ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [594] Sāvatthī . cattārome bhikkhave jhāyī. Katame cattāro.
Idha bhikkhave ekacco jhāyī samādhismiṃ samādhikusalo hoti na samādhismiṃ
sappāyakārī . idha pana bhikkhave ekacco jhāyī samādhismiṃ sappāyakārī
hoti  na  samādhismiṃ  samādhikusalo  .  idha pana bhikkhave ekacco
jhāyī neva samādhismiṃ samādhikusalo hoti na samādhismiṃ sappāyakārī .
Idha  pana  bhikkhave  ekacco jhāyī samādhismiṃ samādhikusalo ca hoti
samādhismiṃ  sappāyakārī  ca . tatra bhikkhave yvāyaṃ jhāyī samādhismiṃ
samādhikusalo  ca  samādhismiṃ  sappāyakārī  ca . ayaṃ imesaṃ catunnaṃ
jhāyīnaṃ aggo ca seṭṭho ca pāmokkho ca uttamo ca pavaro ca.
Seyyathāpi bhikkhave gavā khīraṃ .pe. Pavaro cāti.
   [595] Sāvatthī . cattārome bhikkhave jhāyī. Katame cattāro.
Idha  bhikkhave  ekacco  jhāyī  samādhismiṃ  samāpattikusalo hoti na
samādhismiṃ  ṭhitikusalo  . idha pana bhikkhave ekacco jhāyī samādhismiṃ
ṭhitikusalo  hoti  na  samādhismiṃ samāpattikusalo . idha pana bhikkhave
Ekacco  jhāyī  neva  samādhismiṃ samāpattikusalo hoti na samādhismiṃ
ṭhitikusalo . idha pana bhikkhave ekacco jhāyī samādhismiṃ samāpattikusalo
ca hoti samādhismiṃ ṭhitikusalo ca . tatra bhikkhave yvāyaṃ jhāyī samādhismiṃ
samāpattikusalo ca samādhismiṃ ṭhitikusalo ca . ayaṃ imesaṃ catunnaṃ jhāyīnaṃ
aggo ca seṭṭho ca pāmokkho ca uttamo ca pavaro ca. Seyyathāpi
bhikkhave gavā khīraṃ .pe. Pavaro cāti.
   [596] Sāvatthī . cattārome bhikkhave jhāyī. Katame cattāro.
Idha  bhikkhave  ekacco  jhāyī  samādhismiṃ  samāpattikusalo hoti na
samādhismiṃ  vuṭṭhānakusalo  .  idha  pana  bhikkhave  ekacco  jhāyī
samādhismiṃ  vuṭṭhānakusalo  hoti  na samādhismiṃ samāpattikusalo . idha
pana  bhikkhave  ekacco  jhāyī neva samādhismiṃ samāpattikusalo hoti
na  samādhismiṃ  vuṭṭhānakusalo  .  idha pana bhikkhave ekacco jhāyī
samādhismiṃ  samāpattikusalo  ca  hoti  samādhismiṃ vuṭṭhānakusalo ca .
Tatra bhikkhave yvāyaṃ jhāyī .pe. Pavaro cāti.
   [597] Sāvatthī . cattārome bhikkhave jhāyī. Katame cattāro.
Idha  bhikkhave  ekacco  jhāyī  samādhismiṃ  samāpattikusalo hoti na
samādhismiṃ kallitakusalo . idha pana bhikkhave ekacco jhāyī samādhismiṃ
kallitakusalo  hoti na samādhismiṃ samāpattikusalo . idha pana bhikkhave
ekacco  jhāyī  neva  samādhismiṃ samāpattikusalo hoti na samādhismiṃ
kallitakusalo . idha pana bhikkhave ekacco jhāyī samādhismiṃ samāpattikusalo
Ca hoti samādhismiṃ kallitakusalo ca. Tatra .pe. Pavaro cāti.
   [598] Sāvatthī . cattārome bhikkhave jhāyī. Katame cattāro.
Idha  bhikkhave  ekacco  jhāyī  samādhismiṃ  samāpattikusalo hoti na
samādhismiṃ  ārammaṇakusalo  .  idha  pana  bhikkhave  ekacco jhāyī
samādhismiṃ  ārammaṇakusalo  hoti  na  samādhismiṃ  samāpattikusalo .
