ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

           Mahāsuññatasuttaṃ
   [343]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā sakkesu viharati
kapilavatthusmiṃ  nigrodhārāme  .  atha  kho  bhagavā  pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā  pattacīvaramādāya  kapilavatthuṃ  piṇḍāya  pāvisi  .
Kapilavatthusmiṃ  piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto yena
kāḷakhemakassa  sakkassa  vihāro  tenupasaṅkami divāvihārāya . tena
kho  pana  samayena  kāḷakhemakassa  sakkassa  vihāre  sambahulāni
senāsanāni  paññattāni honti . addasā kho bhagavā kāḷakhemakassa
sakkassa  vihāre  sambahulāni  senāsanāni  paññattāni  . disvāna
bhagavato  etadahosi  sambahulāni  kho kāḷakhemakassa sakkassa vihāre
senāsanāni paññattāni sambahulā nu kho idha bhikkhū viharantīti.
   [344] Tena kho pana samayena āyasmā ānando sambahulehi
bhikkhūhi  saddhiṃ  ghaṭāyasakkassa  vihāre cīvarakammaṃ karoti . atha kho
bhagavā  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito  yena  ghaṭāyasakkassa
vihāro  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi .
Nisajja  kho  bhagavā  āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi sambahulāni kho
ānanda  kāḷakhemakassa  sakkassa  vihāre  senāsanāni  paññattāni
sambahulā  [1]-  ettha  bhikkhū  viharantīti  .  sambahulāni bhante
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare nu khoti atthi.
Kāḷakhemakassa  sakkassa  vihāre  senāsanāni  paññattāni  sambahulā
bhikkhū ettha viharanti cīvarakālasamayo no bhante vattatīti.
   [345] Na kho ānanda bhikkhu sobhati saṅgaṇikārāmo saṅgaṇikarato
saṅgaṇikārāmataṃ   anuyutto   gaṇārāmo   gaṇarato  gaṇasammudito
so  vatānanda  bhikkhu  saṅgaṇikārāmo  saṅgaṇikarato  saṅgaṇikārāmataṃ
anuyutto  gaṇārāmo  gaṇarato  gaṇasammudito  yantaṃ  nekkhammasukhaṃ
pavivekasukhaṃ upasamasukhaṃ sambodhisukhaṃ 1- tassa sukhassa nikāmalābhī bhavissati
akicchalābhī  akasiralābhīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati . yo ca kho so
ānanda  bhikkhu  eko  gaṇasmā  vūpakaṭṭho viharati tassetaṃ bhikkhuno
pāṭikaṅkhaṃ  yantaṃ  nekkhammasukhaṃ  pavivekasukhaṃ  upasamasukhaṃ  sambodhisukhaṃ
tassa   sukhassa  nikāmalābhī  bhavissati  akicchalābhī  akasiralābhīti
ṭhānametaṃ vijjati.
   {345.1}  So  vatānanda  bhikkhu  saṅgaṇikārāmo saṅgaṇikarato
saṅgaṇikārāmataṃ   anuyutto   gaṇārāmo   gaṇarato  gaṇasammudito
sāmāyikaṃ  vā  kantaṃ  cetovimuttiṃ  upasampajja viharissati asāmāyikaṃ
vā akuppanti netaṃ ṭhānaṃ vijjati . yo ca kho so ānanda bhikkhu
eko  gaṇasmā  vūpakaṭṭho  viharati  tassetaṃ  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ
sāmāyikaṃ  vā  kantaṃ  cetovimuttiṃ  upasampajja viharissati asāmāyikaṃ
vā akuppanti ṭhānametaṃ vijjati . nāhaṃ ānanda ekaṃ rūpaṃpi samanupassāmi
yattha  rattassa  yathābhirattassa  rūpassa  vipariṇāmaññathābhāvā  na
uppajjeyyuṃ sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā.
@Footnote: 1 Po. Yu. saṃbodhasukhaṃ.
