ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [629]  Atha  kho  rāsiyo gāmaṇī yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  rāsiyo  gāmaṇī bhagavantaṃ etadavoca sutammetaṃ bhante
@Footnote: 1 Yu. te gāmaṇi āgamma.
Samaṇo  gotamo  sabbaṃ  tapaṃ  garahati sabbaṃ tapassiṃ lūkhajīviṃ ekaṃsena
upavadati  upakkosatīti . ye te bhante evamāhaṃsu samaṇo gotamo
sabbaṃ  tapaṃ  garahati  sabbaṃ  tapassiṃ  lūkhajīviṃ  ekaṃsena  upavadati
upakkosatīti  .  kacci  te  bhante  bhagavato  vuttavādino na ca
bhagavantaṃ  abhūtena  abbhācikkhanti  dhammassa  cānudhammaṃ  byākaronti
na ca koci sahadhammiko vādānupāto gārayhaṃ ṭhānaṃ āgacchatīti. Ye
te  gāmaṇi  evamāhaṃsu  samaṇo  gotamo  sabbaṃ tapaṃ garahati sabbaṃ
tapassiṃ  lūkhajīviṃ  ekaṃsena  upavadati  upakkosatīti  .  na me te
vuttavādino abbhācikkhanti ca pana mante asatā abhūtena 1-.
   [630]  Dveme gāmaṇi antā pabbajitena na sevitabbā yo
cāyaṃ  kāmesu  kāmasukhallikānuyogo  hīno  gammo  pothujjaniko
anariyo  anatthasañhito  yo  cāyaṃ  attakilamathānuyogo  dukkho
anariyo  anatthasañhito . ete te gāmaṇi ubho ante anupagamma
majjhimā  paṭipadā  tathāgatena  abhisambuddhā  cakkhukaraṇī  ñāṇakaraṇī
upasamāya  abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya  saṃvattati  .  katamā
ca  sā  gāmaṇi  majjhimā paṭipadā tathāgatena abhisambuddhā cakkhukaraṇī
ñāṇakaraṇī   upasamāya   abhiññāya   sambodhāya   nibbānāya
saṃvattati  .  ayameva  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo . seyyathīdaṃ .
Sammādiṭṭhi  .pe.  sammāsamādhi  .  ayaṃ kho sā gāmaṇi majjhimā
@Footnote: 1 Ma. asatā tucchā abhūtena.
Paṭipadā   tathāgatena   abhisambuddhā   cakkhukaraṇī   ñāṇakaraṇī
upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati.
   [631]  Tayome  1- gāmaṇi kāmabhogino santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ  .  katame  tayo  .  idha  gāmaṇi  ekacco kāmabhogī
adhammena  bhoge  pariyesati  sāhasena adhammena bhoge pariyesitvā
sāhasena na attānaṃ sukheti na 2- pīṇeti na saṃvibhajati na puññāni
karoti  .  idha  pana  gāmaṇi ekacco kāmabhogī adhammena bhoge
pariyesati  sāhasena  adhammena bhoge pariyesitvā sāhasena attānaṃ
sukheti  pīṇeti na saṃvibhajati na puññāni karoti .  idha pana gāmaṇi
ekacco  kāmabhogī  adhammena  bhoge pariyesati sāhasena adhammena
bhoge  pariyesitvā  sāhasena  attānaṃ  sukheti  pīṇeti  saṃvibhajati
puññāni karoti.
   [632] Idha pana gāmaṇi ekacco kāmabhogī dhammādhammena bhoge
pariyesati  sāhasenapi  asāhasenapi  dhammādhammena bhoge pariyesitvā
sāhasenapi asāhasenapi na attānaṃ sukheti na 2- pīṇeti na saṃvibhajati
na puññāni karoti . idha pana gāmaṇi ekacco kāmabhogī dhammādhammena
bhoge  pariyesati  sāhasenapi  asāhasenapi  dhammādhammena  bhoge
pariyesitvā  sāhasenapi  asāhasenapi  attānaṃ  sukheti  pīṇeti  na
saṃvibhajati  na  puññāni  karoti  .  idha gāmaṇi ekacco kāmabhogī
dhammādhammena  bhoge  pariyesati sāhasenapi asāhasenapi dhammādhammena
@Footnote: 1 Ma. tayo khome . 2 Yu. nasaddo natthi.
