ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

           Cūḷakammavibhaṅgasuttaṃ
   [579]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  atha  kho  subho māṇavo
todeyyaputto  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā
saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā ekamantaṃ
nisīdi.
   [580]  Ekamantaṃ  nisinno kho subho māṇavo todeyyaputto
bhagavantaṃ  etadavoca  ko  nu  kho bho gotama hetu ko paccayo
yena  manussānaṃyeva  sataṃ  manussabhūtānaṃ  dissati hīnappaṇītatā dissanti
[1]-  Bho  gotama  manussā appāyukā dissanti dīghāyukā dissanti
bahvābādhā  dissanti  appābādhā  dissanti  dubbaṇṇā  dissanti
vaṇṇavanto  dissanti  appesakkhā  dissanti  mahesakkhā  dissanti
appabhogā  dissanti  mahābhogā  dissanti  nīcākulīnā  dissanti
uccākulīnā  dissanti  appapaññā  2-  dissanti  paññavanto  ko
nu  kho  bho  gotama  hetu ko paccayo yena manussānaṃyeva sataṃ
manussabhūtānaṃ dissati hīnappaṇītatāti.
   [581]  Kammassakā  māṇava  sattā  kammadāyādā  kammayonī
kammabandhū   kammapaṭisaraṇā   kammaṃ   satte   vibhajati   yadidaṃ
hīnappaṇītatāyāti  . na kho ahaṃ imassa bhoto gotamassa saṅkhittena
bhāsitassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa vitthārena atthaṃ ājānāmi
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. etthantare hisaddo atthi . 2 Po. Ma. Yu. duppaññā.
Sādhu  me  bhavaṃ  gotamo  tathā  dhammaṃ  desetu  yathāhaṃ  imassa
bhoto  gotamassa  saṅkhittena  bhāsitassa vitthārena atthaṃ avibhattassa
vitthārena  atthaṃ  ājāneyyanti  .  tenahi māṇava suṇāhi sādhukaṃ
manasikarohi  bhāsissāmīti  .  evaṃ  bhoti  kho  subho  māṇavo
todeyyaputto bhagavato paccassosi.
   [582]  Bhagavā  etadavoca  idha māṇava ekacco itthī vā
puriso  vā  pāṇātipātī  hoti  luddo  lohitapāṇī  hatapahate
niviṭṭho  adayāpanno  pāṇabhūtesu  1- . so tena kammena evaṃ
samattena  evaṃ  samādinnena  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ
duggatiṃ  vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati no ce kāyassa bhedā parammaraṇā
apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati sace manussattaṃ āgacchati
yattha  yattha  pacchā  jāyati appāyuko hoti . appāyukasaṃvattanikā
esā  māṇava  paṭipadā  yadidaṃ  pāṇātipātī  hoti  luddo
lohitapāṇī hatapahate niviṭṭho adayāpanno pāṇabhūtesu 2-.
   [583]  Idha  pana  māṇava  ekacco itthī vā puriso vā
pāṇātipātaṃ  pahāya  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  nihitadaṇḍo
nihitasattho  lajjī  dayāpanno  sabbapāṇabhūtahitānukampī  viharati .
So  tena  kammena  evaṃ  samattena  evaṃ  samādinnena kāyassa
bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ upapajjati no ce kāyassa
bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjati  sace manussattaṃ
@Footnote: 1-2 Po. sabbapāṇabhūtesu.
Āgacchati  yattha  yattha  pacchā  jāyati  dīghāyuko  hoti .
Dīghāyukasaṃvattanikā  esā  māṇava  paṭipadā  yadidaṃ  pāṇātipātaṃ
pahāya  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  nihitadaṇḍo nihitasattho lajjī
dayāpanno sabbapāṇabhūtahitānukampī viharati.
   [584]  Idha māṇava ekacco itthī vā puriso vā sattānaṃ
viheṭhakajātiko  hoti  pāṇinā  vā  leḍḍunā  vā  daṇḍena vā
satthena vā . so tena kammena evaṃ samattena evaṃ samādinnena
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati
no  ce  kāyassa  bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjati  sace  manussattaṃ  āgacchati  yattha  yattha  pacchā jāyati
bahvābādho  hoti  .  bahvābādhasaṃvattanikā  esā māṇava paṭipadā
yadidaṃ  sattānaṃ  viheṭhakajātiko  hoti  pāṇinā  vā leḍḍunā vā
daṇḍena vā satthena vā.