Idha  pana  bhikkhave  ekacco  jhāyī neva samādhismiṃ samāpattikusalo
hoti  na  samādhismiṃ  ārammaṇakusalo . idha pana bhikkhave ekacco
jhāyī  samādhismiṃ  samāpattikusalo  ca  hoti samādhismiṃ ārammaṇakusalo
ca. Tatra .pe. Pavaro cāti.
   [599] Sāvatthī . cattārome bhikkhave jhāyī. Katame cattāro.
Idha  bhikkhave  ekacco  jhāyī  samādhismiṃ  samāpattikusalo hoti na
samādhismiṃ gocarakusalo . idha pana bhikkhave ekacco jhāyī samādhismiṃ
gocarakusalo  hoti na samādhismiṃ samāpattikusalo . idha pana bhikkhave
ekacco  jhāyī  neva  samādhismiṃ samāpattikusalo hoti na samādhismiṃ
gocarakusalo  .  idha  pana  bhikkhave  ekacco  jhāyī  samādhismiṃ
samāpattikusalo  ca  hoti samādhismiṃ gocarakusalo ca . tatra .pe.
Pavaro cāti.
   [600] Sāvatthī . cattārome bhikkhave jhāyī. Katame cattāro.
Idha  bhikkhave  ekacco  jhāyī  samādhismiṃ  samāpattikusalo hoti na
Samādhismiṃ  abhinīhārakusalo  .  idha  pana  bhikkhave  ekacco jhāyī
samādhismiṃ  abhinīhārakusalo  hoti  na  samādhismiṃ  samāpattikusalo .
Idha pana bhikkhave ekacco jhāyī neva samādhismiṃ samāpattikusalo hoti
na  samādhismiṃ  abhinīhārakusalo  . idha pana bhikkhave ekacco jhāyī
samādhismiṃ  samāpattikusalo  ca  hoti samādhismiṃ abhinīhārakusalo ca .
Tatra .pe. Pavaro cāti.
   [601] Sāvatthī . cattārome bhikkhave jhāyī. Katame cattāro.
Idha  bhikkhave  ekacco  jhāyī  samādhismiṃ  samāpattikusalo hoti na
samādhismiṃ sakkaccakārī . idha pana bhikkhave ekacco jhāyī samādhismiṃ
sakkaccakārī  hoti na samādhismiṃ samāpattikusalo . idha pana bhikkhave
ekacco  jhāyī  neva  samādhismiṃ samāpattikusalo hoti na samādhismiṃ
sakkaccakārī . idha pana bhikkhave ekacco jhāyī samādhismiṃ samāpattikusalo
ca hoti samādhismiṃ sakkaccakārī ca. Tatra .pe. Pavaro cāti.
   [602] Sāvatthī . cattārome bhikkhave jhāyī. Katame cattāro.
Idha  bhikkhave  ekacco  jhāyī  samādhismiṃ  samāpattikusalo hoti na
samādhismiṃ sātaccakārī . idha pana bhikkhave ekacco jhāyī samādhismiṃ
sātaccakārī  hoti na samādhismiṃ samāpattikusalo . idha pana bhikkhave
ekacco  jhāyī  neva  samādhismiṃ samāpattikusalo hoti na samādhismiṃ
sātaccakārī . idha pana bhikkhave ekacco jhāyī samādhismiṃ samāpattikusalo
Ca hoti samādhismiṃ sātaccakārī ca. Tatra .pe. Pavaro cāti.
   [603] Sāvatthī . cattārome bhikkhave jhāyī. Katame cattāro.
Idha  bhikkhave  ekacco  jhāyī  samādhismiṃ  samāpattikusalo hoti na
samādhismiṃ sappāyakārī . idha pana bhikkhave ekacco jhāyī samādhismiṃ
sappāyakārī  hoti na samādhismiṃ samāpattikusalo . idha pana bhikkhave
ekacco  jhāyī  neva  samādhismiṃ samāpattikusalo hoti na samādhismiṃ
sappāyakārī . idha pana bhikkhave ekacco jhāyī samādhismiṃ samāpattikusalo
ca  hoti  samādhismiṃ sappāyakārī ca . tatra bhikkhave yvāyaṃ jhāyī
samādhismiṃ  samāpattikusalo  ca  hoti  samādhismiṃ  sappāyakārī ca .
