ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [225]  Ekam  samayam sambahula thera bhikkhu kosambiyam viharanti
ghositarame . tena kho pana samayena ayasma khemako badarikarame
viharati  abadhiko  dukkhito balhagilano . atha kho thera bhikkhu
sayanhasamayam  patisallana  vutthita  ayasmantam  dasakam  amantesum
ehi  tvam  avuso  dasaka  yena  khemako  bhikkhu  tenupasankama
@Footnote: 1 Po. Yu. vediyati . 2 Po. na..
Upasankamitva  khemakam  bhikkhum evam vadehi thera tam avuso khemaka
evamahamsu  kacci  te  avuso khamaniyam kacci yapaniyam kacci dukkha
vedana  patikkamanti  no  abhikkamanti  patikkamo  sanam  pannayati
no  abhikkamoti  .  evamavusoti  kho ayasma dasako theranam
bhikkhunam  patissutva  yenayasma  khemako  tenupasankami upasankamitva
ayasmantam  khemakam  etadavoca thera tam avuso khemaka evamahamsu
kacci  te  avuso  khamaniyam  kacci  yapaniyam kacci dukkha vedana
patikkamanti   no   abhikkamanti   patikkamo   sanam  pannayati
no  abhikkamoti  .  na  me avuso khamaniyam na yapaniyam balha
me  dukkha  vedana  abhikkamanti  no  patikkamanti abhikkamo sanam
pannayati no patikkamoti.
   [226] Atha kho ayasma dasako yena thera bhikkhu tenupasankami
upasankamitva there bhikkhu etadavoca khemako avuso bhikkhu evamaha
na  me  avuso  khamaniyam na yapaniyam balha me dukkha vedana
abhikkamanti  no  patikkamanti  abhikkamo  sanam  pannayati  no
patikkamoti . ehi tvam avuso dasaka yena khemako bhikkhu tenupasankama
upasankamitva  khemakam  bhikkhum evam vadehi thera tam avuso khemaka
evamahamsu pancime avuso upadanakkhandha vutta bhagavata. Seyyathidam.
Rupupadanakkhandho    vedanupadanakkhandho    sannupadanakkhandho
sankharupadanakkhandho    vinnanupadanakkhandho    .   imesu
Ayasma  khemako  pancasu  upadanakkhandhesu  kinci attam 1- va
attaniyam va samanupassatiti.
   {226.1} Evamavusoti kho ayasma dasako theranam bhikkhunam
patissutva yenayasma khemako tenupasankami .pe. thera tam avuso
khemaka evamahamsu pancime avuso upadanakkhandha vutta bhagavata.
Seyyathidam  .  rupupadanakkhandho  .pe.  vinnanupadanakkhandho .
Imesu  ayasma  khemako pancasu upadanakkhandhesu kinci attam va
attaniyam va samanupassatiti . pancime avuso upadanakkhandha vutta
bhagavata . seyyathidam . Rupupadanakkhandho .pe. Vinnanupadanakkhandho.
Imesu  khvaham avuso pancasu upadanakkhandhesu na kinci attam va
attaniyam va samanupassamiti.
   [227] Atha kho ayasma dasako yena thera bhikkhu tenupasankami
upasankamitva  there  bhikkhu  etadavoca  khemako  avuso  bhikkhu
evamaha  pancime  upadanakkhandha vutta bhagavata . seyyathidam .
Rupupadanakkhandho  .pe.  vinnanupadanakkhandho  .  imesu  khvaham
avuso  pancasu  upadanakkhandhesu 2- na kinci attam va attaniyam
va samanupassamiti.
   {227.1}  Ehi  tvam  avuso  dasaka yena khemako bhikkhu
tenupasankama  upasankamitva  khemakam  bhikkhum  evam  vadehi  thera
tam  avuso  khemaka  evamahamsu  pancime  avuso upadanakkhandha
vutta  bhagavata  .  seyyathidam  .  rupupadanakkhandho  .pe.
Vinnanupadanakkhandho  .  no  ce  kirayasma  khemako  imesu
@Footnote: 1 Yu. attanam .  2 Po. pancupadanakkhandhesu.
Pancasu  upadanakkhandhesu  kinci  attam  va  attaniyam  va
samanupassati tenahayasma khemako araham khinasavoti.
   {227.2} Evamavusoti kho ayasma dasako theranam bhikkhunam
patissutva  yenayasma  khemako  .pe. thera tam avuso khemaka
evamahamsu  pancime  avuso  upadanakkhandha  vutta  bhagavata .
