ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [649]  Ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  koḷiyesu  viharati uttarannāma
koḷiyānaṃ  nigamo  .  atha  kho  pāṭaliyo  gāmaṇī  yena bhagavā
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  pāṭaliyo  gāmaṇī  bhagavantaṃ
etadavoca  sutammetaṃ bhante samaṇo gotamo māyaṃ jānātīti . ye
te bhante evamāhaṃsu samaṇo gotamo māyaṃ jānātīti . kacci te
bhante  bhagavato  vuttavādino  na ca bhagavantaṃ abhūtena abbhācikkhanti
dhammassa  cānudhammaṃ byākaronti na ca koci sahadhammiko vādānupāto
Gārayhaṃ  ṭhānaṃ  āgacchati  . anabbhakkhātukāmā 1- hi mayaṃ bhante
bhagavantanti  .  ye  te  gāmaṇi evamāhaṃsu samaṇo gotamo māyaṃ
jānātīti . vuttavādino ceva me te na ca maṃ abhūtena abbhācikkhanti
dhammassa  cānudhammaṃ  byākaronti  na  ca  koci  sahadhammiko
vādānupāto  gārayhaṃ  ṭhānaṃ  āgacchatīti  .  saccaṃyeva  kira bho
mayaṃ  tesaṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ  na  saddahāma  samaṇo  gotamo māyaṃ
jānātīti . samaṇo khalu bho gotamo māyāvīti . yo nu kho gāmaṇi
evaṃ vadeti ahaṃ māyaṃ jānāmīti . so evaṃ vadeti ahaṃ māyāvīti.
Tatheva  taṃ  bhagavā hoti tatheva taṃ sugata hotīti . tenahi gāmaṇi
taññevettha paṭipucchissāmi. Yathā te khameyya tathā taṃ byākareyyāsi.
   [650] Taṃ kiṃ maññasi gāmaṇi jānāsi tvaṃ koḷiyānaṃ lambacūḷake
bhaṭeti  .  jānāmahaṃ bhante koḷiyānaṃ lambacūḷake bhaṭeti . taṃ kiṃ
maññasi  gāmaṇi  kimatthiyā  koḷiyānaṃ  lambacūḷakā  bhaṭāti  .  ye
ca  bhante  koḷiyānaṃ corā te ca paṭisedhetuṃ yāni ca koḷiyānaṃ
dūteyyāni  tāni  ca  pahātuṃ  2-  etadatthiyā  bhante koḷiyānaṃ
lambacūḷakā bhaṭāti.
   {650.1}  Taṃ  kiṃ  maññasi  gāmaṇi  jānāsi  tvaṃ koḷiyānaṃ
nigame  lambacūḷake  bhaṭe sīlavanto vā te dussīlā 3- vāti .
Jānāmahaṃ   bhante   koḷiyānaṃ   lambacūḷake   bhaṭe  dussīle
@Footnote: 1 Ma.anabbhācikkhitukāmā. 2 Ma. Yu.vahātuṃ. 3 Ma.sīlavante vā te dussīle vāti.
Pāpadhamme  ye  ca loke dussīlā pāpadhammā koḷiyānaṃ lambacūḷakā
bhaṭā  tesaṃ  aññatarāti  .  yo  nu  kho gāmaṇi evaṃ vadeyya
pāṭaliyo  gāmaṇī  jānāti  koḷiyānaṃ  lambacūḷake  bhaṭe  dussīle
pāpadhamme  pāṭaliyopi  gāmaṇī  dussīlo  pāpadhammoti  sammā
nu  kho  so vadamāno vadeyyāti . no hetaṃ bhante . aññe
bhante  koḷiyānaṃ  lambacūḷakā  bhaṭā  aññohamasmi  aññathādhammā
koḷiyānaṃ  lambacūḷakā  bhaṭā  aññathādhammohamasmīti  . tvaṃ hi nāma
gāmaṇi  lacchasi  pāṭaliyo  gāmaṇī  jānāti  koḷiyānaṃ  lambacūḷake
bhaṭe  dussīle  pāpadhamme  na  ca  pāṭaliyo  gāmaṇī  dussīlo
pāpadhammoti  tasmā  1-  tathāgato  na  lacchati  tathāgato  māyaṃ
jānāti na ca tathāgato māyāvīti.
