ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

            Pañcattayasuttaṃ
   [28]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [29]  Bhagavā etadavoca santi bhikkhave eke samaṇabrāhmaṇā
aparantakappikā  aparantānudiṭṭhino  aparantaṃ  ārabbha  anekavihitāni
adhimuttipadāni  abhivadanti  . saññī attā hoti arogo parammaraṇāti
ittheke  abhivadanti  .  asaññī  attā hoti arogo parammaraṇāti
ittheke  abhivadanti  .  nevasaññī  nāsaññī  attā hoti arogo
parammaraṇāti  ittheke  abhivadanti  .  sato  vā  pana  sattassa
ucchedaṃ  vināsaṃ  vibhavaṃ  paññāpenti  .  diṭṭhadhammanibbānaṃ  vā
paneke  abhivadanti  .  iti santaṃ vā attānaṃ paññāpenti arogaṃ
parammaraṇā  .  sato  vā  pana  sattassa  ucchedaṃ  vināsaṃ vibhavaṃ
paññāpenti  .  diṭṭhadhammanibbānaṃ  vā  paneke  abhivadanti . iti
imāni  pañca  hutvā  tīṇi  honti  tīṇi  hutvā pañca honti .
Ayamuddeso pañcattayassa.
   [30]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā saññiṃ attānaṃ
paññāpenti   arogaṃ  parammaraṇā  rūpiṃ  vā  te  bhonto
samaṇabrāhmaṇā  saññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā
Arūpiṃ   vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  saññiṃ  attānaṃ
paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  rūpiñca  arūpiñca vā te bhonto
samaṇabrāhmaṇā  saññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā
nevarūpiṃ  nārūpiṃ  vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā saññiṃ attānaṃ
paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  ekattasaññiṃ  vā  te  bhonto
samaṇabrāhmaṇā  saññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā
nānattasaññiṃ  vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  saññiṃ  attānaṃ
paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  parittasaññiṃ  vā  te  bhonto
samaṇabrāhmaṇā  saññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā
appamāṇasaññiṃ  vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  saññiṃ  attānaṃ
paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  etaṃ  vā  panetesaṃ upātivattataṃ
viññāṇakasiṇameke abhivadanti appamāṇaṃ aneñjaṃ 1-.
   {30.1} Tayidaṃ bhikkhave tathāgato pajānāti ye kho te bhonto
samaṇabrāhmaṇā  saññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā
rūpiṃ  vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā saññiṃ attānaṃ paññāpenti
arogaṃ parammaraṇā arūpiṃ vā te bhonto samaṇabrāhmaṇā saññiṃ attānaṃ
paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  rūpiñca  arūpiñca vā te bhonto
samaṇabrāhmaṇā  saññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā
nevarūpiṃ  nārūpiṃ  vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā saññiṃ attānaṃ
paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  ekattasaññiṃ  vā  te  bhonto
@Footnote: 1 Ma. Yu. āneñjaṃ. aññattha īdisameva.
Samaṇabrāhmaṇā  saññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā
nānattasaññiṃ  vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  saññiṃ  attānaṃ
paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  parittasaññiṃ  vā  te  bhonto
samaṇabrāhmaṇā  saññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā
appamāṇasaññiṃ  vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  saññiṃ  attānaṃ
paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  yā  vā  panetāsaṃ  saññānaṃ
parisuddhā  paramā  aggā  anuttariyā akkhāyati yadi rūpasaññānaṃ yadi
arūpasaññānaṃ  yadi  ekattasaññānaṃ  yadi  nānattasaññānaṃ  natthi
kiñcīti  ākiñcaññāyatanameke  abhivadanti  appamāṇaṃ  aneñjaṃ  tayidaṃ
saṅkhataṃ  oḷārikaṃ  atthi  kho  pana  saṅkhārānaṃ nirodho atthetanti
iti viditvā tassa nissaraṇadassāvī tathāgato tadupātivatto.
   [31]  Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā asaññiṃ attānaṃ
paññāpenti  arogaṃ parammaraṇā rūpiṃ vā te bhonto samaṇabrāhmaṇā
asaññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  arūpiṃ  vā te
bhonto  samaṇabrāhmaṇā  asaññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ
parammaraṇā  rūpiñca  arūpiñca  vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā
asaññiṃ   attānaṃ   paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  nevarūpiṃ
nārūpiṃ  vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  asaññiṃ  attānaṃ
paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  .  tatra  bhikkhave  ye  te
samaṇabrāhmaṇā  saññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā
Tesamete  paṭikkosanti  taṃ  kissa  hetu  saññā  rogo  saññā
gaṇḍo saññā sallaṃ etaṃ santaṃ etaṃ paṇītaṃ yadidaṃ asaññanti.