   [346]  Ayaṃ  kho  panānanda  vihāro  tattha  tathāgatena
abhisambuddho  yadidaṃ  sabbanimittānaṃ  amanasikārā  ajjhattaṃ  suññataṃ
upasampajja  viharati  . tattha ce ānanda tathāgataṃ iminā vihārena
viharantaṃ  bhagavantaṃ  upasaṅkamitāro  bhikkhū  bhikkhuniyo  upāsakā
upāsikāyo rājāno rājamahāmattā titthiyā titthiyasāvakā tatrānanda
tathāgato  vivekaninneva  cittena  vivekapoṇena  vivekapabbhārena
vūpakaṭṭhena  nekkhammābhiratena  byantībhūtena  sabbaso  āsavaṭṭhāniyehi
dhammehi  aññadatthuṃ  uyyojanikapaṭisaṃyuttaṃyeva 1- kathaṃ kattā hoti .
Tasmātihānanda   bhikkhu   cepi  ākaṅkheyya  ajjhattaṃ  suññataṃ
upasampajja  vihareyyanti  tenānanda  bhikkhunā  ajjhattameva  cittaṃ
saṇṭhapetabbaṃ sannisādetabbaṃ ekodikātabbaṃ samādahātabbaṃ.
   [347]  Kathañcānanda  bhikkhu  ajjhattameva  cittaṃ  saṇṭhapeti
sannisādeti  ekodikaroti  samādahati  .  idhānanda bhikkhu vivicceva
kāmehi  vivicca  akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ
paṭhamaṃ  jhānaṃ ... dutiyaṃ jhānaṃ ... tatiyaṃ jhānaṃ ... catutthaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  .  evaṃ kho ānanda bhikkhu ajjhattameva cittaṃ
saṇṭhapeti  sannisādeti  ekodikaroti  samādahati  .  so  ajjhattaṃ
suññataṃ  manasikaroti  .  tassa  ajjhattaṃ  suññataṃ  manasikaroto
ajjhattaṃ  suññatāya  cittaṃ  na  pakkhandati  na  pasīdati na santiṭṭhati
nādhimuccati  2-  .  evaṃ santametaṃ ānanda bhikkhu evaṃ pajānāti
@Footnote: 1 Yu. uyyojiyapaṭisaṃyuttaṃyeva . 2 Ma. Yu. na vimuccati.
Ajjhattaṃ  suññataṃ  kho  me  manasikaroto  ajjhattaṃ  suññatāya
cittaṃ  na  pakkhandati  na  pasīdati  na  santiṭṭhati  nādhimuccatīti .
Itiha  tattha sampajāno hoti . so bahiddhā suññataṃ manasikaroti .
So  ajjhattabahiddhā  suññataṃ  manasikaroti  .  so  āneñjaṃ
manasikaroti  .  tassa  āneñjaṃ  manasikaroto āneñjāya cittaṃ na
pakkhandati  na  pasīdati  na  santiṭṭhati nādhimuccati . evaṃ santametaṃ
ānanda  bhikkhu  evaṃ  pajānāti  āneñjaṃ kho [1]- manasikaroto
āneñjāya  cittaṃ  na  pakkhandati  na  pasīdati  na  santiṭṭhati
nādhimuccatīti. Itiha tattha sampajāno hoti.
   {347.1}  Tenānanda bhikkhunā tasmiṃyeva purimasmiṃ samādhinimitte
ajjhattameva  cittaṃ  saṇṭhapetabbaṃ  sannisādetabbaṃ  ekodikātabbaṃ
samādahātabbaṃ  .  so ajjhattaṃ suññataṃ manasikaroti . tassa ajjhattaṃ
suññataṃ  manasikaroto  ajjhattaṃ  suññatāya  cittaṃ  pakkhandati  pasīdati
santiṭṭhati  vimuccati . evaṃ santametaṃ ānanda bhikkhu evaṃ pajānāti
ajjhattaṃ  suññataṃ  kho  me  manasikaroto  ajjhattaṃ  suññatāya cittaṃ
pakkhandati pasīdati santiṭṭhati vimuccatīti . itiha tattha sampajāno hoti.
So  bahiddhā  suññataṃ  manasikaroti  .  so  ajjhattabahiddhā suññataṃ
manasikaroti . so āneñjaṃ manasikaroti . tassa āneñjaṃ manasikaroto
āneñjāya  2-  cittaṃ  pakkhandati  pasīdati  santiṭṭhati  vimuccati .