   [651]  Māyañcāhaṃ  gāmaṇi  pajānāmi  māyāya  ca  vipākaṃ
yathāpaṭipanno  ca māyāvī kāyassa bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  tañca  pajānāmi  .  pāṇātipātañcāhaṃ
gāmaṇi  pajānāmi  pāṇātipātassa  ca  vipākaṃ  yathāpaṭipanno  ca
pāṇātipātī  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ
nirayaṃ  upapajjati  tañca  pajānāmi  .  adinnādānaṃ  cāhaṃ  gāmaṇi
pajānāmi  adinnādānassa  ca  vipākaṃ  yathāpaṭipanno ca adinnādāyī
kāyassa  bhedā  paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati
tañca  pajānāmi  .  kāmesu  micchācārañcāhaṃ  gāmaṇi  pajānāmi
@Footnote: 1 Ma. Yu. kasmā.
Kāmesu  micchācārassa  ca  vipākaṃ  yathāpaṭipanno  ca  kāmesu
micchācārī  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ vinipātaṃ
nirayaṃ upapajjati tañca pajānāmi.
   {651.1}  Musāvādañcāhaṃ  gāmaṇi  pajānāmi  musāvādassa
ca  vipākaṃ  yathāpaṭipanno  ca musāvādī kāyassa bhedā paraṃ maraṇā
apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  tañca  pajānāmi .
Pisuṇavācaṃ  cāhaṃ  gāmaṇi  pajānāmi  pisuṇavācāya  ca  vipākaṃ
yathāpaṭipanno  ca  pisuṇavāco  kāyassa  bhedā  paraṃ maraṇā apāyaṃ
duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  tañca  pajānāmi  .  pharusavācaṃ
cāhaṃ  gāmaṇi  pajānāmi  pharusavācāya  ca  vipākaṃ yathāpaṭipanno ca
pharusavāco  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ vinipātaṃ
nirayaṃ  upapajjati  tañca  pajānāmi  .  samphappalāpañcāhaṃ  gāmaṇi
pajānāmi  samphappalāpassa  ca  vipākaṃ  yathāpaṭipanno ca samphappalāpī
kāyassa  bhedā  paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati
tañca pajānāmi.
   {651.2}  Abhijjhañcāhaṃ  gāmaṇi  pajānāmi  abhijjhāya  ca
vipākaṃ  yathāpaṭipanno  ca  abhijjhālu  kāyassa  bhedā  paraṃ maraṇā
apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  tañca  pajānāmi .
Byāpādapadosañcāhaṃ   gāmaṇi   pajānāmi  byāpādapadosassa  ca
vipākaṃ  yathāpaṭipanno  ca  byāpannacitto  kāyassa  bhedā  paraṃ
maraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati tañca pajānāmi .
Micchādiṭṭhiṃ  cāhaṃ  gāmaṇi  pajānāmi  micchādiṭṭhiyā  ca  vipākaṃ
Yathāpaṭipanno  ca  micchādiṭṭhiko  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā
apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati tañca pajānāmi.
   [652]  Santi  hi  gāmaṇi eke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  yo  koci  pāṇamatimāpeti 1- sabbo so diṭṭhe va
dhamme  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedayati  yo  koci  adinnaṃ ādiyati
sabbo  so  diṭṭhe  va  dhamme  dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedayati yo
koci  kāmesu  micchācarati  sabbo  so  diṭṭhe  va dhamme dukkhaṃ
domanassaṃ  paṭisaṃvedayati  yo  koci  musā  bhaṇati  sabbo  so
diṭṭhe va dhamme dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedayatīti.
   [653]  Dissati  kho ca pana gāmaṇi idhekacco mālī kuṇḍalī
sunhāto  suvilitto  kappitakesamassu  itthikāmehi  rājā  maññe
paricārento  .  tamenaṃ  evamāhaṃsu ambho ayaṃ puriso kiṃ akāsi
mālī  kuṇḍalī  sunhāto suvilitto kappitakesamassu itthikāmehi rājā
maññe  paricāretīti . tamenaṃ evamāhaṃsu ambho ayaṃ puriso rañño
paccatthikaṃ  pasayha  jīvitā  voropeti  tassa  rājā  attamano
abhihāramadāsi  tenāyaṃ  puriso  mālī  kuṇḍalī  sunhāto  suvilitto
kappitakesamassu itthikāmehi rājā maññe paricāretīti . dissati kho
gāmaṇi  idhekacco  daḷhāya  rajjuyā  pacchābāhaṃ  gāḷhabandhanaṃ
bandhitvā  khuramuṇḍaṃ  karitvā  kharassarena  paṇavena  rathiyāya  rathiyaṃ
siṅghāṭakena  siṅghāṭakaṃ  parinetvā  dakkhiṇena  dvārena nikkhamitvā
@Footnote: 1 Ma. pāṇamatipāteti. evamuparipi.
