ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [326]  Ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  sakkesu  viharati  kapilavatthusmiṃ
nigrodhārāme . tena kho pana samayena kapilavatthuvāsīnaṃ sakyānaṃ navaṃ
saṇṭhāgāraṃ  acirakāritaṃ  hoti  anajjhāvutthaṃ samaṇena vā brāhmaṇena
vā kenaci vā manussabhūtena . atha kho kāpilavatthavā sakyā yena
bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ
nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinnā  kho  kāpilavatthavā sakyā bhagavantaṃ
etadavocuṃ  idha  bhante kapilavatthuvāsīnaṃ 1- sakyānaṃ navaṃ saṇṭhāgāraṃ
acirakāritaṃ  anajjhāvutthaṃ  samaṇena  vā brāhmaṇena vā kenaci vā
manussabhūtena  .  taṃ  bhante  bhagavā paṭhamaṃ paribhuñjatu bhagavatā paṭhamaṃ
paribhuttaṃ  pacchā  kāpilavatthavā  sakyā  paribhuñjissanti  tadassa
kapilavatthuvāsīnaṃ  1- sakyānaṃ dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti . adhivāsesi
bhagavā  tuṇhībhāvena  .  atha  kho  kāpilavatthavā  sakyā bhagavato
adhivāsanaṃ viditvā uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā
yena navaṃ saṇṭhāgāraṃ tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā sabbasantharisanthataṃ 2-
saṇṭhāgāraṃ   santharitvā   āsanāni   paññāpetvā   udakamaṇikaṃ
patiṭṭhāpetvā  telappadīpaṃ  āropetvā  yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ   etadavocuṃ   sabbasantharisanthataṃ  bhante
saṇṭhāgāraṃ   āsanāni   paññattāni   udakamaṇiko   patiṭṭhāpito
@Footnote: 1 Ma. Yu. kāpilavatthavānaṃ . 2 Ma. Yu. sabbasanthariṃ.
Telappadīpo āropito yassadāni bhante bhagavā kālaṃ maññatīti.
   [327]  Atha  kho  bhagavā nivāsetvā pattacīvaramādāya saddhiṃ
bhikkhusaṅghena  yena  navaṃ  saṇṭhāgāraṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
pāde  pakkhāletvā  saṇṭhāgāraṃ  pavisitvā  majjhimaṃ  thambhaṃ nissāya
puratthābhimukho  nisīdi  .  bhikkhusaṅghopi  kho  pāde  pakkhāletvā
saṇṭhāgāraṃ  pavisitvā  pacchimaṃ  bhittiṃ  nissāya  puratthābhimukho  nisīdi
bhagavantaṃyeva  purakkhatvā  .  kāpilavatthavāpi  [1]-  sakyā pāde
pakkhāletvā  saṇṭhāgāraṃ pavisitvā puratthimaṃ bhittiṃ nissāya pacchāmukhā
nisīdiṃsu  bhagavantaṃyeva  purakkhatvā  .  atha kho bhagavā kāpilavatthave
sakye  bahudeva  rattiṃ  dhammiyā  kathāya sandassetvā samādapetvā
samuttejetvā sampahaṃsetvā uyyojesi abhikkantā kho gotama 2- ratti
yassadāni kālaṃ maññathāti . evaṃ bhanteti [3]- kāpilavatthavā sakyā
bhagavato  paṭissutvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ
katvā pakkamiṃsu.
   [328] Atha kho bhagavā acirapakkantesu kāpilavatthavesu sakyesu
āyasmantaṃ   mahāmoggallānaṃ   āmantesi   vigatathīnamiddho  kho
moggallāna  bhikkhusaṅgho  paṭibhātu taṃ moggallāna bhikkhūnaṃ dhammī kathā
piṭṭhi  me  āgilāyati  tamahaṃ  āyamissāmīti . evaṃ bhanteti kho
āyasmā  mahāmoggallāno  bhagavato  paccassosi  .  atha  kho
bhagavā  catugguṇaṃ  saṅghāṭiṃ  paññapetvā  dakkhiṇena passena sīhaseyyaṃ
@Footnote: 1 Yu. kho . 2 Ma. Yu. gotamā . 3 Ma. Yu. kho.
Kappesi  pādena  pādaṃ  accādhāya  sato  sampajāno uṭṭhānasaññaṃ
manasikaritvā  .  tatra  kho  āyasmā  mahāmoggallāno  bhikkhū
āmantesi āvuso bhikkhaveti . āvusoti kho te bhikkhū āyasmato
mahāmoggallānassa  paccassosuṃ  .  āyasmā  mahāmoggallāno
etadavoca avassutapariyāyañca vo āvuso desessāmi anavassutapariyāyañca
taṃ suṇātha sādhukaṃ manasi karotha bhāsissāmīti.