   {31.1} Tayidaṃ bhikkhave tathāgato pajānāti ye kho te bhonto
samaṇabrāhmaṇā  asaññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā
rūpiṃ  vā  te  bhonto samaṇabrāhmaṇā asaññiṃ attānaṃ paññāpenti
arogaṃ  parammaraṇā  arūpiṃ  vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā
asaññiṃ   attānaṃ   paññāpenti   arogaṃ  parammaraṇā  rūpiñca
arūpiñca  vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  asaññiṃ  attānaṃ
paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  nevarūpiṃ  nārūpiṃ vā te bhonto
samaṇabrāhmaṇā  asaññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā
yo  hi  koci  bhikkhave samaṇo vā brāhmaṇo vā evaṃ vadeyya
ahamaññatra  rūpā  aññatra  vedanāya  aññatra  saññāya  aññatra
saṅkhārehi  aññatra  viññāṇā  1- āgatiṃ vā gatiṃ vā cutiṃ vā
upapattiṃ  vā  vuddhiṃ  vā virūḷhiṃ vā vepullaṃ vā paññāpessāmīti
netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  tayidaṃ  saṅkhataṃ  oḷārikaṃ  atthi  kho  pana
saṅkhārānaṃ  nirodho  atthetanti  iti  viditvā tassa nissaraṇadassāvī
tathāgato tadupātivatto.
   [32]  Tatra  bhikkhave  ye  te  samaṇabrāhmaṇā  nevasaññiṃ
nāsaññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  rūpiṃ  vā te
bhonto  samaṇabrāhmaṇā  nevasaññiṃ  nāsaññiṃ  attānaṃ  paññāpenti
@Footnote: 1 Ma. Yu. viññāṇassa. Po. viññāṇena.
Arogaṃ  parammaraṇā  arūpiṃ  vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā
nevasaññiṃ  nāsaññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā
rūpiñca  arūpiñca  vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  nevasaññiṃ
nāsaññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  1-  arogaṃ  parammaraṇā  nevarūpiṃ
nārūpiṃ  vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  nevasaññiṃ  nāsaññiṃ
attānaṃ paññāpenti arogaṃ parammaraṇā.
   {32.1} Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā saññiṃ attānaṃ
paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  tesamete  paṭikkosanti yepi te
bhonto  samaṇabrāhmaṇā  asaññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ
parammaraṇā  tesamete  paṭikkosanti  taṃ  kissa hetu saññā rogo
saññā  gaṇḍo  saññā  sallaṃ  asaññā  sammoho  etaṃ  santaṃ
etaṃ paṇītaṃ yadidaṃ nevasaññānāsaññāti.
   {32.2} Tayidaṃ bhikkhave tathāgato abhijānāti 2- ye kho te
bhonto   samaṇabrāhmaṇā   nevasaññiṃ   nāsaññiṃ   attānaṃ
paññāpenti   arogaṃ  parammaraṇā  rūpiṃ  vā  te  bhonto
samaṇabrāhmaṇā  nevasaññiṃ  nāsaññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ
parammaraṇā  arūpiṃ  vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  nevasaññiṃ
nāsaññiṃ   attānaṃ   paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  rūpiñca
arūpiñca  vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  nevasaññiṃ  nāsaññiṃ
attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  nevarūpiṃ nārūpiṃ vā te
bhonto  samaṇabrāhmaṇā  nevasaññiṃ  nāsaññiṃ  attānaṃ  paññāpenti
@Footnote: 1 Po. Ma. paññapenti. sabbattha īdisameva . 2 katthaci pajānātīti dissati.
Arogaṃ parammaraṇā ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā
diṭṭhasutamutaviññātabbasaṅkhāramattena   etassa  āyatanassa  upasampadaṃ
paññāpenti  byasanaṃ  hetaṃ  bhikkhave  akkhāyati  etassa āyatanassa
upasampadāya   na   hetaṃ  bhikkhave  āyatanaṃ  saṅkhārasamāpatti
pattabbamakkhāyati    saṅkhārāvasesasamāpattipattabbametaṃ    bhikkhave
āyatanamakkhāyati  .  tayidaṃ  saṅkhataṃ  oḷārikaṃ  atthi  kho  pana
saṅkhārānaṃ  nirodho  atthetanti  iti  viditvā tassa nissaraṇadassāvī
tathāgato tadupātivatto.