Dakkhiṇato  nagarassa  sīsaṃ  chijjamāno  .  tamenaṃ evamāhaṃsu ambho
ayaṃ  puriso  kiṃ  akāsi  daḷhāya  rajjuyā pacchābāhaṃ gāḷhabandhanaṃ
bandhitvā  khuramuṇḍaṃ  karitvā  kharassarena  paṇavena  rathiyāya  rathiyaṃ
siṅghāṭakena  siṅghāṭakaṃ  parinetvā  dakkhiṇena  dvārena  nikkhamitvā
dakkhiṇato  nagarassa  sīsaṃ  chindatīti  .  tamenaṃ  evamāhaṃsu  ambho
ayaṃ  puriso rājaveriṃ itthiṃ vā purisaṃ vā jīvitā voropeti tena
naṃ  rājāno  gahetvā  evarūpaṃ  kammakaraṇaṃ  kārentīti  .  taṃ
kiṃ  maññasi  gāmaṇi  api nu te evarūpaṃ diṭṭhaṃ vā sutaṃ vāti .
Diṭṭhañca no bhante sutañca suyyissati cāti.
   [654]  Tatra  gāmaṇi  ye  te samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  yo  koci  pāṇamatimāpeti  sabbo  so  diṭṭhe  va
dhamme  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedayatīti  .  saccaṃ vā te āhaṃsu
musā  vāti . musā bhante . ye pana te tucchaṃ musā vilapanti
sīlavanto  vā te dussīlā vāti  . dussīlā bhante . ye pana
te  dussīlā  pāpadhammā  micchāpaṭipannā  vā  te sammāpaṭipannā
vāti  .  micchāpaṭipannā  bhante  . ye pana te micchāpaṭipannā
micchādiṭṭhikā  vā  te  sammādiṭṭhikā  vāti  .  micchādiṭṭhikā
bhante  . ye pana te micchādiṭṭhikā kallaṃ nu tesu pasīditunti .
No hetaṃ bhante.
   [655] Dissati kho pana gāmaṇi idhekacco mālī kuṇḍalī .pe.
@Footnote: 1 Ma. evarūpaṃ kammakāraṇaṃ. evamuparipi.
Itthikāmehi  rājā  maññe  paricārento  .  tamenaṃ  evamāhaṃsu
ambho  ayaṃ  puriso  kiṃ  akāsi  mālī kuṇḍalī .pe. itthikāmehi
rājā  maññe  paricāretīti  .  tamenaṃ  evamāhaṃsu  ambho  ayaṃ
puriso  rañño  paccatthikassa  pasayha  adinnaṃ  ādiyati  1-  tassa
rājā  attamano  abhihāramadāsi  tenāyaṃ  puriso  mālī  kuṇḍalī
.pe. Itthikāmehi rājā maññe paricāretīti.
   {655.1}  Dissati  kho  gāmaṇi  idhekacco daḷhāya rajjuyā
.pe.  dakkhiṇato  nagarassa  sīsaṃ  chijjamāno  . tamenaṃ evamāhaṃsu
ambho  ayaṃ  puriso  kiṃ  akāsi daḷhāya rajjuyā .pe. dakkhiṇato
nagarassa  sīsaṃ  chindatīti  .  tamenaṃ  evamāhaṃsu ambho ayaṃ puriso
gāmā  vā  araññā  vā  adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādiyati tena naṃ
rājāno  gahetvā  evarūpaṃ  kammakaraṇaṃ  kārentīti  .  taṃ  kiṃ
maññesi  gāmaṇi  api  nu  te  evarūpaṃ diṭṭhaṃ vā sutaṃ vāti .
Diṭṭhañca no bhante sutañca suyyissati cāti.
   [656]  Tatra  gāmaṇi  ye  te samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  yo  koci  adinnaṃ  ādiyati  sabbo  so diṭṭhe va
dhamme  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedayatīti  .  saccaṃ vā te āhaṃsu
musā vāti .pe. Kallaṃ nu tesu pasīditunti. No hetaṃ bhante.
   [657]  Dissati  kho  pana  gāmaṇi  idhekacco mālī kuṇḍalī
.pe.  itthikāmehi  rājā  maññe  paricārento  .  tamenaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ratanaṃ ahāsi.
Evamāhaṃsu  ambho  ayaṃ  puriso  kiṃ  akāsi  mālī kuṇḍalī .pe.
Itthikāmehi  rājā  maññe  paricāretīti  .  tamenaṃ  evamāhaṃsu
ambho  ayaṃ  puriso  rañño  paccatthikassa  dāresu  cārittaṃ
āpajji  tassa  rājā  attamano  abhihāramadāsi  tenāyaṃ  puriso
mālī kuṇḍalī .pe. Itthikāmehi rājā maññe paricāretīti.
