ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

           Jambukhādakasaṃyuttaṃ
   [497]  Ekaṃ  samayaṃ  āyasmā  sārīputto  magadhesu viharati
nālagāmake  .  atha  kho  jambukhādako  paribbājako  yenāyasmā
sārīputto  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā  sārīputtena
saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā ekamantaṃ
nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho jambukhādako paribbājako āyasmantaṃ
sārīputtaṃ  etadavoca  nibbānaṃ  nibbānanti āvuso sārīputta vuccati
katamaṃ nu kho āvuso nibbānanti.
   {497.1}  Yo kho āvuso rāgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo
idaṃ  vuccati  nibbānanti  .  atthi panāvuso maggo atthi paṭipadā
etassa  nibbānassa  sacchikiriyāyāti  .  atthi kho āvuso maggo
atthi  paṭipadā  etassa  nibbānassa  sacchikiriyāyāti  .  katamo
panāvuso   maggo   katamā   paṭipadā   etassa  nibbānassa
sacchikiriyāyāti  .  ayameva  kho āvuso ariyo aṭṭhaṅgiko maggo
etassa  nibbānassa  sacchikiriyāya  .  seyyathīdaṃ  .  sammādiṭṭhi
sammāsaṅkappo   sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo
sammāvāyāmo  sammāsati  sammāsamādhi  . ayaṃ kho āvuso maggo
ayaṃ  paṭipadā  etassa  nibbānassa  sacchikiriyāyāti  .  bhaddako
āvuso   maggo   bhaddikā   paṭipadā   etassa  nibbānassa
sacchikiriyāya alañca panāvuso sārīputta appamādāyāti.
   [498]  Arahattaṃ  arahattanti  āvuso sārīputta vuccati katamaṃ
Nu kho āvuso arahattanti . yo kho āvuso rāgakkhayo dosakkhayo
mohakkhayo  idaṃ  vuccati  arahattanti  .  atthi  panāvuso  maggo
atthi  paṭipadā  etassa  arahattassa  sacchikiriyāyāti  . atthi kho
āvuso  maggo atthi paṭipadā etassa arahattassa sacchikiriyāyāti .
Katamo  panāvuso  maggo  katamā  paṭipadā  etassa  arahattassa
sacchikiriyāyāti  .  ayameva  kho āvuso ariyo aṭṭhaṅgiko maggo
etassa  arahattassa  sacchikiriyāya  .  seyyathīdaṃ  .  sammādiṭṭhi
.pe.  sammāsamādhi  .  ayaṃ  kho  āvuso  maggo ayaṃ paṭipadā
etassa  arahattassa  sacchikiriyāyāti  .  bhaddako  āvuso  maggo
bhaddikā   paṭipadā  etassa  arahattassa  sacchikiriyāya  alañca
panāvuso sārīputta appamādāyāti.
   [499] Ke nu kho āvuso sārīputta loke dhammavādino ke loke
supaṭipannā  ke loke sugatāti . ye kho āvuso rāgappahānāya
dhammaṃ  desenti  dosappahānāya  dhammaṃ  desenti  mohappahānāya
dhammaṃ desenti te loke dhammavādino . ye kho āvuso rāgassa
pahānāya  paṭipannā  dosassa  pahānāya  paṭipannā   mohassa
pahānāya  paṭipannā  te loke supaṭipannā . yesaṃ kho  āvuso
rāgo  pahīno  ucchinnamūlo  tālāvatthukato  anabhāvaṅgato  āyatiṃ
anuppādadhammo   doso   pahīno   ucchinnamūlo  tālāvatthukato
anabhāvaṅgato   āyatiṃ   anuppādadhammo   moho   pahīno
Ucchinnamūlo    tālāvatthukato    anabhāvaṅgato    āyatiṃ
anuppādadhammo te loke sugatāti.
   {499.1}  Atthi  panāvuso  maggo  atthi  paṭipadā etassa
rāgassa  dosassa  mohassa  pahānāyāti  .  atthi  kho āvuso
maggo  atthi  paṭipadā  etassa  rāgassa  dosassa  mohassa
pahānāyāti  .  katamo  panāvuso  maggo  katamā  paṭipadā
etassa  rāgassa  dosassa  mohassa  pahānāyāti  . ayameva kho
āvuso  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  etassa  rāgassa  dosassa
mohassa pahānāya . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi .
Ayaṃ  kho  āvuso  maggo  ayaṃ paṭipadā etassa rāgassa dosassa
mohassa  pahānāyāti  .  bhaddako  āvuso  maggo  bhaddikā
paṭipadā  etassa  rāgassa  dosassa  mohassa  pahānāya  alañca
pana āvuso sārīputta appamādāyāti.
   [500]  Kimatthiyaṃ āvuso sārīputta samaṇe gotame brahmacariyaṃ
vussatīti  .  dukkhassa  kho  āvuso  pariññatthaṃ  bhagavati brahmacariyaṃ
vussatīti  .  atthi  panāvuso  maggo  atthi  paṭipadā  etassa
dukkhassa  pariññāyāti  .  atthi kho āvuso maggo atthi paṭipadā
etassa  dukkhassa  pariññāyāti  .  katamo  panāvuso  maggo
katamā  paṭipadā  etassa  dukkhassa  pariññāyāti  .  ayameva kho
āvuso  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  etassa dukkhassa pariññāya .
Seyyathīdaṃ  .  sammādiṭṭhi  .pe. sammāsamādhi . ayaṃ kho āvuso
Maggo  ayaṃ  paṭipadā  etassa  dukkhassa  pariññāyāti  . bhaddako
āvuso  maggo  bhaddikā  paṭipadā  etassa  dukkhassa  pariññāya
alañca panāvuso sārīputta appamādāyāti.
   [501]  Assāsapatto assāsapattoti āvuso sārīputta vuccati
kittāvatā  nu kho āvuso sārīputta assāsapatto hotīti . yato
kho  āvuso  bhikkhu  channaṃ  phassāyatanānaṃ  samudayañca  atthaṅgamañca
assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca   yathābhūtaṃ   pajānāti
ettāvatā  kho  āvuso  assāsapatto hotīti . atthi panāvuso
maggo  atthi  paṭipadā  etassa  assāsassa  sacchikiriyāyāti .
Atthi  kho  āvuso  maggo  atthi  paṭipadā  etassa  assāsassa
sacchikiriyāyāti  .  katamo panāvuso maggo katamā paṭipadā etassa
assāsassa sacchikiriyāyāti . ayameva kho āvuso ariyo aṭṭhaṅgiko
maggo  etassa  assāsassa sacchikiriyāya . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi
.pe. sammāsamādhi . ayaṃ kho āvuso maggo ayaṃ paṭipadā etassa
assāsassa  sacchikiriyāyāti  .  bhaddako  āvuso  maggo  bhaddikā
paṭipadā  etassa  assāsassa  sacchikiriyāya  alañca  panāvuso
sārīputta appamādāyāti.
   [502]  Paramassāsapatto  paramassāsapattoti  āvuso sārīputta
vuccati  kittāvatā nu kho āvuso paramassāsapatto hotīti . yato
kho  āvuso  bhikkhu  channaṃ  phassāyatanānaṃ  samudayañca  atthaṅgamañca
Assādañca  ādīnavañca  nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  viditvā  anupādā
vimutto  hoti  ettāvatā kho āvuso paramassāsapatto hotīti .
Atthi  panāvuso  maggo  atthi  paṭipadā  etassa  paramassāsassa
sacchikiriyāyāti  .  atthi  kho  āvuso  maggo  atthi  paṭipadā
etassa  paramassāsassa  sacchikiriyāyāti  .  katamo  pana  āvuso
maggo  katamā  paṭipadā  etassa  paramassāsassa  sacchikiriyāyāti .
Ayameva kho āvuso ariyo aṭṭhaṅgiko maggo etassa paramassāsassa
sacchikiriyāya  .  seyyathīdaṃ  .  sammādiṭṭhi  .pe. sammāsamādhi .
Ayaṃ  kho  āvuso  maggo  ayaṃ  paṭipadā  etassa  paramassāsassa
sacchikiriyāyāti  .  bhaddako  āvuso  maggo  bhaddikā  paṭipadā
etassa  paramassāsassa  sacchikiriyāya  alañca  panāvuso  sārīputta
appamādāyāti.