Seyyathidam  .  rupupadanakkhandho .pe. vinnanupadanakkhandho . no
ce  kirayasma khemako imesu pancasu upadanakkhandhesu kinci attam
va attaniyam va samanupassati tenahayasma khemako araham khinasavoti.
Pancime  avuso  upadanakkhandha  vutta bhagavata . seyyathidam .
Rupupadanakkhandho  .pe.  vinnanupadanakkhandho  .  imesu  khvaham
avuso  pancasu  upadanakkhandhesu  na  kinci  attam  va attaniyam
va  samanupassami  na  camhi  araham  khinasavo  apica me avuso
pancasu  upadanakkhandhesu  asmiti  adhigatam  ayamahamasmiti  ca 1- na
samanupassamiti.
   [228]  Atha  kho  ayasma  dasako  yena  thera  bhikkhu
tenupasankami  upasankamitva  there bhikkhu etadavoca khemako avuso
bhikkhu  evamaha pancime avuso upadanakkhandha vutta bhagavata .
Seyyathidam  .  rupupadanakkhandho  .pe.  vinnanupadanakkhandho .
Imesu  khvaham  avuso  pancasu  upadanakkhandhesu  na kinci attam
va  attaniyam  va  samanupassami  na  camhi  araham khinasavo apica
@Footnote: 1 Ma. na ca.
Me  avuso  pancasu  upadanakkhandhesu  asmiti adhigatam ayamahamasmiti
ca na 1- samanupassamiti.
   {228.1} Ehi tvam avuso dasaka yena khemako bhikkhu tenupasankama
upasankamitva khemakam bhikkhum evam vadehi thera tam avuso khemaka evamahamsu
yametam avuso khemaka asmiti vadesi kimetam asmiti vadesi. Rupam asmiti
vadesi . annatra rupa asmiti vadesi. Vedanam. Sannam. Sankhare.
Vinnanam  asmiti  vadesi .pe. annatra vinnana asmiti vadesi .
Yametam avuso khemaka asmiti vadesi kimetam asmiti vadesiti. Evamavusoti
kho ayasma dasako theranam bhikkhunam patissutva yenayasma khemako
tenupasankami  upasankamitva  ayasmantam  khemakam  etadavoca  thera
tam  avuso khemaka evamahamsu yametam avuso khemaka asmiti vadesi
kimetam asmiti vadesi . rupam asmiti vadesi . annatra rupa asmiti
vadesi . vedanam . sannam . sankhare . vinnanam asmiti vadesi.
Annatra  vinnana  asmiti vadesi . yametam avuso khemaka asmiti
vadesi  kimetam  asmiti  vadesiti . alam avuso dasaka kim imaya
sandhavanikaya  aharavuso  dandam  ahameva  yena  thera  bhikkhu
tenupasankamissamiti.
   [229] Atha kho ayasma khemako dandamolambha 2- yena thera
bhikkhu  tenupasankami  upasankamitva  therehi  bhikkhuhi  saddhim  sammodi
@Footnote: 1 Po. nasaddo na dissati. 2 Ma. dandamolumbha.
Sammodaniyam  katham  saraniyam  vitisaretva  ekamantam  nisidi .
Ekamantam  nisinnam  kho  ayasmantam  khemakam thera bhikkhu etadavocum
yametam  avuso khemaka asmiti vadesi kimetam asmiti vadesi . rupam
asmiti vadesi . annatra rupa asmiti vadesi . vedanam . Sannam.
Sankhare  .  vinnanam  asmiti  vadesi  .  annatra  vinnana
asmiti vadesi . yametam avuso khemaka asmiti vadesi kimetam asmiti
vadesiti  .  na  khvaham  avuso rupam asmiti vadami napi annatra
rupa asmiti vadami na vedanam . na sannam. Na sankhare. Na vinnanam
asmiti  vadami  napi  annatra  vinnana  asmiti vadami apica me
avuso  pancasu  upadanakkhandhesu  asmiti  adhigatam  ayamahamasmiti
na ca samanupassami.
   {229.1}  Seyyathapi  avuso  uppalassa  va padumassa va
pundarikassa  va gandho yo nu kho evam vadeyya pattassa gandhoti
va  1-  vannassa  gandhoti  va  kinjakkhassa  2-  gandhoti va
samma  nu kho so vadamano vadeyyati . no hetam avuso .
Yathakatham  panavuso  samma  byakaramano byakareyyati . pupphassa
gandhoti  kho  avuso  samma  byakaramano  byakareyyati .