Bhoge  pariyesitvā  sāhasenapi  asāhasenapi  attānaṃ  sukheti
pīṇeti saṃvibhajati puññāni karoti.
   [633]  Idha  pana gāmaṇi ekacco kāmabhogī dhammena bhoge
pariyesati  asāhasena  dhammena  bhoge  pariyesitvā  asāhasena na
attānaṃ sukheti na 1- pīṇeti na saṃvibhajati na puññāni karoti. Idha
pana  gāmaṇi ekacco kāmabhogī dhammena bhoge pariyesati asāhasena
dhammena  bhoge  pariyesitvā  asāhasena attānaṃ sukheti pīṇeti na
saṃvibhajati  na puññāni karoti . idha pana gāmaṇi ekacco kāmabhogī
dhammena  bhoge  pariyesati  asāhasena  dhammena bhoge pariyesitvā
asāhasena  attānaṃ  sukheti  pīṇeti  saṃvibhajati  puññāni karoti te
ca   bhoge   gadhito  mucchito  ajjhāpanno  anādīnavadassāvī
anissaraṇapañño  paribhuñjati  .  idha  pana gāmaṇi ekacco kāmabhogī
dhammena  bhoge  pariyesati  asāhasena  dhammena bhoge pariyesitvā
asāhasena  attānaṃ  sukheti  pīṇeti  saṃvibhajati  puññāni  karoti
te  ca  bhoge  agadhito  amucchito  anajjhāpanno  ādīnavadassāvī
nissaraṇapañño paribhuñjati.
   [634] Tatra gāmaṇi yvāyaṃ kāmabhogī adhammena bhoge pariyesati
sāhasena  adhammena bhoge pariyesitvā sāhasena na attānaṃ sukheti
na  pīṇeti na saṃvibhajati na puññāni karoti . ayaṃ gāmaṇi kāmabhogī
tīhi  ṭhānehi  gārayho  .  katamehi  tīhi  ṭhānehi gārayho .
@Footnote: 1 Yu. nasaddo natthi.
Adhammena  bhoge  pariyesati  sāhasenāti  iminā  paṭhamena ṭhānena
gārayho . na attānaṃ sukheti na 1- pīṇetīti iminā dutiyena ṭhānena
gārayho . na saṃvibhajati na puññāni karotīti iminā tatiyena ṭhānena
gārayho. Ayaṃ gāmaṇi kāmabhogī imehi tīhi ṭhānehi gārayho.
   [635] Tatra gāmaṇi yvāyaṃ kāmabhogī adhammena bhoge pariyesati
sāhasena adhammena bhoge pariyesitvā sāhasena attānaṃ sukheti pīṇeti
na  saṃvibhajati  na  puññāni  karoti  . ayaṃ gāmaṇi kāmabhogī dvīhi
ṭhānehi gārayho ekena ṭhānena pāsaṃso . katamehi dvīhi ṭhānehi
gārayho  . adhammena bhoge pariyesati sāhasenāti iminā paṭhamena
ṭhānena  gārayho  .  na  saṃvibhajati  na  puññāni karotīti iminā
dutiyena  ṭhānena gārayho . katamena ekena ṭhānena pāsaṃso .
Attānaṃ  sukheti  pīṇetīti  iminā ekena ṭhānena pāsaṃso . ayaṃ
gāmaṇi  kāmabhogī  imehi  dvīhi  ṭhānehi gārayho iminā ekena
ṭhānena pāsaṃso.
   [636] Tatra gāmaṇi yvāyaṃ kāmabhogī adhammena bhoge pariyesati
sāhasena  adhammena  bhoge  pariyesitvā  sāhasena attānaṃ sukheti
pīṇeti  saṃvibhajati  puññāni  karoti . ayaṃ gāmaṇi kāmabhogī ekena
ṭhānena  gārayho  dvīhi  ṭhānehi  pāsaṃso  .  katamena ekena
ṭhānena  gārayho . adhammena bhoge pariyesati sāhasenāti iminā
ekena  ṭhānena  gārayho  . katamehi dvīhi ṭhānehi pāsaṃso .
