ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

            Suññatavaggo
             ----
            cūḷasuññatasuttaṃ
   [333]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
pubbārāme  migāramātu  pāsāde  . atha kho āyasmā ānando
sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito  yena  bhagavā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  ānando  bhagavantaṃ  etadavoca  ekamidaṃ
bhante  samayaṃ  bhagavā  sakkesu viharati nagarakaṃ nāma sakyānaṃ nigamo
tattha  me  bhante bhagavato sammukhā sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ suññatā
vihārenāhaṃ  ānanda  etarahi  bahulaṃ  viharāmīti kacci metaṃ bhante
sussutaṃ sugahitaṃ sumanasikataṃ supadhāritanti.
   [334]  Taggha  te  etaṃ  ānanda sussutaṃ sugahitaṃ sumanasikataṃ
supadhāritaṃ 1- . pubbe cāhaṃ 2- ānanda etarahi ca suññatāvihārena
bahulaṃ  viharāmi  .  seyyathāpi  ānanda  ayaṃ migāramātu pāsādo
suñño  hatthi  gavāssavalavena  suñño  jātarūparajatena  suñño
itthīpurisasannipātena  . atthi cevidaṃ asuññataṃ yadidaṃ bhikkhusaṅghaṃ paṭicca
ekattaṃ  evameva  kho  ānanda  bhikkhu  amanasikaritvā  gāmasaññaṃ
amanasikaritvā   manussasaññaṃ   araññasaññaṃ   paṭicca   manasikaroti
@Footnote: 1 Ma. Yu. sūpadhāritaṃ . 2 Ma. pāhaṃ.
Ekattaṃ  .  tassa  araññasaññāya  cittaṃ pakkhandati pasīdati santiṭṭhati
adhimuccati  1-  . so evaṃ pajānāti ye assu darathā gāmasaññaṃ
paṭicca  tedha  na  santi ye assu darathā manussasaññaṃ paṭicca tedha
na  santi  atthi  cevāyaṃ  darathamattā  yadidaṃ  araññasaññaṃ  paṭicca
ekattanti  .  so  suññamidaṃ  saññāgataṃ  gāmasaññāyāti  pajānāti
suññamidaṃ  saññāgataṃ  manussasaññāyāti  pajānāti  .  atthi  cevidaṃ
asuññataṃ  yadidaṃ  araññasaññaṃ  paṭicca  ekattanti  .  iti  yaṃ  hi
kho  tattha  na  hoti  tena  taṃ  suññaṃ samanupassati yaṃ pana tattha
avasiṭṭhaṃ  hoti  taṃ  santaṃ idamatthīti pajānāti . evampissa esā
ānanda yathābhuccā avipallatthā parisuddhā suññatāvakkanti bhavati.
   [335]  Puna  caparaṃ  ānanda  bhikkhu amanasikaritvā manussasaññaṃ
amanasikaritvā  araññasaññaṃ  paṭhavīsaññaṃ  paṭicca  manasikaroti ekattaṃ .
Tassa  paṭhavīsaññāya  cittaṃ  pakkhandati  pasīdati santiṭṭhati adhimuccati .
Seyyathāpi  ānanda  āsabhacammaṃ  2-  saṅkusatena  suvihataṃ vigatavalikaṃ
evameva kho ānanda bhikkhu yaṃ imissā paṭhaviyā ukkulavikulaṃ nadīviduggaṃ
khāṇukaṇṭakadhānaṃ  3-  pabbatavisamaṃ  taṃ  sabbaṃ  amanasikaritvā paṭhavīsaññaṃ
paṭicca  manasikaroti  ekattaṃ  .  tassa  paṭhavīsaññā cittaṃ pakkhandati
pasīdati  santiṭṭhati  adhimuccati  .  so  evaṃ  pajānāti ye assu
darathā  manussasaññaṃ  paṭicca  tedha  na  santi  ye  assu  darathā
@Footnote: 1 Yu. vimuccati .  2 Yu. usabhacammaṃ .  3 Yu. khāṇukaṇṭakādhāranti dissati.
@Sī. khāṇukantakadharanti dissati.