   {657.1}  Dissati  kho  gāmaṇi  idhekacco daḷhāya rajjuyā
.pe.  dakkhiṇato  nagarassa  sīsaṃ  chijjamāno  . tamenaṃ evamāhaṃsu
ambho  ayaṃ  puriso  kiṃ  akāsi daḷhāya rajjuyā .pe. dakkhiṇato
nagarassa  sīsaṃ  chindatīti  .  tamenaṃ  evamāhaṃsu ambho ayaṃ puriso
kulitthīsu  kulakumārīsu  cārittaṃ  āpajji tena naṃ rājāno gahetvā
evarūpaṃ kammakaraṇaṃ kārentīti . taṃ kiṃ maññesi gāmaṇi api nu te
evarūpaṃ  diṭṭhaṃ  vā  sutaṃ  vāti  . diṭṭhañca no bhante sutaṃ ca
suyyissati cāti.
   [658]  Tatra  gāmaṇi  ye  te samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  yokoci  kāmesu  micchācarati  sabbo  so diṭṭhe va
dhamme  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedayatīti  .  saccaṃ vā te āhaṃsu
musā vāti .pe. Kallaṃ nu tesu pasīditunti. No hetaṃ bhante.
   [659]  Dissati  kho  pana  gāmaṇi  idhekacco mālī kuṇḍalī
sunhāto   suvilitto   kappitakesamassu   itthikāmehi   rājā
maññe  paricārento  .  tamenaṃ evamāhaṃsu ambho ayaṃ puriso kiṃ
Akāsi   mālī   kuṇḍalī  sunhāto  suvilitto  kappitakesamassu
itthikāmehi  rājā maññe paricāretīti . tamenaṃ evamāhaṃsu ambho
ayaṃ  puriso  rājānaṃ  musāvādena  hāseti tassa rājā attamano
abhihāramadāsi  tenāyaṃ  puriso  mālī  kuṇḍalī  sunhāto  suvilitto
kappitakesamassu itthikāmehi rājā maññe paricāretīti.
   {659.1}  Dissati  kho  gāmaṇi  idhekacco daḷhāya rajjuyā
pacchābāhaṃ    gāḷhabandhanaṃ   bandhitvā   khuramuṇḍaṃ   katvā
kharassarena   paṇavena  rathiyāya  rathiyaṃ  siṅghāṭakena  siṅghāṭakaṃ
parinetvā   dakkhiṇena   dvārena   nikkhamitvā   dakkhiṇato
nagarassa  sīsaṃ  chijjamāno  .  tamenaṃ  evamāhaṃsu  ambho  ayaṃ
puriso  kiṃ  akāsi  daḷhāya  rajjuyā  pacchābāhaṃ  gāḷhabandhanaṃ
bandhitvā   khuramuṇḍaṃ   karitvā  kharassarena  paṇavena  rathiyāya
rathiyaṃ  siṅghāṭakena  siṅghāṭakaṃ  parinetvā  dakkhiṇena  dvārena
nikkhamitvā   dakkhiṇato  nagarassa  sīsaṃ  chindatīti  .  tamenaṃ
evamāhaṃsu  ambho  ayaṃ  puriso  gahapatissa  vā  gahapatiputtassa
vā  musāvādena  atthaṃ  bhañji  tena  naṃ  rājāno  gahetvā
evarūpaṃ  kammakaraṇaṃ  kārentīti  .  taṃ  kiṃ  maññasi  gāmaṇi
api  nu  te  evarūpaṃ  diṭṭhaṃ  vā  sutaṃ  vāti . diṭṭhañca no
bhante sutañca suyyissati cāti.
   [660]  Tatra  gāmaṇi  ye  te samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  yo  koci  musā bhaṇati sabbo so diṭṭhe va dhamme
dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedayatīti  .  saccaṃ  vā  te  āhaṃsu
Musā  vāti . musā bhante . ye pana te tucchaṃ musā vilapanti
sīlavanto  vā  te dussīlā vāti . dussīlā bhante . ye pana
te  dussīlā  pāpadhammā  micchāpaṭipannā  vā  te sammāpaṭipannā
vāti  .  micchāpaṭipannā  bhante  . ye pana te micchāpaṭipannā
micchādiṭṭhikā  vā  te  sammādiṭṭhikā  vāti  .  micchādiṭṭhikā
bhante  . ye pana te micchādiṭṭhikā kallaṃ nu tesu pasīditunti .
No  hetaṃ  bhante  .  acchariyaṃ  bhante abbhutaṃ bhante atthi me
bhante  āvasathāgāraṃ  tattha  atthi  mañcakāni  atthi  āsanāni
atthi  udakamaṇiko  atthi  telappadīpo  .  tattha  yo samaṇo vā
brāhmaṇo vā vāsaṃ upeti tenāhaṃ yathāsatti yathābalaṃ saṃvibhajāmi.