@Footnote: 1 Yu. nasaddo natthi.
Attānaṃ sukheti pīṇetīti iminā paṭhamena ṭhānena pāsaṃso . saṃvibhajati
puññāni  karotīti  iminā  dutiyena ṭhānena pāsaṃso . ayaṃ gāmaṇi
kāmabhogī  iminā  ekena  ṭhānena gārayho imehi dvīhi ṭhānehi
pāsaṃso.
   [637]  Tatra  gāmaṇi  yvāyaṃ kāmabhogī dhammādhammena bhoge
pariyesati  sāhasenapi  asāhasenapi  dhammādhammena bhoge pariyesitvā
sāhasenapi  asāhasenapi  na  attānaṃ sukheti na pīṇeti na saṃvibhajati
na  puññāni  karoti  .  ayaṃ  gāmaṇi  kāmabhogī ekena ṭhānena
pāsaṃso  tīhi  ṭhānehi  gārayho  .  katamena  ekena  ṭhānena
pāsaṃso  .  dhammena bhoge pariyesati asāhasenāti iminā ekena
ṭhānena  pāsaṃso  .  katamehi tīhi ṭhānehi gārayho . adhammena
bhoge  pariyesati  sāhasenāti iminā paṭhamena ṭhānena gārayho .
Na attānaṃ sukheti na pīṇetīti iminā dutiyena ṭhānena gārayho .
Na saṃvibhajati na puññāni karotīti iminā tatiyena ṭhānena gārayho.
Ayaṃ  gāmaṇi  kāmabhogī  iminā  ekena  ṭhānena  pāsaṃso imehi
tīhi ṭhānehi gārayho.
   [638]  Tatra  gāmaṇi  yvāyaṃ kāmabhogī dhammādhammena bhoge
pariyesati  sāhasenapi  asāhasenapi  dhammādhammena bhoge pariyesitvā
sāhasenapi  asāhasenapi  attānaṃ  sukheti  piṇeti  na  saṃvibhajati na
puññāni  karoti  .  ayaṃ  gāmaṇi kāmabhogī dvīhi ṭhānehi pāsaṃso
Dvīhi  ṭhānehi  gārayho  .  katamehi  dvīhi ṭhānehi pāsaṃso .
Dhammena  bhoge  pariyesati  asāhasenāti  iminā  paṭhamena ṭhānena
pāsaṃso  .  attānaṃ  sukheti  pīṇetīti  iminā  dutiyena  ṭhānena
pāsaṃso  .  katamehi  dvīhi ṭhānehi gārayho . adhammena bhoge
pariyesati  sāhasenāti  iminā  paṭhamena  ṭhānena  gārayho . na
saṃvibhajati  na  puññāni karotīti iminā dutiyena ṭhānena gārayho .
Ayaṃ  gāmaṇi  kāmabhogī  imehi  dvīhi  ṭhānehi  pāsaṃso  imehi
dvīhi ṭhānehi gārayho.
   [639]  Tatra  gāmaṇi  yvāyaṃ kāmabhogī dhammādhammena bhoge
pariyesati  sāhasenapi  asāhasenapi  dhammādhammena bhoge pariyesitvā
sāhasenapi  asāhasenapi  attānaṃ  sukheti  pīṇeti  saṃvibhajati puññāni
karoti  .  ayaṃ  gāmaṇi  kāmabhogī  tīhi ṭhānehi pāsaṃso ekena
ṭhānena  gārayho  .  katamehi  tīhi ṭhānehi pāsaṃso . dhammena
bhoge  pariyesati  asāhasenāti iminā paṭhamena ṭhānena pāsaṃso .
Attānaṃ sukheti pīṇetīti iminā dutiyena ṭhānena pāsaṃso . saṃvibhajati
puññāni  karotīti  iminā  tatiyena  ṭhānena  pāsaṃso  . katamena
ekena ṭhānena gārayho . adhammena bhoge pariyesati sāhasenāti
iminā  ekena  ṭhānena gārayho . ayaṃ gāmaṇi kāmabhogī imehi
tīhi ṭhānehi pāsaṃso iminā ekena ṭhānena gārayho.