   [33]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā sato sattassa
ucchedaṃ  vināsaṃ  vibhavaṃ  paññāpenti  tatra  bhikkhave  ye  te
samaṇabrāhmaṇā  saññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā
tesamete  paṭikkosanti  yepi  te  bhonto samaṇabrāhmaṇā asaññiṃ
attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  tesamete  paṭikkosanti
yepi  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  nevasaññiṃ  nāsaññiṃ  attānaṃ
paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  tesamete  paṭikkosanti  taṃ
kissa  hetu sabbepime bhonto samaṇabrāhmaṇā uddhaṃ parāmasanti 1-
āsattiṃyeva  abhivadanti  iti  pecca  bhavissāma  iti  pecca
bhavissāmāti  .  seyyathāpi  nāma  vānijassa  vānijjāya  gacchato
evaṃ  hoti ito me idaṃ bhavissati iminā idaṃ lacchāmīti evameva
khome  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  vānijūpamaṃ  maññe  paṭibhanti  iti
@Footnote: 1 Ma. uddhaṃ saraṃ  āsattiṃyeva . Yu. uddhaṃ sarā āsattiṃyeva.
Pecca bhavissāma iti pecca bhavissāmāti.
   {33.1} Tayidaṃ bhikkhave tathāgato abhijānāti ye kho te bhonto
samaṇabrāhmaṇā  sato  sattassa  ucchedaṃ  vināsaṃ  vibhavaṃ paññāpenti
te  sakkāyabhayā  sakkāyaparijegucchā  sakkāyaññeva  anuparidhāvanti
anuparivattanti . seyyathāpi nāma sā 1- gaddalabandho daḷhe thambhe
vā khīle vā upanibandho tameva thambhaṃ vā khīlaṃ vā anuparidhāvati anuparivattati
evamevime  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  sakkāyabhayā sakkāyaparijegucchā
sakkāyaññeva  anuparidhāvanti  anuparivattanti . tayidaṃ saṅkhataṃ oḷārikaṃ
atthi  kho  pana  saṅkhārānaṃ nirodho atthetanti iti viditvā tassa
nissaraṇadassāvī tathāgato tadupātivatto.
   [34]  Ye  hi  keci  bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā
aparantakappikā  aparantānudiṭṭhino  aparantaṃ  ārabbha  anekavihitāni
adhimuttipadāni  abhivadanti  sabbe  te  imāneva  pañcāyatanāni
abhivadanti etesaṃ vā aññataraṃ . santi bhikkhave eke samaṇabrāhmaṇā
pubbantakappikā  pubbantānudiṭṭhino  pubbantaṃ  ārabbha  anekavihitāni
adhimuttipadāni abhivadanti.
   {34.1} Sassato attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti
ittheke abhivadanti . assassato attā ca loko ca idameva saccaṃ
moghamaññanti ittheke abhivadanti . sassato ca assassato ca attā
ca  loko  ca  idameva  saccaṃ moghamaññanti ittheke abhivadanti .
@Footnote: 1 Ma. gaddulabaddho. Yu. gaddūlabaddho.
Nevasassato  nāssassato  attā  ca  loko  ca  idameva  saccaṃ
moghamaññanti  ittheke  abhivadanti  . antavā attā ca loko ca
idameva  saccaṃ  moghamaññanti  ittheke  abhivadanti  .  anantavā
attā  ca  loko  ca  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  ittheke
abhivadanti  .  antavā  ca  anantavā  ca  attā  ca loko ca
idameva  saccaṃ  moghamaññanti  ittheke  abhivadanti  .  nevantavā
nānantavā  attā  ca  loko  ca  idameva  saccaṃ  moghamaññanti
ittheke  abhivadanti  .  ekattasaññī attā ca loko ca idameva
saccaṃ  moghamaññanti  ittheke  abhivadanti  . nānattasaññī attā ca
loko  ca  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  ittheke  abhivadanti .
Parittasaññī  attā  ca  loko  ca  idameva  saccaṃ  moghamaññanti
ittheke  abhivadanti  . appamāṇasaññī attā ca loko ca idameva
saccaṃ  moghamaññanti  ittheke  abhivadanti  .  ekantasukhī attā ca
loko  ca  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  ittheke  abhivadanti .
