ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

           Dakkhiṇāvibhaṅgasuttaṃ
   [706]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā sakkesu viharati
kapilavatthusmiṃ nigrodhārāme . atha kho mahāpajāpatī 1- gotamī navaṃ
dussayugaṃ  ādāya  yena  bhagavā  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinnā kho mahāpajāpatī
gotamī  bhagavantaṃ  etadavoca  idaṃ me bhante navaṃ dussayugaṃ bhagavantaṃ
uddissa  sāmaṃ  kantaṃ  sāmaṃ  vāyitaṃ  taṃ  me  bhante  bhagavā
paṭiggaṇhātu anukampaṃ upādāyāti.
   [707]  Evaṃ  vutte  bhagavā mahāpajāpatiṃ gotamiṃ etadavoca
saṅghe  gotami  dehi saṅghe te dinne ahañceva pūjito bhavissāmi
saṅgho cāti . dutiyampi kho mahāpajāpatī gotamī bhagavantaṃ etadavoca
idaṃ  me  bhante  navaṃ dussayugaṃ bhagavantaṃ uddissa sāmaṃ kantaṃ sāmaṃ
vāyitaṃ  taṃ  me bhante bhagavā paṭiggaṇhātu anukampaṃ upādāyāti .
Dutiyampi  kho  bhagavā  mahāpajāpatiṃ  gotamiṃ  etadavoca  saṅghe
gotami  dehi  saṅghe te dinne ahañceva pūjito bhavissāmi saṅgho
cāti  .  tatiyampi  kho  mahāpajāpatī  gotamī  bhagavantaṃ etadavoca
idaṃ  me  bhante  navaṃ dussayugaṃ bhagavantaṃ uddissa sāmaṃ kantaṃ sāmaṃ
vāyitaṃ  taṃ  me bhante bhagavā paṭiggaṇhātu anukampaṃ upādāyāti .
Tatiyampi  kho  bhagavā  mahāpajāpatiṃ gotamiṃ etadavoca saṅghe gotami
@Footnote: 1 Ma. mahāpajāpati. sabbattha evaṃ ñātabbaṃ.
Dehi saṅghe te dinne ahañceva pūjito bhavissāmi saṅgho cāti.
   [708]  Evaṃ  vutte āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca
paṭiggaṇhātu  bhante  bhagavā  mahāpajāpatiyā  gotamiyā navaṃ dussayugaṃ
bahukārā 1- bhante mahāpajāpatī gotamī bhagavato mātucchā āpādikā
posikā  khīrassa  dāyikā  bhagavantaṃ  janettiyā  kālakatāya  thaññaṃ
pāyesi  bhagavāpi  bhante  bahukāro  mahāpajāpatiyā  gotamiyā
bhagavantaṃ  bhante  āgamma  mahāpajāpatī  gotamī  buddhaṃ  saraṇaṃ gatā
dhammaṃ  saraṇaṃ  gatā  saṅghaṃ  saraṇaṃ  gatā  bhagavantaṃ  bhante āgamma
mahāpajāpatī  gotamī  pāṇātipātā  paṭiviratā adinnādānā paṭiviratā
kāmesumicchācārā paṭiviratā musāvādā paṭiviratā surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
paṭiviratā   bhagavantaṃ   bhante   āgamma  mahāpajāpatī  gotamī
buddhe  aveccappasādena  samannāgatā  dhamme  aveccappasādena
samannāgatā  saṅghe aveccappasādena samannāgatā ariyakantehi sīlehi
samannāgatā  bhagavantaṃ  bhante  āgamma  mahāpajāpatī  gotamī dukkhe
nikkaṅkhā dukkhasamudaye nikkaṅkhā dukkhanirodhe nikkaṅkhā dukkhanirodhagāminiyā
paṭipadāya  nikkaṅkhā  bhagavāpi  bhante  bahukāro  mahāpajātiyā
gotamiyāti.