Ayaṃ imesaṃ catunnaṃ jhāyīnaṃ aggo ca seṭṭho ca pāmokkho ca uttamo
ca pavaro ca . seyyathāpi bhikkhave gavā khīraṃ khīramhā dadhi dadhimhā
navanītaṃ  navanītamhā  sappi  sappimhā  sappimaṇḍo tatra aggamakkhāyati
evameva  kho  bhikkhave  yvāyaṃ  jhāyī  samādhismiṃ  samāpattikusalo
ca  hoti  samādhismiṃ  sappāyakārī ca . ayaṃ imesaṃ catunnaṃ jhāyīnaṃ
aggo ca seṭṭho ca pāmokkho ca uttamo ca pavaro cāti.
   [604] Sāvatthī . cattārome bhikkhave jhāyī. Katame cattāro.
Idha  bhikkhave ekacco jhāyī samādhismiṃ ṭhitikusalo hoti na samādhismiṃ
vuṭṭhānakusalo  .  idha  pana  bhikkhave  ekacco  jhāyī  samādhismiṃ
vuṭṭhānakusalo  hoti  na  samādhismiṃ  ṭhitikusalo . idha pana bhikkhave
Ekacco  jhāyī  neva  samādhismiṃ  ṭhitikusalo  hoti  na  samādhismiṃ
vuṭṭhānakusalo  .  idha  pana  bhikkhave  ekacco  jhāyī  samādhismiṃ
ṭhitikusalo  ca  hoti  samādhismiṃ  vuṭṭhānakusalo ca . tatra bhikkhave
yvāyaṃ jhāyī .pe. Uttamo ca pavaro cāti.
   [605] Sāvatthī . cattārome bhikkhave jhāyī. Katame cattāro.
Idha  bhikkhave  ekacco  jhāyī  samādhismiṃ  vuṭṭhānakusalo  hoti na
samādhismiṃ  kallitakusalo  . samādhismiṃ kallitakusalo hoti na samādhismiṃ
vuṭṭhānakusalo  neva  samādhismiṃ  vuṭṭhānakusalo  hoti  na  samādhismiṃ
kallitakusalo . samādhismiṃ vuṭṭhānakusalo ca hoti samādhismiṃ kallitakusalo
ca. Tatra bhikkhave yvāyaṃ jhāyī .pe. Uttamo ca pavaro cāti.
   [606]  Sāvatthī  . samādhismiṃ kallitakusalo hoti na samādhismiṃ
ārammaṇakusalo  .  samādhismiṃ  ārammaṇakusalo  hoti  na  samādhismiṃ
kallitakusalo  .  neva  samādhismiṃ  kallitakusalo  hoti na samādhismiṃ
ārammaṇakusalo  .  samādhismiṃ  kallitakusalo  ca  hoti  samādhismiṃ
ārammaṇakusalo  ca  .  tatra bhikkhave yvāyaṃ jhāyī .pe. uttamo
ca pavaro cāti.
   [607]  Sāvatthī  .  samādhismiṃ  ārammaṇakusalo  hoti  na
samādhismiṃ  gocarakusalo  . samādhismiṃ gocarakusalo hoti na samādhismiṃ
ārammaṇakusalo  .  neva  samādhismiṃ  ārammaṇakusalo  hoti  na
Samādhismiṃ  gocarakusalo  .  samādhismiṃ  ārammaṇakusalo  ca  hoti
samādhismiṃ  gocarakusalo  ca  .  tatra bhikkhave yvāyaṃ jhāyī .pe.
Uttamo ca pavaro cāti.
   [608]  Sāvatthī  . samādhismiṃ gocarakusalo hoti na samādhismiṃ
abhinīhārakusalo  .  samādhismiṃ  abhinīhārakusalo  hoti  na  samādhismiṃ
gocarakusalo  .  neva  samādhismiṃ  gocarakusalo  hoti na samādhismiṃ
abhinīhārakusalo  .  samādhismiṃ  gocarakusalo  ca  hoti  samādhismiṃ
abhinīhārakusalo  ca  .  seyyathāpi bhikkhave gavā khīraṃ khīramhā dadhi
dadhimhā  navanītaṃ  navanītamhā  sappi  sappimhā  sappimaṇḍo  tatra
aggamakkhāyati evameva kho bhikkhave yvāyaṃ jhāyī samādhismiṃ gocarakusalo
ca  samādhismiṃ  abhinīhārakusalo  ca  .  ayaṃ  imesaṃ catunnaṃ jhāyīnaṃ
.pe. Uttamo ca pavaro cāti.