   [661]  Bhūtapubbaṃ  bhante  cattāro  satthāro  nānādiṭṭhikā
nānākhantikā  nānārucikā  tasmiṃ  āvasathāgāre vāsaṃ upagacchiṃsu .
Eko  satthā  evaṃvādī  evaṃdiṭṭhi  natthi dinnaṃ natthi yiṭṭhaṃ natthi
hutaṃ  natthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipāko  natthi  ayaṃ
loko  natthi  paro  loko  natthi  mātā  natthi  pitā  natthi
sattā  opapātikā  natthi  loke  samaṇabrāhmaṇā  sammaggatā
sammāpaṭipannā  ye  imañca  lokaṃ  parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā pavedentīti.
   [662]  Eko  satthā evaṃvādī evaṃdiṭṭhi atthi dinnaṃ atthi
yiṭṭhaṃ  atthi  hutaṃ  atthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipāko
Atthi  ayaṃ  loko  atthi  paro  loko atthi mātā atthi pitā
atthi   sattā   opapātikā   atthi  loke  samaṇabrāhmaṇā
sammaggatā  sammāpaṭipannā  ye  imañca  lokaṃ  parañca  lokaṃ
sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedentīti.
   [663]  Eko  satthā evaṃvādī evaṃdiṭṭhi karoto kārayato
chindato  chedāpayato  pacato  pācayato 1- socato socayato 2-
kilamato  kilamayato  3-  phandato  phandāpayato pāṇamatimāpayato 4-
adinnaṃ  ādiyato sandhiṃ chindato nillopaṃ harato ekāgārikaṃ karoto
paripanthe  tiṭṭhato paradāraṃ gacchato musā bhaṇato karoto na karīyati
pāpaṃ khurapariyantena cepi cakkena yo imissā paṭhaviyā pāṇe ekaṃ
maṃsakhalaṃ  ekaṃ maṃsapuñjaṃ kareyya natthi tatonidānaṃ pāpaṃ natthi pāpassa
āgamo  . dakkhiṇaṃ cepi gaṅgāya tīraṃ gaccheyya hananto ghātento
chindanto  chedāpento  pacanto  pācento  5- natthi tatonidānaṃ
pāpaṃ natthi pāpassa āgamo . uttaraṃ cepi gaṅgāya tīraṃ gaccheyya
dadanto  dāpento  yajanto  yājento  6-  natthi  tatonidānaṃ
puññaṃ  natthi  puññassa  āgamo  .  dānena  damena  saṃyamena
saccavajjena natthi puññaṃ natthi puññassa āgamoti.
   [664]  Eko  satthā evaṃvādī evaṃdiṭṭhi karoto kārayato
chindato  chedāpayato  pacato  pācayato  socato socayato kilamato
kilamayato  phandato  phandāpayato  pāṇamatimāpayato  adinnaṃ  ādiyato
@Footnote: 1 Ma. pācāpayato . 2 Ma. socāpayato . 3 Ma. kilamāpayato. 4 Ma. pāṇamatipātayato.
@5 Ma. pācāpento . 6 Ma. Yu. yajāpento. evamuparipi.
Sandhiṃ  chindato  nillopaṃ  harato  ekāgārikaṃ  karoto  paripanthe
tiṭṭhato  paradāraṃ  gacchato  musā  bhaṇato  karoto  karīyati  pāpaṃ
khurapariyantena  cakkena  cepi  yo  imissā  paṭhaviyā pāṇe ekaṃ
maṃsakhalaṃ  ekaṃ  maṃsapuñjaṃ  kareyya  atthi  tatonidānaṃ  pāpaṃ  atthi
pāpassa  āgamo  .  dakkhiṇaṃ cepi gaṅgāya tīraṃ gaccheyya hananto
ghātento  chindanto  chedāpento  pacanto  pācento  atthi
tatonidānaṃ  pāpaṃ  atthi  pāpassa  āgamo  .  uttaraṃ  cepi
gaṅgāya  tīraṃ  gaccheyya  dadanto  dāpento  yajanto  yājento
atthi  tatonidānaṃ  puññaṃ  atthi  puññassa  āgamo  .  dānena
damena  saṃyamena  saccavajjena  atthi  puññaṃ  atthi  puññassa
āgamoti.
   {664.1}  Tassa  mayhaṃ bhante ahudeva kaṅkhā ahu vicikicchā
ko  su  nāma  imesaṃ  bhavataṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ  saccaṃ  āha ko
musāti  .  alaṃ  hi  te  gāmaṇi kaṅkhituṃ alaṃ vicikicchituṃ kaṅkhaniye
ca  pana  [1]-  ṭhāne  vicikicchā  uppannāti . evaṃ pasannāhaṃ
bhante  bhagavati  pahoti  me  bhagavā  tathā  dhammaṃ desetuṃ yathāhaṃ
imaṃ kaṅkhādhammaṃ pajaheyyanti.