   [585]  Idha  pana  māṇava  ekacco itthī vā puriso vā
sattānaṃ  aviheṭhakajātiko  hoti pāṇinā vā leḍḍunā vā daṇḍena
vā  satthena  vā  .  so  tena kammena evaṃ samattena evaṃ
samādinnena  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ
upapajjati  no  ce  kāyassa  bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ
upapajjati  sace  manussattaṃ  āgacchati  yattha  yattha  pacchā jāyati
appābādho  hoti  .  appābādhasaṃvattanikā  esā māṇava paṭipadā
Yadidaṃ  sattānaṃ  aviheṭhakajātiko  hoti  pāṇinā vā leḍḍunā vā
daṇḍena vā satthena vā.
   [586]  Idha māṇava ekacco itthī vā puriso vā kodhano
hoti  upāyāsabahulo  appampi  vutto  samāno  abhisajjati  kuppati
byāpajjati  patitthīyati  kopañca  dosañca  appaccayañca pātukaroti .
So tena kammena evaṃ samattena evaṃ samādinnena kāyassa bhedā
parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  no  ce
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati
sace  manussattaṃ  āgacchati  yattha  yattha  pacchā  jāyati dubbaṇṇo
hoti  .  dubbaṇṇasaṃvattanikā  esā  māṇava  paṭipadā  yadidaṃ
kodhano  hoti  upāyāsabahulo  appampi  vutto  samāno abhisajjati
kuppati  byāpajjati  patitthīyati  kopañca  dosañca  appaccayañca
pātukaroti.
   [587]  Idha  pana  māṇava  ekacco itthī vā puriso vā
akkodhano   hoti  anupāyāsabahulo  bahumpi  vutto  samāno
nābhisajjati  na  kuppati  na  byāpajjati  na  patitthīyati na kopañca
dosañca  appaccayañca  pātukaroti  .  so  tena  kammena  evaṃ
samattena  evaṃ  samādinnena kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ
lokaṃ  upapajjati  no  ce  kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ
lokaṃ  upapajjati  sace  manussattaṃ  āgacchati  yattha  yattha  pacchā
Jāyati  pāsādiko  hoti  .  pāsādikasaṃvattanikā  esā  māṇava
paṭipadā  yadidaṃ  akkodhano  hoti  anupāyāsabahulo  bahumpi  vutto
samāno  nābhisajjati  na  kuppati  na  byāpajjati  na patitthīyati na
kopañca dosañca appaccayañca pātukaroti.
   [588]  Idha  māṇava  ekacco  itthī  vā  puriso  vā
issāmanako  hoti  paralābhasakkāragarukāramānanavandanapūjanāsu  issati
upadussati  issaṃ  bandhati  .  so  tena  kammena evaṃ samattena
evaṃ  samādinnena  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  no  ce  kāyassa  bhedā  parammaraṇā
apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  sace  manussattaṃ
āgacchati  yattha  yattha  pacchā  jāyati  appesakkho  hoti .
Appesakkhasaṃvattanikā  esā  māṇava paṭipadā yadidaṃ issāmanako hoti
paralābhasakkāragarukāramānanavandanapūjanāsu issati upadussati issaṃ bandhati.
   [589]  Idha  pana  māṇava  ekacco itthī vā puriso vā
anissāmanako   hoti   paralābhasakkāragarukāramānanavandanapūjanāsu  na
issati  na  upadussati na issaṃ bandhati . so tena kammena evaṃ
samattena  evaṃ  samādinnena  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ
saggaṃ  lokaṃ  upapajjati  no  ce  kāyassa  bhedā  parammaraṇā
sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjati  sace  manussattaṃ  āgacchati  yattha
yattha  pacchā  jāyati mahesakkho hoti . mahesakkhasaṃvattanikā esā
Māṇava  paṭipadā  yadidaṃ  anissāmanako  hoti  paralābhasakkāra-
garukāramānanavandanapūjanāsu na issati na upadussati na issaṃ bandhati.
   [590] Idha māṇava ekacco itthī vā puriso vā na dātā
hoti  samaṇassa  vā  brāhmaṇassa  vā  annaṃ  pānaṃ  vatthaṃ yānaṃ
mālāgandhavilepanaṃ  seyyāvasathaṃ  padīpeyyaṃ  .  so  tena  kammena
evaṃ  samattena  evaṃ  samādinnena  kāyassa  bhedā  parammaraṇā
apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati no ce kāyassa bhedā
parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati sace manussattaṃ
āgacchati  yattha  yattha  pacchā  jāyati  appabhogo  hoti .
