ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [608] Ekaṃ samayaṃ bhagavā nāḷandāyaṃ viharati pāvārikambavane.
Atha  kho  asibandhakaputto  gāmaṇī  nigaṇṭhasāvako  yena  bhagavā
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   .pe.  ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho
asibandhakaputtaṃ  gāmaṇiṃ bhagavā etadavoca kathaṃ nu kho gāmaṇi nigaṇṭho
Nāṭaputto  sāvakānaṃ  dhammaṃ desetīti . evaṃ kho bhante nigaṇṭho
nāṭaputto  sāvakānaṃ  dhammaṃ  deseti yokoci pāṇaṃ atimāpeti 1-
sabbo  so  āpāyiko  nerayiko  yokoci  adinnaṃ  ādiyati
sabbo  so  āpāyiko  nerayiko  yokoci  kāmesu  micchācarati
sabbo  so  āpāyiko  nerayiko  yokoci  musā  bhaṇati  sabbo
so  āpāyiko  nerayiko  yaṃ  bahulaṃ yaṃ bahulaṃ viharati tena tena
niyyatīti  .  evaṃ  kho bhante nigaṇṭho nāṭaputto sāvakānaṃ dhammaṃ
desetīti.
   [609]  Yaṃ  bahulaṃ  yaṃ  bahulaṃ ca gāmaṇi viharati tena tena
niyyatīti  .  evaṃ  sante  na koci āpāyiko nerayiko bhavissati
yathā  nigaṇṭhassa  nāṭaputtassa  vacanaṃ  .  taṃ  kiṃ  maññasi  gāmaṇi
yo  so  puriso pāṇātipātī rattiyā vā divasassa vā samayāsamayaṃ
upādāya  katamo  bahutaro samayo yaṃ 2- so pāṇaṃ atimāpeti yaṃ
vā so pāṇaṃ nātimāpetīti . yo so bhante puriso pāṇātipātī
rattiyā  vā  divasassa  vā  samayāsamayaṃ  upādāya  appataro so
samayo  yaṃ  so  pāṇaṃ  atimāpeti  .  atha kho sveva bahutaro
samayo  yaṃ  so  pāṇaṃ  nātimāpetīti  .  yaṃ bahulaṃ yaṃ bahulaṃ ca
gāmaṇi  viharati  tena  tena  niyyatīti  .  evaṃ sante na koci
āpāyiko nerayiko bhavissati yathā nigaṇṭhassa nāṭaputtassa vacanaṃ.
   [610]  Taṃ  kiṃ  maññasi gāmaṇi yo so puriso adinnādāyī
@Footnote: 1 Ma. atipāteti. evamuparipi . 2 Ma. Yu. yaṃ vā. evamuparipi.
Rattiyā  vā  divasassa  vā  samayāsamayaṃ  upādāya katamo bahutaro
samayo  yaṃ  so  adinnaṃ ādiyati yaṃ vā so adinnaṃ nādiyatīti .
Yo  so  bhante  puriso  adinnādāyī  rattiyā vā divasassa vā
samayāsamayaṃ  upādāya  appataro  so  samayo  yaṃ  so  adinnaṃ
ādiyati  .  atha  kho  sveva  bahutaro  samayo  yaṃ so adinnaṃ
nādiyatīti  .  yaṃ  bahulaṃ  yaṃ  bahulaṃ ca gāmaṇi viharati tena tena
niyyatīti  .  evaṃ  sante  na koci āpāyiko nerayiko bhavissati
yathā nigaṇṭhassa nāṭaputtassa vacanaṃ.
   [611] Taṃ kiṃ maññasi gāmaṇi yo so puriso kāmesu micchācārī
rattiyā  vā  divasassa  vā  samayāsamayaṃ  upadāya  katamo bahutaro
samayo  yaṃ  so  kāmesu  micchācarati yaṃ vā so kāmesu micchā
na  caratīti  . yo so bhante puriso kāmesu micchācārī rattiyā
vā  divasassa  vā  samayāsamayaṃ  upādāya appataro so samayo yaṃ
so  kāmesu  micchācarati  .  atha kho sveva bahutaro samayo yaṃ
so  kāmesu  micchā  na caratīti . yaṃ bahulaṃ yaṃ bahulaṃ ca gāmaṇi
viharati  tena  tena  niyyatīti . evaṃ sante na koci āpāyiko
nerayiko bhavissati yathā nigaṇṭhassa nāṭaputtassa vacanaṃ.
