ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

           Saḷāyatanavibhaṅgasuttaṃ
   [617]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ .
Bhagavā  etadavoca  saḷāyatanavibhaṅgaṃ  vo  bhikkhave  desissāmi  taṃ
suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti  . evambhanteti kho te
bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [618]  Bhagavā  etadavoca  cha  ajjhattikāni  āyatanāni
veditabbāni  cha  bāhirāni  āyatanāni veditabbāni cha viññāṇakāyā
veditabbā  cha  phassakāyā  veditabbā  aṭṭhārasa  manopavicārā
veditabbā   chattiṃsa   sattapadā  veditabbā  tatrīdaṃ  nissāya
idaṃ  pajahatha  tayo  satipaṭṭhānā yadariyo sevati yadariyo sevamāno
satthā  gaṇamanusāsitumarahati  so  vuccati  yoggācariyānaṃ  anuttaro
purisadammasārathīti ayamuddeso saḷāyatanavibhaṅgassa.
   [619]  Cha  ajjhattikāni  āyatanāni  veditabbānīti iti kho
panetaṃ  vuttaṃ  .  kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ . cakkhvāyatanaṃ sotāyatanaṃ
ghānāyatanaṃ  jivhāyatanaṃ  kāyāyatanaṃ  manāyatanaṃ  .  cha  ajjhattikāni
āyatanāni veditabbānīti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [620] Cha bāhirāni āyatanāni veditabbānīti iti kho panetaṃ
Vuttaṃ  .  kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ . rūpāyatanaṃ saddāyatanaṃ gandhāyatanaṃ
rasāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  dhammāyatanaṃ  .  cha  bāhirāni āyatanāni
veditabbānīti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [621] Cha viññāṇakāyā veditabbāti iti kho panetaṃ vuttaṃ.
Kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ  .  cakkhuviññāṇaṃ  sotaviññāṇaṃ  ghānaviññāṇaṃ
jivhāviññāṇaṃ  kāyaviññāṇaṃ  manoviññāṇaṃ  .  cha  viññāṇakāyā
veditabbāti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [622]  Cha phassakāyā veditabbāti iti kho panetaṃ vuttaṃ .
Kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ  . cakkhusamphasso sotasamphasso ghānasamphasso
jivhāsamphasso    kāyasamphasso   manosamphasso   .   cha
phassakāyā veditabbāti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [623]  Aṭṭhārasa  manopavicārā veditabbāti iti kho panetaṃ
vuttaṃ . kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ . cakkhunā rūpaṃ disvā somanassaṭṭhānīyaṃ
rūpaṃ  upavicarati  domanassaṭṭhānīyaṃ  rūpaṃ  upavicarati  upekkhaṭṭhānīyaṃ
rūpaṃ upavicarati . sotena saddaṃ sutvā ... Ghānena gandhaṃ ghāyitvā ...
Jivhāya rasaṃ sāyitvā ... kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā ... Manasā dhammaṃ
viññāya  somanassaṭṭhānīyaṃ  dhammaṃ  upavicarati  domanassaṭṭhānīyaṃ  dhammaṃ
upavicarati upekkhaṭṭhānīyaṃ dhammaṃ upavicarati . iti cha somanassūpavicārā
cha  domanassūpavicārā  cha upekkhūpavicārā . aṭṭhārasa manopavicārā
veditabbāti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [624] Chattiṃsa sattapadā veditabbāti iti kho panetaṃ vuttaṃ.
Kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ . cha gehasitāni somanassāni cha nekkhammasitāni
somanassāni  cha  gehasitāni  domanassāni  cha  nekkhammasitāni
domanassāni cha gehasitā upekkhā cha nekkhammasitā upekkhā.
   [625] Tattha katamāni cha gehasitāni somanassāni. Cakkhuviññeyyānaṃ
rūpānaṃ    iṭṭhānaṃ    kantānaṃ    manāpānaṃ    manoramānaṃ
lokāmisapaṭisaṃyuttānaṃ  paṭilābhaṃ  vā  paṭilābhato  samanupassato  pubbe
vā  paṭiladdhapubbaṃ  atītaṃ  niruddhaṃ  vipariṇataṃ  samanussarato  uppajjati
somanassaṃ  yaṃ  evarūpaṃ  somanassaṃ idaṃ vuccati gehasitaṃ somanassaṃ .