Appabhogasaṃvattanikā  esā  māṇava  paṭipadā  yadidaṃ  na  dātā
hoti  samaṇassa  vā  brāhmaṇassa  vā  annaṃ  pānaṃ  vatthaṃ yānaṃ
mālāgandhavilepanaṃ seyyāvasathaṃ padīpeyyaṃ.
   [591]  Idha  pana  māṇava  ekacco itthī vā puriso vā
dātā  hoti samaṇassa vā brāhmaṇassa vā annaṃ pānaṃ vatthaṃ yānaṃ
mālāgandhavilepanaṃ  seyyāvasathaṃ padīpeyyaṃ . so tena kammena evaṃ
samattena  evaṃ  samādinnena kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ
lokaṃ  upapajjati  no  ce  kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ
lokaṃ  upapajjati  sace  manussattaṃ  āgacchati  yattha  yattha  pacchā
jāyati  mahābhogo  hoti  .  mahābhogasaṃvattanikā  esā  māṇava
paṭipadā  yadidaṃ  dātā  hoti  samaṇassa  vā  brāhmaṇassa  vā
Annaṃ pānaṃ vatthaṃ yānaṃ mālāgandhavilepanaṃ seyyāvasathaṃ padīpeyyaṃ.
   [592]  Idha  māṇava ekacco itthī vā puriso vā thaddho
hoti  atimānī  abhivādetabbaṃ  na  abhivādeti  paccuṭṭhātabbaṃ  na
paccuṭṭheti  āsanārahassa  āsanaṃ  na  deti  maggārahassa maggaṃ na
deti  sakkātabbaṃ  na  sakkaroti garukātabbaṃ na garukaroti mānetabbaṃ
na māneti pūjetabbaṃ na pūjeti . so tena kammena evaṃ samattena
evaṃ  samādinnena  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  no  ce  kāyassa  bhedā  parammaraṇā
apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  sace  manussattaṃ
āgacchati  yattha  yattha  pacchā  jāyati  nīcākulīno  hoti .
Nīcākulīnasaṃvattanikā   esā   māṇava  paṭipadā  yadidaṃ  thaddho
hoti  atimānī  abhivādetabbaṃ  na  abhivādeti  paccuṭṭhātabbaṃ  na
paccuṭṭheti  āsanārahassa  āsanaṃ  na  deti  maggārahassa maggaṃ na
deti  sakkātabbaṃ  na  sakkaroti  garukātabbaṃ  na  garukaroti
mānetabbaṃ na māneti pūjetabbaṃ na pūjeti.
   [593]  Idha  pana  māṇava  ekacco itthī vā puriso vā
atthaddho  hoti  anatimānī  abhivādetabbaṃ  abhivādeti  paccuṭṭhātabbaṃ
paccuṭṭheti  āsanārahassa  āsanaṃ  deti  maggārahassa  maggaṃ  deti
sakkātabbaṃ  sakkaroti  garukātabbaṃ  garukaroti  mānetabbaṃ  māneti
pūjetabbaṃ  pūjeti  .  so  tena  kammena  evaṃ samattena evaṃ
Samādinnena  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ
upapajjati  no  ce  kāyassa  bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ
upapajjati  sace  manussattaṃ  āgacchati  yattha  yattha  pacchā jāyati
uccākulīno  hoti  .  uccākulīnasaṃvattanikā  esā māṇava paṭipadā
yadidaṃ   atthaddho  hoti  anatimānī  abhivādetabbaṃ  abhivādeti
paccuṭṭhātabbaṃ  paccuṭṭheti  āsanārahassa  āsanaṃ  deti  maggārahassa
maggaṃ  deti  sakkātabbaṃ  sakkaroti  garukātabbaṃ garukaroti mānetabbaṃ
māneti pūjetabbaṃ pūjeti.
   [594]  Idha  māṇava  ekacco itthī vā puriso vā samaṇaṃ
vā  brāhmaṇaṃ  vā  upasaṅkamitvā  na  paripucchitā  hoti  kiṃ
bhante  kusalaṃ  kiṃ  akusalaṃ kiṃ sāvajjaṃ kiṃ anavajjaṃ kiṃ sevitabbaṃ kiṃ
na  sevitabbaṃ  kiṃ  me  kariyamānaṃ  dīgharattaṃ ahitāya dukkhāya hoti
kiṃ  vā  pana me kariyamānaṃ dīgharattaṃ hitāya sukhāya hotīti . so
tena  kammena  evaṃ  samattena  evaṃ samādinnena kāyassa bhedā
parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  no  ce
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati
sace  manussattaṃ  āgacchati  yattha  yattha  pacchā  jāyati duppañño
hoti  .  duppaññasaṃvattanikā  esā  māṇava  paṭipadā  yadidaṃ samaṇaṃ
vā  brāhmaṇaṃ  vā  upasaṅkamitvā  na paripucchitā hoti kiṃ bhante
kusalaṃ  kiṃ  akusalaṃ  kiṃ  sāvajjaṃ  kiṃ  anavajjaṃ kiṃ sevitabbaṃ kiṃ na
Sevitabbaṃ  kiṃ  me  kariyamānaṃ  dīgharattaṃ  ahitāya dukkhāya hoti kiṃ
vā pana me kariyamānaṃ dīgharattaṃ hitāya sukhāya hotīti.
