ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [165]  Ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  sakkesu  viharati  kapilavatthusmiṃ
nigrodhārāme . atha kho bhagavā kismiñci 2- deva pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ 3-
paṇāmetvā    pubbaṇhasamayaṃ    nivāsetvā   pattacīvaramādāya
kapilavatthuṃ   piṇḍāya   pāvisi  kapilavatthusmiṃ  piṇḍāya  caritvā
pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto  yena  mahāvanaṃ  tenupasaṅkami  4-
@Footnote: 1 Ma. Yu. rūpaṃ . 2 Po. kismiñcipi . 3 Po. bhikkhusaṅghetipi dissati . 4 Po.
@tena upasaṅkamīti dissati.
Divāvihārāya   mahāvanaṃ   ajjhogahetvā  veluvalaṭṭhikāya  mūle
divāvihāraṃ 1- nisīdi.
   {165.1} Atha kho bhagavato rahogatassa paṭisallīnassa evaṃ cetaso
parivitakko  udapādi  mayā  kho bhikkhusaṅgho pabāḷho 2- santettha
bhikkhū  navā  acirapabbajitā adhunāgatā imaṃ dhammavinayaṃ tesaṃ mamaṃ 3-
apassantānaṃ  siyā  aññathattaṃ  siyā  vipariṇāmo  seyyathāpi  nāma
vacchassa  taruṇassa  mātaraṃ  apassantassa  siyā  aññathattaṃ  siyā
vipariṇāmo  evameva  4-  santettha bhikkhū navā acirapabbajitā 5-
adhunāgatā  imaṃ  dhammavinayaṃ  tesaṃ  mamaṃ apassantānaṃ siyā aññathattaṃ
siyā  vipariṇāmo  seyyathāpi nāma bījānaṃ taruṇānaṃ udakaṃ alabhantānaṃ
siyā  aññathattaṃ  siyā  vipariṇāmo  evameva santettha bhikkhū navā
acirapabbajitā  adhunāgatā  imaṃ  dhammavinayaṃ  tesaṃ  mamaṃ  alabhantānaṃ
dassanāya  siyā  aññathattaṃ  siyā vipariṇāmo yannūnāhaṃ yatheva mayā
pubbe  bhikkhusaṅgho  anuggahito  evameva  etarahi  anuggaṇheyyaṃ
bhikkhusaṅghanti.
   [166]  Atha  kho  brahmā  sahampati  bhagavato  cetasā
cetoparivitakkamaññāya  seyyathāpi  nāma  balavā  puriso  sammiñjitaṃ
vā  bāhaṃ  pasāreyya  pasāritaṃ  vā  bāhaṃ sammiñjeyya evameva
brahmaloke  antarahito  bhagavato  purato  pāturahosi  . atha kho
brahmā  sahampati  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā  yena  bhagavā
tenañjalimpaṇāmetvā  bhagavantaṃ  etadavoca evametaṃ bhagavā evametaṃ
@Footnote: 1 Po. divāvihāre . 2 Yu. pavāḷho . 3 Po. mama . 4 Yu. evamevaṃ . 5 Po.
@acirapabbajitvā
Sugata  bhagavatā  bhante  bhikkhusaṅgho  1-  pabāḷho santettha bhikkhū
navā  acirapabbajitā  adhunāgatā  imaṃ  dhammavinayaṃ  tesaṃ  bhagavantaṃ
apassantānaṃ siyā aññathattaṃ siyā vipariṇāmo
   {166.1} seyyathāpi nāma vacchassa taruṇassa mātaraṃ apassantassa
siyā  aññathattaṃ  siyā  vipariṇāmo  evameva santettha bhikkhū navā
acirapabbajitā  adhunāgatā  imaṃ  dhammavinayaṃ tesaṃ bhagavantaṃ apassantānaṃ
siyā  aññathattaṃ  siyā  vipariṇāmo seyyathāpi nāma bījānaṃ taruṇānaṃ
udakaṃ alabhantānaṃ siyā aññathattaṃ siyā vipariṇāmo evameva santettha
bhikkhū  navā  acirapabbajitā  adhunāgatā imaṃ dhammavinayaṃ tesaṃ bhagavantaṃ
alabhantānaṃ   dassanāya   siyā   aññathattaṃ  siyā  vipariṇāmo
abhinandatu  bhante  bhagavā  bhikkhusaṅghaṃ  abhivadatu  bhante  bhagavā
bhikkhusaṅghaṃ  yatheva  [2]-  bhagavatā  pubbe  bhikkhusaṅgho  anuggahito
evameva  etarahi  anuggaṇhātu  bhikkhusaṅghanti  . adhivāsesi bhagavā
tuṇhībhāvena . atha kho brahmā sahampati bhagavato adhivāsanaṃ viditvā
bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā tatthevantaradhāyi.
