ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

           Moggallānasaṃyuttaṃ
   [515]  Ekaṃ  samayaṃ  āyasmā  mahāmoggallāno  sāvatthiyaṃ
viharati  jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme . tatra kho āyasmā
mahāmoggallāno bhikkhū āmantesi āvuso bhikkhaveti 1- . Āvusoti
kho te bhikkhū āyasmato mahāmoggallānassa paccassosuṃ.
   {515.1} Āyasmā mahāmoggallāno te bhikkhū 2- etadavoca
idha  mayhaṃ āvuso rahogatassa paṭisallīnassa evaṃ cetaso parivitakko
udapādi  paṭhamajjhānaṃ  paṭhamajjhānanti  vuccati  katamaṃ  nu  kho
paṭhamajjhānanti . tassa mayhaṃ āvuso etadahosi idha bhikkhu vivicceva
kāmehi  vivicca  akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ
paṭhamajjhānaṃ  upasampajja  viharati  idaṃ  vuccati  paṭhamajjhānanti .
So  khvāhaṃ  āvuso  vivicceva  kāmehi vivicca akusalehi dhammehi
savitakkaṃ   savicāraṃ   vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamajjhānaṃ  upasampajja
viharāmi  .  tassa  mayhaṃ  āvuso  iminā  vihārena  viharato
kāmasahagatā saññāmanasikārā samudācaranti.
   {515.2}  Atha kho maṃ āvuso bhagavā iddhiyā upasaṅkamitvā
etadavoca  moggallāna  moggallāna  mā  brāhmaṇa  paṭhamajjhānaṃ
pamādo   paṭhamajjhāne   cittaṃ  saṇṭhapehi  paṭhamajjhāne  cittaṃ
ekodiṃ  3-  karohi paṭhamajjhāne cittaṃ samādahāti . so khvāhaṃ
āvuso  aparena  samayena  vivicceva  kāmehi  vivicca  akusalehi
@Footnote: 1 Yu. bhikkhavoti . 2 Ma. Yu. te bhikkhūti pāṭhadvayaṃ na dissati. 3 Yu. ekodi.
@evamuparipi.
Dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamajjhānaṃ upasampajja
vihāsiṃ . yaṃ hi taṃ āvuso sammā vadamāno vadeyya satthārānuggahito
sāvako   mahābhiññataṃ   pattoti   .   mamaṃ   taṃ   sammā
vadamāno vadeyya satthārānuggahito sāvako mahābhiññataṃ pattoti.
   [516]  Dutiyajjhānaṃ  dutiyajjhānanti  vuccati  katamaṃ  nu  kho
dutiyajjhānanti  .  tassa  mayhaṃ  āvuso  etadahosi  idha  bhikkhu
vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ
avitakkaṃ  avicāraṃ  samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyajjhānaṃ  upasampajja  viharati
idaṃ  vuccati  dutiyajjhānanti  .  so khvāhaṃ āvuso vitakkavicārānaṃ
vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ
samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyajjhānaṃ  upasampajja  viharāmi  .  tassa mayhaṃ
āvuso  iminā  vihārena  viharato  vitakkasahagatā  saññāmanasikārā
samudācaranti.
   {516.1}  Atha kho maṃ āvuso bhagavā iddhiyā upasaṅkamitvā
etadavoca  moggallāna  moggallāna  mā  brāhmaṇa  dutiyajjhānaṃ
pamādo  dutiyajjhāne  cittaṃ  saṇṭhapehi  dutiyajjhāne  cittaṃ ekodiṃ
karohi  dutiyajjhāne  cittaṃ  samādahāti  .  so  khvāhaṃ  āvuso
aparena  samayena  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ
cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ  samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyajjhānaṃ
upasampajja  vihāsiṃ  .  yaṃ  hi  taṃ  āvuso  sammā  vadamāno
vadeyya  satthārānuggahito  sāvako  mahābhiññataṃ  pattoti  .  mamaṃ
Taṃ  sammā  vadamāno  vadeyya satthārānuggahito sāvako mahābhiññataṃ
pattoti.
   [517]  Tatiyajjhānaṃ  tatiyajjhānanti  vuccati  katamaṃ  nu  kho
tatiyajjhānanti  .  tassa  mayhaṃ  āvuso  etadahosi  idha  bhikkhu
pītiyā  ca  virāgā  upekkhako  ca  viharati  sato ca sampajāno
sukhañca  kāyena  paṭisaṃvedeti  yantaṃ  ariyā  ācikkhanti upekkhako
satimā  sukhavihārīti  tatiyajjhānaṃ  upasampajja  viharati  idaṃ  vuccati
tatiyajjhānanti  . so khvāhaṃ āvuso pītiyā ca virāgā upekkhako
ca  viharāmi  sato  ca  sampajāno  sukhañca  kāyena  paṭisaṃvedemi
yantaṃ  ariyā  ācikkhanti  upekkhako  satimā sukhavihārīti tatiyajjhānaṃ
upasampajja  viharāmi  .  tassa  mayhaṃ  āvuso  iminā  vihārena
viharato pītisahagatā saññāmanasikārā samudācaranti.