   [709]  Evametaṃ  ānanda  evametaṃ  ānanda  yaṃ hānanda
puggalo  puggalaṃ  āgamma  buddhaṃ  saraṇaṃ  gato  hoti  dhammaṃ saraṇaṃ
gato  hoti  saṅghaṃ  saraṇaṃ  gato  hoti  imassānanda  puggalassa
iminā  puggalena  na  supaṭikāraṃ  vadāmi yadidaṃ abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. bahūpakārā.
Añjalikammaṃ     sāmīcikammaṃ    cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārānuppadānena.
   {709.1}  Yaṃ  hānanda puggalo puggalaṃ āgamma pāṇātipātā
paṭivirato  hoti  adinnādānā  paṭivirato hoti kāmesu micchācārā
paṭivirato  hoti musāvādā paṭivirato hoti surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
paṭivirato  hoti imassānanda puggalassa iminā puggalena na supaṭikāraṃ
vadāmi   yadidaṃ  abhivādanaṃ  paccuṭṭhānaṃ  añjalikammaṃ  sāmīcikammaṃ
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānuppadānena.
   {709.2}  Yaṃ  hānanda  puggalo  puggalaṃ  āgamma  buddhe
aveccappasādena  samannāgato  hoti  dhamme  aveccappasādena
samannāgato  hoti  saṅghe  aveccappasādena  samannāgato  hoti
ariyakantehi  sīlehi  samannāgato  hoti  imassānanda  puggalassa
iminā  puggalena  na  supaṭikāraṃ  vadāmi yadidaṃ abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ
añjalikammaṃ     sāmīcikammaṃ    cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārānuppadānena.
   {709.3} Yaṃ hānanda puggalo puggalaṃ āgamma dukkhe nikkaṅkho
hoti  dukkhasamudaye  nikkaṅkho  hoti  dukkhanirodhe  nikkaṅkho  hoti
dukkhanirodhagāminiyā   paṭipadāya   nikkaṅkho   hoti  imassānanda
puggalassa  iminā  puggalena  na  supaṭikāraṃ  vadāmi yadidaṃ abhivādanaṃ
paccuṭṭhānaṃ   añjalikammaṃ   sāmīcikammaṃ   cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārānuppadānena.
   [710] Cuddasa kho panimānanda pāṭipuggalikā dakkhiṇā [1]-.
@Footnote: 1 Ma. etthantare katamā cuddasāti dissanti.
Tathāgate  arahante  sammāsambuddhe  dānaṃ  deti  ayaṃ  paṭhamā
pāṭipuggalikā dakkhiṇā . paccekasambuddhe 1- dānaṃ deti ayaṃ dutiyā
pāṭipuggalikā  dakkhiṇā  .  tathāgatasāvake  arahante  dānaṃ  deti
ayaṃ  tatiyā  pāṭipuggalikā  dakkhiṇā  .  arahattaphalasacchikiriyāya
paṭipanne  dānaṃ  deti  ayaṃ  catutthā  pāṭipuggalikā  dakkhiṇā .
Anāgāmissa  dānaṃ  deti  ayaṃ  pañcamī  pāṭipuggalikā  dakkhiṇā .
Anāgāmiphalasacchikiriyāya   paṭipanne  dānaṃ  deti  ayaṃ  chaṭṭhā
pāṭipuggalikā  dakkhiṇā  .  sakadāgāmissa  dānaṃ  deti ayaṃ sattamī
pāṭipuggalikā   dakkhiṇā  .  sakadāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipanne
dānaṃ  deti  ayaṃ  aṭṭhamī  pāṭipuggalikā  dakkhiṇā  . sotāpanne
dānaṃ deti ayaṃ navamī pāṭipuggalikā dakkhiṇā. Sotāpattiphalasacchikiriyāya
paṭipanne   dānaṃ   deti   ayaṃ   dasamī   pāṭipuggalikā
dakkhiṇā  . bāhirake kāmesu vītarāge dānaṃ deti ayaṃ ekādasamī
pāṭipuggalikā  dakkhiṇā  .  puthujjanasīlavante  dānaṃ  deti  ayaṃ
dvādasamī  pāṭipuggalikā  dakkhiṇā . puthujjanadussīle dānaṃ deti ayaṃ
terasamī  pāṭipuggalikā  dakkhiṇā  .  tiracchānagate dānaṃ deti ayaṃ
cuddasamī pāṭipuggalikā dakkhiṇāti.