   [640] Tatra gāmaṇi yvāyaṃ kāmabhogī dhammena bhoge pariyesati
Asāhasena dhammena bhoge pariyesitvā asāhasena na attānaṃ sukheti
na  pīṇeti  na  saṃvibhajati  na  puññāni  karoti  .  ayaṃ  gāmaṇi
kāmabhogī  ekena  ṭhānena  pāsaṃso  dvīhi  ṭhānehi gārayho .
Katamena  ekena  ṭhānena  pāsaṃso  . dhammena bhoge pariyesati
asāhasenāti  iminā  ekena  ṭhānena  pāsaṃso . katamehi dvīhi
ṭhānehi gārayho . na attānaṃ sukheti na pīṇetīti iminā paṭhamena
ṭhānena  gārayho  .  na  saṃvibhajati  na  puññāni karotīti iminā
dutiyena  ṭhānena gārayho . ayaṃ gāmaṇi kāmabhogī iminā ekena
ṭhānena pāsaṃso imehi dvīhi ṭhānehi gārayho.
   [641] Tatra gāmaṇi yvāyaṃ kāmabhogī dhammena bhoge pariyesati
asāhasena  dhammena  bhoge  pariyesitvā asāhasena attānaṃ sukheti
pīṇeti  na  saṃvibhajati  na  puññāni karoti . ayaṃ gāmaṇi kāmabhogī
davīhi  ṭhānehi pāsaṃso ekena ṭhānena gārayho . katamehi dvīhi
ṭhānehi  pāsaṃso  . dhammena bhoge pariyesati asāhasenāti iminā
paṭhamena  ṭhānena  pāsaṃso  .  attānaṃ  sukheti  pīṇetīti  iminā
dutiyena  ṭhānena pāsaṃso . katamena ekena ṭhānena gārayho .
Na saṃvibhajati na puññāni karotīti iminā ekena ṭhānena gārayho.
Ayaṃ  gāmaṇi  kāmabhogī  imehi  dvīhi  ṭhānehi  pāsaṃso  iminā
ekena ṭhānena gārayho.
   [642] Tatra gāmaṇi yvāyaṃ kāmabhogī dhammena bhoge pariyesati
Asāhasena  dhammena  bhoge  pariyesitvā asāhasena attānaṃ sukheti
pīṇeti  saṃvibhajati  puññāni  karoti  te  ca bhoge gadhito mucchito
ajjhāpanno  1-  anādīnavadassāvī  anissaraṇapañño paribhuñjati . ayaṃ
gāmaṇi  kāmabhogī  tīhi  ṭhānehi pāsaṃso ekena ṭhānena gārayho
katamehi tīhiṭhā nehi pāsaṃso . dhammena bhoge pariyesati asāhasenāti
iminā  paṭhamena  ṭhānena  pāsaṃso  .  attānaṃ  sukheti  pīṇetīti
iminā  dutiyena  ṭhānena  pāsaṃso  .  saṃvibhajati  puññāni karotīti
iminā  tatiyena  ṭhānena  pāsaṃso  .  katamena  ekena ṭhānena
gārayho . te ca bhoge gadhito mucchito ajjhāpanno anādīnavadassāvī
anissaraṇapañño   paribhuñjatīti   iminā   ekena   ṭhānena
gārayho  .  ayaṃ  gāmaṇi  kāmabhogī imehi tīhi ṭhānehi pāsaṃso
iminā ekena ṭhānena gārayho.
   [643] Tatra gāmaṇi yvāyaṃ kāmabhogī dhammena bhoge pariyesati
asāhasena  dhammena  bhoge  pariyesitvā asāhasena attānaṃ sukheti
pīṇeti  saṃvibhajati  puññāni  karoti te ca bhoge agadhito amucchito
anajjhāpanno  2-  ādīnavadassāvī  nissaraṇapañño  paribhuñjati .