   {517.1}  Atha kho maṃ āvuso bhagavā iddhiyā upasaṅkamitvā
etadavoca  moggallāna  moggallāna  mā  brāhmaṇa  tatiyajjhānaṃ
pamādo  tatiyajjhāne  cittaṃ  saṇṭhapehi  tatiyajjhāne  cittaṃ ekodiṃ
karohi tatiyajjhāne cittaṃ samādahāti . so khvāhaṃ āvuso aparena
samayena pītiyā ca virāgā upekkhako ca viharāmi 1- sato ca sampajāno
sukhañca  kāyena paṭisaṃvedemi 2- yantaṃ ariyā ācikkhanti upekkhako
satimā sukhavihārīti tatiyajjhānaṃ upasampajja vihāsiṃ . yaṃ hi taṃ āvuso
sammā vadamāno vadeyya .pe. Mahābhiññataṃ pattoti.
@Footnote: 1 Yu. vihāsiṃ. 2 Yu. paṭisaṃvedesiṃ.
   [518]  Catutthajjhānaṃ  catutthajjhānanti  vuccati  katamaṃ  nu kho
catutthajjhānanti  .  tassa  mayhaṃ  āvuso  etadahosi  idha  bhikkhu
sukhassa  ca pahānā dukkhassa ca pahānā pubbeva somanassadomanassānaṃ
atthaṅgamā    adukkhamasukhaṃ   upekkhāsatipārisuddhiṃ   catutthajjhānaṃ
upasampajja viharati idaṃ vuccati catutthajjhānanti . so khvāhaṃ āvuso
sukhassa  ca pahānā dukkhassa ca pahānā pubbeva somanassadomanassānaṃ
atthaṅgamā  adukkhamasukhaṃ  upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthajjhānaṃ  upasampajja
viharāmi . tassa mayhaṃ āvuso iminā vihārena viharato sukhasahagatā
saññāmanasikārā samudācaranti.
   {518.1}  Atha kho maṃ āvuso bhagavā iddhiyā upasaṅkamitvā
etadavoca  moggallāna  moggallāna  mā  brāhmaṇa  catutthajjhānaṃ
pamādo  catutthajjhāne  cittaṃ  saṇṭhapehi  catutthajjhāne  cittaṃ
ekodiṃ  karohi  catutthajjhāne  cittaṃ  samādahāti  .  so khvāhaṃ
āvuso  aparena  samayena  sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā
pubbeva somanassadomanassānaṃ atthaṅgamā adukkhamasukhaṃ upekkhāsatipārisuddhiṃ
catutthajjhānaṃ  upasampajja  vihāsiṃ  .  yaṃ  hi  taṃ  āvuso
sammā vadamāno vadeyya .pe. Mahābhiññataṃ pattoti.
   [519]  Ākāsānañcāyatanaṃ  ākāsānañcāyatananti vuccati katamaṃ
nu  kho  ākāsānañcāyatananti  .  tassa mayhaṃ āvuso etadahosi
idha  bhikkhu  sabbaso  rūpasaññānaṃ  samatikkamā paṭighasaññānaṃ atthaṅgamā
Nānattasaññānaṃ  amanasikārā  ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ
upasampajja  viharati  idaṃ  vuccati  ākāsānañcāyatananti  .  so
khvāhaṃ  āvuso  sabbaso  rūpasaññānaṃ  samatikkamā  paṭighasaññānaṃ
atthaṅgamā   nānattasaññānaṃ   amanasikārā  ananto  ākāsoti
ākāsānañcāyatanaṃ upasampajja viharāmi . tassa mayhaṃ āvuso iminā
vihārena viharato rūpasahagatā saññāmanasikārā samudācaranti.
   {519.1} Atha kho maṃ āvuso bhagavā iddhiyā upasaṅkamitvā etadavoca
moggallāna   moggallāna   mā  brāhmaṇa  ākāsānañcāyatanaṃ
pamādo  ākāsānañcāyatane  cittaṃ  saṇṭhapehi  ākāsānañcāyatane
cittaṃ  ekodiṃ  karohi  ākāsānañcāyatane  cittaṃ  samādahāti .
So  khvāhaṃ āvuso aparena samayena sabbaso rūpasaññānaṃ samatikkamā
paṭighasaññānaṃ   atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā  ananto
ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ  upasampajja  vihāsiṃ  .  yaṃ  hi taṃ
āvuso sammā vadamāno vadeyya .pe. Mahābhiññataṃ pattoti.
   [520]  Viññāṇañcāyatanaṃ  viññāṇañcāyatananti  vuccati  katamaṃ
nu  kho  viññāṇañcāyatananti . tassa mayhaṃ āvuso etadahosi idha
bhikkhu  sabbaso  ākāsānañcāyatanaṃ  samatikkamma  anantaṃ  viññāṇanti
viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja viharati idaṃ vuccati viññāṇañcāyatananti .
So    khvāhaṃ    āvuso   sabbaso   ākāsānañcāyatanaṃ
samatikkamma   anantaṃ   viññāṇanti   viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja
Viharāmi  .  tassa  mayhaṃ  āvuso  iminā  vihārena  viharato
ākāsānañcāyatanasahagatā saññāmanasikārā samudācaranti.
   {520.1}  Atha kho maṃ āvuso bhagavā iddhiyā upasaṅkamitvā
etadavoca  moggallāna  moggallāna  mā brāhmaṇa viññāṇañcāyatanaṃ
pamādo   viññāṇañcāyatane  cittaṃ  saṇṭhapehi  viññāṇañcāyatane
cittaṃ  ekodiṃ  karohi  viññāṇañcāyatane  cittaṃ  samādahāti .