Sotaviññeyyānaṃ saddānaṃ ... ghānaviññeyyānaṃ gandhānaṃ ... jivhā-
viññeyyānaṃ  rasānaṃ ... kāyaviññeyyānaṃ phoṭṭhabbānaṃ ... mano-
viññeyyānaṃ  dhammānaṃ  iṭṭhānaṃ  kantānaṃ  manāpānaṃ  manoramānaṃ
lokāmisapaṭisaṃyuttānaṃ  paṭilābhaṃ  vā  paṭilābhato  samanupassato  pubbe
vā  paṭiladdhapubbaṃ  atītaṃ  niruddhaṃ  vipariṇataṃ  samanussarato  uppajjati
somanassaṃ  yaṃ  evarūpaṃ  somanassaṃ idaṃ vuccati gehasitaṃ somanassaṃ .
Imāni cha gehasitāni somanassāni.
   [626] Tattha katamāni cha nekkhammasitāni somanassāni . Rūpānaṃ
tveva  aniccataṃ  viditvā  vipariṇāmavirāganirodhaṃ  pubbe  ceva rūpā
etarahi  ca  sabbe  te  rūpā  aniccā  dukkhā vipariṇāmadhammāti
evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  passato  uppajjati  somanassaṃ
Yaṃ  evarūpaṃ  somanassaṃ  idaṃ  vuccati  nekkhammasitaṃ  somanassaṃ .
Saddānaṃ  tveva  .pe.  gandhānaṃ tveva ... rasānaṃ tveva ...
Phoṭṭhabbānaṃ  tveva  ...  dhammānaṃ  tveva  aniccataṃ  viditvā
vipariṇāmavirāganirodhaṃ pubbe ceva dhammā etarahi ca sabbe te dhammā
aniccā  dukkhā  vipariṇāmadhammāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya
passato  uppajjati  somanassaṃ  yaṃ  evarūpaṃ  somanassaṃ  idaṃ vuccati
nekkhammasitaṃ somanassaṃ. Imāni cha nekkhammasitāni somanassāni.
   [627] Tattha katamāni cha gehasitāni domanassāni. Cakkhuviññeyyānaṃ
rūpānaṃ  iṭṭhānaṃ  kantānaṃ  manāpānaṃ  manoramānaṃ lokāmisapaṭisaṃyuttānaṃ
appaṭilābhaṃ    vā   appaṭilābhato   samanupassato   pubbe
vā  appaṭiladdhapubbaṃ  atītaṃ  niruddhaṃ  vipariṇataṃ  samanussarato uppajjati
domanassaṃ  yaṃ  evarūpaṃ  domanassaṃ idaṃ vuccati gehasitaṃ domanassaṃ .
Sotaviññeyyānaṃ saddānaṃ ... ghānaviññeyyānaṃ gandhānaṃ ... jivhā-
viññeyyānaṃ  rasānaṃ ... kāyaviññeyyānaṃ phoṭṭhabbānaṃ ... mano-
viññeyyānaṃ  dhammānaṃ  iṭṭhānaṃ  kantānaṃ  manāpānaṃ  manoramānaṃ
lokāmisapaṭisaṃyuttānaṃ  appaṭilābhaṃ  vā  appaṭilābhato  samanupassato
pubbe  vā  appaṭiladdhapubbaṃ  atītaṃ  niruddhaṃ  vipariṇataṃ  samanussarato
uppajjati  domanassaṃ  yaṃ  evarūpaṃ  domanassaṃ  idaṃ  vuccati gehasitaṃ
domanassaṃ. Imāni cha gehasitāni domanassāni.
   [628]  Tattha  katamāni  cha  nekkhammasitāni  domanassāni .
