ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

           Salayatanavibhangasuttam
   [617]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  bhagava bhikkhu
amantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum .
Bhagava  etadavoca  salayatanavibhangam  vo  bhikkhave  desissami  tam
sunatha  sadhukam  manasikarotha  bhasissamiti  . evambhanteti kho te
bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [618]  Bhagava  etadavoca  cha  ajjhattikani  ayatanani
veditabbani  cha  bahirani  ayatanani veditabbani cha vinnanakaya
veditabba  cha  phassakaya  veditabba  attharasa  manopavicara
veditabba   chattimsa   sattapada  veditabba  tatridam  nissaya
idam  pajahatha  tayo  satipatthana yadariyo sevati yadariyo sevamano
sattha  ganamanusasitumarahati  so  vuccati  yoggacariyanam  anuttaro
purisadammasarathiti ayamuddeso salayatanavibhangassa.
   [619]  Cha  ajjhattikani  ayatanani  veditabbaniti iti kho
panetam  vuttam  .  kincetam paticca vuttam . cakkhvayatanam sotayatanam
ghanayatanam  jivhayatanam  kayayatanam  manayatanam  .  cha  ajjhattikani
ayatanani veditabbaniti iti yantam vuttam idametam paticca vuttam.
   [620] Cha bahirani ayatanani veditabbaniti iti kho panetam
Vuttam  .  kincetam paticca vuttam . rupayatanam saddayatanam gandhayatanam
rasayatanam  photthabbayatanam  dhammayatanam  .  cha  bahirani ayatanani
veditabbaniti iti yantam vuttam idametam paticca vuttam.
   [621] Cha vinnanakaya veditabbati iti kho panetam vuttam.
Kincetam  paticca  vuttam  .  cakkhuvinnanam  sotavinnanam  ghanavinnanam
jivhavinnanam  kayavinnanam  manovinnanam  .  cha  vinnanakaya
veditabbati iti yantam vuttam idametam paticca vuttam.
   [622]  Cha phassakaya veditabbati iti kho panetam vuttam .
Kincetam  paticca  vuttam  . cakkhusamphasso sotasamphasso ghanasamphasso
jivhasamphasso    kayasamphasso   manosamphasso   .   cha
phassakaya veditabbati iti yantam vuttam idametam paticca vuttam.
   [623]  Attharasa  manopavicara veditabbati iti kho panetam
vuttam . kincetam paticca vuttam . cakkhuna rupam disva somanassatthaniyam
rupam  upavicarati  domanassatthaniyam  rupam  upavicarati  upekkhatthaniyam
rupam upavicarati . sotena saddam sutva ... Ghanena gandham ghayitva ...
Jivhaya rasam sayitva ... kayena photthabbam phusitva ... Manasa dhammam
vinnaya  somanassatthaniyam  dhammam  upavicarati  domanassatthaniyam  dhammam
upavicarati upekkhatthaniyam dhammam upavicarati . iti cha somanassupavicara
cha  domanassupavicara  cha upekkhupavicara . attharasa manopavicara
veditabbati iti yantam vuttam idametam paticca vuttam.
   [624] Chattimsa sattapada veditabbati iti kho panetam vuttam.
Kincetam paticca vuttam . cha gehasitani somanassani cha nekkhammasitani
somanassani  cha  gehasitani  domanassani  cha  nekkhammasitani
domanassani cha gehasita upekkha cha nekkhammasita upekkha.
   [625] Tattha katamani cha gehasitani somanassani. Cakkhuvinneyyanam
rupanam    itthanam    kantanam    manapanam    manoramanam
lokamisapatisamyuttanam  patilabham  va  patilabhato  samanupassato  pubbe
va  patiladdhapubbam  atitam  niruddham  viparinatam  samanussarato  uppajjati
somanassam  yam  evarupam  somanassam idam vuccati gehasitam somanassam .
Sotavinneyyanam saddanam ... ghanavinneyyanam gandhanam ... jivha-
vinneyyanam  rasanam ... kayavinneyyanam photthabbanam ... mano-
vinneyyanam  dhammanam  itthanam  kantanam  manapanam  manoramanam
lokamisapatisamyuttanam  patilabham  va  patilabhato  samanupassato  pubbe
va  patiladdhapubbam  atitam  niruddham  viparinatam  samanussarato  uppajjati
somanassam  yam  evarupam  somanassam idam vuccati gehasitam somanassam .
Imani cha gehasitani somanassani.