Evaṃ  santametaṃ  ānanda  bhikkhu  evaṃ  pajānāti  āneñjaṃ  kho
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare meti atthi.
@2 Yu. ānañjeti dissati. ito paraṃ īdisameva.
Me  manasikaroto  āneñjāya  cittaṃ  pakkhandati  pasīdati  santiṭṭhati
vimuccatīti. Itiha tattha sampajāno hoti.
   [348]  Tassa ce ānanda bhikkhuno iminā vihārena viharato
caṅkamāya  cittaṃ  namati  .  so  caṅkamati  evaṃ  maṃ  caṅkamantaṃ
nābhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssavissantīti .
Itiha  tattha  sampajāno  hoti  .  tassa  ce  ānanda bhikkhuno
iminā  vihārena viharato ṭhānāya cittaṃ namati . so tiṭṭhati evaṃ
maṃ ṭhitaṃ nābhijjhādomanassā pāpakā akusalā dhammā anvāssavissantīti.
Itiha tattha sampajāno hoti.
   {348.1} Tassa ce ānanda bhikkhuno iminā vihārena viharato
nisajjāya cittaṃ namati . so nisīdati evaṃ maṃ nisinnaṃ nābhijjhādomanassā
pāpakā akusalā dhammā anvāssavissantīti. Itiha tattha sampajāno hoti.
   {348.2} Tassa ce ānanda bhikkhuno iminā vihārena viharato
sayanāya cittaṃ namati . so sayati evaṃ maṃ sayantaṃ nābhijjhādomanassā
pāpakā  akusalā dhammā anvāssavissantīti . itiha tattha sampajāno
hoti  .  tassa  ce  ānanda  bhikkhuno iminā vihārena viharato
bhāsāya  cittaṃ  namati . so yāyaṃ kathā hīnā gammā pothujjanikā
anariyā  anatthasañhitā  na  nibbidāya na virāgāya na nirodhāya na
upasamāya  na  abhiññāya  na  sambodhāya  na  nibbānāya  saṃvattati
seyyathīdaṃ  rājakathā  corakathā  mahāmattakathā  senākathā  bhayakathā
Yuddhakathā  annakathā  pānakathā  vatthakathā  sayanakathā  mālākathā
gandhakathā ñātikathā yānakathā gāmakathā nigamakathā nagarakathā janapadakathā
itthīkathā sūrakathā visikhākathā kumbhaṭṭhānakathā pubbapetakathā nānattakathā
lokakkhāyikā samuddakkhāyikā itibhavābhavakathā iti vā evarūpaṃ 1- kathaṃ
na  kathessāmīti  .  itiha tattha sampajāno hoti . yā ca ayaṃ
ānanda  kathā  abhisallekhikā  cetovicāraṇasappāyā  ekantanibbidāya
virāgāya  nirodhāya  upasamāya  abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya
saṃvattati   seyyathīdaṃ   appicchakathā   santuṭṭhikathā   pavivekakathā
asaṃsaggakathā   viriyārambhakathā   sīlakathā  samādhikathā  paññākathā
vimuttikathā  vimuttiñāṇadassanakathā  iti  evarūpaṃ  kathaṃ kathessāmīti .
Itiha tattha sampajāno hoti.
   {348.3} Tassa ce ānanda bhikkhuno iminā vihārena viharato
vitakkāya cittaṃ namati . so yeme vitakkā hīnā gammā pothujjanikā
anariyā  anatthasañhitā  na  nibbidāya na virāgāya na nirodhāya na
upasamāya  na  abhiññāya  na  sambodhāya  na  nibbānāya saṃvattanti
seyyathīdaṃ  kāmavitakko  byāpādavitakko  vihiṃsāvitakko iti evarūpe
vitakke na vitakkessāmīti. Itiha tattha sampajāno hoti. Ye ca kho [2]-
ānanda vitakkā ariyā niyyānikā niyyanti takkarassa sammā dukkhakkhayāya
seyyathīdaṃ  nekkhammavitakko  abyāpādavitakko  avihiṃsāvitakko . iti
evarūpe vitakke vitakkessāmīti. Itiha tattha sampajāno hoti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. iti evarūpiṃ . 2 Ma. Yu. etthantare imeti dissati.