Araññasaññaṃ  paṭicca  tedha  na santi atthi cevāyaṃ darathamattā yadidaṃ
paṭhavīsaññaṃ  paṭicca  ekattanti  .  so  suññamidaṃ  saññāgataṃ
manussasaññāyāti  pajānāti  suññamidaṃ  saññāgataṃ  araññasaññāyāti
pajānāti   .   atthi   cevidaṃ  asuññataṃ  yadidaṃ  paṭhavīsaññaṃ
paṭicca  ekattanti  .  iti  yaṃ  hi  kho  tattha na hoti tena
taṃ  suññaṃ  samanupassati  yaṃ  pana  tattha  avasiṭṭhaṃ  hoti  taṃ santaṃ
idamatthīti  pajānāti  .  evampissa  esā  ānanda  yathābhuccā
avipallatthā parisuddhā suññatāvakkanti bhavati.
   [336]  Puna  caparaṃ  ānanda  bhikkhu amanasikaritvā araññasaññaṃ
amanasikaritvā    paṭhavīsaññaṃ    ākāsānañcāyatanasaññaṃ   paṭicca
manasikaroti  ekattaṃ  .  tassa  ākāsānañcāyatanasaññāya  cittaṃ
pakkhandati  pasīdati  santiṭṭhati  adhimuccati  .  so  evaṃ  pajānāti
ye  assu  darathā  araññasaññaṃ  paṭicca  tedha na santi ye assu
darathā  paṭhavīsaññaṃ  paṭicca  tedha na santi atthi cevāyaṃ darathamattā
yadidaṃ   ākāsānañcāyatanasaññaṃ   paṭicca  ekattanti  .  so
suññamidaṃ   saññāgataṃ   araññasaññāyāti   pajānāti   suññamidaṃ
saññāgataṃ  paṭhavīsaññāyāti  pajānāti  .  atthi  cevidaṃ  asuññataṃ
yadidaṃ  ākāsānañcāyatanasaññaṃ  paṭicca  ekattanti  .  iti  yaṃ hi
kho  tattha  na  hoti  tena  taṃ  suññaṃ samanupassati yaṃ pana tattha
avasiṭṭhaṃ  hoti  taṃ  santaṃ idamatthīti pajānāti . evampissa esā
Ānanda yathābhuccā avipallatthā parisuddhā suññatāvakkanti bhavati.
   [337]  Puna  caparaṃ  ānanda  bhikkhu  amanasikaritvā paṭhavīsaññaṃ
amanasikaritvā    ākāsānañcāyatanasaññaṃ    viññāṇañcāyatanasaññaṃ
paṭicca  manasikaroti  ekattaṃ  .  tassa  viññāṇañcāyatanasaññāya
cittaṃ  pakkhandati  pasīdati santiṭṭhati adhimuccati . so evaṃ pajānāti
ye assu darathā paṭhavīsaññaṃ paṭicca tedha na santi ye assu darathā
ākāsānañcāyatanasaññaṃ  paṭicca  tedha  na  santi  atthi  cevāyaṃ
darathamattā  yadidaṃ  viññāṇañcāyatanasaññaṃ  paṭicca  ekattanti .
So   suññamidaṃ  saññāgataṃ  paṭhavīsaññāyāti  pajānāti  suññamidaṃ
saññāgataṃ  ākāsānañcāyatanasaññāyāti  pajānāti  .  atthi  cevidaṃ
asuññataṃ   yadidaṃ  viññāṇañcāyatanasaññaṃ  paṭicca  ekattanti  .
Iti  yaṃ  hi  kho  tattha  na  hoti  tena  taṃ suññaṃ samanupassati
yaṃ  pana  tattha  avasiṭṭhaṃ  hoti  taṃ  santaṃ idamatthīti pajānāti .
Evampissa  esā  ānanda  yathābhuccā  avipallatthā  parisuddhā
suññatāvakkanti bhavati.
