ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

         Suttantapitake samyuttanikayassa
            tatiyo bhago
            -------
           khandhavaravaggo
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
            Khandhasamyuttam
            -------
        mulapannasake nakulapitavaggo pathamo
   [1]  Evamme  sutam  ekam  samayam  bhagava  bhaggesu  viharati
sumsumaragire  1-  bhesakalavane migadaye .pe. atha kho nakulapita
gahapati   yena   bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam
abhivadetva  ekamantam  nisidi  . ekamantam nisinno kho nakulapita
gahapati  bhagavantam  etadavoca  ahamasmi  bhante  jinno  vuddho
mahallako  addhagato  vayoanuppatto  aturakayo  abhikkhanatanko
aniccadassavi  kho  panaham  bhante  bhagavato  manobhavaniyananca
bhikkhunam  ovadatu  mam  bhante  bhagava  anusasatu  mam bhante bhagava
yam mama assa digharattam hitaya sukhayati.
   {1.1}  Evametam  gahapati  evametam  gahapati  aturo
hayam   2-   gahapati   kayo   andabhuto   pariyonaddho
@Footnote: 1 Po. Ma. susumaragire .  2 Yu. te.
Yo  hi gahapati imam kayam pariharanto muhuttampi arogyam patijaneyya
kimannatra  balya  tasma  tiha  te  gahapati  evam  sikkhitabbam
aturakayassa  me  sato  cittam  anaturam  bhavissatiti evam hi te
gahapati sikkhitabbanti.
   [2]  Atha  kho  nakulapita gahapati bhagavato bhasitam abhinanditva
anumoditva  utthayasana  bhagavantam  abhivadetva  padakkhinam  katva
yenayasma  sariputto  tenupasankami  upasankamitva  ayasmantam
sariputtam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  . ekamantam nisinnam kho
nakulapitaram  gahapatim  ayasma  sariputto etadavoca vippasannani 1-
kho  te  gahapati  indriyani  parisuddho  mukhavanno  pariyodato
alattha no ajja bhagavato sammukha dhammim katham savanayati . Kinhi 2-
no  siya bhante idanaham bhante bhagavata dhammiya kathaya amatena
abhisittoti.
   {2.1}  Yathakatham  pana  tvam  gahapati bhagavata dhammiya kathaya
amatena  abhisittoti  .  idhaham  bhante  yena bhagava tenupasankamim
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidim . ekamantam
nisinno  khoham  bhante  bhagavantam  etadavocam ahamasmi bhante jinno
vuddho   mahallako   addhagato   vayoanuppatto   aturakayo
abhikkhanatanko   aniccadassavi  kho  panaham  bhante  bhagavato
manobhavaniyananca  bhikkhunam  ovadatu  mam  bhante bhagava anusasatu mam
bhante  bhagava  yam  mama  assa digharattam hitaya sukhayati . evam
@Footnote: 1 Po. abhippasannani . 2 Ma. katham.
Vutte  mam  bhante  bhagava  etadavoca  evametam gahapati evametam
gahapati  aturo  hayam  1-  gahapati  kayo andabhuto pariyonaddho
yo  hi gahapati imam kayam pariharanto muhuttampi arogyam patijaneyya
kimannatra  balya  tasma  tiha  te  gahapati  evam  sikkhitabbam
aturakayassa  me  sato  cittam  anaturam  bhavissatiti evam hi te
gahapati  sikkhitabbanti  . evam khvaham bhante bhagava dhammiya kathaya
amatena abhisittoti.
   [3] Na hi pana tvam 2- gahapati patibhasi bhagavantam uttarim patipucchitum
kittavata  nu  kho bhante aturakayo ceva hoti aturacitto ca
kittavata ca pana aturakayopi kho hoti no ca aturacittoti .
Duratopi  kho  mayam  bhante  agaccheyyama  ayasmato sariputtassa
santike  etassa  bhasitassa  atthamannatum  sadhu  vatayasmantam
yeva  sariputtam  patibhatu  etassa  bhasitassa  atthoti  . tenahi
gahapati  sunahi  sadhukam  manasikarohi  bhasissamiti  . evam bhanteti
kho  nakulapita  gahapati  ayasmato  sariputtassa  paccassosi .
Ayasma sariputto etadavoca
   [4] Kathanca gahapati aturakayo ceva hoti aturacitto ca .
Idha  gahapati  assutava  puthujjano  ariyanam  adassavi  ariyadhammassa
akovido  ariyadhamme  avinito  sappurisanam  adassavi sappurisadhammassa
akovido   sappurisadhamme  avinito  rupam  attato  samanupassati
@Footnote: 1 Yu. aturoyam .  2 Ma. Yu. tam.
Rupavantam  va  attanam  attani  va  rupam  rupasmim  va  attanam
aham  rupam  mama  rupanti  pariyutthatthayi  hoti  .  tassa  aham
rupam  mama  rupanti  pariyutthatthayino  tam  rupam  viparinamati  annatha
hoti  tassa  rupaviparinamannathabhava  1-  uppajjanti  sokaparideva-
dukkhadomanassupayasa.