Ekantadukkhī  attā  ca  loko  ca  idameva  saccaṃ  moghamaññanti
ittheke  abhivadanti  .  sukhadukkhī  attā  ca  loko ca idameva
saccaṃ  moghamaññanti  ittheke  abhivadanti  .  adukkhamasukhī attā ca
loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti ittheke abhivadanti.
   [35]  Tatra  bhikkhave  ye  te samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  sassato  attā  ca  loko  ca  idameva  saccaṃ
Moghamaññanti  tesaṃ  vata  aññatreva  saddhāya  aññatra  ruciyā
aññatra   anussavā   aññatra   ākāraparivitakkā   aññatra
diṭṭhinijjhānakkhantiyā   paccattaññeva   ñāṇaṃ   bhavissati  parisuddhaṃ
pariyodātanti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  .  paccattaṃ kho pana bhikkhave
ñāṇe asati parisuddhe pariyodāte yadapi te bhonto samaṇabrāhmaṇā
tattha   ñāṇabhāgamattameva   pariyodapenti  tadapi  tesaṃ  bhavataṃ
samaṇabrāhmaṇānaṃ  upādānamakkhāyati  .  tayidaṃ  saṅkhataṃ  oḷārikaṃ
atthi  kho  pana  saṅkhārānaṃ nirodho atthetanti iti viditvā tassa
nissaraṇadassāvī tathāgato tadupātivatto.
   [36]  Tatra  bhikkhave  ye  te samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  assassato  attā  ca  loko  ca  idameva  saccaṃ
moghamaññanti  .pe.  sassato  ca  assassato  ca  attā  ca
loko ca ... nevasassato ca nāssassato ca attā ca loko ca ...
Antavā attā ca loko ca ... anantavā attā ca loko ca ...
Antavā ca anantavā ca attā ca loko ca ... Nevantavā nānantavā
attā  ca loko ca ... ekattasaññī attā ca loko ca ...
Nānattasaññī  attā  ca  loko  ca  ...  parittasaññī attā ca
loko ca ... appamāṇasaññī attā ca loko ca ... ekantasukhī
attā  ca loko ca ... ekantadukkhī attā ca loko ca ...
Sukhadukkhī attā ca loko ca ... adukkhamasukhī attā ca loko ca
Idameva  saccaṃ  moghamaññanti  tesaṃ  vata  aññatreva  saddhāya
aññatra  ruciyā  aññatara  anussavā  aññatra  ākāraparivitakkā
aññatra   diṭṭhinijjhānakkhantiyā   paccattaññeva   ñāṇaṃ  bhavissati
parisuddhaṃ  pariyodātanti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  . paccattaṃ kho pana
bhikkhave  ñāṇe  asati  parisuddhe  pariyodāte  yadapi te bhonto
samaṇabrāhmaṇā   tattha   ñāṇabhāgamattameva  pariyodapenti  tadapi
tesaṃ  bhavataṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ  upādānamakkhāyati  .  tayidaṃ  saṅkhataṃ
oḷārikaṃ  atthi  kho  pana  saṅkhārānaṃ  nirodho  atthetanti  iti
viditvā tassa nissaraṇadassāvī tathāgato tadupātivatto.
   [37]  Idha  bhikkhave  ekacco  samaṇo vā brāhmaṇo vā
pubbantānudiṭṭhīnañca   paṭinissaggā  aparantānudiṭṭhīnañca  paṭinissaggā
sabbaso  kāmasaññojanānaṃ  anadhiṭṭhānā  pavivekaṃ  pītiṃ  upasampajja
viharati  etaṃ  santaṃ  etaṃ  paṇītaṃ  yadidaṃ  pavivekaṃ pītiṃ upasampajja
viharāmīti  .  tassa  sā pavivekā pīti nirujjhati pavivekāya pītiyā
nirodhā  uppajjati  domanassaṃ  domanassassa  nirodhā  uppajjati
pavivekā  pīti  . seyyathāpi bhikkhave yaṃ chāyā jahati taṃ ātapo
pharati yaṃ ātapo jahati taṃ chāyā pharati evameva kho bhikkhave pavivekāya
pītiyā   nirodhā  uppajjati  domanassaṃ  domanassassa  nirodhā
uppajjati  pavivekā  pīti  .  tayidaṃ  bhikkhave  tathāgato pajānāti
ayaṃ  kho  bhavaṃ  samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā  pubbantānudiṭṭhīnañca
Paṭinissaggā    aparantānudiṭṭhīnañca    paṭinissaggā    sabbaso
kāmasaññojanānaṃ  anadhiṭṭhānā  pavivekaṃ  pītiṃ upasampajja viharati etaṃ
santaṃ  etaṃ paṇītaṃ yadidaṃ pavivekaṃ pītiṃ upasampajja viharāmīti . tassa
sā  pavivekā  pīti  nirujjhati  pavivekāya pītiyā nirodhā uppajjati
domanassaṃ  domanassassa  nirodhā  uppajjati  pavivekā pīti . tayidaṃ
saṅkhataṃ  oḷārikaṃ  atthi  kho  pana  saṅkhārānaṃ nirodho atthetanti
iti viditvā tassa nissaraṇadassāvī tathāgato tadupātivatto.
