ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [332]  Yato  kho bhikkhave bhikkhu sabbesaṃ yeva dukkhadhammānaṃ
samudayañca  atthaṅgamañca  yathābhūtaṃ  pajānāti  .  atha  kho  panassa
kāmā  diṭṭhā  honti  yathāssa  kāme  passato  yo  kāmesu
kāmachando  kāmasneho  kāmamucchā  kāmapariḷāho  so  nānuseti
tathā kho panassa cāro ca vihāro ca anubandho 1- hoti. Yathā carantaṃ
viharantaṃ abhijjhādomanassā pāpakā akusalā dhammā nānussavanti 2-.
Kathañca   bhikkhave  bhikkhu  sabbesaṃyeva  dukkhadhammānaṃ  samudayañca
atthaṅgamañca  yathābhūtaṃ  pajānāti  iti  rūpaṃ  iti  rūpassa  samudayo
iti  rūpassa  atthaṅgamo  .  iti  vedanā .pe. iti saññā .
Iti  saṅkhārā  .  iti  viññāṇaṃ  iti  viññāṇassa  samudayo
iti viññāṇassa atthaṅgamoti . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu sabbesaṃyeva
dukkhadhammānaṃ samudayañca atthaṅgamañca yathābhūtaṃ pajānāti.
   [333] Kathañca bhikkhave bhikkhuno kāmā diṭṭhā honti yathāssa
@Footnote: 1 Ma. anubuddho .  2 Ma. nānusenti.
Kāme  passato  yo  kāmesu  kāmachando  kāmasneho kāmamucchā
kāmapariḷāho  so  nānuseti  .  seyyathāpi  bhikkhave aṅgārakāsu
sādhikaporisā   puṇṇā  aṅgārānaṃ  vītaccikānaṃ  vītadhūmānaṃ  .
Atha  kho  puriso  āgaccheyya  jīvitukāmo  amaritukāmo  sukhakāmo
dukkhapaṭikūlo  tamenaṃ  dve  balavanto purisā nānābāhāsu gahetvā
taṃ  aṅgārakāsuṃ upakaḍḍheyyuṃ so iti imameva kāyaṃ sannāmeyya .
Taṃ kissa hetu . aññāṇañhi 1- bhikkhave tassa purisassa hoti 2-
imañcāhaṃ  3-  aṅgārakāsuṃ  papatissāmi  tatonidānaṃ  maraṇaṃ  vā
nigacchissāmi  maraṇamattaṃ  vā  dukkhanti  .  evameva  kho bhikkhave
bhikkhuno  aṅgārakāsūpamā  kāmā  diṭṭhā  honti  yathāssa  kāme
passato   yo  kāmesu  kāmachando  kāmasneho  kāmamucchā
kāmapariḷāho so nānuseti.
   [334] Kathañca bhikkhave bhikkhuno cāro ca vihāro ca anubandho 4-
hoti  yathā  carantaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā
dhammā  nānussavanti  .  seyyathāpi bhikkhave puriso bahukaṇṭakaṃ dāyaṃ
paviseyya  tassa  puratopi  kaṇṭako  pacchatopi  kaṇṭako  uttaratopi
kaṇṭako  dakkhiṇatopi  kaṇṭako  heṭṭhatopi  kaṇṭako  uparitopi
kaṇṭako so satova 5- abhikkameyya satova 5- paṭikkameyya mā maṃ
kaṇṭakoti  .  evameva  kho  bhikkhave  yaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ
ayaṃ  vuccati  ariyassa  vinaye  kaṇṭakoti  iti viditvā asaṃvaro ca
@Footnote: 1 Ma. ñātaṃ hi. yu ñātañhi . 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 3 Yu. imaṃ khvāhaṃ.
@4 Ma. Yu. anubuddho . 5 Yu. yato ca.
Saṃvaro ca veditabbo.
   [335] Kathañca bhikkhave asaṃvaro hoti. Idha bhikkhave bhikkhu cakkhunā
rūpaṃ  disvā  piyarūpe  rūpe  adhimuccati appiyarūpe rūpe byāpajjati
anupaṭṭhitakāyasati  ca  viharati  parittacetaso  tañca  cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ   yathābhūtaṃ  nappajānāti  yatthassa  te  uppannā
pāpakā  akusalā  dhammā  aparisesā  nirujjhanti  .pe.  jivhāya
rasaṃ  sāyitvā  .pe.  manasā  dhammaṃ  viññāya  piyarūpe  dhamme
adhimuccati  appiyarūpe  dhamme  byāpajjati  anupaṭṭhitakāyasati  ca
viharati  parittacetaso  tañca  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  yathābhūtaṃ
nappajānāti  yatthassa  te  uppannā  pāpakā  akusalā  dhammā
aparisesā nirujjhanti. Evaṃ kho bhikkhave asaṃvaro hoti.
   [336]  Kathañca  bhikkhave saṃvaro hoti . idha bhikkhave bhikkhu
cakkhunā  rūpaṃ  disvā  piyarūpe  rūpe  nādhimuccati appiyarūpe rūpe
na   byāpajjati  upaṭṭhitakāyasati  ca  viharati  appamāṇacetaso
tañca  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  yatthassa
te  uppannā  pāpakā akusalā dhammā aparisesā nirujjhanti .pe.