   [349] Pañca kho ime ānanda kāmaguṇā katame pañca cakkhuviññeyyā
rūpā  iṭṭhā  kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajanīyā
sotaviññeyyā saddā ... ghānaviññeyyā gandhā ... Jivhāviññeyyā
rasā ... kāyaviññeyyā phoṭṭhabbā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā
kāmūpasañhitā  rajanīyā  ime  kho  ānanda  pañca  kāmaguṇā .
Yattha  bhikkhunā  abhikkhaṇaṃ  sakaṃ  cittaṃ  paccavekkhitabbaṃ atthi nu kho
me  imesu  pañcasu  kāmaguṇesu  aññatarasmiṃ  vā  aññatarasmiṃ vā
āyatane  uppajjati  cetaso  samudācāroti . sace ānanda bhikkhu
paccavekkhamāno  evaṃ  pajānāti  atthi  kho  me  imesu pañcasu
kāmaguṇesu  aññatarasmiṃ  vā  aññatarasmiṃ  vā  āyatane  uppajjati
cetaso  samudācāroti  .  evaṃ  santametaṃ  ānanda  bhikkhu evaṃ
pajānāti  yo  kho  imesu pañcasu kāmaguṇesu chandarāgo so me
appahīnoti  [1]-  sace  panānanda  bhikkhu  paccavekkhamāno  evaṃ
pajānāti  natthi  kho me imesu pañcasu kāmaguṇesu aññatarasmiṃ vā
aññatarasmiṃ  vā  āyatane uppajjati cetaso samudācāroti . evaṃ
santametaṃ  ānanda  bhikkhu  evaṃ  pajānāti yo kho imesu pañcasu
kāmaguṇesu  chandarāgo  so  me  pahīnoti  .  itiha  tattha
sampajāno hoti.
   [350]  Pañca  kho  ime ānanda upādānakkhandhā . yattha
bhikkhunā  udayabbayānupassinā  vihātabbaṃ  iti  rūpaṃ  iti  rūpassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare itiha tattha sampajāno hotīti dissanti.
Samudayo iti rūpassa atthaṅgamo iti vedanā ... iti saññā ...
Iti  saṅkhārā  ...  iti  viññāṇaṃ  iti viññāṇassa samudayo iti
viññāṇassa  atthaṅgamoti  .  tassa  imesu pañcasu upādānakkhandhesu
udayabbayānupassino  viharato  yo pañcasu upādānakkhandhesu asmimāno
so  pahīyati  . evaṃ santametaṃ ānanda bhikkhu evaṃ pajānāti yo
kho  me  pañcasu upādānakkhandhesu asmimāno so me pahīnoti .
Itiha  tattha  sampajāno  hoti  . ime kho te ānanda dhammā
ekantakusalāyatikā  ariyā  lokuttarā  anavakkantā pāpimatā . taṃ
kiṃ  maññasi  ānanda  kaṃ  atthavasaṃ  sampassamāno  arahati  sāvako
satthāraṃ  anubandhituṃ  apipayujjamānoti  .  bhagavaṃmūlakā  no  bhante
dhammā  bhagavaṃnettikā  bhagavaṃpaṭisaraṇā  sādhu  vata bhante bhagavantaṃyeva
paṭibhātu  etassa  bhāsitassa  attho  bhagavato  sutvā  bhikkhū
dhāressantīti.
   [351] Na kho ānanda arahati sāvako satthāraṃ anubandhituṃ yadidaṃ
suttageyyaveyyākaraṇassa  sotuṃ  1-  taṃ  kissa hetu dīgharattassa hi
vo  ānanda  dhammā  sutā  dhatā vacasā paricitā manasānupekkhitā
diṭṭhiyā supaṭividdhā . yā ca kho ayaṃ ānanda kathā abhisallekhikā
cetovicāraṇasappāyā  ekantanibbidāya  virāgāya  nirodhāya upasamāya
abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya  saṃvattati  seyyathīdaṃ  appicchakathā
santuṭṭhikathā  pavivekakathā  asaṃsaggakathā  viriyārambhakathā  sīlakathā
@Footnote: 1 Ma. suttaṃ geyyaṃ veyyākaraṇaṃ tassa hetu. Yu. suttaṃ geyyaṃ veyyākaraṇassa
@hetu.