   [503]  Vedanā  vedanāti  āvuso sārīputta vuccati katamā
nu  kho  āvuso  vedanāti  . tisso imā āvuso vedanā .
Katamā  tisso  1-  sukhā  vedanā  dukkhā  vedanā adukkhamasukhā
vedanā  . imā kho āvuso tisso vedanāti . atthi panāvuso
maggo atthi paṭipadā etāsaṃ tissannaṃ 2- vedanānaṃ pariññāyāti .
Atthi  kho āvuso maggo atthi paṭipadā etāsaṃ tissannaṃ vedanānaṃ
pariññāyāti  .  katamo  panāvuso  maggo katamā paṭipadā etāsaṃ
tissannaṃ  vedanānaṃ  pariññāyāti  .  ayameva  kho āvuso ariyo
@Footnote: 1 Yu. katmā tissoti pāṭhadvayaṃ na dissati. 2 Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
@evamuparipi.
Aṭṭhaṅgiko  maggo  etāsaṃ  tissannaṃ  vedanānaṃ  pariññāya .
Seyyathīdaṃ  .  sammādiṭṭhi  .pe. sammāsamādhi . ayaṃ kho āvuso
maggo  ayaṃ  paṭipadā  etāsaṃ  tissannaṃ  vedanānaṃ pariññāyāti .
Bhaddako  āvuso  maggo  bhaddikā  paṭipadā  etāsaṃ  tissannaṃ
vedanānaṃ pariññāya alañca panāvuso sārīputta appamādāyāti.
   [504]  Āsavo  āsavoti  āvuso sārīputta vuccati katamo
nu  kho  āvuso āsavoti . tayome āvuso āsavā kāmāsavo
bhavāsavo  avijjāsavo  ime kho āvuso tayo āsavāti . atthi
panāvuso  maggo  atthi  paṭipadā etesaṃ āsavānaṃ pahānāyāti .
Atthi  kho  āvuso  maggo  atthi  paṭipadā  etesaṃ  āsavānaṃ
pahānāyāti  .  katamo  panāvuso  maggo katamā paṭipadā etesaṃ
āsavānaṃ  pahānāyāti  .  ayameva kho āvuso ariyo aṭṭhaṅgiko
maggo  etesaṃ  āsavānaṃ  pahānāya  .  seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi
.pe.  sammāsamādhi  .  ayaṃ  kho  āvuso  maggo ayaṃ paṭipadā
etesaṃ  āsavānaṃ  pahānāyāti . bhaddako āvuso maggo bhaddikā
paṭipadā  etesaṃ  āsavānaṃ  pahānāya  alañca  panāvuso sārīputta
appamādāyāti.
   [505]  Avijjā  avijjāti  āvuso sārīputta vuccati katamā
nu  kho  āvuso  avijjāti  .  yaṃ kho āvuso dukkhe aññāṇaṃ
dukkhasamudaye  aññāṇaṃ  dukkhanirodhe  aññāṇaṃ  dukkhanirodhagāminiyā
Paṭipadāya  aññāṇaṃ  ayaṃ  vuccatāvuso  avijjāti . atthi panāvuso
maggo  atthi paṭipadā etissā avijjāya pahānāyāti . atthi kho
āvuso maggo atthi paṭipadā etissā avijjāya pahānāyāti. Katamo
panāvuso  maggo katamā paṭipadā etissā avijjāya pahānāyāti .
Ayameva  kho  āvuso ariyo aṭṭhaṅgiko maggo etissā avijjāya
pahānāya  .  seyyathīdaṃ  . sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . ayaṃ
kho  āvuso  maggo  ayaṃ paṭipadā etissā avijjāya pahānāyāti
bhaddako  āvuso  maggo  bhaddikā  paṭipadā  etissā  avijjāya
pahānāya alañca panāvuso sārīputta appamādāyāti.
   [506]  Taṇhā  taṇhāti  āvuso  sārīputta  vuccati katamā
nu kho āvuso taṇhāti . tisso imā āvuso taṇhā kāmataṇhā
bhavataṇhā  vibhavataṇhā  .  imā  kho  āvuso tisso taṇhāti .