Rūpānaṃ  tveva  aniccataṃ  viditvā  vipariṇāmavirāganirodhaṃ  pubbe
ceva rūpā etarahi ca sabbe te rūpā aniccā dukkhā vipariṇāmadhammāti
evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  disvā  anuttaresu  vimokkhesu
pihaṃ  upaṭṭhāpeti  kadāssu  1-  nāmahaṃ  tadāyatanaṃ  upasampajja
viharissāmi  yadariyā  etarahi  āyatanaṃ  upasampajja  viharantīti  iti
anuttaresu  vimokkhesu  pihaṃ  upaṭṭhāpayato  uppajjati  pihapaccayā
domanassaṃ  yaṃ  evarūpaṃ  domanassaṃ  idaṃ  vuccati  nekkhammasitaṃ
domanassaṃ  . saddānaṃ tveva ... rasānaṃ tveva ... phoṭṭhabbānaṃ
tveva ... dhammānaṃ tveva aniccataṃ viditvā vipariṇāma virāga nirodhaṃ
pubbe  ceva dhammā etarahi ca sabbe te dhammā aniccā dukkhā
vipariṇāmadhammāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya disvā anuttaresu
vimokkhesu pihaṃ upaṭṭhāpeti kadāssu 2- nāmahaṃ tadāyatanaṃ upasampajja
viharissāmi  yadariyā  etarahi  āyatanaṃ  upasampajja  viharantīti  iti
anuttaresu  vimokkhesu  pihaṃ  upaṭṭhāpayato  uppajjati  pihapaccayā
domanassaṃ  yaṃ  evarūpaṃ  domanassaṃ  idaṃ  vuccati  nekkhammasitaṃ
domanassaṃ. Imāni cha nekkhammasitāni domanassāni.
   [629] Tattha katamā cha gehasitā upekkhā. Cakkhunā rūpaṃ disvā
uppajjati  upekkhā  bālassa mūḷhassa [3]- puthujjanassa anodhijinassa
avipākajinassa    anādīnavadassāvino   assutavato   puthujjanassa
yā  evarūpā  upekkhā rūpaṃ sā nātivattati tasmā sā upekkhā
@Footnote: 1-2 Po. Ma. kudāssu . 3 Po. etthantare mandassāti atthi.
Gehasitāti  vuccati  .  sotena  saddaṃ sutvā ... ghānena gandhaṃ
ghāyitvā ... jivhāya rasaṃ sāyitvā ... Kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā ...
Manasā  dhammaṃ  viññāya  uppajjati  upekkhā  bālassa  mūḷhassa
[1]-  Puthujjanassa  anodhijinassa  avipākajinassa  anādīnavadassāvino
assutavato  puthujjanassa yā evarūpā upekkhā dhammaṃ sā nātivattati
tasmā  sā  upekkhā  gehasitāti  vuccati  . imā cha gehasitā
upekkhā.
   [630]  Tattha  katamā  cha nekkhammasitā upekkhā . rūpānaṃ
tveva  aniccataṃ  viditvā  vipariṇāmavirāganirodhaṃ  pubbe  ceva rūpā
etarahi  ca  sabbe  te  rūpā  aniccā  dukkhā vipariṇāmadhammāti
evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  passato  uppajjati  upekkhā
yā  evarūpā  upekkhā rūpaṃ sā nātivattati tasmā sā upekkhā
nekkhammasitāti vuccati . saddānaṃ tveva ... gandhānaṃ tveva ...
Rasānaṃ tveva ... phoṭṭhabbānaṃ tveva ... dhammānaṃ tveva aniccataṃ
viditvā  vipariṇāmavirāganirodhaṃ  pubbe  ceva  dhammā  etarahi  ca
sabbe te dhammā aniccā dukkhā vipariṇāmadhammāti evametaṃ yathābhūtaṃ
sammappaññāya   passato  uppajjati  upekkhā  yā  evarūpā
upekkhā  dhammaṃ sā nātivattati tasmā sā upekkhā nekkhammasitāti
vuccati  .  imā  cha  nekkhammasitā upekkhā . chattiṃsa sattapadā
veditabbāti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
@Footnote: 1 Po. etthantare mandassāti atthi.
   [631] Tatrīdaṃ nissāya idaṃ pajahathāti iti kho panetaṃ vuttaṃ.
Kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ  .  tatra bhikkhave yāni cha nekkhammasitāni
somanassāni  tāni  nissāya  tāni  āgamma  yāni  cha gehasitāni
somanassāni  tāni  pajahatha  tāni  samatikkamatha  evametesaṃ  pahānaṃ
hoti  evametesaṃ  samatikkamo  hoti  .  tatra bhikkhave yāni cha
nekkhammasitāni  domanassāni  tāni  nissāya tāni āgamma yāni cha
gehasitāni  domanassāni  tāni  pajahatha tāni samatikkamatha evametesaṃ
pahānaṃ  hoti  evametesaṃ  samatikkamo  hoti  .  tatra  bhikkhave
yā  cha  nekkhammasitā upekkhā tā nissāya tā āgamma yā cha
gehasitā  upekkhā  tā  pajahatha  tā  samatikkamatha  evametāsaṃ
pahānaṃ  hoti  evametāsaṃ samatikkamo hoti . tatra bhikkhave yāni
cha  nekkhammasitāni  somanassāni  tāni nissāya tāni āgamma yāni
cha  nekkhammasitāni  domanassāni  tāni  pajahatha  tāni  samatikkamatha
evametesaṃ  pahānaṃ  hoti  evametesaṃ  samatikkamo hoti . tatra
bhikkhave  yā  cha nekkhammasitā upekkhā tā nissāya tā āgamma
yāni  cha  nekkhammasitāni somanassāni tāni pajahatha tāni samatikkamatha
evametesaṃ pahānaṃ hoti evametesaṃ samatikkamo hoti.
