ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

           Araṇavibhaṅgasuttaṃ
   [653]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ .
Bhagavā etadavoca araṇavibhaṅgaṃ vo bhikkhave desissāmi 1- taṃ suṇātha
sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti  .  evambhanteti  kho te bhikkhū
bhagavato paccassosuṃ.
   [654]  Bhagavā  etadavoca  na kāmasukhamanuyuñjeyya hīnaṃ gammaṃ
pothujjanikaṃ  anariyaṃ  anatthasañhitaṃ  na  ca attakilamathānuyogamanuyuñjeyya
dukkhaṃ  anariyaṃ  anatthasañhitaṃ  etete  2-  ubho ante anupagamma
majjhimā  paṭipadā  tathāgatena  abhisambuddhā  cakkhukaraṇī  ñāṇakaraṇī
upasamāya  abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya saṃvattati . ussādanañca
jaññā  apasādanañca  jaññā  ussādanañca  ñatvā  apasādanañca
ñatvā  nevussādeyya na apasādeyya dhammameva deseyya sukhavinicchayaṃ
jaññā  sukhavinicchayaṃ  ñatvā  ajjhattaṃ  sukhamanuyuñjeyya  raho  vādaṃ
na  bhāseyya sammukhā nātikhīṇaṃ 3- bhaṇe ataramānova bhāseyya no
taramāno  janapadaniruttiṃ  nābhiniveseyya  samaññaṃ  nātidhāveyyāti
ayamuddeso araṇavibhaṅgassa.
@Footnote: 1 Po. Ma. desessāmi . 2 Po. etete bhikkhave .... Ma. ete kho bhikkhave ....
@3 Ma. Yu. na khīṇaṃ.
   [655]  Na  kāmasukhamanuyuñjeyya  hīnaṃ gammaṃ pothujjanikaṃ anariyaṃ
anatthasañhitaṃ  na  ca  attakilamathānuyogamanuyuñjeyya  dukkhaṃ  anariyaṃ
anatthasañhitanti  iti  kho  1-  panetaṃ  vuttaṃ  . kiñcetaṃ paṭicca
vuttaṃ  .  yo  kāmapaṭisandhisukhino  somanassānuyogo  hīno  gammo
pothujjaniko  anariyo anatthasañhito sadukkho eso dhammo saupaghāto
saupāyāso  sapariḷāho  micchāpaṭipadā  .  yo  kāmapaṭisandhisukhino
somanassānuyogaṃ   ananuyogo  hīnaṃ  gammaṃ  pothujjanikaṃ  anariyaṃ
anatthasañhitaṃ  adukkho  eso  dhammo  anūpaghāto  anūpāyāso
apariḷāho  sammāpaṭipadā  .  yo  attakilamathānuyogo  dukkho
anariyo   anatthasañhito  sadukkho  eso  dhammo  saupaghāto
saupāyāso  sapariḷāho  micchāpaṭipadā  .  yo  attakilamathānuyogaṃ
ananuyogo  dukkhaṃ  anariyaṃ  anatthasañhitaṃ  adukkho  eso  dhammo
anūpaghāto   anūpāyāso   apariḷāho  sammāpaṭipadā  .  na
kāmasukhamanuyuñjeyya  hīnaṃ  gammaṃ  pothujjanikaṃ  anariyaṃ  anatthasañhitaṃ
na  ca  attakilamathānuyogamanuyuñjeyya  dukkhaṃ  anariyaṃ  anatthasañhitanti
iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [656]  Etete  ubho  ante  anupagamma majjhimā paṭipadā
tathāgatena  abhisambuddhā  cakkhukaraṇī  ñāṇakaraṇī  upasamāya  abhiññāya
sambodhāya  nibbānāya  saṃvattatīti iti kho panetaṃ vuttaṃ . kiñcetaṃ
paṭicca  vuttaṃ  .  ayameva  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  seyyathīdaṃ
@Footnote: 1 Yu. khosaddo natthi.
Sammādiṭṭhi  sammāsaṅkappo  sammāvācā  sammākammanto sammāājīvo
sammāvāyāmo  sammāsati  sammāsamādhi  .  etete  ubho ante
anupagamma  majjhimā  paṭipadā  tathāgatena  abhisambuddhā  cakkhukaraṇī
ñāṇakaraṇī   upasamāya   abhiññāya   sambodhāya   nibbānāya
saṃvattatīti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [657]  Ussādanañca  jaññā  apasādanañca jaññā ussādanañca
ñatvā  apasādanañca  ñatvā nevussādeyya na apasādeyya dhammameva
deseyyāti iti kho panetaṃ vuttaṃ . kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ. Kathañca
bhikkhave ussādanā ca hoti apasādanā ca no ca dhammadesanā. Ye
kāmapaṭisandhisukhino  somanassānuyogaṃ  anuyuttā  hīnaṃ  gammaṃ pothujjanikaṃ
anariyaṃ  anatthasañhitaṃ  sabbe  te  sadukkhā  saupaghātā saupāyāsā
sapariḷāhā micchāpaṭipannāti iti vadaṃ 1- ittheke apasādeti.