   {328.1} Evamāvusoti kho te bhikkhū āyasmato mahāmoggallānassa
paccassosuṃ āyasmā mahāmoggallāno etadavoca kathaṃ āvuso avassuto
hoti. Idhāvuso bhikkhu cakkhunā rūpaṃ disvā piyarūpe rūpe adhimuccati appiyarūpe
rūpe  byāpajjati anupaṭṭhitakāyasati 1- ca viharati parittacetaso tañca
cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ yathābhūtaṃ nappajānāti yatthassa te uppannā
pāpakā  akusalā  dhammā  aparisesā nirujjhanti .pe. jivhāya rasaṃ
sāyitvā . manasā dhammaṃ viññāya piyarūpe dhamme adhimuccati appiyarūpe
dhamme byāpajjati anupaṭṭhitakāyasati 1- ca viharati parittacetaso tañca
cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ yathābhūtaṃ nappajānāti yatthassa te uppannā
pāpakā akusalā dhammā aparisesā nirujjhanti . ayaṃ vuccatāvuso bhikkhu
avassuto  cakkhuviññeyyesu  rūpesu .pe. avassuto jivhāviññeyyesu
rasesu .pe. Avassuto manoviññeyyesu dhammesu.
   [329]  Evaṃvihāriṃ  cāvuso  bhikkhuṃ cakkhuto cepi naṃ māro
@Footnote: 1 Ma. Yu. anupaṭṭhitakāyassati. casaddo natthi.
Upasaṅkamati  labhetheva māro otāraṃ labhetha māro ārammaṇaṃ .pe.
Jivhāto cepi naṃ māro upasaṅkamati .pe. manato cepi naṃ māro
upasaṅkamati  labhetheva  māro  otāraṃ  labhetha māro ārammaṇaṃ .
Seyyathāpi  āvuso  naḷāgāraṃ  vā tiṇāgāraṃ vā sukkhakāḷāsaṃ 1-
terovassikaṃ  puratthimāya cepi naṃ disāya puriso ādittāya tiṇukkāya
upasaṅkameyya  labhetheva  aggi  otāraṃ  labhetha aggi ārammaṇaṃ .
Pacchimāya  cepi naṃ disāya puriso ādittāya tiṇukkāya upasaṅkameyya
.pe.  uttarāya cepi naṃ disāya . dakkhiṇāya cepi naṃ disāya .
Heṭṭhimato cepi naṃ . uparimato cepi naṃ. Yato kuto cepi naṃ puriso
ādittāya  tiṇukkāya  upasaṅkameyya  labhetheva  aggi  otāraṃ
labhetha  aggi  ārammaṇaṃ . evameva kho āvuso evaṃvihāriṃ bhikkhuṃ
cakkhuto cepi naṃ māro upasaṅkamati labhetheva māro otāraṃ labhetha
māro ārammaṇaṃ .pe. jivhāto cepi naṃ māro upasaṅkamati .pe.
Manato cepi naṃ māro upasaṅkamati labhetheva 2- māro otāraṃ labhetha
māro ārammaṇaṃ.
   [330]  Evaṃvihāriñcāvuso bhikkhuṃ rūpā adhibhaṃsu na bhikkhu rūpe
adhibhosi  saddā  bhikkhuṃ  adhibhaṃsu  na  bhikkhu  sadde adhibhosi gandhā
bhikkhuṃ  adhibhaṃsu  na  bhikkhu  gandhe  adhibhosi  rasā bhikkhuṃ adhibhaṃsu na
bhikkhu  rase  adhibhosi  phoṭṭhabbā bhikkhuṃ adhibhaṃsu na bhikkhu phoṭṭhabbe
@Footnote: 1 Ma. Yu. sukhaṃ koḷāpaṃ .  2 Yu. labhateva.
Adhibhosi dhammā bhikkhuṃ adhibhaṃsu na bhikkhu dhamme adhibhosi. Ayaṃ vuccatāvuso
bhikkhu  rūpādhibhūto saddādhibhūto gandhādhikūto rasādhibhūto phoṭṭhabbādhibhūto
dhammādhibhūto [1]- anadhibhūto 2- adhibhaṃsu [3]- pāpakā akusalā dhammā
saṅkilesikā ponobbhavikā sadarā dukkhavipākā āyatiṃ jātijarāmaraṇiyā.
Evaṃ kho āvuso avassuto hoti.