So  khvāhaṃ  āvuso  aparena  samayena sabbaso ākāsānañcāyatanaṃ
samatikkamma   anantaṃ   viññāṇanti   viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja
vihāsiṃ . yaṃ hi taṃ āvuso sammā vadamāno vadeyya .pe. Mahābhiññataṃ
pattoti.
   [521]  Ākiñcaññāyatanaṃ  ākiñcaññāyatananti  vuccati  katamaṃ
nu  kho  ākiñcaññāyatananti  .  tassa  mayhaṃ  āvuso etadahosi
idha  bhikkhu  sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ  samatikkamma  natthi  kiñcīti
ākiñcaññāyatanaṃ  upasampajja viharati idaṃ vuccati ākiñcaññāyatananti .
So  khvāhaṃ  āvuso  sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ  samatikkamma  natthi
kiñcīti  ākiñcaññāyatanaṃ  upasampajja viharāmi . tassa mayhaṃ āvuso
iminā  vihārena  viharato  viññāṇañcāyatanasahagatā  saññāmanasikārā
samudācaranti.
   {521.1} Atha kho maṃ āvuso bhagavā iddhiyā upasaṅkamitvā etadavoca
moggallāna  moggallāna  mā  brāhmaṇa  ākiñcaññāyatanaṃ pamādo
ākiñcaññāyatane cittaṃ saṇṭhapehi ākiñcaññāyatane cittaṃ ekodiṃ karohi
Ākiñcaññāyatane  cittaṃ  samādahāti . so khvāhaṃ āvuso aparena
samayena  sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ  samatikkamma  natthi  kiñcīti
ākiñcaññāyatanaṃ  upasampajja  vihāsiṃ  .  yaṃ hi taṃ āvuso sammā
vadamāno vadeyya .pe. Mahābhiññataṃ pattoti.
   [522]   Nevasaññānāsaññāyatanaṃ   nevasaññānāsaññāyatananti
vuccati  katamaṃ  nu  kho  nevasaññānāsaññāyatananti  .  tassa
mayhaṃ  āvuso  etadahosi  idha  bhikkhu  sabbaso  ākiñcaññāyatanaṃ
samatikkamma    nevasaññānāsaññāyatanaṃ    upasampajja    viharati
idaṃ  vuccati  nevasaññānāsaññāyatananti  .  so  khvāhaṃ  āvuso
sabbaso   ākiñcaññāyatanaṃ   samatikkamma   nevasaññānāsaññāyatanaṃ
upasampajja viharāmi . tassa mayhaṃ āvuso iminā vihārena viharato
ākiñcaññāyatanasahagatā saññāmanasikārā samudācaranti.
   {522.1}  Atha kho maṃ āvuso bhagavā iddhiyā upasaṅkamitvā
etadavoca   moggallāna   moggallāna   mā   brāhmaṇa
nevasaññānāsaññāyatanaṃ     pamādo    nevasaññānāsaññāyatane
cittaṃ  saṇṭhapehi  nevasaññānāsaññāyatane  cittaṃ  ekodiṃ  karohi
nevasaññānāsaññāyatane  cittaṃ  samādahāti  .  so khvāhaṃ āvuso
aparena   samayena   sabbaso   ākiñcaññāyatanaṃ   samatikkamma
nevasaññānāsaññāyatanaṃ  upasampajja  vihāsiṃ  .  yaṃ  hi  taṃ
āvuso sammā vadamāno vadeyya .pe. Mahābhiññataṃ pattoti.
   [523]  Animitto  cetosamādhi animitto cetosamādhīti vuccati
katamo  nu  kho  animitto  cetosamādhīti  . tassa mayhaṃ āvuso
etadahosi  idha bhikkhu sabbanimittānaṃ amanasikārā animittaṃ cetosamādhiṃ
upasampajja  viharati  ayaṃ  vuccati  animitto  cetosamādhīti .
So  khvāhaṃ  āvuso sabbanimittānaṃ amanasikārā animittaṃ cetosamādhiṃ
upasampajja  viharāmi  .  tassa  mayhaṃ  āvuso  iminā  vihārena
viharato nimittānusāriviññāṇaṃ hoti.
   {523.1}  Atha kho maṃ āvuso bhagavā iddhiyā upasaṅkamitvā
etadavoca  moggallāna  moggallāna  mā  brāhmaṇa  animittaṃ
cetosamādhiṃ  pamādo  animitte  cetosamādhismiṃ  cittaṃ  saṇṭhapehi
animitte cetosamādhismiṃ cittaṃ ekodiṃ karohi animitte cetosamādhismiṃ
cittaṃ samādahāti . so khvāhaṃ āvuso aparena samayena sabbanimittānaṃ
amanasikārā animittaṃ cetosamādhiṃ upasampajja vihāsiṃ . Yaṃ hi taṃ āvuso
sammā  vadamāno  vadeyya  satthārānuggahito  sāvako  mahābhiññataṃ
pattoti . mamaṃ taṃ sammā vadamāno vadeyya satthārānuggahito sāvako
mahābhiññataṃ pattoti.
   [524]  Atha kho āyasmā mahāmoggallāno seyyathāpi nāma
balavā  puriso  sammiñjitaṃ  vā  bāhaṃ  pasāreyya  pasāritaṃ  vā
bāhaṃ  sammiñjeyya evameva jetavane antarahito devesu tāvatiṃsesu
pāturahosi  .  atha  kho sakko devānamindo pañcahi devatāsatehi
Saddhiṃ  yenāyasmā  mahāmoggallāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  mahāmoggallānaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi .
Ekamantaṃ  ṭhitaṃ  kho  sakkaṃ  devānamindaṃ āyasmā mahāmoggallāno
etadavoca sādhu kho devānaminda buddhasaraṇagamanaṃ hoti. Buddhasaraṇagamanahetu
kho  devānaminda  evamidhekacce  sattā  kāyassa  bhedā  paraṃ
maraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjanti  . sādhu kho devānaminda
dhammasaraṇagamanaṃ  hoti  .  dhammasaraṇagamanahetu  kho  devānaminda
evamidhekacce  sattā  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  sugatiṃ saggaṃ
lokaṃ upapajjanti.
   {524.1}  Sādhu  kho  devānaminda  saṅghasaraṇagamanaṃ  hoti .
Saṅghasaraṇagamanahetu  kho  devānaminda  evamidhekacce  sattā kāyassa
bhedā  paraṃ  maraṇā  sugatiṃ  saggaṃ lokaṃ upapajjantīti . sādhu kho
mārisa  moggallāna  buddhasaraṇagamanaṃ  hoti  .  buddhasaraṇagamanahetu
kho  mārisa  moggallāna evamidhekacce sattā kāyassa bhedā paraṃ
maraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjanti  .  sādhu  kho  mārisa
moggallāna  dhammasaraṇagamanaṃ  hoti  .  dhammasaraṇagamanahetu  kho
mārisa moggallāna evamidhekacce sattā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā
sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjanti  .  sādhu kho mārisa moggallāna
saṅghasaraṇagamanaṃ .pe. Sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjantīti.
   [525] Atha kho sakko devānamindo chahi devatāsatehi saddhiṃ .pe.
Atha  kho  sakko  devānamindo  sattahi devatāsatehi saddhiṃ .pe.
Atha kho sakko devāmindo aṭṭhahi devatāsatehi saddhiṃ .pe.
   [526] Atha kho sakko devānamindo asītiyā devatāsahassehi
saddhiṃ  yenāyasmā  mahāmoggallāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  mahāmoggallānaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi .
Ekamantaṃ  ṭhitaṃ  kho  sakkaṃ  devānamindaṃ āyasmā mahāmoggallāno
etadavoca sādhu kho devānaminda buddhasaraṇagamanaṃ hoti. Buddhasaraṇagamanahetu
kho   devānaminda   evamidhekacce  sattā  kāyassa  bhedā
paraṃ  maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti . sādhu kho devānaminda
dhammasaraṇagamanaṃ  hoti  .  dhammasaraṇagamanahetu  kho  devānaminda
evamidhekacce  sattā  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  sugatiṃ saggaṃ
lokaṃ  upapajjanti  . sādhu kho devānaminda saṅghasaraṇagamanaṃ hoti .
Saṅghasaraṇagamanahetu  kho  devānaminda  evamidhekacce  sattā kāyassa
bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjantīti.
   {526.1}  Sādhu  kho  mārisa  moggallāna  buddhasaraṇagamanaṃ
hoti  .  buddhasaraṇagamanahetu  kho mārisa moggallāna evamidhekacce
sattā  kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti .
Sādhu  kho  mārisa  moggallāna  dhammasaraṇagamanaṃ  hoti .pe. sādhu
kho  mārisa  moggallāna  saṅghasaraṇagamanaṃ  hoti . saṅghasaraṇagamanahetu
kho  mārisa  moggallāna evamidhekacce sattā kāyassa bhedā paraṃ
maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjantīti.
   [527]  Atha  kho  sakko devānamindo pañcahi devatāsatehi
saddhiṃ  yenāyasmā  mahāmoggallāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  mahāmoggallānaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi .
Ekamantaṃ  ṭhitaṃ  kho  sakkaṃ  devānamindaṃ āyasmā mahāmoggallāno
etadavoca sādhu kho devānaminda buddhe aveccappasādena samannāgamanaṃ
hoti  itipi  so  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno
sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ
buddho  bhagavāti  .  buddhe  aveccappasādena  samannāgamanahetu
kho  devānaminda  evamidhekacce sattā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā
sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti.
   {527.1}  Sādhu  kho  devānaminda  dhamme aveccappasādena
samannāgamanaṃ  hoti  svākkhāto bhagavatā dhammo sandiṭṭhiko akāliko
ehipassiko  opanayiko  paccattaṃ  veditabbo  viññūhīti  .  dhamme
aveccappasādena  samannāgamanahetu  kho  devānaminda  evamidhekacce
sattā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti.
   {527.2}  Sādhu  kho  devānaminda  saṅghe aveccappasādena
samannāgamanaṃ  hoti  supaṭipanno  bhagavato  sāvakasaṅgho  ujupaṭipanno
bhagavato   sāvakasaṅgho   ñāyapaṭipanno   bhagavato   sāvakasaṅgho
sāmīcipaṭipanno  bhagavato  sāvakasaṅgho  yadidaṃ  cattāri  purisayugāni
aṭṭha  purisapuggalā  esa  bhagavato  sāvakasaṅgho  āhuneyyo
pāhuneyyo     dakkhiṇeyyo    añjalikaraṇīyo    anuttaraṃ
Puññakkhettaṃ   lokassāti   .   saṅghe   aveccappasādena
samannāgamanahetu   kho   devānaminda   evamidhekacce   sattā
kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti.