   [711] Tatrānanda tiracchānagate dānaṃ datvā sataguṇā dakkhiṇā
pāṭikaṅkhitabbā  .  puthujjanadussīle  dānaṃ datvā sahassaguṇā dakkhiṇā
pāṭikaṅkhitabbā  .  puthujjanasīlavante  dānaṃ  datvā  satasahassaguṇā
@Footnote: 1 Yu. paccekabuddhe.
Dakkhiṇā  pāṭikaṅkhitabbā . bāhirake kāmesu vītarāge dānaṃ datvā
koṭisatasahassaguṇā  dakkhiṇā  pāṭikaṅkhitabbā . sotāpattiphalasacchikiriyāya
paṭipanne   dānaṃ  datvā  asaṅkheyyā  appameyyā  dakkhiṇā
pāṭikaṅkhitabbā  .  ko  pana  vādo sotāpanne ko pana vādo
sakadāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipanne  ko  pana  vādo  sakadāgāmissa
ko  pana  vādo  anāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanne ko pana vādo
anāgāmissa  ko  pana  vādo  arahattaphalasacchikiriyāya paṭipanne ko
pana vādo tathāgatasāvake arahante ko pana vādo paccekasambuddhe
ko pana vādo tathāgate arahante sammāsambuddhe.
   [712]  Satta  kho  panimānanda saṅghagatā dakkhiṇā . [1]-
buddhappamukhe ubhatosaṅghe dānaṃ deti ayaṃ paṭhamā saṅghagatā dakkhiṇā.
Tathāgate  parinibbute  ubhatosaṅghe dānaṃ deti ayaṃ dutiyā saṅghagatā
dakkhiṇā . bhikkhusaṅghe dānaṃ deti ayaṃ tatiyā saṅghagatā dakkhiṇā .
Bhikkhunīsaṅghe  dānaṃ  deti  ayaṃ  catutthā  saṅghagatā  dakkhiṇā .
Ettake  me  bhikkhū  ca  bhikkhuniyo ca saṅghato uddissathāti dānaṃ
deti  ayaṃ  pañcamī  saṅghagatā  dakkhiṇā  .  ettake  me bhikkhū
saṅghato  uddissathāti  dānaṃ deti ayaṃ chaṭṭhā saṅghagatā dakkhiṇā .
Ettikā  2-  me bhikkhuniyo saṅghato uddissathāti dānaṃ deti ayaṃ
sattamī saṅghagatā dakkhiṇā.
   [713]  Bhavissanti  kho  panānanda  anāgatamaddhānaṃ gotrabhuno
@Footnote: 1 Ma. etthantare katamā satta . 2 Po. Ma. Yu. ettakā.
Kāsāvakaṇṭhā  dussīlā  pāpadhammā  tesu  dussīlesu  saṅghaṃ uddissa
dānaṃ  dassanti  tadāpahaṃ  ānanda  saṅghagataṃ  dakkhiṇaṃ  asaṅkheyyaṃ
appameyyaṃ  vadāmi  na  tvevāhaṃ  ānanda  kenaci  pariyāyena
saṅghagatāya dakkhiṇāya pāṭipuggalikadānaṃ mahapphalataraṃ vadāmi.
   [714]  Catasso  kho  panimānanda  dakkhiṇāvisuddhiyo .