   [338] Puna caparaṃ ānanda bhikkhu amanasikaritvā ākāsānañcāyatanasaññaṃ
amanasikaritvā     viññāṇañcāyatanasaññaṃ     ākiñcaññāyatanasaññaṃ
paṭicca  manasikaroti  ekattaṃ  .  tassa  ākiñcaññāyatanasaññāya
cittaṃ  pakkhandati  pasīdati  santiṭṭhati  adhimuccati  .  so  evaṃ
pajānāti  ye  assu  darathā  ākāsānañcāyatanasaññaṃ  paṭicca tedha
Na  santi  ye  assu  darathā  viññāṇañcāyatanasaññaṃ  paṭicca  tedha
na  santi  atthi  cevāyaṃ  darathamattā  yadidaṃ  ākiñcaññāyatanasaññaṃ
paṭicca ekattanti . so suññamidaṃ saññāgataṃ ākāsānañcāyatanasaññāyāti
pajānāti    suññamidaṃ    saññāgataṃ   viññāṇañcāyatanasaññāyāti
pajānāti    .    atthi    cevidaṃ   asuññataṃ   yadidaṃ
ākiñcaññāyatanasaññaṃ  paṭicca  ekattanti  .  iti  yaṃ  hi  kho
tattha  na  hoti  tena  taṃ  suññaṃ  samanupassati  yaṃ  pana  tattha
avasiṭṭhaṃ  hoti  taṃ  santaṃ idamatthīti pajānāti . evampissa esā
ānanda yathābhuccā avipallatthā parisuddhā suññatāvakkanti bhavati.
   [339] Puna caparaṃ ānanda bhikkhu amanasikaritvā viññāṇañcāyatanasaññaṃ
amanasikaritvā    ākiñcaññāyatanasaññaṃ   nevasaññānāsaññāyatanasaññaṃ
paṭicca  manasikaroti  ekattaṃ  .  tassa nevasaññānāsaññāyatanasaññāya
cittaṃ  pakkhandati  pasīdati santiṭṭhati adhimuccati . so evaṃ pajānāti
ye  assu  darathā  viññāṇañcāyatanasaññaṃ paṭicca tedha na santi ye
assu  darathā  ākiñcaññāyatanasaññaṃ  paṭicca  tedha  na  santi atthi
cevāyaṃ   darathamattā  yadidaṃ  nevasaññānāsaññāyatanasaññaṃ  paṭicca
ekattanti  .  so  suññamidaṃ  saññāgataṃ  viññāṇañcāyatanasaññāyāti
pajānāti  suññamidaṃ  saññāgataṃ  ākiñcaññāyatanasaññāyāti pajānāti .
Atthi  cevidaṃ  asuññataṃ  yadidaṃ  nevasaññānāsaññāyatanasaññaṃ  paṭicca
Ekattanti  .  iti  yaṃ  hi  kho tattha na hoti tena taṃ suññaṃ
samanupassati  yaṃ  pana  tattha  avasiṭṭhaṃ  hoti  taṃ  santaṃ  idamatthīti
pajānāti  .  evampissa  esā  ānanda  yathābhuccā avipallatthā
parisuddhā suññatāvakkanti bhavati.
   [340] Puna caparaṃ ānanda bhikkhu amanasikaritvā ākiñcaññāyatana-
saññaṃ   amanasikaritvā   nevasaññānāsaññāyatanasaññaṃ   animittaṃ
cetosamādhiṃ  paṭicca  manasikaroti  ekattaṃ  .  tassa  animitte
cetosamādhimhi  cittaṃ  pakkhandati  pasīdati  santiṭṭhati  adhimuccati .
So  evaṃ  pajānāti  ye assu darathā ākiñcaññāyatanasaññaṃ paṭicca
tedha  na  santi  ye  assu  darathā  nevasaññānāsaññāyatanasaññaṃ
paṭicca tedha na santi atthi cevāyaṃ darathamattā yadidaṃ imameva kāyaṃ
paṭicca  saḷāyatanikaṃ  jīvitapaccayāti  .  so  suññamidaṃ  saññāgataṃ
ākiñcaññāyatanasaññāyāti    pajānāti    suññamidaṃ   saññāgataṃ
nevasaññānāsaññāyatanasaññāyāti   pajānāti   .  atthi  cevidaṃ
asuññataṃ  yadidaṃ  imameva  kāyaṃ  paṭicca saḷāyatanikaṃ jīvitapaccayāti .