   {657.1}   Ye   kāmapaṭisandhisukhino   somanassānuyogaṃ
ananuyuttā  hīnaṃ  gammaṃ  pothujjanikaṃ  anariyaṃ  anatthasañhitaṃ  sabbe
te  adukkhā  anūpaghātā  anūpāyāsā  apariḷāhā  sammāpaṭipannāti
iti vadaṃ ittheke ussādeti.
   {657.2}  Ye  attakilamathānuyogaṃ  anuyuttā  dukkhaṃ  anariyaṃ
anatthasañhitaṃ   sabbe  te  sadukkhā  saupaghātā  saupāyāsā
sapariḷāhā micchāpaṭipannāti iti vadaṃ ittheke apasādeti.
   {657.3}  Ye  attakilamathānuyogaṃ  ananuyuttā  dukkhaṃ  anariyaṃ
anatthasañhitaṃ  sabbe  te adukkhā anūpaghātā anūpāyāsā apariḷāhā
@Footnote: 1 Po. iti padaṃ . sabbattha īdisameva.
Sammāpaṭipannāti  iti  vadaṃ  ittheke  ussādeti . yesaṃ kesañci
bhavasaññojanaṃ  appahīnaṃ  sabbe  te  sadukkhā saupaghātā saupāyāsā
sapariḷāhā micchāpaṭipannāti iti vadaṃ ittheke apasādeti.
   {657.4} Yesaṃ kesañci bhavasaññojanaṃ pahīnaṃ sabbe te adukkhā
anūpaghātā  anūpāyāsā  apariḷāhā  sammāpaṭipannāti  iti  vadaṃ
ittheke ussādeti . evaṃ kho bhikkhave ussādanā ca hoti apasādanā
ca no ca dhammadesanā.
   [658]  Kathañca  bhikkhave  nevussādanā  hoti na apasādanā
dhammadesanāva 1- . ye ca kāmapaṭisandhisukhino somanassānuyogaṃ anuyuttā
hīnaṃ  gammaṃ  pothujjanikaṃ  anariyaṃ  anatthasañhitaṃ  sabbe  te sadukkhā
saupaghātā  saupāyāsā  sapariḷāhā micchāpaṭipannāti na evamāha .
Anuyogo  ca  kho  sadukkho  eso dhammo saupaghāto saupāyāso
sapariḷāho micchāpaṭipadāti iti vadaṃ dhammameva deseti.
   {658.1}  Ye  kāmapaṭisandhisukhino  somanassānuyogaṃ ananuyuttā
hīnaṃ  gammaṃ  pothujjanikaṃ  anariyaṃ  anatthasañhitaṃ  sabbe  te adukkhā
anūpaghātā  anūpāyāsā  apariḷāhā sammāpaṭipannāti na evamāha .
Ananuyogo  ca  kho  adukkho eso dhammo anūpaghāto anūpāyāso
apariḷāho sammāpaṭipadāti iti vadaṃ dhammameva deseti.
   {658.2}  Ye  attakilamathānuyogaṃ  anuyuttā  dukkhaṃ  anariyaṃ
anatthasañhitaṃ   sabbe  te  sadukkhā  saupaghātā  saupāyāsā
sapariḷāhā  micchāpaṭipannāti  na  evamāha  .  anuyogo  ca
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. sabbattha dhammadesanā cāti dissati.
Kho sadukkho eso dhammo saupaghāto saupāyāso sapariḷāho micchāpaṭipadāti
iti  vadaṃ  dhammameva  deseti  . ye attakilamathānuyogaṃ ananuyuttā
dukkhaṃ  anariyaṃ  anatthasañhitaṃ  sabbe  te  adukkhā  anūpaghātā
anūpāyāsā  apariḷāhā  sammāpaṭipannāti na evamāha . ananuyogo
ca  kho  adukkho  eso dhammo anūpaghāto anūpāyāso apariḷāho
sammāpaṭipadāti iti vadaṃ dhammameva deseti.