   [595] Idha pana māṇava ekacco itthī vā puriso vā samaṇaṃ
vā  brāhmaṇaṃ  vā  upasaṅkamitvā  paripucchitā  hoti  kiṃ  bhante
kusalaṃ  kiṃ  akusalaṃ  kiṃ  sāvajjaṃ  kiṃ  anavajjaṃ kiṃ sevitabbaṃ kiṃ na
sevitabbaṃ  kiṃ  me  kariyamānaṃ  dīgharattaṃ  ahitāya dukkhāya hoti kiṃ
vā pana me kariyamānaṃ dīgharattaṃ hitāya sukhāya hotīti . so tena
kammena evaṃ samattena evaṃ samādinnena kāyassa bhedā parammaraṇā
sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjati  no ce kāyassa bhedā parammaraṇā
sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjati  sace  manussattaṃ  āgacchati  yattha
yattha  pacchā  jāyati  mahāpañño  hoti  .  mahāpaññasaṃvattanikā
esā  māṇava  paṭipadā  yadidaṃ  samaṇaṃ  vā  brāhmaṇaṃ  vā
upasaṅkamitvā  paripucchitā  hoti  kiṃ  bhante  kusalaṃ  kiṃ akusalaṃ kiṃ
sāvajjaṃ kiṃ anavajjaṃ kiṃ sevitabbaṃ kiṃ na sevitabbaṃ kiṃ me kariyamānaṃ
dīgharattaṃ  ahitāya dukkhāya hoti kiṃ vā pana me kariyamānaṃ dīgharattaṃ
hitāya sukhāya hotīti.
   [596] Iti kho māṇava appāyukasaṃvattanikā paṭipadā appāyukattaṃ
upaneti  dīghāyukasaṃvattanikā  paṭipadā  dīghāyukattaṃ upaneti bahvābādha-
saṃvattanikā  paṭipadā  bahvābādhattaṃ  upaneti  appābādhasaṃvattanikā
paṭipadā    appābādhattaṃ    upaneti    dubbaṇṇasaṃvattanikā
Paṭipadā   dubbaṇṇattaṃ   upaneti   pāsādikasaṃvattanikā   paṭipadā
pāsādikattaṃ  upaneti  appesakkhasaṃvattanikā  paṭipadā  appesakkhattaṃ
upaneti   mahesakkhasaṃvattanikā   paṭipadā   mahesakkhattaṃ  upaneti
appabhogasaṃvattanikā  paṭipadā  appabhogattaṃ  upaneti mahābhogasaṃvattanikā
paṭipadā   mahābhogattaṃ   upaneti   nīcākulīnasaṃvattanikā  paṭipadā
nīcākulīnattaṃ  upaneti  uccākulīnasaṃvattanikā  paṭipadā  uccākulīnattaṃ
upaneti   duppaññasaṃvattanikā   paṭipadā   duppaññattaṃ   upaneti
mahāpaññasaṃvattanikā  paṭipadā  mahāpaññattaṃ  upaneti  .  kammassakā
māṇava  sattā  kammadāyādā  kammayonī  kammabandhū  kammapaṭisaraṇā
kammaṃ satte vibhajati yadidaṃ hīnappaṇītatāyāti.
   [597]  Evaṃ  vutte  subho māṇavo todeyyaputto bhagavantaṃ
etadavoca  abhikkantaṃ  bho  gotama abhikkantaṃ bho gotama seyyathāpi
bho  gotama  nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ vā vivareyya
mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya
cakkhumanto rūpāni dakkhantīti . Evameva bhotā gotamena anekapariyāyena
dhammo  pakāsito  esāhaṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ  saraṇaṃ gacchāmi dhammañca
bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ
saraṇaṅgatanti.
        Cūḷakammavibhaṅgasuttaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 376-385. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=7484              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=7484              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=579&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=35              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=579              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=4555              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=4555              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่