   [665]  Atthi  gāmaṇi  dhammasamādhi tatra ce tvaṃ cittasamādhiṃ
paṭilabheyyāsi  evaṃ  tvaṃ imaṃ kaṅkhādhammaṃ pajaheyyāsi . katamo ca
gāmaṇi  dhammasamādhi  .  idha gāmaṇi ariyasāvako pāṇātipātaṃ pahāya
pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  adinnādānaṃ  pahāya  adinnādānā
@Footnote: 1 Ma. Yu. te.
Paṭivirato  hoti  kāmesu  micchācāraṃ  pahāya  kāmesu micchācārā
paṭivirato  hoti  musāvādaṃ  pahāya  musāvādā  paṭivirato  hoti
pisuṇaṃ  vācaṃ  pahāya  pisuṇāya  vācāya paṭivirato hoti pharusaṃ vācaṃ
pahāya  pharusāya  vācāya  paṭivirato  hoti  samphappalāpaṃ  pahāya
samphappalāpā   paṭivirato   hoti  abhijjhaṃ  pahāya  anabhijjhālu
hoti   byāpādapadosaṃ   pahāya   abyāpannacitto   hoti
micchādiṭṭhiṃ pahāya sammādiṭṭhiko hoti.
   [666]  Sakho  so  gāmaṇi  ariyasāvako  evaṃ vigatābhijjho
vigatabyāpādo  asammūḷho  sampajāno  paṭissato  mettāsahagatena
cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati . tathā dutiyaṃ . tathā tatiyaṃ.
Tathā  catutthaṃ  .  iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi  sabbattatāya
sabbāvantaṃ  lokaṃ  mettāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena
appamāṇena   averena   abyāpajjhena  pharitvā  viharati  .
So  iti  paṭisañcikkhati  yvāyaṃ  satthā  evaṃvādī  evaṃdiṭṭhi
natthi  dinnaṃ  natthi  yiṭṭhaṃ  natthi  hutaṃ  natthi  sukatadukkaṭānaṃ
kammānaṃ  phalaṃ  vipāko  natthi ayaṃ loko natthi paro loko natthi
mātā  natthi  pitā  natthi  sattā  opapātikā  natthi  loke
samaṇabrāhmaṇā  sammaggatā  sammāpaṭipannā  ye  imañca  lokaṃ
parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedentīti  .  sace
tassa  bhoto  satthuno  saccaṃ  vacanaṃ  apaṇṇakatāya  mayhaṃ yohaṃ na
Kiñci  byābādhemi  1- tasaṃ vā thāvaraṃ vā ubhayamettha kaṭaggāho
yaṃ  camhi  kāyena  saṃvuto  vācāya  saṃvuto  manasā saṃvuto yañca
kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjissāmīti .
Tassa  pāmujjaṃ  jāyati  pamuditassa  pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo
passambhati  passaddhakāyo  sukhaṃ  vedayati  sukhino  cittaṃ samādhiyati .
Ayaṃ  kho  gāmaṇi  dhammasamādhi  .  tatra  ce  tvaṃ  cittasamādhiṃ
paṭilabheyyāsi evaṃ tvaṃ imaṃ kaṅkhādhammaṃ pajaheyyāsi.
   [667]  Sakho  so  gāmaṇi  ariyasāvako  evaṃ vigatābhijjho
vigatabyāpādo     asammūḷho    sampajāno    paṭissato
mettāsahagatena  cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā  viharati  .  tathā
dutiyaṃ  .  tathā  tatiyaṃ  .  tathā catutthaṃ . iti uddhamadho tiriyaṃ
sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  mettāsahagatena  cetasā
vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā
viharati  .  so  iti  paṭisañcikkhati  yvāyaṃ  satthā  evaṃvādī
evaṃdiṭṭhi  atthi  dinnaṃ  atthi  yiṭṭhaṃ atthi hutaṃ atthi sukatadukkaṭānaṃ
kammānaṃ  phalaṃ  vipāko  atthi ayaṃ loko atthi paro loko atthi
mātā  atthi  pitā  atthi  sattā  opapātikā  atthi  loke
samaṇabrāhmaṇā  sammaggatā  sammāpaṭipannā  ye  imañca  lokaṃ
parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedentīti  .  sace
@Footnote: 1 byāpādhemi itipi.