   {658.3}  Yesaṃ  kesañci  bhavasaññojanaṃ  appahīnaṃ sabbe te
sadukkhā   saupaghātā  saupāyāsā  sapariḷāhā  micchāpaṭipannāti
na  evamāha . bhavasaññojane kho appahīne bhavo appahīno hotīti
iti vadaṃ dhammameva deseti.
   {658.4} Yesaṃ kesañci bhavasaññojanaṃ pahīnaṃ sabbe te adukkhā
anūpaghātā  anūpāyāsā  apariḷāhā sammāpaṭipannāti na evamāha .
Bhavasaññojane ca kho pahīne bhavo 1- pahīno hotīti iti vadaṃ dhammameva
deseti. Evaṃ kho bhikkhave nevussādanā hoti na apasādanā dhammadesanāva.
Ussādanañca  jaññā  apasādanañca  jaññā  ussādanañca  ñatvā
apasādanañca  ñatvā  nevussādeyya  na  apasādeyya  dhammameva
deseyyāti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [659]  Sukhavinicchayaṃ  jaññā  sukhavinicchayaṃ  ñatvā  ajjhattaṃ
sukhamanuyuñjeyyāti iti kho panetaṃ vuttaṃ . kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ .
Pañcime   bhikkhave   kāmaguṇā  katame  pañca  cakkhuviññeyyā
rūpā  iṭṭhā  kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajanīyā
@Footnote: 1 Ma. bhavopi.
Sotaviññeyyā saddā ... ghānaviññeyyā gandhā ... Jivhāviññeyyā
rasā ... kāyaviññeyyā phoṭṭhabbā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā
kāmūpasañhitā  rajanīyā  ime  kho  bhikkhave  pañca  kāmaguṇā .
Yaṃ  kho  bhikkhave  ime  pañca  kāmaguṇe  paṭicca  uppajjati sukhaṃ
somanassaṃ  idaṃ  vuccati  kāmasukhaṃ  puthujjanasukhaṃ  miḷhasukhaṃ anariyasukhaṃ .
Na  sevitabbaṃ  na  bhāvetabbaṃ  na  bahulīkātabbaṃ  bhāyitabbaṃ etassa
sukhassāti vadāmi.
   {659.1} Idha bhikkhave bhikkhu vivicceva kāmehi vivicca akusalehi
dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  .  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso
ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ  samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ jhānaṃ ...
Tatiyaṃ  jhānaṃ  ...  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati idaṃ vuccati
nekkhammasukhaṃ  pavivekasukhaṃ  upasamasukhaṃ  sambodhisukhaṃ  .  āsevitabbaṃ
bhāvetabbaṃ  bahulīkātabbaṃ  na  bhāyitabbaṃ etassa sukhassāti vadāmi .
Sukhavinicchayaṃ  jaññā  sukhavinicchayaṃ  ñatvā  ajjhattaṃ  sukhamanuyuñjeyyāti
iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [660]  Raho  vādaṃ  na  bhāseyya sammukhā nātikhīṇaṃ bhaṇeti
iti  kho  panetaṃ vuttaṃ . kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ . tatra bhikkhave
yaṃ  jaññā  raho  vādaṃ  abbhūtaṃ  atacchaṃ  anatthasañhitaṃ sasakkaṃ 1-
taṃ  raho  vādaṃ  na bhāseyya yampi jaññā raho vādaṃ bhūtaṃ tacchaṃ
anatthasañhitaṃ  tassapi  sikkheyya  avacanāya  yañca  kho  jaññā
@Footnote: 1 Po. sampattaṃ.
Raho  vādaṃ  bhūtaṃ  tacchaṃ  atthasañhitaṃ  tatra  kālaññū  assa tassa
raho  vādassa  vacanāya  .  tatra  bhikkhave  yaṃ  jaññā sammukhā
khīṇavādaṃ  abbhūtaṃ  atacchaṃ  anatthasañhitaṃ  sasakkaṃ  taṃ  sammukhā
khīṇavādaṃ  na  bhāseyya  yampi  jaññā  sammukhā  khīṇavādaṃ  bhūtaṃ
tacchaṃ  anatthasañhitaṃ  tassapi  sikkheyya  avacanāya  yañca  kho
jaññā  sammukhā  khīṇavādaṃ  bhūtaṃ  tacchaṃ  atthasañhitaṃ  tatra  kālaññū
assa tassa sammukhā khīṇavādassa vacanāya . raho vādaṃ na bhāseyya
sammukhā nātikhīṇaṃ bhaṇeti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [661] Ataramānova bhāseyya no taramānoti iti kho panetaṃ
vuttaṃ  .  kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ  .  tatra  bhikkhave taramānassa
bhāsato  kāyopi  kilamati  cittampi  upahaññati  saropi  upahaññati
kaṇṭhopi  āturiyati  avisaṭṭhaṃpi hoti aviññeyyaṃ taramānassa bhāsitaṃ .
