ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

           Saṅkhārūpapattisuttaṃ
   [318]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ .
Bhagavā etadavoca saṅkhārūpapattiṃ vo bhikkhave desissāmi 1- taṃ suṇātha
sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti  .  evaṃ bhanteti kho te bhikkhū
bhagavato paccassosuṃ.
   [319]  Bhagavā  etadavoca  idha  bhikkhave  bhikkhu  saddhāya
samannāgato hoti sīlena samannāgato hoti sutena samannāgato hoti
cāgena  samannāgato  hoti  paññāya  samannāgato  hoti . tassa
evaṃ hoti aho vatāhaṃ kāyassa bhedā parammaraṇā khattiyamahāsālānaṃ
vā  2-  sahabyataṃ upapajjeyyanti . so taṃ cittaṃ padahati 3- taṃ
cittaṃ adhiṭṭhāti taṃ cittaṃ bhāveti . tassa te saṅkhārā ca vihārā
ca  evaṃ  bhāvitā  evaṃ bahulīkatā tatrūpapattiyā saṃvattanti . ayaṃ
bhikkhave maggo ayaṃ paṭipadā tatrūpapattiyā saṃvattati.
   [320]  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu saddhāya samannāgato hoti
sīlena  samannāgato  hoti  sutena  samannāgato  hoti  cāgena
samannāgato  hoti  paññāya samannāgato hoti . tassa evaṃ hoti
aho vatāhaṃ kāyassa bhedā parammaraṇā brāhmaṇamahāsālānaṃ vā 4- ...
@Footnote: 1 Po. Ma. desessāmi . 2 Ma. Yu. vāsaddo natthi . 3 Po. Ma. Yu. dahati.
@4 Ma. vāsaddo natthi.
Gahapatimahāsālānaṃ  vā  1-  sahabyataṃ  upapajjeyyanti  .  so taṃ
cittaṃ  padahati  taṃ  cittaṃ  adhiṭṭhāti  taṃ  cittaṃ  bhāveti . tassa
te  saṅkhārā  ca  vihārā  ca  evaṃ  bhāvitā  evaṃ bahulīkatā
tatrūpapattiyā  saṃvattanti  .  ayaṃ  bhikkhave  maggo  ayaṃ  paṭipadā
tatrūpapattiyā saṃvattati.
   [321]  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu saddhāya samannāgato hoti
sīlena  samannāgato  hoti  sutena  samannāgato  hoti  cāgena
samannāgato  hoti  paññāya  samannāgato hoti . tassa sutaṃ hoti
cātummahārājikā  devā  dīghāyukā  vaṇṇavanto sukhabahulāti . tassa
evaṃ hoti aho vatāhaṃ kāyassa bhedā parammaraṇā cātummahārājikānaṃ
devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjeyyanti  so  taṃ  cittaṃ padahati taṃ cittaṃ
adhiṭṭhāti  taṃ cittaṃ bhāveti . tassa te saṅkhārā ca vihārā ca
evaṃ bhāvitā evaṃ bahulīkatā tatrūpapattiyā saṃvattanti . ayaṃ bhikkhave
maggo  ayaṃ  paṭipadā  tatrūpapattiyā saṃvattati . puna caparaṃ bhikkhave
bhikkhu  saddhāya  samannāgato  hoti sīlena samannāgato hoti sutena
samannāgato  hoti  cāgena  samannāgato hoti paññāya samannāgato
hoti  tassa sutaṃ hoti tāvatiṃsā devā .pe. yāmā devā ...
Tusitā  devā ... nimmānaratī devā ... paranimmitavasavattī devā
dīghāyukā  vaṇṇavanto  sukhabahulāti . tassa evaṃ hoti aho vatāhaṃ
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  paranimmitavasavattīnaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ
@Footnote: 1 Ma. vāsaddo natthi.
Upapajjeyyanti  .  so  taṃ  cittaṃ  padahati taṃ cittaṃ adhiṭṭhāti taṃ
cittaṃ bhāveti . tassa te saṅkhārā ca vihārā ca evaṃ bhāvitā
evaṃ  bahulīkatā  tatrūpapattiyā  saṃvattanti  .  ayaṃ bhikkhave maggo
ayaṃ paṭipadā tatrūpapattiyā saṃvattati.