   {4.1} Vedanam attato samanupassati vedanavantam va attanam attani
va vedanam vedanaya va attanam aham vedana mama vedanati pariyutthatthayi
hoti . tassa aham vedana mama vedanati pariyutthatthayino sa vedana
viparinamati  annatha  hoti  tassa  vedana  viparinamannathabhava
uppajjanti sokaparidevadukkhadomanassupayasa.
   {4.2}  Sannam  attato  samanupassati  sannavantam va attanam
attani  va  sannam  sannaya va attanam aham sanna mama sannati
pariyutthatthayi hoti . tassa aham sanna mama sannati pariyutthatthayino
sa  sanna  viparinamati annatha hoti tassa sannaviparinamannathabhava
uppajjanti sokaparidevadukkhadomanassupayasa.
   {4.3}  Sankhare  attato  samanupassati  sankharavantam  va
attanam attani va sankhare sankharesu va attanam aham sankhara
mama  sankharati  pariyutthatthayi  hoti  .  tassa  aham  sankhara
mama    sankharati    pariyutthatthayino    te   sankhara
@Footnote: 1 tassa rupassa viparinamannathabhavati pathena bhavitabbam. catusupi vedanadisu eseva
@patho.
Viparinamanti  annatha  hoti  tassa  sankharanam  viparinamannathabhava
uppajjanti sokaparidevadukkhadomanassupayasa.
   {4.4}  Vinnanam  attato  samanupassati  vinnanavantam  va
attanam  attani  va  vinnanam  vinnanasmim  va  attanam  aham
vinnanam  mama  vinnananti  pariyutthatthayi  hoti  .  tassa  aham
vinnanam  mama  vinnananti  pariyutthatthayino  tam  vinnanam  viparinamati
annatha   hoti   tassa  vinnanaviparinamannathabhava  uppajjanti
sokaparidevadukkhadomanassupayasa . evam kho gahapati aturakayo ceva
hoti aturacitto ca.
   [5] Kathanca gahapati aturakayopi kho hoti no ca aturacitto.
Idha gahapati sutava ariyasavako ariyanam dassavi ariyadhammassa kovido
ariyadhamme  suvinito  sappurisanam  dassavi  sappurisadhammassa  kovido
sappurisadhamme  suvinito  na  rupam  attato  samanupassati  na rupavantam
va  attanam  na  attani  va  rupam na rupasmim va attanam aham
rupam  mama  rupanti  na  pariyutthatthayi  hoti  .  tassa  aham rupam
mama  rupanti  apariyutthatthayino  tam  rupam  viparinamati  annatha
hoti  tassa  rupaviparinamannathabhava  1-  nuppajjanti  sokaparideva-
dukkhadomanassupayasa.
   {5.1}  Na  vedanam  attato  samanupassati  na  vedanavantam
va  attanam  na  attani  va  vedanam  na  vedanaya  va
@Footnote: 1 yathavuttena veditabbam. catusupi vedanadisu tatha.
Attanam  aham  vedana  mama  vedanati  na pariyutthatthayi hoti .
Tassa  aham  vedana  mama  vedanati apariyutthatthayino sa vedana
viparinamati   annatha   hoti   tassa  vedanaviparinamannathabhava
nuppajjanti sokaparidevadukkhadomanassupayasa.
   {5.2}  Na  sannam  attato  samanupassati  na sannavantam va
attanam  na attani va sannam na sannaya va attanam aham sanna
mama sannati na pariyutthatthayi hoti . tassa aham sanna mama sannati
apariyutthatthayino  sa  sanna  viparinamati  annatha  hoti  tassa
sannaviparinamannathabhava     nuppajjanti     sokaparidevadukkha-
domanassupayasa.
   {5.3} Na sankhare attato samanupassati na sankharavantam va attanam
na attani va sankhare na sankharesu va attanam aham sankhara mama
sankharati na pariyutthatthayi hoti . tassa aham sankhara mama sankharati
apariyutthatthayino  te  sankhara  viparinamanti  annatha honti tassa
sankharanam  viparinamannathabhava  1-  nuppajjanti  sokaparidevadukkha-
domanassupayasa.
   {5.4}  Na  vinnanam attato samanupassati na vinnanavantam va
attanam  na  attani  va vinnanam na vinnanasmim va attanam aham
vinnanam mama vinnananti na pariyutthatthayi hoti . tassa aham vinnanam
mama  vinnananti  apariyutthatthayino  tam  vinnanam  viparinamati annatha
@Footnote: 1 Si. Ma. tassa sankharaviparinamannathabhava.
Hoti  tassa  vinnanaviparinamannathabhava  nuppajjanti  sokaparideva-
dukkhadomanassupayasa  .  evam  kho  gahapati  aturakayopi
kho hoti no ca aturacittoti.
  Idamavoca  ayasma  sariputto  attamano  nakulapita  gahapati
ayasmato sariputtassa bhasitam abhinanditi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 1-7. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=1&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=6017              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=6017              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com