Atthi panāvuso maggo atthi paṭipadā etāsaṃ taṇhānaṃ pahānāyāti.
Atthi  kho  āvuso  maggo  atthi  paṭipadā  etāsaṃ  taṇhānaṃ
pahānāyāti  .  katamo  panāvuso  maggo katamā paṭipadā etāsaṃ
taṇhānaṃ  pahānāyāti  .  ayameva  kho āvuso ariyo aṭṭhaṅgiko
maggo  etāsaṃ  taṇhānaṃ  pahānāya  .  seyyathīdaṃ  . sammādiṭṭhi
.pe.  sammāsamādhi  .  ayaṃ  kho  āvuso  maggo ayaṃ paṭipadā
etāsaṃ  taṇhānaṃ  pahānāyāti  . bhaddako āvuso maggo bhaddikā
Paṭipadā  etāsaṃ  taṇhānaṃ  pahānāya  alañca  panāvuso  sārīputta
appamādāyāti.
   [507]  Ogho  oghoti  āvuso  sārīputta  vuccati katamo
nu  kho  āvuso oghoti . cattārome āvuso oghā kāmogho
bhavogho  diṭṭhogho  avijjogho  .  ime  kho  āvuso cattāro
oghāti  .  atthi panāvuso maggo atthi paṭipadā etesaṃ oghānaṃ
pahānāyāti  .  atthi  kho āvuso maggo atthi paṭipadā etesaṃ
oghānaṃ  pahānāyāti  .  katamo  panāvuso maggo katamā paṭipadā
etesaṃ  oghānaṃ  pahānāyāti  .  ayameva  kho  āvuso ariyo
aṭṭhaṅgiko  maggo  etesaṃ  oghānaṃ  pahānāya  .  seyyathīdaṃ .
Sammādiṭṭhi  .pe.  sammāsamādhi  .  ayaṃ kho āvuso maggo ayaṃ
paṭipadā  etesaṃ  oghānaṃ  pahānāyāti . bhaddako āvuso maggo
bhaddikā  paṭipadā  etesaṃ  oghānaṃ  pahānāya  alañca  panāvuso
sārīputta appamādāyāti.
   [508]  Upādānaṃ upādānanti āvuso sārīputta vuccati katamaṃ
nu  kho  āvuso  upādānanti . cattārīmāni āvuso upādānāni
kāmupādānaṃ   diṭṭhupādānaṃ  sīlabbatupādānaṃ  attavādupādānaṃ  .
Imāni  kho  āvuso  cattāri  upādānānīti  .  atthi panāvuso
maggo  atthi  paṭipadā  etesaṃ  upādānānaṃ  pahānāyāti .
Atthi  kho  āvuso  maggo  atthi  paṭipadā  etesaṃ upādānānaṃ
Pahānāyāti  .  katamo  panāvuso  maggo katamā paṭipadā etesaṃ
upādānānaṃ  pahānāyāti . ayameva kho āvuso ariyo aṭṭhaṅgiko
maggo  etesaṃ  upādānānaṃ  pahānāya . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi
.pe.  sammāsamādhi  .  ayaṃ  kho  āvuso  maggo ayaṃ paṭipadā
etesaṃ upādānānaṃ pahānāyāti . bhaddako āvuso maggo bhaddikā
paṭipadā  etesaṃ  upādānānaṃ  pahānāya alañca panāvuso sārīputta
appamādāyāti.
   [509] Bhavo bhavoti āvuso sārīputta vuccati katamo nu kho
āvuso  bhavoti  .  tayome  āvuso  bhavā  kāmabhavo  rūpabhavo
arūpabhavo . ime kho āvuso tayo bhavāti . Atthi panāvuso maggo
atthi  paṭipadā  etesaṃ  bhavānaṃ pariññāyāti . atthi kho āvuso
maggo  atthi  paṭipadā  etesaṃ  bhavānaṃ  pariññāyāti  .  katamo
panāvuso  maggo  katamā  paṭipadā  etesaṃ bhavānaṃ pariññāyāti .