Ayaṃ  gāmaṇi  kāmabhogī  catūhi  ṭhānehi  pāsaṃso . katamehi catūhi
ṭhānehi  pāsaṃso  . dhammena bhoge pariyesati asāhasenāti iminā
paṭhamena  ṭhānena  pāsaṃso  .  attānaṃ  sukheti  pīṇetīti  iminā
dutiyena  ṭhānena  pāsaṃso  .  saṃvibhajati  puññāni  karotīti iminā
@Footnote: 1 Ma. ajjhopanno . 2 Ma. anajjhopanno.
Tatiyena  ṭhānena  pāsaṃso  .  te  ca bhoge agadhito amucchito
anajjhāpanno    ādīnavadassāvī    nissaraṇapañño   paribhuñjatīti
iminā  catutthena  ṭhānena  pāsaṃso  .  ayaṃ  gāmaṇi  kāmabhogī
imehi catūhi ṭhānehi pāsaṃso.
   [644] Tayome gāmaṇi tapassino lūkhajīvino santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ  .  katame  tayo . idha gāmaṇi ekacco tapassī lūkhajīvī
saddho   agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  appevanāma
kusalaṃ  dhammaṃ  adhigaccheyyaṃ  appevanāma  uttarimanussadhammaṃ  1-
alamariyañāṇadassanavisesaṃ   sacchikareyyanti   .   so   attānaṃ
ātāpeti  paritāpeti kusalañca dhammaṃ nādhigacchati uttarimanussadhammaṃ 2-
alamariyañāṇadassanavisesaṃ  na  sacchikaroti  .  idha  pana  gāmaṇi
ekacco  tapassī  lūkhajīvī  saddho  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito
hoti   appevanāma   kusalaṃ  dhammaṃ  adhigaccheyyaṃ  appevanāma
uttarimanussadhammaṃ   alamariyañāṇadassanavisesaṃ   sacchikareyyanti  .
So  attānaṃ  ātāpeti  paritāpeti kusalaṃ hi kho dhammaṃ adhigacchati
uttarimanussadhammaṃ alamariyañāṇadassanavisesaṃ na sacchikaroti.
   {644.1}  Idha  pana  gāmaṇi ekacco tapassī lūkhajīvī saddho
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  appevanāma  kusalaṃ  dhammaṃ
adhigaccheyyaṃ    appevanāma    uttarimanussadhammaṃ    alamariya-
ñāṇadassanavisesaṃ  sacchikareyyanti  .  so  attānaṃ  ātāpeti
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. sabbavāresu uttarimanussadhammāti pāṭho dissati.
@2 Ma. uttari ca manussadhammā. evamuparipi.
Paritāpeti   kusalañca   dhammaṃ   adhigacchati   uttarimanussadhammaṃ
alamariyañāṇadassanavisesaṃ sacchikaroti.
   [645] Tatra gāmaṇi yvāyaṃ tapassī lūkhajīvī attānaṃ ātāpeti
paritāpeti   kusalañca   dhammaṃ   nādhigacchati   uttarimanussadhammaṃ
alamariyañāṇadassanavisesaṃ  na  sacchikaroti  .  ayaṃ  gāmaṇi  tapassī
lūkhajīvī tīhi ṭhānehi gārayho . katamehi tīhi ṭhānehi gārayho .
Attānaṃ ātāpeti paritāpetīti iminā paṭhamena ṭhānena gārayho .
Kusalañca  dhammaṃ  nādhigacchatīti  iminā  dutiyena ṭhānena gārayho .
Uttarimanussadhammaṃ    alamariyañāṇadassanavisesaṃ   na   sacchikarotīti
iminā  tatiyena  ṭhānena  gārayho  . ayaṃ gāmaṇi tapassī lūkhajīvī
imehi tīhi ṭhānehi gārayho.