   [632]  Atthi  bhikkhave upekkhā nānattā nānattasitā atthi
upekkhā  ekattā  ekattasitā  .  katamā ca bhikkhave upekkhā
nānattā  nānattasitā  .  atthi  bhikkhave  upekkhā rūpesu atthi
Saddesu  atthi  gandhesu  atthi rasesu atthi phoṭṭhabbesu [1]- .
Ayaṃ  bhikkhave  upekkhā  nānattā  nānattasitā  .  katamā  ca
bhikkhave  upekkhā ekattā ekattasitā . atthi bhikkhave upekkhā
ākāsānañcāyatananissitā   atthi   viññāṇañcāyatananissitā   atthi
ākiñcaññāyatananissitā   atthi   nevasaññānāsaññāyatananissitā  .
Ayaṃ bhikkhave upekkhā ekattā ekattasitā . tatra bhikkhave yāyaṃ
upekkhā ekattā ekattasitā taṃ nissāya taṃ āgamma yāyaṃ upekkhā
nānattā  nānattasitā  taṃ  pajahatha  taṃ  samatikkamatha  evametissā
pahānaṃ hoti evametissā samatikkamo hoti . atammayataṃ 2- bhikkhave
nissāya  atammayataṃ  āgamma  yāyaṃ  upekkhā ekattā ekattasitā
taṃ  pajahatha  taṃ  samatikkamatha evametissā pahānaṃ hoti evametissā
samatikkamo  hoti  .  tatrīdaṃ  nissāya  idaṃ  pajahathāti iti yantaṃ
vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [633]  Tayo satipaṭṭhānā yadariyo sevati yadariyo sevamāno
satthā  gaṇamanusāsitumarahatīti  iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ  .  kiñcetaṃ
paṭicca vuttaṃ.
   [634] Iti 3- bhikkhave satthā sāvakānaṃ dhammaṃ deseti anukampako
hitesī  anukampaṃ  upādāya  idaṃ vo hitāya idaṃ vo sukhāyāti .
Tassa sāvakā na sussuyanti 4- na sotaṃ odahanti na aññā cittaṃ
@Footnote: 1 Po. etthantare atthi dhammesūti dissati . 2 anupadavaggassa sappurisasutte pana
@agammayatāti dissati . 3 Ma. Yu. idha.. 4 Po. Ma. Yu. sabbattha sussūsanti.
Upaṭṭhapenti  vokkamma  ca  satthu  sāsanā  vattanti  .  tatra
bhikkhave  tathāgato  na  ceva  attamano  hoti  na  ca attamanataṃ
paṭisaṃvedeti  anavassuto  ca  viharati  sato sampajāno idaṃ bhikkhave
paṭhamaṃ  satipaṭṭhānaṃ  yadariyo  sevati  yadariyo  sevamāno  satthā
gaṇamanusāsitumarahati.
   [635]  Puna  caparaṃ  bhikkhave satthā sāvakānaṃ dhammaṃ deseti
anukampako  hitesī  anukampaṃ  upādāya  idaṃ  vo hitāya idaṃ vo
sukhāyāti  .  tassa  ekacce  sāvakā  na  sussuyanti  na sotaṃ
odahanti  na  aññā  cittaṃ  upaṭṭhapenti  vokkamma  ca  satthu
sāsanā  vattanti  .  ekacce  sāvakā sussuyanti sotaṃ odahanti
aññā  cittaṃ  upaṭṭhapenti  na  ca  vokkamma  satthu  sāsanā
vattanti  .  tatra bhikkhave tathāgato na ceva attamano 1- hoti
na  ca  attamanataṃ  paṭisaṃvedeti  na  ca  anattamano  hoti na ca
anattamanataṃ   paṭisaṃvedeti   attamanatañca   anattamanatañca  tadubhayaṃ
abhinivajjetvā  upekkhako  viharati  sato  sampajāno  idaṃ  vuccati
bhikkhave  dutiyaṃ satipaṭṭhānaṃ yadariyo sevati yadariyo sevamāno satthā
gaṇamanusāsitumarahati.