   [322]  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu saddhāya samannāgato hoti
sīlena samannāgato hoti sutena samannāgato hoti cāgena samannāgato
hoti  paññāya  samannāgato  hoti  .  tassa  sutaṃ hoti sahasso
brahmā  dīghāyuko  vaṇṇavā sukhabahuloti . sahasso bhikkhave brahmā
sahassīlokadhātuṃ  pharitvā  adhimuccitvā  viharati . yepi tattha sattā
uppannā 1- tepi pharitvā adhimuccitvā viharati . Seyyathāpi bhikkhave
cakkhumā  puriso  ekaṃ  āmaṇḍaṃ  hatthe  karitvā  paccavekkheyya
evameva  kho  bhikkhave  sahasso  brahmā  sahassīlokadhātuṃ pharitvā
adhimuccitvā  viharati  . yepi tattha sattā uppannā tepi pharitvā
adhimuccitvā  viharati  .  tassa  evaṃ  hoti aho vatāhaṃ kāyassa
bhedā  parammaraṇā  sahassabrahmuno  sahabyataṃ  upapajjeyyanti .
So  taṃ  cittaṃ  padahati  taṃ  cittaṃ adhiṭṭhāti taṃ cittaṃ bhāveti .
Tassa  te  saṅkhārā ca vihārā ca evaṃ bhāvitā evaṃ bahulīkatā
tatrūpapattiyā  saṃvattanti  .  ayaṃ  bhikkhave  maggo  ayaṃ  paṭipadā
tatrūpapattiyā saṃvattati.
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. upapannā.
   [323]  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu saddhāya samannāgato hoti
sīlena samannāgato hoti sutena samannāgato hoti cāgena samannāgato
hoti  paññāya  samannāgato  hoti  .  tassa  sutaṃ  hoti
dvisahasso  brahmā  .pe.  tisahasso  brahmā  ...  catusahasso
brahmā  ... pañcasahasso brahmā dīghāyuko vaṇṇavā sukhabahuloti .
Pañcasahasso    bhikkhave    brahmā    pañcasahassīlokadhātuṃ
pharitvā  adhimuccitvā  viharati  .  yepi  tattha  sattā  uppannā
tepi  pharitvā  adhimuccitvā  viharati . seyyathāpi bhikkhave cakkhumā
puriso  pañca  āmaṇḍāni  hatthe  karitvā paccavekkheyya evameva
kho  bhikkhave  pañcasahasso  brahmā  pañcasahassīlokadhātuṃ  pharitvā
adhimuccitvā  viharati  .  yepi  tattha  sattā  uppannā  tepi
pharitvā  adhimuccitvā  viharati  .  tassa  evaṃ hoti aho vatāhaṃ
kāyassa   bhedā   parammaraṇā   pañcasahassabrahmuno   sahabyataṃ
upapajjeyyanti . so taṃ cittaṃ padahati taṃ cittaṃ adhiṭṭhāti taṃ cittaṃ
bhāveti . tassa te saṅkhārā ca vihārā ca evaṃ bhāvitā evaṃ
bahulīkatā  tatrūpapattiyā  saṃvattanti  .  ayaṃ  bhikkhave  maggo
ayaṃ paṭipadā tatrūpapattiyā saṃvattati.
   [324]  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu saddhāya samannāgato hoti
sīlena samannāgato hoti sutena samannāgato hoti cāgena samannāgato
hoti  paññāya  samannāgato  hoti  .  tassa  sutaṃ  hoti
Dasasahasso  brahmā  dīghāyuko  vaṇṇavā  sukhabahuloti  . dasasahasso
bhikkhave  brahmā  dasasahassīlokadhātuṃ  pharitvā adhimuccitvā viharati .
Yepi  tattha  sattā uppannā tepi pharitvā adhimuccitvā viharati .
