmīti  sikkhati  pītipaṭisaṃvedī
passasissāmīti  sikkhati  .  sukhapaṭisaṃvedī  assasissāmīti  sikkhati
sukhapaṭisaṃvedī   passasissāmīti   sikkhati   .  cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī
assasissāmīti  sikkhati  cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī  passasissāmīti  sikkhati .
Passambhayaṃ  cittasaṅkhāraṃ  assasissāmīti  sikkhati  passambhayaṃ cittasaṅkhāraṃ
passasissāmīti sikkhati.
   {288.3}  Cittapaṭisaṃvedī  assasissāmīti  sikkhati  cittapaṭisaṃvedī
passasissāmīti   sikkhati  .  abhippamodayaṃ  cittaṃ  assasissāmīti
sikkhati      abhippamodayaṃ     cittaṃ     passasissāmīti
Sikkhati  .  samādahaṃ  cittaṃ  assasissāmīti  sikkhati  samādahaṃ  cittaṃ
passasissāmīti  sikkhati  .  vimocayaṃ  cittaṃ  assasissāmīti  sikkhati
vimocayaṃ cittaṃ passasissāmīti sikkhati.
   {288.4}  Aniccānupassī  assasissāmīti  sikkhati  aniccānupassī
passasissāmīti  sikkhati  .  virāgānupassī  assasissāmīti  sikkhati
virāgānupassī  passasissāmīti  sikkhati  .  nirodhānupassī assasissāmīti
sikkhati  nirodhānupassī  passasissāmīti  sikkhati  .  paṭinissaggānupassī
assasissāmīti  sikkhati  paṭinissaggānupassī  passasissāmīti  sikkhati .
Evaṃ  bhāvitā  kho bhikkhave ānāpānasati evaṃ bahulīkatā mahapphalā
hoti mahānisaṃsā.
   [289]  Kathaṃ bhāvitā ca bhikkhave ānāpānasati kathaṃ bahulīkatā
cattāro satipaṭṭhāne paripūrenti 1- . yasmiṃ samaye bhikkhave bhikkhu
dīghaṃ  vā  assasanto  dīghaṃ  assasāmīti  pajānāti  dīghaṃ  vā
passasanto  dīghaṃ  passasāmīti  pajānāti  rassaṃ vā assasanto rassaṃ
assasāmīti  pajānāti  rassaṃ  vā  passasanto  rassaṃ  passasāmīti
pajānāti  sabbakāyapaṭisaṃvedī  assasissāmīti  sikkhati  sabbakāyapaṭisaṃvedī
passasissāmīti   sikkhati   passambhayaṃ   kāyasaṅkhāraṃ  assasissāmīti
sikkhati  passambhayaṃ  kāyasaṅkhāraṃ  passasissāmīti  sikkhati  kāye
kāyānupassī  bhikkhave  tasmiṃ samaye bhikkhu viharati ātāpī sampajāno
satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  . kāyesu kāyaññatarāhaṃ
bhikkhave etaṃ vadāmi yadidaṃ assāsapassāsaṃ 2- . tasmātiha bhikkhave
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. paripūreti . 2 Po. Ma. assāsapassāsā.
Kāye  kāyānupassī  tasmiṃ  samaye bhikkhu viharati ātāpī sampajāno
satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ.
   {289.1} Yasmiṃ samaye bhikkhave bhikkhu pītipaṭisaṃvedī assasissāmīti
sikkhati  pītipaṭisaṃvedī  passasissāmīti sikkhati sukhapaṭisaṃvedī assasissāmīti
sikkhati  sukhapaṭisaṃvedī  passasissāmīti  sikkhati  cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī
assasissāmīti  sikkhati  cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī  passasissāmīti  sikkhati
passambhayaṃ  cittasaṅkhāraṃ  assasissāmīti  sikkhati  passambhayaṃ cittasaṅkhāraṃ
passasissāmīti  sikkhati  vedanāsu  vedanānupassī bhikkhave tasmiṃ samaye
bhikkhu viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ.
Vedanāsu vedanāññatarāhaṃ bhikkhave etaṃ vadāmi yadidaṃ assāsapassāsānaṃ
sādhukaṃ  manasikāraṃ . tasmātiha bhikkhave vedanāsu vedanānupassī tasmiṃ
samaye  bhikkhu  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā vineyya loke
abhijjhādomanassaṃ.
   {289.2} Yasmiṃ samaye bhikkhave bhikkhu cittapaṭisaṃvedī assasissāmīti
sikkhati cittapaṭisaṃvedī passasissāmīti sikkhati abhippamodayaṃ cittaṃ assasissāmīti
sikkhati  abhippamodayaṃ  cittaṃ  passasissāmīti  sikkhati  samādahaṃ  cittaṃ
assasissāmīti sikkhati samādahaṃ cittaṃ passasissāmīti sikkhati vimocayaṃ cittaṃ
assasissāmīti  sikkhati  vimocayaṃ  cittaṃ  passasissāmīti  sikkhati citte
cittānupassī  bhikkhave  tassiṃ samaye bhikkhu viharati ātāpī sampajāno
satimā  vineyya loke abhijjhādomanassaṃ . nāhaṃ bhikkhave muṭṭhasatissa
Asampajānassa  ānāpānasatiṃ  vadāmi  .  tasmātiha  bhikkhave citte
cittānupassī  tasmiṃ  samaye  bhikkhu viharati ātāpī sampajāno satimā
vineyya loke abhijjhādomanassaṃ.