Evameva  khvaham  avuso  na  rupam  asmiti  vadami napi annatra
rupa  asmiti  vadami  na vedanam . na sannam . na sankhare .
@Footnote: 1 Yu. vasaddo na dissati. 2 Ma. kinjakkharaya. Po. kinjakkhussa.
Na  vinnanam  asmiti  vadami  napi  annatra  vinnana  asmiti
vadami  apica  me  avuso  pancasu  upadanakkhandhesu  asmiti
adhigatam ayamahamasmiti na ca samanupassami.
   {229.2}  Kincapi  avuso  ariyasavakassa  pancorambhagiyani
sannojanani  pahinani  bhavanti  atha  khvassa hoti yeva 1- pancasu
upadanakkhandhesu  anusahagato  asmiti  mano  asmiti chando asmiti
anusayo  asamuhato . so aparena samayena pancasu upadanakkhandhesu
udayabbayanupassi  viharati  iti  rupam iti rupassa samudayo iti rupassa
atthangamo iti vedana . iti sanna . Iti sankhara. Iti vinnanam
iti  vinnanassa  samudayo  iti  vinnanassa  atthangamoti .
Tassimesu  pancasu  upadanakkhandhesu  udayabbayanupassino  viharato
yopissa  hoti  pancasu  upadanakkhandhesu  anusahagato asmiti mano
asmiti chando asmiti anusayo asamuhato sopi samugghatam gacchati.
   {229.3} Seyyathapi avuso vattham sankilittham malaggahitam tamenam
samika  rajakassa  anuppadajjum  2- tamenam rajako use va khare
va  gomaye  va  sammadditva  acche  udake vikkhaleti kincapi
tam  hoti  vattham  parisuddham  pariyodatam  atha  khvassa hoti yo ca
anusahagato  usagandho va kharagandho va gomayagandho va asamuhato
tamenam  rajako  samikanam  deti  tamenam  samika  gandhaparibhavite
karandake   nikkhipanti   yopissa  hoti  anusahagato  usagandho
@Footnote: 1 Ma. yo ca . 2 Po. anupadatthum.
Va  kharagandho  va  gomayagandho  va  asamuhato sopi samugghatam
gacchati  .  evameva  kho  avuso  kincapi  ariyasavakassa
pancorambhagiyani  sannojanani  pahinani  bhavanti  atha  khvassa
hotiyeva  pancasu  upadanakkhandhesu  anusahagato  asmiti  mano
asmiti  chando  asmiti  anusayo  asamuhato  so  aparena samayena
pancasu  upadanakkhandhesu  udayabbayanupassi  viharati  iti  rupam
iti  rupassa  samudayo  iti rupassa atthangamo iti vedana . iti
sanna  .  iti  sankhara  .  iti  vinnanam  iti  vinnanassa
samudayo iti vinnanassa atthangamoti.
   {229.4} Tassimesu pancasu upadanakkhandhesu udayabbayanupassino
viharato  yopissa  hoti  pancasu upadanakkhandhesu anusahagato asmiti
mano asmiti chando asmiti anusayo asamuhato sopi samugghatam gacchatiti.
   [230] Evam vutte thera bhikkhu ayasmantam khemakam etadavocum
na kho [1]- mayam ayasmantam khemakam vihesapekkha apucchimha 2- api
cayasma khemako pahoti 3- tassa bhagavato sasanam vittharena acikkhitum
desetum  pannapetum  4-  patthapetum vivaritum vibhajitum uttanikatum yadidam
ayasmata  khemakena  tassa  bhagavato  sasanam  vittharena acikkhitam
desitam pannapitam patthapitam vivaritam vibhajitam uttanikatanti.
  Idamavoca  ayasma  khemako  .  attamana  thera  bhikkhu
ayasmato  khemakassa  bhasitam  abhinandum  .  imasminca  pana
@Footnote: 1 Yu. panasaddo dissati . 2 Ma. Yu. pucchimha . 3 Ma. pahosi.
@4 Ma. Yu. pannapetum.
Veyyakaranasmim  bhannamane  satthimattanam  theranam  bhikkhunam anupadaya
asavehi cittani vimuccimsu ayasmato ca 1- khemakassati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 154-162. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=3157&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=3157&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=225&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=89              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=225              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=7610              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=7610              Contents of The Tipitaka Volume 17 https://84000.org/tipitaka/read/?index_17 https://84000.org/tipitaka/english/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]