Seyyathāpi  bhikkhave  maṇi  veḷuriyo  subho  jotimā  1- aṭṭhaṃso
suparikammakato paṇḍukambale nikkhitto bhāsati 2- ca tapati ca virocati
ca  evameva  kho  bhikkhave  dasasahasso  brahmā dasasahassīlokadhātuṃ
pharitvā  adhimuccitvā  viharati  .  yepi  tattha  sattā  uppannā
tepi  pharitvā  adhimuccitvā viharati 3- . tassa evaṃ hoti aho
vatāhaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  dasasahassabrahmuno  sahabyataṃ
upapajjeyyanti  .  so  taṃ  cittaṃ  padahati taṃ cittaṃ adhiṭṭhāti taṃ
cittaṃ bhāveti . tassa te saṅkhārā ca vihārā ca evaṃ bhāvitā
evaṃ  bahulīkatā  tatrūpapattiyā  saṃvattanti  .  ayaṃ bhikkhave maggo
ayaṃ paṭipadā tatrūpapattiyā saṃvattati.
   [325]  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu saddhāya samannāgato hoti
sīlena  samannāgato  hoti  sutena  samannāgato  hoti  cāgena
samannāgato  hoti  paññāya  samannāgato hoti . tassa sutaṃ hoti
satasahasso  brahmā  dīghāyuko  vaṇṇavā  sukhabahuloti  . satasahasso
bhikkhave  brahmā  satasahassīlokadhātuṃ  pharitvā adhimuccitvā viharati .
Yepi  tattha  sattā uppannā tepi pharitvā adhimuccitvā viharati .
Seyyathāpi  bhikkhave  nekkhaṃ  4- jambonadaṃ dakkhakammāraputtaukkāmukhe
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. jātimā . 2 Po. bhāsate ca pabhassate ca. Ma. bhāsate tapate
@3 Po. viharanti . 4 Ma. nikkhaṃ.
Sukusalasmpahaṭṭhaṃ  paṇḍukambale  nikkhittaṃ  bhāsati  ca tapati ca virocati
ca  evameva  kho  bhikkhave  satasahasso  brahmā satasahassīlokadhātuṃ
pharitvā  adhimuccitvā  viharati . yepi tattha sattā uppannā tepi
pharitvā  adhimuccitvā  viharati  .  tassa  evaṃ hoti aho vatāhaṃ
kāyassa   bhedā   parammaraṇā   satasahassabrahmuno   sahabyataṃ
upapajjeyyanti  .  so  taṃ  cittaṃ  padahati taṃ cittaṃ adhiṭṭhāti taṃ
cittaṃ bhāveti . tassa te saṅkhārā ca vihārā ca evaṃ bhāvitā
evaṃ  bahulīkatā  tatrūpapattiyā  saṃvattanti  .  ayaṃ bhikkhave maggo
ayaṃ paṭipadā tatrūpapattiyā saṃvattati.
   [326]  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu saddhāya samannāgato hoti
sīlena  samannāgato  hoti  sutena  samannāgato  hoti  cāgena
samannāgato  hoti  paññāya  samannāgato hoti . tassa sutaṃ hoti
ābhā devā .pe. parittābhā devā ... Appamāṇābhā devā ...
Ābhassarā  devā  dīghāyukā  vaṇṇavanto sukhabahulāti . tassa evaṃ
hoti  aho  vatāhaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  ābhassarānaṃ
devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjeyyanti . so taṃ cittaṃ padahati taṃ cittaṃ
adhiṭṭhāti  taṃ cittaṃ bhāveti . tassa te saṅkhārā ca vihārā ca
evaṃ  bhāvitā  evaṃ  bahulīkatā  tatrūpapattiyā  saṃvattanti  . ayaṃ
bhikkhave maggo ayaṃ paṭipadā tatrūpapattiyā saṃvattati.
   [327]  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu saddhāya samannāgato hoti
Sīlena samannāgato hoti sutena samannāgato hoti cāgena samannāgato
hoti  paññāya  samannāgato  hoti  .  tassa  sutaṃ  hoti  subhā
devā  .pe.  parittasubhā  devā ... appamāṇasubhā devā ...
Subhakiṇhā  devā  dīghāyukā  vaṇṇavanto  .pe.  tatrūpapattiyā
saṃvattati.
   [328]  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu saddhāya samannāgato hoti
sīlena  samannāgato  hoti  sutena  samannāgato  hoti  cāgena
samannāgato  hoti  paññāya  samannāgato  hoti  .  tassa  sutaṃ
hoti vehapphalā devā ... avihā devā ... Atappā devā ...