   [626] Tattha katamani cha nekkhammasitani somanassani . Rupanam
tveva  aniccatam  viditva  viparinamaviraganirodham  pubbe  ceva rupa
etarahi  ca  sabbe  te  rupa  anicca  dukkha viparinamadhammati
evametam  yathabhutam  sammappannaya  passato  uppajjati  somanassam
Yam  evarupam  somanassam  idam  vuccati  nekkhammasitam  somanassam .
Saddanam  tveva  .pe.  gandhanam tveva ... rasanam tveva ...
Photthabbanam  tveva  ...  dhammanam  tveva  aniccatam  viditva
viparinamaviraganirodham pubbe ceva dhamma etarahi ca sabbe te dhamma
anicca  dukkha  viparinamadhammati  evametam  yathabhutam  sammappannaya
passato  uppajjati  somanassam  yam  evarupam  somanassam  idam vuccati
nekkhammasitam somanassam. Imani cha nekkhammasitani somanassani.
   [627] Tattha katamani cha gehasitani domanassani. Cakkhuvinneyyanam
rupanam  itthanam  kantanam  manapanam  manoramanam lokamisapatisamyuttanam
appatilabham    va   appatilabhato   samanupassato   pubbe
va  appatiladdhapubbam  atitam  niruddham  viparinatam  samanussarato uppajjati
domanassam  yam  evarupam  domanassam idam vuccati gehasitam domanassam .
Sotavinneyyanam saddanam ... ghanavinneyyanam gandhanam ... jivha-
vinneyyanam  rasanam ... kayavinneyyanam photthabbanam ... mano-
vinneyyanam  dhammanam  itthanam  kantanam  manapanam  manoramanam
lokamisapatisamyuttanam  appatilabham  va  appatilabhato  samanupassato
pubbe  va  appatiladdhapubbam  atitam  niruddham  viparinatam  samanussarato
uppajjati  domanassam  yam  evarupam  domanassam  idam  vuccati gehasitam
domanassam. Imani cha gehasitani domanassani.
   [628]  Tattha  katamani  cha  nekkhammasitani  domanassani .
Rupanam  tveva  aniccatam  viditva  viparinamaviraganirodham  pubbe
ceva rupa etarahi ca sabbe te rupa anicca dukkha viparinamadhammati
evametam  yathabhutam  sammappannaya  disva  anuttaresu  vimokkhesu
piham  upatthapeti  kadassu  1-  namaham  tadayatanam  upasampajja
viharissami  yadariya  etarahi  ayatanam  upasampajja  viharantiti  iti
anuttaresu  vimokkhesu  piham  upatthapayato  uppajjati  pihapaccaya
domanassam  yam  evarupam  domanassam  idam  vuccati  nekkhammasitam
domanassam  . saddanam tveva ... rasanam tveva ... photthabbanam
tveva ... dhammanam tveva aniccatam viditva viparinama viraga nirodham
pubbe  ceva dhamma etarahi ca sabbe te dhamma anicca dukkha
viparinamadhammati  evametam  yathabhutam  sammappannaya disva anuttaresu
vimokkhesu piham upatthapeti kadassu 2- namaham tadayatanam upasampajja
viharissami  yadariya  etarahi  ayatanam  upasampajja  viharantiti  iti
anuttaresu  vimokkhesu  piham  upatthapayato  uppajjati  pihapaccaya
domanassam  yam  evarupam  domanassam  idam  vuccati  nekkhammasitam
domanassam. Imani cha nekkhammasitani domanassani.
   [629] Tattha katama cha gehasita upekkha. Cakkhuna rupam disva
uppajjati  upekkha  balassa mulhassa [3]- puthujjanassa anodhijinassa
avipakajinassa    anadinavadassavino   assutavato   puthujjanassa
ya  evarupa  upekkha rupam sa nativattati tasma sa upekkha
@Footnote: 1-2 Po. Ma. kudassu . 3 Po. etthantare mandassati atthi.
Gehasitati  vuccati  .  sotena  saddam sutva ... ghanena gandham
ghayitva ... jivhaya rasam sayitva ... Kayena photthabbam phusitva ...
Manasa  dhammam  vinnaya  uppajjati  upekkha  balassa  mulhassa
[1]-  Puthujjanassa  anodhijinassa  avipakajinassa  anadinavadassavino
assutavato  puthujjanassa ya evarupa upekkha dhammam sa nativattati
tasma  sa  upekkha  gehasitati  vuccati  . ima cha gehasita
upekkha.
   [630]  Tattha  katama  cha nekkhammasita upekkha . rupanam
tveva  aniccatam  viditva  viparinamaviraganirodham  pubbe  ceva rupa
etarahi  ca  sabbe  te  rupa  anicca  dukkha viparinamadhammati
evametam  yathabhutam  sammappannaya  passato  uppajjati  upekkha
ya  evarupa  upekkha rupam sa nativattati tasma sa upekkha
nekkhammasitati vuccati . saddanam tveva ... gandhanam tveva ...