   [609] Sāvatthī . samādhismiṃ abhinīhārakusalo hoti na samādhismiṃ
sakkaccakārī . samādhismiṃ sakkaccakārī hoti na samādhismiṃ abhinīhārakusalo.
Neva  samādhismiṃ  abhinīhārakusalo  hoti na samādhismiṃ sakkaccakārī .
Samādhismiṃ abhinīhārakusalo ca hoti samādhismiṃ sakkaccakārī ca . tatra
bhikkhave yvāyaṃ jhāyī .pe. Uttamo ca pavaro cāti.
   [610]  Sāvatthī  . samādhismiṃ sakkaccakārī hoti na samādhismiṃ
sātaccakārī . samādhismiṃ sātaccakārī hoti na samādhismiṃ sakkaccakārī.
Neva  samādhismiṃ  sakkaccakārī  hoti  na  samādhismiṃ sātaccakārī .
Samādhismiṃ  sakkaccakārī  ca  hoti  samādhismiṃ  sātaccakārī  ca .
Tatra bhikkhave yvāyaṃ jhāyī .pe. Uttamo ca pavaro cāti.
   [611] Sāvatthī . cattārome bhikkhave jhāyī. Katame cattāro.
Idha bhikkhave ekacco jhāyī samādhismiṃ sātaccakārī hoti na samādhismiṃ
sappāyakārī . idha pana bhikkhave ekacco jhāyī samādhismiṃ sappāyakārī
hoti na samādhismiṃ sātaccakārī . idha pana bhikkhave ekacco jhāyī
neva  samādhismiṃ  sātaccakārī  hoti  na  samādhismiṃ sappāyakārī .
Idha  pana  bhikkhave  ekacco jhāyī samādhismiṃ sātaccakārī ca hoti
samādhismiṃ  sappāyakārī  ca . tatra bhikkhave yvāyaṃ jhāyī samādhismiṃ
sātaccakārī  ca  samādhismiṃ  sappāyakārī  ca . ayaṃ imesaṃ catunnaṃ
jhāyīnaṃ aggo ca seṭṭho ca pāmokkho ca uttamo ca pavaro cāti.
Seyyathāpi  bhikkhave  gavā  khīraṃ  khīramhā  dadhi  dadhimhā  navanītaṃ
navanītamhā  sappi  sappimhā  sappimaṇḍo  tatra  aggamakkhāyati
evameva  kho  bhikkhave  yvāyaṃ  jhāyī  samādhismiṃ  sātaccakārī ca
samādhismiṃ  sappāyakārī  ca . ayaṃ imesaṃ catunnaṃ jhāyīnaṃ aggo ca
seṭṭho  ca  pāmokkho  ca uttamo ca pavaro cāti . idamavoca
bhagavā  .  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ abhinandunti .
(paññāsaṃ veyyākaraṇāni vitthāretabbāni).
          Samādhisaṃyuttaṃ samattaṃ.
            Tassuddānaṃ
     samādhi samāpatti ṭhiti vuṭṭhānaṃ  kallitārammaṇena ca
     gocaro abhinīhāro          sakkaccasātaccakārī
     athopi sappāyanti.
         Khandhavāravaggasaṃyuttaṃ samattaṃ.
           Tatra vagguddānaṃ
     nakulapitā aniccañca        bhāraṃ natumhākena ca
     attadīpena paññāso       paṭhamoti pavuccati.
     Upāyo arahaṃ khajjaniyo       theraṃ pupphena pañcamaṃ
     majjhepaṇṇāsakosalo       sambuddhena pakāsitaṃ.
     Antaṃ dhammakathikāvijjā       kukkuḷaṃ diṭṭhipañcamaṃ
     tatiyo paṇṇāsako vutto     nipātoti pavuccatīti.
     Khandharādhadiṭṭhi ca okkanti    uppādena kilesena ca
     sārīputto ca nāgo ca       supaṇṇagandhabbakāyikā
     balāho vacchagotto ca      jhānena bhavati terasāti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 332-340. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=6650              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=6650              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=594&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=333              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=594              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com