   {527.3}  Sādhu  kho  devānaminda  ariyakantehi  sīlehi
samannāgamanaṃ  hoti  akhaṇḍehi  acchiddehi  asabalehi  akammāsehi
bhujissehi   viññūpasatthehi   aparāmaṭṭhehi  samādhisaṃvattanikehi  .
Ariyakantehi  sīlehi  samannāgamanahetu kho devānaminda evamidhekacce
sattā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjantīti.
   {527.4} Sādhu kho mārisa moggallāna buddhe aveccappasādena
samannāgamanaṃ hoti itipi so bhagavā .pe. satthā devamanussānaṃ buddho
bhagavāti . Buddhe aveccappasādena samannāgamanahetu kho mārisa moggallāna
evamidhekacce sattā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti.
   {527.5} Sādhu kho mārisa moggallāna dhamme aveccapasādena
samannāgamanaṃ  hoti  svākkhāto  bhagavatā  dhammo  .pe.  paccattaṃ
veditabbo  viññūhīti . dhamme aveccappasādena samannāgamanahetu kho
mārisa moggallāna evamidhekacce sattā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā
sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti.
   {527.6} Sādhu kho mārisa moggallāna saṅghe aveccappasādena
samannāgamanaṃ   hoti   supaṭipanno   bhagavato   sāvakasaṅgho
.pe.   anuttaraṃ   puññakkhettaṃ   lokassāti   .   saṅghe
aveccappasādena   samannāgamanahetu   kho  mārisa  moggallāna
Evamidhekacce  sattā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ
upapajjanti.
   {527.7}  Sādhu  kho mārisa moggallāna ariyakantehi sīlehi
samannāgamanaṃ   hoti  akhaṇḍehi  .pe.  samādhisaṃvattanikehi  .
Ariyakantehi  sīlehi  samannāgamanahetu  kho  mārisa  moggallāna
evamidhecce  sattā  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  sugatiṃ  saggaṃ
lokaṃ upapajjantīti.
   [528] Atha kho sakko devānamindo chahi devatāsatehi saddhiṃ
.pe.  atha  kho  sakko  devānamindo sattahi devatāsatehi saddhiṃ
.pe.  atha  kho  sakko  devānamindo  aṭṭhahi  devatāsatehi
saddhiṃ .pe.
   [529] Atha kho sakko devānamindo asītiyā devatāsahassehi
saddhiṃ  yenāyasmā  mahāmoggallāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  mahāmoggallānaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi .
Ekamantaṃ  ṭhitaṃ  kho  sakkaṃ  devānamindaṃ āyasmā mahāmoggallāno
etadavoca
   {529.1}  sādhu  kho  devānaminda  buddhe aveccappasādena
samannāgamanaṃ  hoti  itipi  so  bhagavā .pe. satthā devamanussānaṃ
buddho  bhagavāti  .  buddhe  aveccappasādena  samannāgamanahetu
kho  devānaminda  evamidhekacce  sattā  kāyassa  bhedā  paraṃ
maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti.
   {529.2}  Sādhu  kho  devānaminda  dhamme aveccappasādena
samannāgamanaṃ   hoti   svākkhāto   bhagavatā  dhammo  .pe.
Paccattaṃ   veditabbo  viññūhīti  .  dhamme  aveccappasādena
samannāgamanahetu   kho   devānaminda   evamidhekacce   sattā
kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti.
   {529.3}  Sādhu  kho  devānaminda  saṅghe aveccappasādena
samannāgamanaṃ  hoti  supaṭipanno  bhagavato  sāvakasaṅgho  .pe.
Anuttaraṃ  puññakkhettaṃ  lokassāti  .  saṅghe  aveccappasādena
samannāgamanahetu  kho  devānaminda  evamidhekacce  sattā  kāyassa
bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti.
   {529.4} Sādhu kho devānaminda ariyakantehi sīlehi samannāgamanaṃ
hoti  akhaṇḍehi  .pe.  samādhisaṃvattanikehi  .  ariyakantehi sīlehi
samannāgamanahetu  kho  devānaminda  evamidhekacce  sattā  kāyassa
bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjantīti.
   {529.5} Sādhu kho mārisa moggallāna buddhe aveccappasādena
samannāgamanaṃ  hoti  itipi  so  bhagavā .pe. satthā devamanussānaṃ
buddho  bhagavāti  .  buddhe  aveccappasādena samannāgamanahetu kho
mārisa moggallāna evamidhekacce sattā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā
sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti.
   {529.6} Sādhu kho mārisa moggallāna dhamme aveccappasādena
samannāgamanaṃ  hoti  svākkhāto  bhagavatā  dhammo  .pe.  paccattaṃ
veditabbo  viññūhīti  .  dhamme  aveccappasādena  samannāgamanahetu
kho  mārisa  moggallāna  evamidhekacce  sattā  kāyassa  bhedā
paraṃ  maraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjanti  .  sādhu  kho
Mārisa  moggallāna  saṅghe  aveccappasādena  samannāgamanaṃ  hoti
supaṭipanno  bhagavato  sāvakasaṅgho  .pe.  anuttaraṃ  puññakkhettaṃ
lokassāti  .  saṅghe  aveccappasādena  samannāgamanahetu  kho
mārisa  moggallāna  evamidhekacce  sattā  kāyassa  bhedā  paraṃ
maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti.
   {529.7}  Sādhu  kho mārisa moggallāna ariyakantehi sīlehi
samannāgamanaṃ   hoti  akhaṇḍehi  .pe.  samādhisaṃvattanikehi  .