   [331] Kathañcāvuso anavassuto hoti . idhāvuso bhikkhu cakkhunā
rūpaṃ disvā piyarūpe rūpe nādhimuccati appiyarūpe rūpe na byāpajjati
upaṭṭhitakāyasati  ca  viharati  appamāṇacetaso  tañca  cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  yatthassa  te  uppannā  pāpakā
akusalā  dhammā  aparisesā nirujjhanti .pe. jivhāya rasaṃ sāyitvā
.pe.  manasā  dhammaṃ  viññāya  piyarūpe  dhamme  nādhimuccati
appiyarūpe  dhamme  na  byāpajjati  upaṭṭhitakāyasati  ca  viharati
appamāṇacetaso   tañca   cetovimuttiṃ   paññavimuttiṃ   yathābhūtaṃ
pajānāti  yatthassa  te  uppannā  pāpakā  akusalā  dhammā
aparisesā  nirujjhanti  .  ayaṃ  vuccatāvuso  bhikkhu  anavassuto
cakkhuviññeyyesu  rūpesu  .pe.  ayaṃ  vuccatāvuso bhikkhu anavassuto
jivhāviññeyyesu   rasesu  .pe.  anavassuto  manoviññeyyesu
dhammesu  .  evaṃvihāriṃ  cāvuso  bhikkhuṃ  cakkhuto cepi naṃ māro
upasaṅkamati  neva labhetha māro otāraṃ na labhetha māro ārammaṇaṃ
.pe.  jivhāto  cepi  naṃ  māro  upasaṅkamati  .pe.  manato
@Footnote: 1 Ma. Yu. adhibhūto . 2 Ma. Yu. anadhibhū .  3 Ma. Yu. naṃ.
Cepi  naṃ māro upasaṅkamati neva labhetha māro otāraṃ na labhetha
māro ārammaṇaṃ.
   {331.1}  Seyyathāpi  āvuso  kūṭāgārasālaṃ  1-
bahalamattikāmaddāvilepanā   2-   puratthimāya   cepi   [3]-
disāya  puriso  ādittāya  tiṇukkāya  upasaṅkameyya  neva  labhetha
aggi otāraṃ na labhetha aggi ārammaṇaṃ .pe. pacchimāya cepi naṃ.
Uttarāya cepi naṃ . dakkhiṇāya cepi naṃ . heṭṭhimato cepi naṃ.
Uparimato cepi naṃ yato kutoci ce puriso [3]- ādittāya tiṇukkāya
upasaṅkameyya neva labhetha aggi otāraṃ na labhetha aggi ārammaṇaṃ.
Evameva  kho  āvuso  evaṃvihāriṃ bhikkhuṃ cakkhuto cepi naṃ māro
upasaṅkamati  neva  labhetheva  māro  otāraṃ  na  labhetha  māro
ārammaṇaṃ  .pe.  jivhāto  cepi  naṃ  māro  upasaṅkamati  na
labhetheva  māro otāraṃ na labhetha māro ārammaṇaṃ . evaṃvihārī
cāvuso  bhikkhu  rūpe  adhibhosi  na  rūpā  bhikkhuṃ  adhibhaṃsu  sadde
bhikkhu  adhibhosi  na  saddā  bhikkhuṃ  adhibhaṃsu  gandhe  bhikkhu adhibhosi
na  gandhā  bhikkhuṃ  adhibhaṃsu  rase  bhikkhu  adhibhosi  na rasā bhikkhuṃ
adhibhaṃsu  phoṭṭhabbe  bhikkhu  adhibhosi  na  phoṭṭhabbā  bhikkhuṃ  adhibhaṃsu
dhamme bhikkhu adhibhosi na dhammā bhikkhuṃ adhibhaṃsu.
   {331.2}  Ayaṃ  vuccatāvuso  bhikkhu  rūpādhibhū  saddādhibhū
gandhādhibhū  rasādhibhū  phoṭṭhabbādhibhū  dhammādhibhū  [4]-  adhibhosi
te   pāpake   akusale  dhamme  saṅkilesike  ponobbhavike
@Footnote: 1 Ma. kūṭāgāraṃ vā sālā vā. Yu. kuṭāgāraṃ vā kuṭāgārasālā vā. 2 Ma. Yu.
@bahalamattikā addāvalepanā. 3 Ma. Yu. naṃ . 4 Ma. Yu. adhibhū anabhibhūto.
Sadare  dukkhavipāke  āyatiṃ  jātijarāmaraṇiye . evaṃ kho āvuso
anavassuto  hotīti  .  atha  kho  bhagavā  vuṭṭhahitvā  āyasmantaṃ
mahāmoggallānaṃ  āmantesi  sādhu sādhu kho moggallāna sādhu kho
tvaṃ  moggallāna  bhikkhūnaṃ  avassutapariyāyañca  anavassutapariyāyañca
abhāsīti  .  idamavoca  āyasmā  mahāmoggallāno  .  samanuñño
satthā  ahosi . attamanā te bhikkhū āyasmato mahāmoggallānassa
bhāsitaṃ abhinandunti. Chaṭṭhaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 227-233. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=4608              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=4608              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=326&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=189              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=326              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=2219              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=2219              Contents of The Tipitaka Volume 18 https://84000.org/tipitaka/read/?index_18 https://84000.org/tipitaka/english/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]