Tatra  bhikkhave  ataramānassa bhāsato kāyopi na kilamati cittampi na
upahaññati  saropi  na  upahaññati  kaṇṭhopi  na  āturiyati visaṭṭhampi
hoti  viññeyyaṃ  ataramānassa  bhāsitaṃ . ataramānova bhāseyya no
taramānoti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [662]  Janapadaniruttiṃ  nābhiniveseyya  samaññaṃ  nātidhāveyyāti
iti  kho panetaṃ vuttaṃ . kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ . kathañca bhikkhave
janapadaniruttiyā  ca  abhiniveso  hoti  samaññāya  ca  atisāro .
Idha  bhikkhave  tadevekaccesu  janapadesu  pātīti sañjānanti pattanti
Sañjānanti piṭṭhanti 1- sañjānanti sarāvanti sañjānanti harosanti 2-
sañjānanti   poṇanti   sañjānanti   hananti  3-  sañjānanti
pipilanti 4- sañjānanti . iti yathā yathā naṃ tesu tesu janapadesu
sañjānanti  tathā  tathā  thāmasā  parāmāsā  abhinivissa  voharati
idameva  saccaṃ  moghamaññanti  .  evaṃ kho bhikkhave janapadaniruttiyā
ca abhiniveso hoti samaññāya ca atisāro.
   {662.1} Kathañca bhikkhave janapadaniruttiyā ca anabhiniveso hoti
samaññāya ca anatisāro . idha bhikkhave tadevekaccesu janapadesu pātīti
sañjānanti  pattanti  sañjānanti  piṭṭhanti  5- sañjānanti sarāvanti
sañjānanti  harosanti  sañjānanti  poṇanti  sañjānanti  hananti
sañjānanti  pipilanti  sañjānanti . iti yathā yathā naṃ tesu tesu
janapadesu  sañjānanti  idaṃ  kirame  āyasmanto sandhāya voharantīti
tathā tathā voharati aparāmasaṃ . evaṃ kho bhikkhave janapadaniruttiyā ca
anabhiniveso hoti samaññāya ca anatisāro. Janapadaniruttiṃ nābhiniveseyya
samaññaṃ nātidhāveyyāti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [663]  Tatra bhikkhave yo kāmapaṭisandhisukhino somanassānuyogo
hīno  gammo  pothujjaniko  anariyo  anatthasañhito  sadukkho eso
dhammo  saupaghāto  saupāyāso  sapariḷāho  micchāpaṭipadā  tasmā
@Footnote: 1 Po. Sī. vitthanti . 2 Sī. dhāropanti . 3 Sī. ayaṃ pāṭho natthi.
@4 Sī. Ma. pisīlavanti pisīlanti . 5 Ma. vittanti.
Eso  dhammo  saraṇo  .  tatra  bhikkhave  yo kāmapaṭisandhisukhino
somanassānuyogaṃ   ananuyogo  hīnaṃ  gammaṃ  pothujjanikaṃ  anariyaṃ
anatthasañhitaṃ  adukkho  eso  dhammo  anūpaghāto  anūpāyāso
apariḷāho sammāpaṭipadā tasmā eso dhammo araṇo.
   [664]  Tatra bhikkhave yo attakilamathānuyogo dukkho anariyo
anatthasañhito  sadukkho  eso  dhammo  saupaghāto  saupāyāso
sapariḷāho  micchāpaṭipadā  tasmā  eso  dhammo  saraṇo . tatra
bhikkhave   yo   attakilamathānuyogaṃ  ananuyogo  dukkhaṃ  anariyaṃ
anatthasañhitaṃ  adukkho  eso  dhammo  anūpaghāto  anūpāyāso
apariḷāho sammāpaṭipadā tasmā eso dhammo araṇo.
   [665]  Tatra  bhikkhave  yāyaṃ  majjhimā  paṭipadā tathāgatena
abhisambuddhā  cakkhukaraṇī  ñāṇakaraṇī  upasamāya  abhiññāya  sambodhāya
nibbānāya  saṃvattati  adukkho  eso dhammo anūpaghāto anūpāyāso
apariḷāho sammāpaṭipadā tasmā eso dhammo araṇo.