Ariyakantehi  sīlehi  samannāgamanahetu  kho  mārisa  moggallāna
evamidhekacce  sattā  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  sugatiṃ saggaṃ
lokaṃ upapajjantīti.
   [530]  Atha  kho  sakko devānamindo pañcahi devatāsatehi
saddhiṃ  yenāyasmā  mahāmoggallāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
.pe. ekamantaṃ ṭhitaṃ kho sakkaṃ devānamindaṃ āyasmā mahāmoggallāno
etadavoca   sādhu  kho  devānaminda  buddhasaraṇagamanaṃ  hoti .
Buddhasaraṇagamanahetu   kho   devānaminda   evamidhekacce  sattā
kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ upapajjanti te
aññe  deve  dasahi ṭhānehi adhiggaṇhanti dibbena āyunā dibbena
vaṇṇena  dibbena  sukhena  dibbena  yasena  dibbena ādhipateyyena
dibbehi  rūpehi  dibbehi  saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi
dibbehi phoṭṭhabbehi.
   {530.1}  Sādhu  kho  devānaminda  dhammasaraṇagamanaṃ  hoti .
Dhammasaraṇagamanahetu   kho   devānaminda   evamidhekacce  sattā
Kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ upapajjanti te
aññe  deve  dasahi ṭhānehi adhiggaṇhanti dibbena āyunā dibbena
vaṇṇena  dibbena  sukhena  dibbena  yasena  dibbena ādhipateyyena
dibbehi  rūpehi  dibbehi  saddehi dibbehi gandheha dibbehi rasehi
dibbehi phoṭṭhabbehi.
   {530.2}  Sādhu  kho  devānaminda  saṅghasaraṇagamanaṃ  hoti .
Saṅghasaraṇagamanahetu   kho   devānaminda   evamidhekacce  sattā
kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ upapajjanti te
aññe  deve  dasahi ṭhānehi adhiggaṇhanti dibbena āyunā dibbena
vaṇṇena  dibbena  sukhena  dibbena  yasena  dibbena ādhipateyyena
dibbehi  rūpehi  dibbehi  saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi
dibbehi phoṭṭhabbehīti.
   {530.3}  Sādhu  kho  mārisa  moggallāna  buddhasaraṇagamanaṃ
hoti   .   buddhasaraṇagamanahetu   kho   mārisa   moggallāna
evamidhekacce  sattā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ
upapajjanti  te  aññe  deve dasahi ṭhānehi adhiggaṇhanti dibbena
āyunā  .pe.  dibbehi  phoṭṭhabbehi  .  sādhu  kho  mārisa
moggallāna  dhammasaraṇagamanaṃ  hoti  .pe.  sādhu  kho  mārisa
moggallāna  saṅghasaraṇagamanaṃ  hoti  .  saṅghasaraṇagamanahetu  kho
mārisa  moggallāna evamidhekacce sattā kāyassa bhadā paraṃ maraṇā
sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjanti  te  aññe deve dasahi ṭhānehi
adhiggaṇhanti  dibbena  āyunā  dibbena  vaṇṇena  dibbena  sukhena
Dibbena  yasena  dibbena  ādhipateyyena  dibbehi  rūpehi dibbehi
saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi phoṭṭhabbehīti.
   [531] Atha kho sakko devānamindo chahi devatāsatehi saddhiṃ
.pe.  atha  kho  sakko  devānamindo sattahi devatāsatehi saddhiṃ
.pe.  atha  kho  sakko  devānamindo  aṭṭhahi  devatāsatehi
saddhiṃ .pe.
   [532] Atha kho sakko devānamindo asītiyā devatāsahassehi
saddhiṃ  yenāyasmā  mahāmoggallāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  mahāmoggallānaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi .
Ekamantaṃ  ṭhitaṃ  kho  sakkaṃ  devānamindaṃ āyasmā mahāmoggallāno
etadavoca
   {532.1}  sādhu  kho  devānaminda  buddhasaraṇagamanaṃ  hoti .
Buddhasaraṇagamanahetu  kho  devānaminda  evamidhekacce  sattā kāyassa
bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti te aññe deve dasahi
ṭhānehi  adhiggaṇhanti  dibbena  āyunā  dibbena  .pe.  dibbehi
phoṭṭhabbehi.
   {532.2}  Sādhu  kho devānaminda dhammasaraṇagamanaṃ hoti .pe.
Sādhu  kho  devānaminda  saṅghasaraṇagamanaṃ  hoti  . saṅghasaraṇagamanahetu
kho  devānaminda  evamidhekacce sattā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā
sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjanti  te  aññe deve dasahi ṭhānehi
adhiggaṇhanti  dibbena  āyunā  dibbena  vaṇṇena  dibbena  sukhena
dibbena  yasena  dibbena  ādhipateyyena  dibbehi  rūpehi dibbehi
Saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi phoṭṭhabbehīti.
   {532.3}  Sādhu  kho mārisa moggallāna buddhasaraṇagamanaṃ hoti
.pe.  sādhu  kho  mārisa  moggallāna dhammasaraṇagamanaṃ hoti .pe.
Sādhu kho mārisa moggallāna saṅghasaraṇagamanaṃ hoti . Saṅghasaraṇagamanahetu
kho  mārisa  moggallāna evamidhekacce sattā kāyassa bhedā paraṃ
maraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjanti  te  aññe deve dasahi
ṭhānehi  adhiggaṇhanti  dibbena  āyunā  dibbena  vaṇṇena dibbena
sukhena  dibbena  yasena  dibbena  ādhipateyyena  dibbehi  rūpehi
dibbehi  saddehi  dibbehi  gandhehi  dibbehi  rasehi  dibbehi
phoṭṭhabbehīti.