Samādhikathā  paññākathā  vimuttikathā  vimuttiñāṇadassanakathā  evarūpiyā
kho  ānanda  kathāya  sotuṃ 1- arahati sāvako satthāraṃ anubandhituṃ
apipayujjamānoti  .  evaṃ  sante  ānanda  ācariyūpaddavo  hoti
evaṃ sante antevāsūpaddavo hoti evaṃ sante brahmacārūpaddavo 2-
hoti.
   [352] Kathañcānanda ācariyūpaddavo hoti . idhānanda ekacco
satthā  vivittaṃ senāsanaṃ bhajati araññaṃ rukkhamūlaṃ pabbataṃ kandaraṃ giriguhaṃ
susānaṃ  vanapatthaṃ  abbhokāsaṃ  palālapuñjaṃ  .  tassa  tathāvūpakaṭṭhassa
viharato anvāvaṭṭanti brāhmaṇagahapatikā negamā ceva jānapadā ca.
So  anvāvaṭṭesu 3- brāhmaṇagahapatikesu negamesu ceva jānapadesu
ca  mucchaṃ  4-  nikāmayati  gedhaṃ āpajjati āvaṭṭati bāhullāya .
Ayaṃ vuccatānanda upaddavo 5- ācariyo ācariyūpaddavena . Avadhiṃsu naṃ
pāpakā  akusalā  dhammā  saṅkilesikā  ponobbhavikā  sadarā
dukkhavipākā  āyatiṃ  jātijarāmaraṇīyā  .  evaṃ  kho  ānanda
ācariyūpaddavo hoti.
   [353]  Kathañcānanda  antevāsūpaddavo hoti . tasseva kho
panānanda  satthu  sāvako  tassa  satthu  vivekamanubrūhayamāno vivittaṃ
senāsanaṃ  bhajati  araññaṃ  rukkhamūlaṃ  pabbataṃ  kandaraṃ  giriguhaṃ  susānaṃ
vanapatthaṃ  abbhokāsaṃ  palālapuñjaṃ  .  tassa  tathāvūpakaṭṭhassa viharato
anvāvaṭṭanti  brāhmaṇagahapatikā  negamā ceva jānapadā ca . so
@Footnote: 1 Ma. Yu. hetu . 2 brahmacariyūpaddavo . 3 Ma. anvāvaṭṭantesu.
@4 Yu. mucchati . 5 Yu. upadduto.
Anvāvaṭṭesu  brāhmaṇagahapatikesu  negamesu  ceva  jānapadesu  ca
mucchaṃ  nikāmayati  gedhaṃ  āpajjati  āvaṭṭati  bāhullāya  .  ayaṃ
vuccatānanda  upaddavo  antevāsī  antevāsūpaddavena . avadhiṃsu naṃ
pāpakā  akusalā  dhammā  saṅkilesikā  ponobbhavikā  sadarā
dukkhavipākā  āyatiṃ  jātijarāmaraṇīyā  .  evaṃ  kho  ānanda
antevāsūpaddavo hoti.