   [666] Tatra bhikkhave yāyaṃ ussādanā ca apasādanā ca no
ca  dhammadesanā  sadukkho  eso  dhammo  saupaghāto  saupāyāso
sapariḷāho micchāpaṭipadā tasmā eso dhammo saraṇo . Tatra bhikkhave
yāyaṃ nevussādanā [1]- na apasādanā [2]- dhammadesanāva [3]- adukkho
eso  dhammo  anūpaghāto  anūpāyāso  apariḷāho  sammāpaṭipadā
tasmā eso dhammo araṇo.
   [667]  Tatra  bhikkhave  yamidaṃ  kāmasukhaṃ  miḷhasukhaṃ puthujjanasukhaṃ
@Footnote:1-2-3 Ma. etthantare casaddo atthi.
Anariyasukhaṃ  sadukkho  eso dhammo saupaghāto saupāyāso sapariḷāho
micchāpaṭipadā  .  tasmā  eso  dhammo saraṇo . tatra bhikkhave
yamidaṃ  nekkhammasukhaṃ  pavivekasukhaṃ  upasamasukhaṃ  sambodhisukhaṃ  adukkho
eso  dhammo  anūpaghāto  anūpāyāso  apariḷāho  sammāpaṭipadā
tasmā eso dhammo araṇo.
   [668]  Tatra  bhikkhave yvāyaṃ raho vādo abbhūto ataccho
anatthasañhito  sadukkho  eso  dhammo  saupaghāto  saupāyāso
sapariḷāho  micchāpaṭipadā  tasmā  eso  dhammo  saraṇo . tatra
bhikkhave  yopāyaṃ  raho  vādo bhūto taccho anatthasañhito sadukkho
eso  dhammo  saupaghāto  saupāyāso  sapariḷāho  micchāpaṭipadā
tasmā  eso  dhammo  saraṇo  .  tatra  bhikkhave  yo  cāyaṃ
raho  vādo  bhūto  taccho  atthasañhito  adukkho  eso dhammo
anūpaghāto  anapāyāso  apariḷāho  sammāpaṭipadā  tasmā  eso
dhammo araṇo.
   [669] Tatra bhikkhave yvāyaṃ sammukhā khīṇavādo abbhūto ataccho
anatthasañhito  sadukkho  eso  dhammo  saupaghāto  saupāyāso
sapariḷāho  micchāpaṭipadā  tasmā  eso  dhammo  saraṇo . tatra
bhikkhave  yopāyaṃ  sammukhā  khīṇavādo  bhūto  taccho  anatthasañhito
sadukkho  eso  dhammo  saupaghāto  saupāyāso  sapariḷāho
micchāpaṭipadā  tasmā  eso  dhammo saraṇo . tatra bhikkhave yo
cāyaṃ  sammukhā  khīṇavādo  bhūto  taccho  atthasañhito  adukkho
Eso  dhammo  anūpaghāto  anūpāyāso  apariḷāho  sammāpaṭipadā
tasmā eso dhammo araṇo.
   [670] Tatra bhikkhave yamidaṃ taramānassa bhāsitaṃ sadukkho eso
dhammo  saupaghāto  saupāyāso  sapariḷāho  micchāpaṭipadā  tasmā
eso  dhammo  saraṇo  . tatra bhikkhave yamidaṃ ataramānassa bhāsitaṃ
adukkho  eso  dhammo  anūpaghāto  anūpāyāso  apariḷāho
sammāpaṭipadā tasmā eso dhammo araṇo.
   [671]  Tatra  bhikkhave  yvāyaṃ janapadaniruttiyā ca abhiniveso
samaññāya ca atisāro sadukkho eso dhammo saupaghāto saupāyāso
sapariḷāho  micchāpaṭipadā  tasmā  eso  dhammo  saraṇo .
Tatra  bhikkhave  yvāyaṃ  janapadaniruttiyā  ca  anabhiniveso  samaññāya
ca  anatisāro  adukkho  eso  dhammo  anūpaghāto  anūpāyāso
apariḷāho sammāpaṭipadā tasmā eso dhammo araṇo.
   [672]  Tasmātiha  bhikkhave saraṇañca dhammaṃ jānissāma araṇañca
dhammaṃ  jānissāma  saraṇañca  dhammaṃ  ñatvā  araṇañca  dhammaṃ  ñatvā
araṇapaṭipadaṃ  paṭipajjissāmāti  evañhi  vo  bhikkhave  sikkhitabbaṃ .
Subhūti ca pana bhikkhave kulaputto araṇapaṭipadaṃ paṭipannoti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Araṇavibhaṅgasuttaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 423-433. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=8422              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=8422              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=653&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=39              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=653              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=4996              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=4996              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่