Tassa  bhoto  satthuno  saccaṃ  vacanaṃ  apaṇṇakatāya  mayhaṃ yohaṃ na
kiñci  byābādhemi  tasaṃ  vā  thāvaraṃ  vā  ubhayamettha kaṭaggāho
yañcamhi  kāyena  saṃvuto  vācāya  saṃvuto  manasā  saṃvuto  yañca
kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjissāmīti .
Tassa  pāmujjaṃ  jāyati  pamuditassa  pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo
passambhati  passaddhakāyo  sukhaṃ  vedayati  sukhino  cittaṃ samādhiyati .
Ayaṃ  kho  gāmaṇi  dhammasamādhi  .  tatra  ce  tvaṃ  cittasamādhiṃ
paṭilabheyyāsi evaṃ tvaṃ imaṃ kaṅkhādhammaṃ pajaheyyāsi.
   [668]  Sakho  so  gāmaṇi  ariyasāvako  evaṃ vigatābhijjho
vigatabyāpādo  asammūḷho  sampajāno  paṭissato  mettāsahagatena
cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati . tathā dutiyaṃ . tathā tatiyaṃ.
Tathā  catutthaṃ  .  iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi  sabbattatāya
sabbāvantaṃ  lokaṃ  mettāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena
appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā  viharati . so iti
paṭisañcikkhati  yvāyaṃ  satthā  evaṃvādī  evaṃdiṭṭhi karoto kārayato
chindato  chedāpayato  pacato  pācayato  socato socayato kilamato
kilamayato  phandato  phandāpayato  pāṇamatimāpayato  adinnaṃ  ādiyato
sandhiṃ  chindato  nillopaṃ  harato  ekāgārikaṃ  karoto  paripanthe
tiṭṭhato  paradāraṃ  gacchato  musā  bhaṇato karoto na karīyati pāpaṃ
khurapariyantena  cepi  cakkena  yo  imissā  paṭhaviyā pāṇe ekaṃ
Maṃsakhalaṃ  ekaṃ  maṃsapuñjaṃ  kareyya  natthi  tatonidānaṃ  pāpaṃ  natthi
pāpassa āgamo.
   {668.1}  Dakkhiṇaṃ  cepi  gaṅgāya  tīraṃ  gaccheyya  hananto
ghātento  chindanto  chedāpento  pacanto  pācento  natthi
tatonidānaṃ  pāpaṃ  natthi  pāpassa āgamo . uttaraṃ cepi gaṅgāya
tīraṃ  gaccheyya  dadanto  dāpento  yajanto  yājento  natthi
tatonidānaṃ  puññaṃ  natthi  puññassa  āgamo  dānena  damena
saṃyamena  saccavajjena  natthi  puññaṃ  natthi  puññassa  āgamoti .
Sace  tassa  bhoto  satthuno saccaṃ vacanaṃ apaṇṇakatāya mayhaṃ yvāhaṃ
na  kiñci  byābādhemi  tasaṃ vā thāvaraṃ vā ubhayamettha kaṭaggāho
yañcamhi  kāyena  saṃvuto  vācāya  saṃvuto  manasā  saṃvuto  yañca
kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjissāmīti .
Tassa  pāmujjaṃ  jāyati  pamuditassa  pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo
passambhati  passaddhakāyo  sukhaṃ  vedayati  sukhino  cittaṃ samādhiyati .
Ayaṃ kho gāmaṇi dhammasamādhi . tatra ce tvaṃ cittasamādhiṃ paṭilabheyyāsi
evaṃ tvaṃ imaṃ kaṅkhādhammaṃ pajaheyyāsi.
   [669]  Sakho  so  gāmaṇi  ariyasāvako  evaṃ vigatābhijjho
vigatabyāpādo  asammūḷho  sampajāno  paṭissato  mettāsahagatena
cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati . tathā dutiyaṃ . tathā tatiyaṃ.
Tathā  catutthaṃ  .  iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi  sabbattatāya
sabbāvantaṃ  lokaṃ  mettāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena
Appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā  viharati . so iti
paṭisañcikkhati  yvāyaṃ  satthā  evaṃvādī  evaṃdiṭṭhi karoto kārayato
chindato  chedāpayato  pacato  pācayato  socato socayato kilamato
kilamayato  phandato  phandāpayato  pāṇamatimāpayato  adinnaṃ  ādiyato
sandhiṃ  chindato  nillopaṃ  harato  ekāgārikaṃ  karoto  paripanthe
tiṭṭhato  paradāraṃ  gacchato  musā  bhaṇato  karoto  karīyati  pāpaṃ
khurapariyantena  cepi  cakkena  yo  imissā  paṭhaviyā pāṇe ekaṃ
maṃsakhalaṃ  ekaṃ  maṃsapuñjaṃ  kareyya  atthi  tatonidānaṃ  pāpaṃ  atthi
pāpassa āgamo.