   [612] Taṃ kiṃ maññasi gāmaṇi yo so puriso musāvādī rattiyā
vā  divasassa  vā  samayāsamayaṃ  upādāya  katamo  bahutaro samayo
yaṃ  so  musā  bhaṇati  yaṃ vā so musā na bhaṇatīti . yo so
Bhante  puriso  musāvādī  rattiyā  vā  divasassa  vā samayāsamayaṃ
upādāya  appataro  so  samayo yaṃ so musā bhaṇati . atha kho
sveva  bahutaro  samayo  yaṃ so musā na bhaṇatīti . yaṃ bahulaṃ yaṃ
bahulaṃ ca gāmaṇi viharati tena tena niyyatīti . evaṃ sante na koci
āpāyiko nerayiko bhavissati yathā nigaṇṭhassa nāṭaputtassa vacanaṃ.
   [613] Idha gāmaṇi ekacco satthā evaṃvādī hoti evaṃdiṭṭhi
yo  koci  pāṇamatimāpeti  sabbo  so  āpāyiko nerayiko yo
koci  adinnaṃ  ādiyati  sabbo so āpāyiko nerayiko yo koci
kāmesu  micchācarati  sabbo  so  āpāyiko  nerayiko yo koci
musā bhaṇati sabbo so āpāyiko nerayikoti.
   [614]  Tasmiṃ  kho  pana gāmaṇi satthari sāvako abhippasanno
hoti  tassa  evaṃ  hoti  mayhaṃ  kho  satthā evaṃvādī evaṃdiṭṭhi
yo  koci  pāṇamatimāpeti  sabbo  so  āpāyiko nerayikoti .
Atthi  kho  pana  mayā  pāṇo atimāpito 1- ahaṃpamhi āpāyiko
nerayikoti  diṭṭhiṃ  paṭilabhati  taṃ  gāmaṇi  vācaṃ  appahāya taṃ cittaṃ
appahāya  taṃ  diṭṭhiṃ  appaṭinissajjitvā  yathābhataṃ  2-  nikkhitto
evaṃ niraye . mayhaṃ kho satthā evaṃvādī evaṃdiṭṭhi yo koci adinnaṃ
ādiyati  sabbo  so  āpāyiko  nerayikoti  .  atthi kho pana
mayā  adinnaṃ  ādinnaṃ  ahaṃpamhi  āpāyiko  nerayikoti  diṭṭhiṃ
paṭilabhati  taṃ  gāmaṇi  vācaṃ  appahāya  taṃ  cittaṃ  appahāya  taṃ
@Footnote: 1 Ma. atipāpito. 2 Yu. yathāhataṃ.
Diṭṭhiṃ  appaṭinissajjitvā  yathābhataṃ  nikkhitto  evaṃ niraye . mayhaṃ
kho  satthā  evaṃvādī  evaṃdiṭṭhi  yo  koci  kāmesu micchācarati
sabbo  so āpāyiko nerayikoti . atthi kho pana mayā kāmesu
micchācārā  ciṇṇā  ahaṃpamhi  1-  āpāyiko  nerayikoti  diṭṭhiṃ
paṭilabhati  taṃ  gāmaṇi  vācaṃ  appahāya taṃ cittaṃ appahāya taṃ diṭṭhiṃ
appaṭinissajjitvā  yathābhataṃ  nikkhitto  evaṃ  niraye  . mayhaṃ kho
satthā  evaṃvādī  evaṃdiṭṭhi  yo  koci  musā  bhaṇati sabbo so
āpāyiko  nerayikoti . atthi kho pana mayā musā bhaṇitaṃ ahaṃpamhi
āpāyiko  nerayikoti  diṭṭhiṃ  paṭilabhati  taṃ  gāmaṇi vācaṃ appahāya
taṃ  cittaṃ  appahāya  taṃ  diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā yathābhataṃ nikkhitto
evaṃ niraye.