   [38] Idha pana bhikkhave ekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā
pubbantānudiṭṭhīnañca      paṭinissaggā     aparantānudiṭṭhīnañca
paṭinissaggā  sabbaso  kāmasaññojanānaṃ  anadhiṭṭhānā  pavivekāya
pītiyā  samatikkamā nirāmisaṃ sukhaṃ upasampajja viharati etaṃ santaṃ etaṃ
paṇītaṃ yadidaṃ nirāmisaṃ sukhaṃ upasampajja viharāmīti . tassa taṃ nirāmisaṃ sukhaṃ
nirujjhati nirāmisassa sukhassa nirodhā uppajjati pavivekā pīti pavivekāya
pītiyā nirodhā uppajjati nirāmisaṃ sukhaṃ . seyyathāpi bhikkhave yaṃ chāyā
jahati taṃ ātapo pharati yaṃ ātapo jahati taṃ chāyā pharati evameva kho bhikkhave
nirāmisassa  sukhassa nirodhā uppajjati pavivekā pīti pavivekāya pītiyā
nirodhā  uppajjati nirāmisaṃ sukhaṃ . tayidaṃ bhikkhave tathāgato pajānāti
ayaṃ kho  bhavaṃ samaṇo vā brāhmaṇo vā pubbantānudiṭṭhīnañca paṭinissaggā
aparantānudiṭṭhīnañca   paṭinissaggā   sabbaso   kāmasaññojanānaṃ
Anadhiṭṭhānā  pavivekāya  pītiyā  samatikkamā nirāmisaṃ sukhaṃ upasampajja
viharati  etaṃ  santaṃ  etaṃ  paṇītaṃ  yadidaṃ  nirāmisaṃ sukhaṃ upasampajja
viharāmīti  .  tassa  taṃ  nirāmisaṃ  sukhaṃ nirujjhati nirāmisassa sukhassa
nirodhā  uppajjati  pavivekā  pīti  pavivekāya  pītiyā  nirodhā
uppajjati  nirāmisaṃ  sukhaṃ  . tayidaṃ saṅkhataṃ oḷārikaṃ atthi kho pana
saṅkhārānaṃ  nirodho  atthetanti  iti  viditvā tassa nissaraṇadassāvī
tathāgato tadupātivatto.
   [39] Idha pana bhikkhave ekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā
pubbantānudiṭṭhīnañca      paṭinissaggā     aparantānudiṭṭhīnañca
paṭinissaggā  sabbaso  kāmasaññojanānaṃ  anadhiṭṭhānā  pavivekāya
pītiyā  samatikkamā  nirāmisassa  sukhassa  samatikkamā  adukkhamasukhaṃ
vedanaṃ  upasampajja  viharati etaṃ santaṃ etaṃ paṇītaṃ yadidaṃ adukkhamasukhaṃ
vedanaṃ  upasampajja  viharāmīti  .  tassa  sā adukkhamasukhā vedanā
nirujjhati  adukkhamasukhāya  vedanāya  nirodhā  uppajjati  nirāmisaṃ sukhaṃ
nirāmisassa  sukhassa  nirodhā  uppajjati  adukkhamasukhā  vedanā .