   [167] Atha kho bhagavā sāyaṇhasamayaṃ paṭisallānā vuṭṭhito yena
nigrodhārāmo   tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane
nisīdi . nisajja kho bhagavā tathārūpaṃ iddhābhisaṅkhāraṃ abhisaṅkhāresi 3-
yathā te bhikkhū 4- ekadvīhikāya 5- sārajjamānarūpā yena bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu .
@Footnote: 1 Po. saṅgho . 2 Yu. etthantare bhanteti dissati . 3 Yu. abhisaṅkhāyi.
@abhisaṅkhasi. 4 Ma. Yu. (ekavihakāya sārajjāyamānarūpā yenāhaṃ tenupasaṅkameyyuṃ
@te bhikkhū) 5 Yu. ekavihakāya sārajjāyamānarūpā.
Ekamantaṃ nisinne kho te bhikkhū bhagavā etadavoca antamidaṃ bhikkhave
jīvikānaṃ  yadidaṃ  piṇḍolyaṃ  .  abhisāpoyaṃ  1-  bhikkhave  lokasmiṃ
piṇḍolo  vicarasi  pattapāṇi 2- . tañca kho etaṃ 3-  bhikkhave
kulaputtā  upenti  atthavasikā atthavasaṃ paṭicca neva rājābhinītā na
corābhinītā na iṇaṭṭhā na bhayaṭṭhā na ājīvikāpakatā 4- apica kho
otiṇṇāmha 5- jātiyā jarāya maraṇena sokehi paridevehi dukkhehi
domanassehi  upāyāsehi  dukkhotiṇṇā  6- dukkhaparetā appevanāma
imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyā paññāyethāti.
   {167.1} Evaṃ pabbajito cāyaṃ bhikkhave kulaputto so ca hoti
abhijjhālū  kāmesu  tibbasārāgo  byāpannacitto  paduṭṭhamanasaṅkappo
muṭṭhassatī  asampajāno  asamāhito  vibbhantacitto  pākatindriyo .
Seyyathāpi bhikkhave chavālātaṃ ubhato padittaṃ majjhe gūthagataṃ neva gāme
kaṭṭhatthaṃ 7- pharati nāraññe kaṭṭhatthaṃ pharati . tathūpamāhaṃ bhikkhave imaṃ
puggalaṃ vadāmi gihibhogā ca parihīno sāmaññatthaṃ ca na paripūreti.
   [168] Tayome bhikkhave akusalavitakkā kāmavitakko byāpādavitakko
vihiṃsāvitakko  . ime ca kho bhikkhave tayo akusalavitakkā taṃ 8-
aparisesā  nirujjhanti  catūsu  vā  satipaṭṭhānesu  supatiṭṭhitacittassa
viharato  animittaṃ  vā  samādhiṃ  bhāvayato  .  yāvañcidaṃ  bhikkhave
alameva  animitto  samādhi  bhāvetuṃ  9-  .  animitto  bhikkhave
@Footnote: 1 Yu. abhisāpāyaṃ. Po. abhisāpāya . 2 Ma. Yu. pattapāṇīti. 3 Yu. evaṃ.
@4 Yu. jīvīkāpakatā. Po. ājīvikākatā . 5 Yu. otiṇṇamhi. Po. otiṇṇomhi.
@6 Po. Yu. dukkhotiṇṇo . 7 Po. Yu. kaṭṭhattaṃ . 8 Sī. naṃ. Ma. kva.
@9 Yu. bhāvituṃ.
Samādhi bhāvito bahulīkato mahapphalo hoti mahānisaṃso.
   [169]  Dvemā bhikkhave diṭṭhiyo bhavadiṭṭhi ca vibhavadiṭṭhi ca .
Tatra  [1]- bhikkhave sutavā ariyasāvako iti paṭisañcikkhati atthi nu
kho  taṃ  kiñci lokasmiṃ yamahaṃ upādiyamāno na vajjavā assanti .
So evaṃ pajānāti natthi nu kho taṃ kiñci lokasmiṃ yamahaṃ upādiyamāno
na vajjavā assanti 2- . so evaṃ pajānāti ahañca 3- rūpaññeva
upādiyamāno    upādiyeyyaṃ    vedanaññeva    upādiyamāno
upādiyeyyaṃ   saññaññeva  upādiyamāno  upādiyeyyaṃ  saṅkhāre
yeva   upādiyamāno  upādiyeyyaṃ  viññāṇaññeva  upādiyamāno
upādayeyyaṃ  tassa  me  assa  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā
jāti   jātipaccayā   jarāmaraṇaṃ   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
sambhaveyyuṃ evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo assa 4-.
   {169.1} Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti. Aniccaṃ
bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . Dukkhaṃ bhante. Yaṃ
panāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu taṃ samanupassituṃ etaṃ mama
esohamasmi eso me attāti . no hetaṃ bhante . vedanā.
Saññā . saṅkhārā . viññāṇaṃ niccaṃ .pe. tasmā tiha bhikkhave.
Evaṃ passaṃ .pe. Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 110-114. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=2231              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=2231              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=165&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=80              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=165              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=7204              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=7204              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com