   {289.3} Yasmiṃ samaye bhikkhave bhikkhu aniccānupassī assasissāmīti
sikkhati aniccānupassī passasissāmīti sikkhati virāgānupassī assasissāmīti
sikkhati  virāgānupassī passasissāmīti sikkhati nirodhānupassī assasissāmīti
sikkhati   nirodhānupassī  passasissāmīti  sikkhati  paṭinissaggānupassī
assasissāmīti  sikkhati paṭinissaggānupassī passasissāmīti sikkhati dhammesu
dhammānupassī bhikkhave tasmiṃ samaye bhikkhu viharati ātāpī sampajāno satimā
vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  .  so yantaṃ abhijjhādomanassānaṃ
pahānaṃ [1]- paññāya disvā sādhukaṃ ajjhupekkhitā hoti . Tasmātiha
bhikkhave  dhammesu  dhammānupassī  tasmiṃ  samaye bhikkhu viharati ātāpī
sampajāno  satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ . evaṃ bhāvitā
kho  bhikkhave  ānāpānasati  evaṃ  bahulīkatā cattāro satipaṭṭhāne
paripūrenti 2-.
   [290]  Kathaṃ  bhāvitā ca bhikkhave cattāro satipaṭṭhānā kathaṃ
bahulīkatā  satta  bojjhaṅge  paripūrenti  .  yasmiṃ samaye bhikkhave
bhikkhu  kāye kāyānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya
loke  abhijjhādomanassaṃ  upaṭṭhitassa  tasmiṃ  samaye  sati  hoti
appammuṭṭhā  3-  .  yasmiṃ samaye bhikkhave bhikkhuno upaṭṭhitā sati
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. etthantare tanti dissati . 2 Po. Ma. Yu. paripūreti.
@3 Ma. Yu. asammuṭṭhā.
Hoti  appammuṭṭhā  satisambojjhaṅgo  tasmiṃ samaye bhikkhuno āraddho
hoti  satisambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ  samaye  bhikkhu bhāveti satisambojjhaṅgo
tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.
   {290.1}  So tathāsato viharanto taṃ dhammaṃ paññāya pavicinati
pavicarati 1- parivīmaṃsaṃ āpajjati . yasmiṃ samaye bhikkhave bhikkhu tathāsato
viharanto  taṃ  dhammaṃ  paññāya  pavicinati  pavicarati parivīmaṃsaṃ āpajjati
dhammavicayasambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno āraddho hoti dhammavicaya-
sambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ  samaye  bhikkhu bhāveti . dhammavicayasambojjhaṅgo
tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.
   {290.2} Tassa taṃ dhammaṃ paññāya pavicinato pavicarato parivīmaṃsaṃ
āpajjato āraddhaṃ hoti viriyaṃ asallīnaṃ . Yasmiṃ samaye bhikkhave bhikkhuno
taṃ dhammaṃ paññāya pavicinato pavicarato parivīmaṃsaṃ āpajjato āraddhaṃ hoti
viriyaṃ asallīnaṃ viriyasambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno āraddho hoti
viriyasambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ  samaye  bhikkhu  bhāveti  viriyasambojjhaṅgo
tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.
   {290.3}  Āraddhaviriyassa  uppajjati  pīti nirāmisā . yasmiṃ
samaye bhikkhuno āraddhaviriyassa uppajjati pīti nirāmisā pītisambojjhaṅgo
tasmiṃ samaye bhikkhuno āraddho hoti pītisambojjhaṅgaṃ tasmiṃ samaye bhikkhu
bhāveti  pītisambojjhaṅgo  tasmiṃ  samaye  bhikkhuno  bhāvanāpāripūriṃ
gacchati.
   {290.4}  Pītimanassa  kāyopi passambhati cittampi passambhati .
@Footnote: 1 Ma. pavicayati.
Yasmiṃ  samaye  bhikkhave  bhikkhuno  pītimanassa  kāyopi  passambhati
cittampi  passambhati  passaddhisambojjhaṅgo  tasmiṃ  samaye  bhikkhuno
āraddho  hoti  passaddhisambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ  samaye  bhikkhu  bhāveti
passaddhisambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.
   {290.5} Passaddhakāyassa sukhino cittaṃ samādhiyati. Yasmiṃ samaye bhikkhave
bhikkhuno  passaddhakāyassa  sukhino  cittaṃ  samādhiyati samādhisambojjhaṅgo
tasmiṃ samaye bhikkhuno āraddho hoti samādhisambojjhaṅgaṃ tasmiṃ samaye bhikkhu
bhāveti samādhisambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.