   [533]  Atha  kho  sakko devānamindo pañcahi devatāsatehi
saddhiṃ  yenāyasmā  mahāmoggallāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  mahāmoggallānaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi .
Ekamantaṃ  ṭhitaṃ  kho  sakkaṃ  devānamindaṃ āyasmā mahāmoggallāno
etadavoca
   {533.1}  sādhu  kho  devānaminda  buddhe aveccappasādena
samannāgamanaṃ  hoti  itipi  so  bhagavā .pe. satthā devamanussānaṃ
buddho  bhagavāti  .  buddhe  aveccappasādena samannāgamanahetu kho
devānaminda  evamidhekacce sattā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ
saggaṃ lokaṃ upapajjanti te aññe deve dasahi ṭhānehi adhiggaṇhanti
dibbena  āyunā  .pe.  dibbehi  phoṭṭhabbehi  .  sādhu  kho
Devānaminda dhamme aveccappasādena samannāgamanaṃ hoti .pe.
   {533.2}  Sādhu  kho  devānaminda  saṅghe aveccappasādena
samannāgamanaṃ  hoti .pe. sādhu kho devānaminda ariyakantehi sīlehi
samannāgamanaṃ hoti akhaṇḍehi .pe. samādhisaṃvattanikehi . ariyakantehi
sīlehi samannāgamanahetu kho devānaminda evamidhekacce sattā kāyassa
bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti te aññe deve dasahi
ṭhānehi adhiggaṇhanti dibbena āyunā .pe. Dibbehi phoṭṭhabbehīti.
   {533.3} Sādhu kho mārisa moggallāna buddhe aveccappasādena
samannāgamanaṃ hoti itipi so bhagavā .pe. satthā devamanussānaṃ buddho
bhagavāti  .  buddhe  aveccappasādena  samannāgamanahetu kho mārisa
moggallāna  evamidhekacce sattā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ
saggaṃ lokaṃ upapajjanti te aññe deve dasahi ṭhānehi adhiggaṇhanti
dibbena āyunā .pe. Dibbehi phoṭṭhabbehi.
   {533.4} Sādhu kho mārisa 1- moggallāna dhamme aveccappasādena
samannāgamanaṃ  hoti  svākkhāto  bhagavatā  dhammo  .pe.  paccattaṃ
veditabbo  viññūhīti  .  dhamme  aveccappasādena  samannāgamanahetu
kho   mārisa   moggallāna  evamidhekacce  sattā  kāyassa
bhedā  paraṃ  maraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjanti  te aññe
deve  dasahi  ṭhānehi  adhiggaṇhanti  dibbena  āyunā  .pe.
Dibbehi  phoṭṭhabbehi  .   sādhu  kho  mārisa  moggallāna
@Footnote: 1 Ma. mārisāti natthi.
Saṅghe   aveccappasādena   samannāgamanaṃ   hoti   supaṭipanno
bhagavato  sāvakasaṅgho  .pe.  anuttaraṃ  puññakkhettaṃ  lokassāti .
Saṅghe  aveccappasādena  samannāgamanahetu  kho  mārisa moggallāna
evamidhekacce  sattā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ
upapajjanti  te  aññe  deve  dasahi  ṭhānehi  adhiggaṇhanti
dibbena āyunā .pe. Dibbehi phoṭṭhabbehi.
   {533.5}  Sādhu  kho mārisa moggallāna ariyakantehi sīlehi
samannāgamanaṃ  hoti akhaṇḍehi .pe. samādhisaṃvattanikehi . ariyakantehi
sīlehi samannāgamanahetu kho mārisa moggallāna evamidhekacce sattā
kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti te aññe deve
dasahi  ṭhānehi  adhiggaṇhanti  dibbena  āyunā  .pe.  dibbehi
phoṭṭhabbehīti.
   [534] Atha kho sakko devānamindo chahi devatāsatehi saddhiṃ
.pe.  atha  kho  sakko  devānamindo sattahi devatāsatehi saddhiṃ
.pe. Atha kho sakko devānamindo aṭṭhahi devatāsatehi saddhiṃ .pe.
   [535] Atha kho sakko devānamindo asītiyā devatāsahassehi
saddhiṃ  yenāyasmā  mahāmoggallāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  mahāmoggallānaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi .
Ekamantaṃ  ṭhitaṃ  kho  sakkaṃ  devānamindaṃ āyasmā mahāmoggallāno
Etadavoca
   {535.1} sādhu kho devānaminda buddhe aveccappasādena samannāgamanaṃ
hoti  itipi  so  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno
sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ
buddho  bhagavāti  .  buddhe  aveccappasādena  samannāgamanahetu
kho   devānaminda   evamidhekacce  sattā  kāyassa  bhedā
paraṃ  maraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjanti  te  aññe deve
dasahi  ṭhānehi  adhiggaṇhanti  dibbena  āyunā  dibbena  vaṇṇena
dibbena  sukhena  dibbena  yasena  dibbena  ādhipateyyena dibbehi
rūpehi  dibbehi  saddehi  dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi
phoṭṭhabbehi.