Jivhāya  rasaṃ  sāyitvā  .pe.  manasā  dhammaṃ  viññāya  piyarūpe
dhamme  nādhimuccati  appiyarūpe  dhamme na byāpajjati upaṭṭhitakāyasati
ca  viharati  appamāṇacetaso  tañca  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ
yathābhūtaṃ  pajānāti  yatthassa  te  uppannā  pāpakā  akusalā
Dhammā aparisesā nirujjhanti. Evaṃ kho bhikkhave saṃvaro hoti.
   [337] Tassa ce bhikkhave bhikkhuno evaṃ carato evaṃ viharato
kadāci  karahaci  satisammosā  uppajjanti  pāpakā  akusalā  dhammā
sarasaṅkappā  saññojaniyā  .  dandho  bhikkhave satuppādo atha kho
naṃ  khippameva  pajahati  vinodeti  byantīkaroti  anabhāvaṃ  gameti .
Seyyathāpi  bhikkhave  puriso  divasaṃ santatte ayokaṭāhe dve vā
tīṇi  vā  udakaphusitāni  nipāteyya  . dandho bhikkhave udakaphusitānaṃ
nipāto  atha  kho  naṃ  khippameva parikkhayaṃ pariyādānaṃ gaccheyya .
Evameva kho bhikkhave tassa ce bhikkhuno evaṃ carato evaṃ viharato
kadāci  karahaci  satisammosā  uppajjanti  pāpakā  akusalā  dhammā
sarasaṅkappā  saññojaniyā  .  dandho  bhikkhave satuppādo atha kho
naṃ  khippameva  pajahati  vinodeti  byantīkaroti  anabhāvaṃ  gameti .
Evaṃ  kho  bhikkhave bhikkhuno cāro ca vihāro ca anubandho hoti
yathā  carantaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā dhammā
nānussavanti.
   [338] Tañce bhikkhave bhikkhuṃ evaṃ carantaṃ evaṃ viharantaṃ rājāno
vā rājamahāmattā vā mittā vā amaccā vā ñātī vā sālohitā
vā bhogehi abhihaṭṭhuṃ pavāreyyuṃ ehambho 1- purisa kinte ime kāsāvā
anudayhanti 2- . kiṃ muṇḍo kapālamanucarasi . ehi hīnāyāvattitvā
bhoge ca bhuñjassu puññāni ca karohīti . so ca 3- taṃ bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. Yu. ehi bho .  2 Ma. Yu. anudahanti . 3 Ma. Yu. vata.
Bhikkhu evaṃ caranto evaṃ viharanto sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattissatīti
netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   {338.1}  Seyyathāpi  bhikkhave  gaṅgā  nadī  pācīnaninnā
pācīnapoṇā   pācīnapabbhārā   atha  mahājanakāyo  āgaccheyya
kuddālapiṭakaṃ  ādāya  mayaṃ  imaṃ  gaṅgaṃ  nadiṃ  pacchāninnaṃ karissāma
pacchāpoṇaṃ  pacchāpabbhāranti  . taṃ kiṃ maññatha bhikkhave api nu kho
so  mahājanakāyo  gaṅgaṃ  nadiṃ  pacchāninnaṃ  kareyya  pacchāpoṇaṃ
pacchāpabbhāranti . no hetaṃ bhante . taṃ kissa hetu. Gaṅgā bhante
nadī  pācīnaninnā  pācīnapoṇā  pācīnapabbhārā  sā  na  sukarā
pacchāninnā   1-   kātuṃ   pacchāpoṇā  pacchāpabbhārā  .
Yāvadeva   pana   so   mahājanakāyo   kilamathassa  vighātassa
bhāgī assāti.
   {338.2} Evameva kho bhikkhave tañce bhikkhuṃ evaṃ carantaṃ evaṃ
viharantaṃ  rājāno vā rājamahāmattā vā mittā vā amaccā vā
ñātī vā sālohitā vā bhogehi abhihaṭṭhuṃ pavāreyyuṃ ehambho purisa
kiṃ te ime kāsāvā anudayhanti . kiṃ [2]- muṇḍo kapālamanucarasi.
Ehi  hīnāyāvattitvā  bhoge  ca bhuñjassu puññāni ca karohīti .
So  vata  bhikkhave  bhikkhu  evaṃ  caranto  evaṃ  viharanto sikkhaṃ
paccakkhāya  hīnāyāvattissatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  .  taṃ  kissa
hetu  .  yaṃ  hi taṃ bhikkhave cittaṃ dīgharattaṃ vivekaninnaṃ vivekapoṇaṃ
vivekapabbhāraṃ  tañca  3-  hīnāyāvattissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti .
Sattamaṃ.
@Footnote: 1 Yu. pacchāninnaṃ...poṇaṃ...pabbhāraṃ . 2 Yu. nū . 3 Ma. Yu. tathā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 233-237. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=4739              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=4739              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=332&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=190              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=332              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=2473              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=2473              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com