   {290.6} So tathāsamāhitaṃ cittaṃ sādhukaṃ ajjhupekkhitā hoti. Yasmiṃ
samaye  bhikkhave  bhikkhu tathāsamāhitaṃ cittaṃ sādhukaṃ ajjhupekkhitā hoti
upekkhāsambojjhaṅgo  tasmiṃ  samaye  bhikkhuno  āraddho  hoti
upekkhāsambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ samaye bhikkhu bhāveti upekkhāsambojjhaṅgo
tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.
   {290.7} Yasmiṃ samaye bhikkhave bhikkhu vedanāsu ... Citte ...
Dhammesu  dhammānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā vineyya
loke  abhijjhādomanassaṃ  upaṭṭhitassa  tasmiṃ  samaye  sati  hoti
appammuṭṭhā  .  yasmiṃ  samaye  bhikkhave  bhikkhuno  upaṭṭhitā  sati
hoti   appammuṭṭhā  satisambojjhaṅgo  tasmiṃ  samaye  bhikkhuno
āraddho  hoti  satisambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ  samaye  bhikkhu  bhāveti
satisambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.
   {290.8}  So tathāsato viharanto taṃ dhammaṃ paññāya pavicinati
pavicarati  parivīmaṃsaṃ āpajjati . yasmiṃ samaye bhikkhave bhikkhu tathāsato
viharanto  taṃ  dhammaṃ  paññāya  pavicinati  pavicarati parivīmaṃsaṃ āpajjati
dhammavicayasambojjhaṅgo  tasmiṃ  samaye  bhikkhuno  āraddho  hoti
dhammavicayasambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ samaye bhikkhu bhāveti dhammavicayasambojjhaṅgo
tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.
   {290.9} Tassa taṃ dhammaṃ paññāya pavicinato pavicarato parivīmaṃsaṃ
āpajjato āraddhaṃ hoti viriyaṃ asallīnaṃ . Yasmiṃ samaye bhikkhave bhikkhuno
taṃ  dhammaṃ  paññāya  pavicinato pavicarato parivīmaṃsaṃ āpajjato āraddhaṃ
hoti viriyaṃ asallīnaṃ viriyasambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno āraddho
hoti  viriyasambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ samaye bhikkhu bhāveti viriyasambojjhaṅgo
tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.
   {290.10}  Āraddhaviriyassa  uppajjati pīti nirāmisā . yasmiṃ
samaye  bhikkhave  bhikkhuno  āraddhaviriyassa  uppajjati  pīti nirāmisā
pītisambojjhaṅgo  tasmiṃ samaye bhikkhuno āraddho hoti pītisambojjhaṅgaṃ
tasmiṃ  samaye  bhikkhu  bhāveti pītisambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno
bhāvanāpāripūriṃ gacchati.
   {290.11}   Pītimanassa   kāyopi   passambhati   cittampi
passambhati  .  yasmiṃ  samaye  bhikkhave  bhikkhuno  pītimanassa kāyopi
passambhati    cittampi    passambhati    passaddhisambojjhaṅgo
tasmiṃ  samaye  bhikkhuno  āraddho  hoti  passaddhisambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ
Samaye  bhikkhu  bhāveti  passaddhisambojjhaṅgo  tasmiṃ  samaye bhikkhuno
bhāvanāpāripūriṃ gacchati.
   {290.12}  Passaddhakāyassa  sukhino  cittaṃ samādhiyati . yasmiṃ
samaye  bhikkhave  bhikkhuno  passaddhakāyassa  sukhino  cittaṃ  samādhiyati
samādhisambojjhaṅgo   tasmiṃ  samaye  bhikkhuno  āraddho  hoti
samādhisambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ  samaye  bhikkhu  bhāveti  samādhisambojjhaṅgo
tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.
   {290.13} So tathāsamāhitaṃ cittaṃ sādhukaṃ ajjhupekkhitā hoti.
Yasmiṃ samaye bhikkhave bhikkhu tathāsamāhitaṃ cittaṃ sādhukaṃ ajjhupekkhitā hoti
upekkhāsambojjhaṅgo  tasmiṃ  samaye  bhikkhuno  āraddho  hoti
upekkhāsambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ samaye bhikkhu bhāveti upekkhāsambojjhaṅgo
tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati. Evaṃ bhāvitā kho bhikkhave
cattāro satipaṭṭhānā evaṃ bahulīkatā satta bojjhaṅge 1- paripūrenti.
   [291] Kathaṃ bhāvitā ca bhikkhave satta bojjhaṅgā kathaṃ bahulīkatā
vijjāvimuttiṃ  paripūrenti  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  satisambojjhaṅgaṃ
bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ .
Dhammavicayasambojjhaṅgaṃ  bhāveti  ...  viriyasambojjhaṅgaṃ  bhāveti ...
Pītisambojjhaṅgaṃ bhāveti ... passaddhisambojjhaṅgaṃ bhāveti ... samādhi
sambojjhaṅgaṃ  bhāveti  ... upekkhāsambojjhaṅgaṃ bhāveti vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ  bhāvitā kho
bhikkhave satta bojjhaṅgā evaṃ bahulīkatā vijjāvimuttiṃ paripūrentīti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. sambojjhaṅge.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Ānāpānasatisuttaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 190-202. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=3779              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=3779              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=282&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=18              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=282              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=2495              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=2495              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่