Rasanam tveva ... photthabbanam tveva ... dhammanam tveva aniccatam
viditva  viparinamaviraganirodham  pubbe  ceva  dhamma  etarahi  ca
sabbe te dhamma anicca dukkha viparinamadhammati evametam yathabhutam
sammappannaya   passato  uppajjati  upekkha  ya  evarupa
upekkha  dhammam sa nativattati tasma sa upekkha nekkhammasitati
vuccati  .  ima  cha  nekkhammasita upekkha . chattimsa sattapada
veditabbati iti yantam vuttam idametam paticca vuttam.
@Footnote: 1 Po. etthantare mandassati atthi.
   [631] Tatridam nissaya idam pajahathati iti kho panetam vuttam.
Kincetam  paticca  vuttam  .  tatra bhikkhave yani cha nekkhammasitani
somanassani  tani  nissaya  tani  agamma  yani  cha gehasitani
somanassani  tani  pajahatha  tani  samatikkamatha  evametesam  pahanam
hoti  evametesam  samatikkamo  hoti  .  tatra bhikkhave yani cha
nekkhammasitani  domanassani  tani  nissaya tani agamma yani cha
gehasitani  domanassani  tani  pajahatha tani samatikkamatha evametesam
pahanam  hoti  evametesam  samatikkamo  hoti  .  tatra  bhikkhave
ya  cha  nekkhammasita upekkha ta nissaya ta agamma ya cha
gehasita  upekkha  ta  pajahatha  ta  samatikkamatha  evametasam
pahanam  hoti  evametasam samatikkamo hoti . tatra bhikkhave yani
cha  nekkhammasitani  somanassani  tani nissaya tani agamma yani
cha  nekkhammasitani  domanassani  tani  pajahatha  tani  samatikkamatha
evametesam  pahanam  hoti  evametesam  samatikkamo hoti . tatra
bhikkhave  ya  cha nekkhammasita upekkha ta nissaya ta agamma
yani  cha  nekkhammasitani somanassani tani pajahatha tani samatikkamatha
evametesam pahanam hoti evametesam samatikkamo hoti.
   [632]  Atthi  bhikkhave upekkha nanatta nanattasita atthi
upekkha  ekatta  ekattasita  .  katama ca bhikkhave upekkha
nanatta  nanattasita  .  atthi  bhikkhave  upekkha rupesu atthi
Saddesu  atthi  gandhesu  atthi rasesu atthi photthabbesu [1]- .
Ayam  bhikkhave  upekkha  nanatta  nanattasita  .  katama  ca
bhikkhave  upekkha ekatta ekattasita . atthi bhikkhave upekkha
akasanancayatananissita   atthi   vinnanancayatananissita   atthi
akincannayatananissita   atthi   nevasannanasannayatananissita  .
Ayam bhikkhave upekkha ekatta ekattasita . tatra bhikkhave yayam
upekkha ekatta ekattasita tam nissaya tam agamma yayam upekkha
nanatta  nanattasita  tam  pajahatha  tam  samatikkamatha  evametissa
pahanam hoti evametissa samatikkamo hoti . atammayatam 2- bhikkhave
nissaya  atammayatam  agamma  yayam  upekkha ekatta ekattasita
tam  pajahatha  tam  samatikkamatha evametissa pahanam hoti evametissa
samatikkamo  hoti  .  tatridam  nissaya  idam  pajahathati iti yantam
vuttam idametam paticca vuttam.
   [633]  Tayo satipatthana yadariyo sevati yadariyo sevamano
sattha  ganamanusasitumarahatiti  iti  kho  panetam  vuttam  .  kincetam
paticca vuttam.
   [634] Iti 3- bhikkhave sattha savakanam dhammam deseti anukampako
hitesi  anukampam  upadaya  idam vo hitaya idam vo sukhayati .
Tassa savaka na sussuyanti 4- na sotam odahanti na anna cittam
@Footnote: 1 Po. etthantare atthi dhammesuti dissati . 2 anupadavaggassa sappurisasutte pana
@agammayatati dissati . 3 Ma. Yu. idha.. 4 Po. Ma. Yu. sabbattha sussusanti.
Upatthapenti  vokkamma  ca  satthu  sasana  vattanti  .  tatra
bhikkhave  tathagato  na  ceva  attamano  hoti  na  ca attamanatam
patisamvedeti  anavassuto  ca  viharati  sato sampajano idam bhikkhave
pathamam  satipatthanam  yadariyo  sevati  yadariyo  sevamano  sattha
ganamanusasitumarahati.