Katamā  catasso  .  atthānanda  dakkhiṇā  dāyakato  visujjhati no
paṭiggāhakato  atthānanda  dakkhiṇā  paṭiggāhakato  visujjhati  no
dāyakato  atthānanda  dakkhiṇā  neva  dāyakato  visujjhati  no
paṭiggāhakato  atthānanda  dakkhiṇā  dāyakato  ceva  visujjhati
paṭiggāhakato ca.
   [715]  Kathañcānanda  dakkhiṇā  dāyakato  visujjhati  no
paṭiggāhakato  .  idhānanda  dāyako  hoti  sīlavā  kalyāṇadhammo
paṭiggāhakā  honti  dussīlā  pāpadhammā  evaṃ  kho  ānanda
dakkhiṇā dāyakato visujjhati no paṭiggāhakato.
   [716]  Kathañcānanda  dakkhiṇā  paṭiggāhakato  visujjhati  no
dāyakato . idhānanda dāyako hoti dussīlo pāpadhammo paṭiggāhakā
honti  sīlavanto  kalyāṇadhammā  evaṃ  kho  ānanda  dakkhiṇā
paṭiggāhakato visujjhati no dāyakato.
   [717]  Kathañcānanda  dakkhiṇā  neva  dāyakato visujjhati no
paṭiggāhakato  .  idhānanda  dāyako  ca hoti dussīlo pāpadhammo
Paṭiggāhakā  ca  honti  dussīlā  pāpadhammā  evaṃ  kho ānanda
dakkhiṇā neva dāyakato visujjhati no paṭiggāhakato.
   [718]  Kathañcānanda  dakkhiṇā  dāyakato  ceva  visujjhati
paṭiggāhakato ca . idhānanda dāyako ca hoti sīlavā kalyāṇadhammo
paṭiggāhakā  ca  honti  sīlavanto kalyāṇadhammā evaṃ kho ānanda
dakkhiṇā  dāyakato  ceva  visujjhati  paṭiggāhakato ca . imā kho
ānanda catasso dakkhiṇāvisuddhiyoti.
   [719]  Idamavoca  bhagavā  idaṃ  vatvāna  sugato  athāparaṃ
etadavoca satthā
        yo sīlavā dussīlesu dadāti
        dānaṃ dhammena laddhaṃ 1- supasannacitto
        abhisaddahaṃ kammaphalaṃ uḷāraṃ
        sā dakkhiṇā dāyakato visujjhati
        yo dussīlo sīlavantesu dadāti
        dānaṃ adhammena laddhaṃ appasannacitto
        anabhisaddahaṃ kammaphalaṃ uḷāraṃ
        sā dakkhiṇā paṭiggāhakato visujjhati
        yo dussīlo dussīlesu dadāti
        dānaṃ adhammena laddhaṃ appasannacitto
@Footnote: 1 Sī. Yu. laddhā.
        Anabhisaddahaṃ kammaphalaṃ uḷāraṃ
        na taṃ dānaṃ vipulaphalanti brūmi 1-
        yo sīlavā sīlavantesu dadāti
        dānaṃ dhammena laddhaṃ supasannacitto
        abhisaddahaṃ kammaphalaṃ uḷāraṃ
        taṃ ve dānaṃ vipulaphalanti brūmi
        yo vītarāgo vītarāgesu dadāti
        dānaṃ dhammena laddhaṃ supasannacitto
        abhisaddahaṃ kammaphalaṃ uḷāraṃ
        taṃ ve dānaṃ āmisadānānamagganti 2-.
        Dakkhiṇāvibhaṅgasuttaṃ niṭṭhitaṃ dvādasamaṃ.
          Vibhaṅgavaggo catuttho.
            -------
            Tassuddānaṃ
         bhaddisāla samiddhi candano
         aggivessamāṇavo varañāṇī
         sārathi uddissinā araṇena
         pukkusa saccavaro vadānaṃ.
            -------
@Footnote: 1 Yu. sā dakkhiṇā nevubhato visujjhati . 2 Yu. āmisadānaṃ vipulanti brūmi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 456-463. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=9113              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=9113              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=706&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=42              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=706              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=5710              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=5710              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่