   [615]  Idha  pana  gāmaṇi  tathāgato loke uppajjati arahaṃ
sammāsambuddho   vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū  anuttaro
purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho  bhagavā  .  so
anekapariyāyena  pāṇātipātaṃ  garahati vigarahati pāṇātipātā viramathāti
cāha  2- adinnādānaṃ garahati vigarahati adinnādānā viramathāti cāha
kāmesu  micchācāraṃ  garahati  vigarahati kāmesu micchācārā viramathāti
cāha  musāvādaṃ  garahati  vigarahati  musāvādā  viramathāti  cāha .
Tasmiṃ  kho  pana  gāmaṇi  satthari  sāvako  abhippasanno  hoti .
So  iti  paṭisañcikkhati  bhagavā  kho  anekapariyāyena  pāṇātipātaṃ
@Footnote: 1 Ma. micchā ciṇṇaṃ ahampamhi. Yu. micchā ciṇṇamāhampamhi . 2 Yu. āha.
Garahati  vigarahati  pāṇātipātā  viramathāti  cāha . atthi kho pana
mayā  pāṇo  atimāpito  yāvatako  vā  tāvatako vā yo kho
pana  mayā  pāṇo  atimāpito  yāvatako  vā  tāvatako vā taṃ
na  suṭṭhu  taṃ  na  sādhu ahañceva kho pana tappaccayā vippaṭisārī
assaṃ  na me taṃ pāpakammaṃ akataṃ bhavissatīti . so iti paṭisaṅkhāya
tañceva  pāṇātipātaṃ  pajahati  āyatiñca  pāṇātipātā  paṭivirato
hoti  evametassa  pāpassa  kammassa  pahānaṃ  hoti  evametassa
pāpassa kammassa samatikkamo hoti.
   [616]  Bhagavā  kho  anekapariyāyena  adinnādānaṃ  garahati
vigarahati  adinnādānā  viramathāti  cāha  .  atthi kho pana mayā
adinnaṃ  ādinnaṃ  yāvatakaṃ  vā  tāvatakaṃ  vā  yaṃ kho pana mayā
adinnaṃ  ādinnaṃ  yāvatakaṃ  vā  tāvatakaṃ  vā taṃ na suṭṭhu taṃ na
sādhu  ahañceva  kho  pana  tappaccayā  vippaṭisārī  assaṃ na me
taṃ  pāpakammaṃ  akataṃ  bhavissatīti  .  so  iti paṭisaṅkhāya tañceva
adinnādānaṃ   pajahati   āyatiñca   adinnādānā   paṭivirato
hoti  evametassa  pāpassa  kammassa  pahānaṃ  hoti  evametassa
pāpassa kammassa samatikkamo hoti.
   [617] Bhagavā kho anekapariyāyena kāmesu micchācāraṃ garahati
vigarahati  kāmesu  micchācārā  viramathāti  cāha . atthi kho pana
mayā  kāmesu  micchā  ciṇṇaṃ  yāvatakaṃ  vā tāvatakaṃ vā yaṃ kho
Pana  mayā  kāmesu  micchā  ciṇṇaṃ  yāvatakaṃ vā tāvatakaṃ vā taṃ
na  suṭṭhu  taṃ  na  sādhu ahañceva kho pana tappaccayā vippaṭisārī
assaṃ  na me taṃ pāpakammaṃ akataṃ bhavissatīti . so iti paṭisaṅkhāya
tañceva  kāmesu  micchācāraṃ  pajahati āyatiñca kāmesu micchācārā
paṭivirato  hoti  .  evametassa  pāpassa  kammassa  pahānaṃ hoti
evametassa pāpassa kammassa samatikkamo hoti.