Iti yaṃ hi kho tattha na hoti tena taṃ suññaṃ samanupassati yaṃ pana tattha
avasiṭṭhaṃ  hoti  taṃ  santaṃ idamatthīti pajānāti . evampissa esā
ānanda yathābhuccā avipallatthā parisuddhā suññatāvakkanti bhavati.
   [341] Puna caparaṃ ānanda bhikkhu amanasikaritvā ākiñcaññāyatana-
saññaṃ   amanasikaritvā   nevasaññānāsaññāyatanasaññaṃ   animittaṃ
Cetosamādhiṃ  paṭicca  manasikaroti  ekattaṃ  .  tassa  animitte
cetosamādhimhi  cittaṃ  pakkhandati  pasīdati  santiṭṭhati  adhimuccati .
So  evaṃ  pajānāti ayaṃ hi kho animitto cetosamādhi abhisaṅkhato
abhisañcetayito  .  yaṃ  kho  pana  kiñci  abhisaṅkhataṃ  abhisañcetayitaṃ
tadaniccaṃ  nirodhadhammanti  pajānāti  .  tassa  evaṃ  jānato evaṃ
passato  kāmāsavāpi  cittaṃ  vimuccati  bhavāsavāpi  cittaṃ  vimuccati
avijjāsavāpi  cittaṃ  vimuccati  vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti
khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
pajānāti  .  so  evaṃ  pajānāti  ye  assu darathā kāmāsavaṃ
paṭicca  tedha  na santi ye assu darathā bhavāsavaṃ paṭicca tedha na
santi  ye  assu  darathā  avijjāsavaṃ paṭicca tedha na santi atthi
cevāyaṃ  darathamattā  yadidaṃ  imameva  kāyaṃ  paṭicca  saḷāyatanikaṃ
jīvitapaccayāti  .  so  suññamidaṃ  saññāgataṃ kāmāsavenāti pajānāti
suññamidaṃ  saññāgataṃ  bhavāsavenāti  pajānāti  suññamidaṃ  saññāgataṃ
avijjāsavenāti  pajānāti  .  atthi cevidaṃ asuññataṃ yadidaṃ imameva
kāyaṃ  paṭicca saḷāyatanikaṃ jīvitapaccayāti . iti yaṃ hi kho tattha na
hoti  tena  taṃ  suññaṃ samanupassati yaṃ pana tattha avasiṭṭhaṃ hoti taṃ
santaṃ  idamatthīti  pajānāti . evampissa esā ānanda yathābhuccā
avipallatthā parisuddhā paramānuttarā suññatāvakkanti bhavati.
   [342]  Yepi 1- hi keci ānanda atītamaddhānaṃ samaṇā vā
@Footnote: 1 Yu. sabbattha ye. pisaddo natthi.
Brāhmaṇā  vā  parisuddhaṃ  paramānuttaraṃ  suññataṃ  upasampajja  vihariṃsu
sabbe  te  imaṃyeva  parisuddhaṃ  paramānuttaraṃ  suññataṃ  upasampajja
vihariṃsu  .  yepi  hi  keci  ānanda  anāgatamaddhānaṃ samaṇā vā
brāhmaṇā   vā   parisuddhaṃ  paramānuttaraṃ  suññataṃ  upasampajja
viharissanti  sabbe  te  imaṃyeva  parisuddhaṃ  paramānuttaraṃ  suññataṃ
upasampajja  viharissanti  .  yepi hi keci ānanda etarahi samaṇā
vā  brāhmaṇā  vā  parisuddhaṃ  paramānuttaraṃ  suññataṃ  upasampajja
viharanti  sabbe  te  imaṃyeva  parisuddhaṃ  paramānuttaraṃ  suññataṃ
upasampajja  viharanti  .  tasmātiha  ānanda  parisuddhaṃ  paramānuttaraṃ
suññataṃ  upasampajja  viharissāmāti  1-  evañhi  vo  ānanda
sikkhitabbanti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  ānando  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
         Cūḷasuññatasuttaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.
            -------
@Footnote: 1 Yu. viharissāmīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 226-233. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=4513              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=4513              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=333&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=21              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=333              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=2744              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=2744              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่