Seyyathāpi bhikkhave yaṃ chāyā jahati taṃ ātapo pharati yaṃ ātapo jahati
taṃ chāyā pharati evameva kho bhikkhave adukkhamasukhāya vedanāya nirodhā
uppajjati  nirāmisaṃ  sukhaṃ  nirāmisassa  sukhassa  nirodhā  uppajjati
adukkhamasukhā  vedanā  .  tayidaṃ  bhikkhave  tathāgato  pajānāti
ayaṃ  kho  bhavaṃ  samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā  pubbantānudiṭṭhīnañca
Paṭinissaggā    aparantānudiṭṭhīnañca    paṭinissaggā    sabbaso
kāmasaññojanānaṃ   anadhiṭṭhānā   pavivekāya  pītiyā  samatikkamā
nirāmisassa  sukhassa  samatikkamā  adukkhamasukhaṃ vedanaṃ upasampajja viharati
etaṃ santaṃ etaṃ paṇītaṃ yadidaṃ adukkhamasukhaṃ vedanaṃ upasampajja viharāmīti.
Tassa  sā  adukkhamasukhā  vedanā  nirujjhati  adukkhamasukhāya vedanāya
nirodhā  uppajjati  nirāmisaṃ  sukhaṃ  nirāmisassa  sukhassa  nirodhā
uppajjati  adukkhamasukhā  vedanā  .  tayidaṃ  saṅkhataṃ oḷārikaṃ atthi
kho  pana  saṅkhārānaṃ  nirodho  atthetanti  iti  viditvā  tassa
nissaraṇadassāvī tathāgato tadupātivatto.
   [40] Idha pana bhikkhave ekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā
pubbantānudiṭṭhīnañca   paṭinissaggā  aparantānudiṭṭhīnañca  paṭinissaggā
sabbaso  kāmasaññojanānaṃ  anadhiṭṭhānā  pavivekāya pītiyā samatikkamā
nirāmisassa  sukhassa  samatikkamā  adukkhamasukhāya  vedanāya  samatikkamā
santohamasmi   nibbutohamasmi  anupādānohamasmīti  samanupassati  .
Tayidaṃ bhikkhave tathāgato pajānāti ayaṃ kho bhavaṃ samaṇo vā brāhmaṇo
vā    pubbantānudiṭṭhīnañca   paṭinissaggā   aparantānudiṭṭhīnañca
paṭinissaggā  sabbaso  kāmasaññojanānaṃ anadhiṭṭhānā pavivekāya pītiyā
samatikkamā  nirāmisassa  sukhassa  samatikkamā  adukkhamasukhāya  vedanāya
samatikkamā   santohamasmi   nibbutohamasmi   anupādānohamasmīti
samanupassati   .   addhā   ayamāyasmā   nibbānasappāyameva
Paṭipadaṃ  abhivadati atha [1]- panāyaṃ bhavaṃ samaṇo vā brāhmaṇo vā
pubbantānudiṭṭhiṃ  vā  upādiyamāno  upādiyati  aparantānudiṭṭhiṃ  vā
upādiyamāno  upādiyati  kāmasaññojanaṃ  vā  upādiyamāno upādiyati
pavivekaṃ vā pītiṃ upādiyamāno upādiyati nirāmisaṃ vā sukhaṃ upādiyamāno
upādiyati adukkhamasukhaṃ vā vedanaṃ upādiyamāno upādiyati . yañca kho
ayamāyasmā   santohamasmi   nibbutohamasmi   anupādānohamasmīti
samanupassati  tadapi imassa bhoto samaṇabrāhmaṇassa upādānamakkhāyati .
Tayidaṃ saṅkhataṃ oḷārikaṃ atthi kho pana saṅkhārānaṃ nirodho atthetanti iti
viditvā tassa nissaraṇadassāvī tathāgato tadupātivatto.
   [41] Idaṃ kho pana bhikkhave tathāgatena anuttaraṃ santaṃ 2- varaṃ padaṃ
abhisambuddhaṃ  yadidaṃ  channaṃ  phassāyatanānaṃ  samudayañca  atthaṅgamañca
assādañca ādīnavañca nissaraṇañca yathābhūtaṃ viditvā anupādāvimokkho 3-
tayidaṃ bhikkhave tathāgatena anuttaraṃ santaṃ varaṃ padaṃ abhisambuddhaṃ yadidaṃ channaṃ
phassāyatanānaṃ   samudayañca   atthaṅgamañca  assādañca  ādīnavañca
nissaraṇañca yathābhūtaṃ viditvā anupādāvimokkhoti.
   Idamavoca bhagavā attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti.
         Pañcattayasuttaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo atthi . 2 Ma. Yu. santivarapadaṃ .  3 Ma. vimokkhoti. tayidaṃ
@bhikkhave ... vimokkhoti ime pāṭhā natthi.



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 27-40. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=519              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=519              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=28&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=28              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=245              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=245              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]