Sudassā devā ... sudassī devā ... akaniṭṭhā devā dīghāyukā
vaṇṇavanto  sukhabahulāti  .  tassa  evaṃ  hoti  aho  vatāhaṃ
kāyassa   bhedā   parammaraṇā  akaniṭṭhānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ
upapajjeyyanti  .  so  taṃ  cittaṃ  padahati taṃ cittaṃ adhiṭṭhāti taṃ
cittaṃ bhāveti . tassa te saṅkhārā ca vihārā ca evaṃ bhāvitā evaṃ
bahulīkatā  tatrūpapattiyā  saṃvattanti  .  ayaṃ  bhikkhave  maggo ayaṃ
paṭipadā tatrūpapattiyā saṃvattati.
   [329]  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu saddhāya samannāgato hoti
sīlena  samannāgato  hoti  sutena  samannāgato  hoti  cāgena
samannāgato  hoti  paññāya  samannāgato  hoti  .  tassa  sutaṃ
hoti   ākāsānañcāyatanūpagā   devā   dīghāyukā  ciraṭṭhitikā
Sukhabahulāti  .  tassa  evaṃ  hoti  aho  vatāhaṃ  kāyassa
bhedā   parammaraṇā  ākāsānañcāyatanūpagānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ
upapajjeyyanti  .pe.  ayaṃ  bhikkhave  maggo  ayaṃ  paṭipadā
tatrūpapattiyā saṃvattati.
   [330]  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu saddhāya samannāgato hoti
sīlena  samannāgato  hoti  sutena  samannāgato  hoti  cāgena
samannāgato  hoti  paññāya  samannāgato  hoti  .  tassa  sutaṃ
hoti   viññāṇañcāyatanūpagā   devā   dīghāyukā   ciraṭṭhitikā
sukhabahulāti tassa evaṃ hoti aho vatāhaṃ kāyassa bhedā parammaraṇā
viññāṇañcāyatanūpagānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjeyyanti  .pe.
Ayaṃ bhikkhave maggo ayaṃ paṭipadā tatrūpapattiyā saṃvattati.
   [331]  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu saddhāya samannāgato hoti
sīlena  samannāgato  hoti  sutena  samannāgato  hoti  cāgena
samannāgato  hoti  paññāya  samannāgato hoti . tassa sutaṃ hoti
ākiñcaññāyatanūpagā  devā  ...  nevasaññānāsaññāyatanūpagā devā
dīghāyukā  ciraṭṭhitikā  sukhabahulāti . tassa evaṃ hoti aho vatāhaṃ
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  nevasaññānāsaññāyatanūpagānaṃ  devānaṃ
sahabyataṃ  upapajjeyyanti . so taṃ cittaṃ padahati taṃ cittaṃ adhiṭṭhāti
taṃ cittaṃ bhāveti . tassa te saṅkhārā ca vihārā ca evaṃ bhāvitā evaṃ
bahulīkatā  tatrūpapattiyā  saṃvattanti  .  ayaṃ  bhikkhave  maggo ayaṃ
paṭipadā tatrūpapattiyā saṃvattati.
   [332]  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu saddhāya samannāgato hoti
sīlena  samannāgato  hoti  sutena  samannāgato  hoti  cāgena
samannāgato  hoti  paññāya samannāgato hoti . tassa evaṃ hoti
aho  vatāhaṃ  āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ
diṭṭheva  dhamme  sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja vihareyyanti .
So  āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva
dhamme  sayaṃ  abhiññā sacchikatvā upasampajja viharati . ayaṃ bhikkhave
bhikkhu na katthaci uppajjatīti 1-.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Saṅkhārūpapattisuttaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.
          Anupadavaggo dutiyo.
            --------
            Tassuddānaṃ
     anupadasodhanaporisadhammo  sevitabbabahudhātuvibhatti
     buddhassa kitti nāma       cattārīsena ānāpāno
     kāyagato ca tatopapatti    candake vimale parisuddhe
     puṇṇasaṃpuṇṇasamudanī      nirasamattano raddhā
     bahujanasevitadhammavaraṃ       yaṃ anupadaṃ vaggavaraṃ dutiyaṃ.
            --------
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. upapajjatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 217-225. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=4327              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=4327              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=318&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=20              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=318              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=2682              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=2682              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่