   [618]  Bhagavā  kho  pana  anekapariyāyena musāvādaṃ garahati
vigarahati  musāvādā  viramathāti cāha . atthi kho pana mayā musā
bhaṇitaṃ  yāvatakaṃ  vā  tāvatakaṃ  vā yaṃ kho pana mayā musā bhaṇitaṃ
yāvatakaṃ vā tāvatakaṃ vā taṃ na suṭṭhu taṃ na sādhu ahañceva kho pana
tappaccayā vippaṭisārī assaṃ na me taṃ pāpakammaṃ akataṃ bhavissatīti .
So  iti  paṭisaṅkhāya tañceva musāvādaṃ pajahati āyatiñca musāvādā
paṭivirato  hoti  .  evametassa  pāpassa  kammassa  pahānaṃ hoti
evametassa pāpassa kammassa samatikkamo hoti.
   [619]  So pāṇātipātaṃ pahāya pāṇātipātā paṭivirato hoti
adinnādānaṃ  pahāya  adinnādānā  paṭivirato  hoti  kāmesu
micchācāraṃ  pahāya  kāmesu  micchācārā  paṭivirato hoti musāvādaṃ
pahāya  musāvādā  paṭivirato  hoti  pisuṇaṃ  vācaṃ  pahāya pisuṇāya
vācāya paṭivirato hoti pharusaṃ vācaṃ pahāya pharusāya vācāya paṭivirato
hoti  samphappalāpaṃ  pahāya  samphappalāpā  paṭivirato  hoti  abhijjhaṃ
Pahāya  anabhijjhālu  hoti  byāpādapadosaṃ  pahāya  abyāpannacitto
hoti micchādiṭṭhiṃ pahāya sammādiṭṭhiko hoti.
   {619.1}  Sakho  so  gāmaṇi ariyasāvako evaṃ vigatābhijjho
vigatabyāpādo  asammūḷho  sampajāno  paṭissato  mettāsahagatena
cetasā  ekaṃ  disaṃ pharitvā viharati tathā dutiyaṃ . tathā tatiyaṃ .
Tathā  catutthaṃ  .  iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi  sabbattatāya
sabbāvantaṃ  lokaṃ  mettāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena
appamāṇena   averena   abyāpajjhena  pharitvā  viharati  .
Seyyathāpi  gāmaṇi  balavā  saṅkhadhamo  appakasireneva  catuddisā
viññāpeyya  .  evameva  kho  gāmaṇi  evaṃ bhāvitāya mettāya
cetovimuttiyā  evaṃ  bahulīkatāya  yaṃ  pamāṇakataṃ  kammaṃ  na  taṃ
tatrāvasissati na taṃ tatrāvatiṭṭhati.
   {619.2}  Sakho  so  gāmaṇi ariyasāvako evaṃ vigatābhijjho
vigatabyāpādo  asammūḷho  sampajāno  paṭissato  karuṇāsahagatena
cetasā  .  muditāsahagatena  cetasā  . upekkhāsahagatena cetasā
ekaṃ disaṃ pharitvā viharati tathā dutiyaṃ . tathā tatiyaṃ. Tathā catutthaṃ.
Iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ
upekkhāsahagatena  cetasā  vipulena mahaggatena appamāṇena averena
abyāpajjhena  pharitvā viharati . seyyathāpi gāmaṇi balavā saṅkhadhamo
appakasireneva  catuddisā viññāpeyya . evameva kho gāmaṇi evaṃ
bhāvitāya  upekkhāya  cetovimuttiyā  evaṃ bahulīkatāya yaṃ pamāṇakataṃ
Kammaṃ  na  taṃ  tatrāvasissati na taṃ tatrāvatiṭṭhatīti . evaṃ vutte
asibandhakaputto   gāmaṇī   nigaṇṭhasāvako   bhagavantaṃ   etadavoca
abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ  bhante  .pe.  upāsakaṃ  maṃ  bhagavā
dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti. Aṭṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 390-398. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=7941              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=7941              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=608&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=274              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=608              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3646              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3646              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com