   [646] Tatra gāmaṇi yvāyaṃ tapassī lūkhajīvī attānaṃ ātāpeti
paritāpeti   kusalañhi  kho  dhammaṃ  adhigacchati  uttarimanussadhammaṃ
alamariyañāṇadassanavisesaṃ  na  sacchikaroti  .  ayaṃ  gāmaṇi  tapassī
lūkhajīvī dvīhi ṭhānehi gārayho ekena ṭhānena pāsaṃso . katamehi
dvīhi ṭhānehi gārayho . Attānaṃ ātāpeti paritāpetīti iminā paṭhamena
ṭhānena  gārayho  .  uttarimanussadhammaṃ  alamariyañāṇadassanavisesaṃ
na  sacchikarotīti  iminā  dutiyena  ṭhānena  gārayho  . katamena
ekena  ṭhānena  pāsaṃso  .  kusalañhi  kho  dhammaṃ  adhigacchatīti
iminā  ekena  ṭhānena  pāsaṃso  .  ayaṃ gāmaṇi tapassī lūkhajīvī
Imehi dvīhi ṭhānehi gārayho iminā ekena ṭhānena pāsaṃso.
   [647]  Tatra  gāmaṇi  yvāyaṃ  tapassī  lūkhajīvī  attānaṃ
ātāpeti  paritāpeti  kusalaṃ  ca  dhammaṃ  adhigacchati uttarimanussadhammaṃ
alamariyañāṇadassanavisesaṃ   sacchikaroti  .  ayaṃ  gāmaṇi  tapassī
lūkhajīvī ekena ṭhānena gārayho dvīhi ṭhānehi pāsaṃso . katamena
ekena ṭhānena gārayho . attānaṃ ātāpeti paritāpetīti iminā
ekena  ṭhānena  gārayho  . katamehi dvīhi ṭhānehi pāsaṃso .
Kusalaṃ  ca  dhammaṃ  adhigacchatīti  iminā  paṭhamena ṭhānena pāsaṃso .
Uttarimanussadhammaṃ   alamariyañāṇadassanavisesaṃ   sacchikarotīti   iminā
dutiyena  ṭhānena  pāsaṃso  .  ayaṃ  gāmaṇi tapassī lūkhajīvī iminā
ekena ṭhānena gārayho imehi dvīhi ṭhānehi pāsaṃso.
   [648]  Tisso  imā  gāmaṇi  sandiṭṭhikā nijjarā akālikā
ehipassikā  opanayikā  paccattaṃ  veditabbā  viññūhi  .  katamā
tisso  .  yaṃ  ratto  rāgādhikaraṇaṃ  attabyābādhāyapi  ceteti
parabyābādhāyapi  ceteti  ubhayabyābādhāyapi  ceteti  rāge pahīne
neva attabyābādhāyapi 1- ceteti na parabyābādhāyapi 1- ceteti na
ubhayabyābādhāyapi  ceteti  sandiṭṭhikā nijjarā akālikā ehipassikā
opanayikā  paccattaṃ  veditabbā  viññūhi  . yaṃ duṭṭho dosādhikaraṇaṃ
attabyābādhāyapi  ceteti  parabyābādhāyapi ceteti ubhayabyābādhāyapi
@Footnote: 1 Ma. Yu. pisaddo natthi.
Ceteti  dose  pahīne  neva  attabyābādhāyapi  ceteti  na
parabyābādhāyapi   ceteti   na   ubhayabyābādhāyapi   ceteti
sandiṭṭhikā   nijjarā   akālikā   ehipassikā   opanayikā
paccattaṃ   veditabbā  viññūhi  .  yaṃ  mūḷho  mohādhikaraṇaṃ
attabyābādhāyapi    ceteti    parabyābādhāyapi    ceteti
ubhayabyābādhāyapi  ceteti  mohe  pahīne  neva  attabyābādhāyapi
ceteti  na  parabyābādhāyapi  ceteti  na  ubhayabyābādhāyapi
ceteti  sandiṭṭhikā  nijjarā  akālikā  ehipassikā  opanayikā
paccattaṃ  veditabbā  viññūhi . imā kho gāmaṇi tisso sandiṭṭhikā
nijjarā  akālikā  ehipassikā  opanayikā  paccattaṃ  veditabbā
viññūhīti  .  evaṃ  vutte  rāsiyo  gāmaṇī  bhagavantaṃ  etadavoca
abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ  bhante  .pe.  upāsakaṃ  maṃ  bhagavā
dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti. Dvādasamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 406-418. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=8270              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=8270              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=629&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=278              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=629              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3721              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3721              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com