   [635]  Puna  caparam  bhikkhave sattha savakanam dhammam deseti
anukampako  hitesi  anukampam  upadaya  idam  vo hitaya idam vo
sukhayati  .  tassa  ekacce  savaka  na  sussuyanti  na sotam
odahanti  na  anna  cittam  upatthapenti  vokkamma  ca  satthu
sasana  vattanti  .  ekacce  savaka sussuyanti sotam odahanti
anna  cittam  upatthapenti  na  ca  vokkamma  satthu  sasana
vattanti  .  tatra bhikkhave tathagato na ceva attamano 1- hoti
na  ca  attamanatam  patisamvedeti  na  ca  anattamano  hoti na ca
anattamanatam   patisamvedeti   attamanatanca   anattamanatanca  tadubhayam
abhinivajjetva  upekkhako  viharati  sato  sampajano  idam  vuccati
bhikkhave  dutiyam satipatthanam yadariyo sevati yadariyo sevamano sattha
ganamanusasitumarahati.
   [636]  Puna  caparam  bhikkhave sattha savakanam dhammam deseti
anukampako  hitesi  anukampam  upadaya  idam  vo hitaya idam vo
sukhayati  .  tassa  savaka  sussuyanti  sotam  odahanti  anna
@Footnote: 1 Ma. na ceva anattamano hoti na ca anattamanatam patisamvedeti na ca attamano hoti na
@ca attamanatam patisamvedeti anattamanata ca attamanata ca ...
Cittam  upatthapenti  na  ca  vokkamma  satthu  sasana vattanti .
Tatra  bhikkhave  tathagato  attamano  ceva  hoti  attamanatanca
patisamvedeti  anavassuto  ca  viharati  sato  sampajano idam vuccati
bhikkhave  tatiyam satipatthanam yadariyo sevati yadariyo sevamano sattha
ganamanusasitumarahati  .  tayo  satipatthana  yadariyo  sevati yadariyo
sevamano  sattha  ganamanusasitumarahatiti  iti  yantam  vuttam  idametam
paticca vuttam.
   [637]  So  vuccati yoggacariyanam anuttaro purisadammasarathiti
iti  kho  panetam  vuttam  . kincetam paticca vuttam . hatthidamakena
bhikkhave  hatthidammo  sarito  ekamyeva  disam  dhavati puratthimam va
pacchimam  va  uttaram  va  dakkhinam  va  .  assadamakena bhikkhave
assadammo  sarito  ekamyeva  disam  dhavati  puratthimam  va pacchimam
va  uttaram  va  dakkhinam  va  .  godamakena bhikkhave godammo
sarito  ekamyeva  disam  dhavati  puratthimam  va pacchimam va uttaram
va dakkhinam va . tathagatena [1]- bhikkhave arahata sammasambuddhena
purisadammo  sarito  attha  disa  vidhavati  rupi  rupani  passati
ayam  pathama  disa  .  ajjhattam  arupasanni bahiddha rupani passati
ayam  dutiya  disa  .  subhanteva  adhimutto  hoti  ayam  tatiya
disa  .  sabbaso  rupasannanam  samatikkama  patighasannanam atthangama
nanattasannanam  amanasikara  ananto  akasoti  akasanancayatanam
@Footnote: 1 Ma. etthantare hisaddo atthi.
Upasampajja  viharati  ayam  catuttha  1-  disa  .  sabbaso
akasanancayatanam  samatikkamma  anantam  vinnananti  vinnanancayatanam
upasampajja   viharati   ayam   pancami   disa   .  sabbaso
vinnanancayatanam   samatikkamma   natthi   kinciti  akincannayatanam
upasampajja  viharati  ayam  chattha  disa . sabbaso akincannayatanam
samatikkamma    nevasannanasannayatanam    upasampajja    viharati
ayam  sattami  disa  .  sabbaso  nevasannanasannayatanam samatikkamma
sannavedayitanirodham  upasampajja  viharati  ayam  atthami  disa .
Tathagatena  bhikkhave  arahata  sammasambuddhena  purisadammo  sarito
ima  attha  disa vidhavati . so vuccati yoggacariyanam anuttaro
purisadammasarathiti iti yantam vuttam idametam paticca vuttanti.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
        Salayatanavibhangasuttam nitthitam sattamam.
           ----------
@Footnote: 1 Ma. catutthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 400-410. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=7961&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=7961&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=617&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=37              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=617              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=4813              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=4813              Contents of The Tipitaka Volume 14 http://84000.org/tipitaka/read/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com