Ayameva  kho  āvuso  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo etesaṃ bhavānaṃ
pariññāya  .  seyyathīdaṃ  . sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . ayaṃ
kho  āvuso  maggo  ayaṃ paṭipadā etesaṃ bhavānaṃ pariññāyāti .
Bhaddako  āvuso  maggo  bhaddikā  paṭipadā  etesaṃ  bhavānaṃ
pariññāya alañca panāvuso sārīputta appamādāyāti.
   [510] Dukkhaṃ dukkhanti āvuso sārīputta vuccati katamaṃ nu kho
āvuso  dukkhanti  .  tisso  imā  āvuso dukkhatā dukkhadukkhatā
Saṅkhāradukkhatā  vipariṇāmadukkhatā  .  imā  kho  āvuso  tisso
dukkhatāti  .  atthi  panāvuso  maggo  atthi  paṭipadā  etāsaṃ
dukkhatānaṃ  pariññāyāti  .  atthi  kho  āvuso  maggo  atthi
paṭipadā  etāsaṃ  dukkhatānaṃ  pariññāyāti  .  katamo  panāvuso
maggo  katamā  paṭipadā  etāsaṃ dukkhatānaṃ pariññāyāti . ayameva
kho āvuso ariyo aṭṭhaṅgiko maggo etāsaṃ dukkhatānaṃ pariññāya.
Seyyathīdaṃ  .  sammādiṭṭhi  .pe. sammāsamādhi . ayaṃ kho āvuso
maggo  ayaṃ  paṭipadā  etāsaṃ  dukkhatānaṃ  pariññāyāti . bhaddako
āvuso  maggo  bhaddikā  paṭipadā  etāsaṃ  dukkhatānaṃ  pariññāya
alañca panāvuso sārīputta appamādāyāti.
   [511]  Sakkāyo sakkāyoti āvuso sārīputta vuccati katamā
nu  kho  āvuso  sakkāyoti  . pañcime āvuso upādānakkhandhā
sakkāyo  vuttā  bhagavatā  .  seyyathīdaṃ  .  rūpūpādānakkhandho
vedanūpādānakkhandho    saññūpādānakkhandho   saṅkhārūpādānakkhandho
viññāṇūpādānakkhandho   ime  kho  āvuso  pañcupādānakkhandhā
sakkāyo  vuttā bhagavatāti . atthi panāvuso maggo atthi paṭipadā
etassa  sakkāyassa pariññāyāti . atthi kho āvuso maggo atthi
paṭipadā  etassa  sakkāyassa  pariññāyāti  .  katamo  panāvuso
maggo  katamā  paṭipadā  etassa  sakkāyassa  pariññāyāti .
Ayameva  kho  āvuso ariyo aṭṭhaṅgiko maggo etassa sakkāyassa
Pariññāya  .  seyyathīdaṃ  . sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . ayaṃ
kho āvuso maggo ayaṃ paṭipadā etassa sakkāyassa pariññāyāti .
Bhaddako  āvuso  maggo  bhaddikā  paṭipadā  etassa  sakkāyassa
pariññāya alañca panāvuso sārīputta appamādāyāti.
   [512]  Kiṃ  nu  kho  āvuso  sārīputta imasmiṃ dhammavinaye
dukkaranti  . pabbajjā kho āvuso imasmiṃ dhammavinaye dukkarāti .
Pabbajitena  panāvuso  kiṃ  dukkaranti  .  pabbajitena  kho āvuso
abhirati  dukkarāti  .  abhiratena  panāvuso  kiṃ  dukkaranti .
Abhiratena  kho  āvuso  dhammānudhammapaṭipatti  dukkarāti  .  kīvaciraṃ
panāvuso  dhammānudhammapaṭipanno  bhikkhu  arahaṃ  assāti  .  na ciraṃ
āvusoti.
         Jambukhādakasaṃyuttaṃ samattaṃ.
            Tassuddānaṃ
     nibbānaṃ arahattañca      dhammavādī kimatthiyaṃ
     assāso paramassāso     vedanā āsavāvijjā
     taṇhā oghā upādānaṃ    bhavo dukkhañca sakkāyo
     imasmiṃ dhammavinaye dukkaranti.
          ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 310-320. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=6297              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=6297              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=497&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=254              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=497              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3262              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3262              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com