   [354]  Kathañcānanda  brahmacārūpaddavo  hoti  .  idhānanda
tathāgato  loke  uppajjati  arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno
sugato    lokavidū    anuttaro   purisadammasārathi   satthā
devamanussānaṃ  buddho  bhagavā . so vivittaṃ senāsanaṃ bhajati araññaṃ
rukkhamūlaṃ  pabbataṃ  kandaraṃ  giriguhaṃ  susānaṃ  vanapatthaṃ  abbhokāsaṃ
palālapuñjaṃ  .  tassa  tathāvūpakaṭṭhassa  viharato  anvāvaṭṭanti
brāhmaṇagahapatikā  negamā  ceva jānapadā ca . so anvāvaṭṭesu
brāhmaṇagahapatikesu negamesu ceva jānapadesu ca na mucchaṃ nikāmayati na
gedhaṃ āpajjati na āvaṭṭati bāhullāya . tasseva kho panānanda satthu
sāvako  tassa satthu vivekamanubrūhayamāno 1- vivittaṃ senāsanaṃ bhajati
araññaṃ  rukkhamūlaṃ  pabbataṃ  kandaraṃ  giriguhaṃ susānaṃ vanapatthaṃ abbhokāsaṃ
palālapuñjaṃ  .  tassa  tathāvūpakaṭṭhassa  viharato  anvāvaṭṭanti
brāhmaṇagahapatikā  negamā  ceva jānapadā ca . so anvāvaṭṭesu
brāhmaṇagahapatikesu  negamesu  ceva  jānapadesu  ca mucchaṃ nikāmayati
@Footnote: 1 Yu. vivekamanuyutto brūhayamāno.
Gedhaṃ āpajjati āvaṭṭati bāhullāya . ayaṃ vuccati ānanda upaddavo
brahmacārī  brahmacārūpaddavena . avadhiṃsu naṃ pāpakā akusalā dhammā
saṅkilesikā ponobbhavikā sadarā dukkhavipākā āyatiṃ jātijarāmaraṇīyā.
Evaṃ kho ānanda brahmacārūpaddavo hoti.
   {354.1} Tatrānanda yo ceva ācariyūpaddavo yo ca antevāsūpaddavo
ayaṃ  tehi  brahmacārūpaddavo  dukkhavipākataro  ceva  kaṭukavipākataro
ca  apica  vinipātāya  saṃvattati . tasmātiha maṃ ānanda mittavatāya
samudācaratha mā sapattavatāya taṃ vo bhavissati dīgharattaṃ hitāya sukhāya.
   [355]  Kathañcānanda satthāraṃ sāvakā sapattavatāya samudācaranti
no  mittavatāya  .  idhānanda  satthā  sāvakānaṃ  dhammaṃ  deseti
anukampako  hitesī  anukampaṃ  upādāya  idaṃ  vo  hitāya  idaṃ
vo sukhāyāti . tassa sāvakā na sussusanti 1- na sotaṃ odahanti
na  aññā  cittaṃ  2- upaṭṭhapenti vokkamma ca satthu sāsanaṃ 3-
vattanti  .  evaṃ  kho  ānanda  satthāraṃ  sāvakā  sapattavatāya
samudācaranti no mittavatāya.
   [356]  Kathañcānanda  satthāraṃ sāvakā mittavatāya samudācaranti
no  sapattavatāya  .  idhānanda  satthā  sāvakānaṃ  dhammaṃ deseti
anukampako  hitesī  anukampaṃ  upādāya  idaṃ  vo hitāya idaṃ vo
sukhāyāti  .  tassa  sāvakā  sussusanti  sotaṃ  odahanti  aññā
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. sussūsanti . 2 Yu. aññaṃ cittanti dissati. na iti na dissati.
@3 Ma. Yu. sāsanāti dissati.
Cittaṃ  1-  upaṭṭhapenti  na ca vokkamma satthu sāsanaṃ vattanti .
Evaṃ  kho  ānanda  satthāraṃ  sāvakā mittavatāya samudācaranti no
sapattavatāya  .  tasmātiha  maṃ  ānanda mittavatāya samudācaratha mā
sapattavatāya  taṃ  vo  bhavissati  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāyāti . na
te  2- ahaṃ ānanda tathā parakkamissāmi yathā kumbhakāro āmake
āmakamatte  .  niggayhaniggayhāhaṃ  ānanda  vakkhāmi pavayhapavayhāhaṃ
ānanda vakkhāmi yo sāro so ṭhassatīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  ānando  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
         Mahāsuññatasuttaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.
            ---------
@Footnote: 1 Yu. na aññaṃ cittanti dissati . 2 Ma. Yu. vo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 234-245. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=4670              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=4670              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=343&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=22              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=343              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=2841              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=2841              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่