   {535.2}  Sādhu  kho  devānaminda  dhamme aveccappasādena
samannāgamanaṃ  hoti  svākkhāto bhagavatā dhammo sandiṭṭhiko akāliko
ehipassiko  opanayiko  paccattaṃ  veditabbo  viññūhīti  .  dhamme
aveccappasādena  samannāgamanahetu  kho  devānaminda  evamidhekacce
sattā  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti
te aññe deve dasahi ṭhānehi adhiggaṇhanti dibbena āyunā .pe.
Dibbehi phoṭṭhabbehi.
   {535.3}  Sādhu  kho  devānaminda  saṅghe aveccappasādena
samannāgamanaṃ  hoti  supaṭipanno  bhagavato  sāvakasaṅgho  ujupaṭipanno
bhagavato   sāvakasaṅgho   ñāyapaṭipanno   bhagavato   sāvakasaṅgho
sāmīcipaṭipanno  bhagavato  sāvakasaṅgho yadidaṃ cattāri purisayugāni aṭṭha
purisapuggalā  esa  bhagavato  sāvakasaṅgho  āhuneyyo  pāhuneyyo
Dakkhiṇeyyo  añjalikaraṇīyo  anuttaraṃ  puññakkhettaṃ  lokassāti .
Saṅghe   aveccappasādena   samannāgamanahetu  kho  devānaminda
evamidhekacce  sattā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ
upapajjanti  te  aññe  deve dasahi ṭhānehi adhiggaṇhanti dibbena
āyunā .pe. Dibbehi phoṭṭhabbehi.
   {535.4} Sādhu kho devānaminda ariyakantehi sīlehi samannāgamanaṃ
hoti  akhaṇḍehi  acchiddehi  asabalehi  akammāsehi  bhujissehi
viññūpasatthehi  aparāmaṭṭhehi   samādhisaṃvattanikehi  .  ariyakantehi
sīlehi  samannāgamanahetu  kho  devānaminda  evamidhekacce  sattā
kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti te aññe
deve  dasahi  ṭhānehi  adhiggaṇhanti  dibbena  āyunā  dibbena
vaṇṇena  dibbena  sukhena  dibbena  yasena  dibbena ādhipateyyena
dibbehi  rūpehi  dibbehi  saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi
dibbehi phoṭṭhabbehīti.
   {535.5} Sādhu kho mārisa moggallāna buddhe aveccappasādena
samannāgamanaṃ  hoti  itipi  so bhagavā .pe. satthā devamanussānaṃ
buddho  bhagavāti  .  buddhe  aveccappasādena samannāgamanahetu kho
mārisa moggallāna evamidhekacce sattā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā
sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjanti  te  aññe deve dasahi ṭhānehi
adhiggaṇhanti dibbena āyunā .pe. Dibbehi phoṭṭhabbehi.
   {535.6}    Sādhu    kho   mārisa   moggallāna
dhamme     aveccappasādena     samannāgamanaṃ     hoti
Svākkhāto   bhagavatā   dhammo  .pe.  paccattaṃ  veditabbo
viññūhīti  .  dhamme  aveccappasādena  samannāgamanahetu  kho
mārisa  moggallāna  evamidhekacce  sattā  kāyassa  bhedā  paraṃ
maraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjanti  te  aññe deve dasahi
ṭhānehi   adhiggaṇhanti   dibbena   āyunā  .pe.  dibbehi
phoṭṭhabbehi.
   {535.7} Sādhu kho mārisa moggallāna saṅghe aveccappasādena
samannāgamanaṃ  hoti  supaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho .pe. anuttaraṃ
puññakkhettaṃ  lokassāti  . saṅghe aveccappasādena samannāgamanahetu
kho  mārisa  moggallāna evamidhekacce sattā kāyassa bhedā paraṃ
maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti te aññe deve dasahi ṭhānehi
adhiggaṇhanti dibbena āyunā .pe. Dibbehi phoṭṭhabbehi.
   {535.8}  Sādhu  kho mārisa moggallāna ariyakantehi sīlehi
samannāgamanaṃ  hoti akhaṇḍehi .pe. samādhisaṃvattanikehi . ariyakantehi
sīlehi samannāgamanahetu kho mārisa moggallāna evamidhekacce sattā
kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti te aññe deve
dasahi ṭhānehi adhiggaṇhanti dibbena āyunā dibbena vaṇṇena dibbena
sukhena dibbena yasena dibbena ādhipateyyena dibbehi rūpehi dibbehi
saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi phoṭṭhabbehīti.
   [536] Atha kho candano devaputto .pe. atha kho suyāmo
Devaputto  . atha kho santusito devaputto . atha kho sunimmito
devaputto  .  atha  kho  vasavatti  devaputto  .  (ime pañca
peyyālā 1- yathā sakko devānamindo tathā vitthāretabbāti).
          Moggallānasaṃyuttaṃ samattaṃ.
            Tassuddānaṃ
     savitakkāvitakkañca       sukhena ca 2- upekkhako
     ākāsañceva viññāṇaṃ    ākiñcaññā nevasaññinā 3-
     animitto ca sakko ca      candanekādasena cāti.
          --------------
@Footnote: 1 Ma. peyyālī . 2 Yu. casaddo natthi . 3 Ma. ākiñcaṃ nevasaññinā
@Yu. ākiñcanevasaññinā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 323-346. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=6548              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=6548              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=515&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=256              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=515              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3301              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3301              Contents of The Tipitaka Volume 18 https://84000.org/tipitaka/read/?index_18 https://84000.org/tipitaka/english/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com