   [636]  Puna  caparaṃ  bhikkhave satthā sāvakānaṃ dhammaṃ deseti
anukampako  hitesī  anukampaṃ  upādāya  idaṃ  vo hitāya idaṃ vo
sukhāyāti  .  tassa  sāvakā  sussuyanti  sotaṃ  odahanti  aññā
@Footnote: 1 Ma. na ceva anattamano hoti na ca anattamanataṃ paṭisaṃvedeti na ca attamano hoti na
@ca attamanataṃ paṭisaṃvedeti anattamanatā ca attamanatā ca ...
Cittaṃ  upaṭṭhapenti  na  ca  vokkamma  satthu  sāsanā vattanti .
Tatra  bhikkhave  tathāgato  attamano  ceva  hoti  attamanatañca
paṭisaṃvedeti  anavassuto  ca  viharati  sato  sampajāno idaṃ vuccati
bhikkhave  tatiyaṃ satipaṭṭhānaṃ yadariyo sevati yadariyo sevamāno satthā
gaṇamanusāsitumarahati  .  tayo  satipaṭṭhānā  yadariyo  sevati yadariyo
sevamāno  satthā  gaṇamanusāsitumarahatīti  iti  yantaṃ  vuttaṃ  idametaṃ
paṭicca vuttaṃ.
   [637]  So  vuccati yoggācariyānaṃ anuttaro purisadammasārathīti
iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ  . kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ . hatthidamakena
bhikkhave  hatthidammo  sārito  ekaṃyeva  disaṃ  dhāvati puratthimaṃ vā
pacchimaṃ  vā  uttaraṃ  vā  dakkhiṇaṃ  vā  .  assadamakena bhikkhave
assadammo  sārito  ekaṃyeva  disaṃ  dhāvati  puratthimaṃ  vā pacchimaṃ
vā  uttaraṃ  vā  dakkhiṇaṃ  vā  .  godamakena bhikkhave godammo
sārito  ekaṃyeva  disaṃ  dhāvati  puratthimaṃ  vā pacchimaṃ vā uttaraṃ
vā dakkhiṇaṃ vā . tathāgatena [1]- bhikkhave arahatā sammāsambuddhena
purisadammo  sārito  aṭṭha  disā  vidhāvati  rūpī  rūpāni  passati
ayaṃ  paṭhamā  disā  .  ajjhattaṃ  arūpasaññī bahiddhā rūpāni passati
ayaṃ  dutiyā  disā  .  subhanteva  adhimutto  hoti  ayaṃ  tatiyā
disā  .  sabbaso  rūpasaññānaṃ  samatikkamā  paṭighasaññānaṃ aṭṭhaṅgamā
nānattasaññānaṃ  amanasikārā  ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ
@Footnote: 1 Ma. etthantare hisaddo atthi.
Upasampajja  viharati  ayaṃ  catutthā  1-  disā  .  sabbaso
ākāsānañcāyatanaṃ  samatikkamma  anantaṃ  viññāṇanti  viññāṇañcāyatanaṃ
upasampajja   viharati   ayaṃ   pañcamī   disā   .  sabbaso
viññāṇañcāyatanaṃ   samatikkamma   natthi   kiñcīti  ākiñcaññāyatanaṃ
upasampajja  viharati  ayaṃ  chaṭṭhā  disā . sabbaso ākiñcaññāyatanaṃ
samatikkamma    nevasaññānāsaññāyatanaṃ    upasampajja    viharati
ayaṃ  sattamī  disā  .  sabbaso  nevasaññānāsaññāyatanaṃ samatikkamma
saññāvedayitanirodhaṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ  aṭṭhamī  disā .
Tathāgatena  bhikkhave  arahatā  sammāsambuddhena  purisadammo  sārito
imā  aṭṭha  disā vidhāvati . so vuccati yoggācariyānaṃ anuttaro
purisadammasārathīti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttanti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Saḷāyatanavibhaṅgasuttaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.
           ----------
@Footnote: 1 Ma. catutthī.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 400-410. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=7961              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=7961              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=617&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=37              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=617              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=4813              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=4813              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]