   {669.1}  Dakkhiṇaṃ  cepi  gaṅgāya  tīraṃ  gaccheyya  hananto
ghātento  chindanto  chedāpento  pacanto  pācento  atthi
tatonidānaṃ  pāpaṃ  atthi  pāpassa āgamo . uttaraṃ cepi gaṅgāya
tīraṃ  gaccheyya  dadanto  dāpento  yajanto  yājento  atthi
tatonidānaṃ  puññaṃ  atthi  puññassa  āgamo  dānena  damena
saṃyamena  saccavajjena  atthi  puññaṃ  atthi  puññassa  āgamoti .
Sace  tassa  bhoto  satthuno  saccaṃ  vacanaṃ  apaṇṇakatāya  mayhaṃ
yvāhaṃ  na  kiñci  byābādhemi  tasaṃ  vā  thāvaraṃ vā ubhayamettha
kaṭaggāho  yañcamhi  kāyena  saṃvuto  vācāya  saṃvuto  manasā
saṃvuto  yañca  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ
upapajjissāmīti  .  tassa  pāmujjaṃ  jāyati  pamuditassa  pīti jāyati
pītimanassa  kāyo  passambhati  passaddhakāyo  sukhaṃ  vedayati  sukhino
Cittaṃ  samādhiyati  . ayaṃ kho gāmaṇi dhammasamādhi . tatra ce tvaṃ
cittasamādhiṃ paṭilabheyyāsi evaṃ tvaṃ imaṃ kaṅkhādhammaṃ pajaheyyāsi.
   [670]  Sakho  so  gāmaṇi  ariyasāvako  evaṃ vigatābhijjho
vigatabyāpādo  asammūḷho  sampajāno  paṭissato  karuṇāsahagatena
cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā  viharati  .  muditāsahagatena cetasā
ekaṃ  disaṃ  pharitvā viharati . sakho so gāmaṇi ariyasāvako evaṃ
vigatābhijjho   vigatabyāpādo  asammūḷho  sampajāno  paṭissato
upekkhāsahagatena  cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā  viharati  . tathā
dutiyaṃ  .  tathā  tatiyaṃ  .  tathā catutthaṃ . iti uddhamadho tiriyaṃ
sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  upekkhāsahagatena  cetasā
vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā
viharati  .  so iti paṭisañcikkhati yvāhaṃ satthā evaṃvādī evaṃdiṭṭhi
natthi  dinnaṃ  natthi  yiṭṭhaṃ  natthi  hutaṃ  natthi  sukatadukkaṭānaṃ
kammānaṃ  phalaṃ  vipāko  natthi  ayaṃ  loko  natthi  paro  loko
natthi  mātā  natthi  pitā  natthi  sattā  opapātikā  natthi
loke  samaṇabrāhmaṇā  sammaggatā  sammāpaṭipannā  ye  imañca
lokaṃ parañca lokaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedentīti.
   {670.1} Sace tassa bhoto satthuno saccaṃ vacanaṃ apaṇṇakatāya
mayhaṃ  yvāhaṃ na kiñci byābādhemi tasaṃ vā thāvaraṃ vā ubhayamettha
kaṭaggāho  yañcamhi  kāyena  saṃvuto  vācāya  saṃvuto  manasā
Saṃvuto  yañca  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ
upapajjissāmīti  .  tassa  pāmujjaṃ  jāyati  pamuditassa  pīti jāyati
pītimanassa  kāyo  passambhati  passaddhakāyo  sukhaṃ  vedayati  sukhino
cittaṃ  samādhiyati  . ayaṃ kho gāmaṇi dhammasamādhi . tatra ce tvaṃ
cittasamādhiṃ paṭilabheyyāsi evaṃ tvaṃ imaṃ kaṅkhādhammaṃ pajaheyyāsi.
   [671]  Sakho  kho  gāmaṇi  ariyasāvako  evaṃ vigatābhijjho
vigatabyāpādo  asammūḷho  sampajāno  paṭissato  upekkhāsahagatena
cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati . tathā dutiyaṃ. Tathā tatiyaṃ. Tathā
catutthaṃ  .  iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi  sabbattatāya sabbāvantaṃ
lokaṃ  upekkhāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena  appamāṇena
averena  abyāpajjhena  pharitvā  viharati  . so iti paṭisañcikkhati
yvāyaṃ  satthā  evaṃvādī  evaṃdiṭṭhi  atthi dinnaṃ atthi yiṭṭhaṃ atthi
hutaṃ  atthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ vipāko atthi ayaṃ loko
atthi paro loko atthi mātā atthi pitā atthi sattā opapātikā
atthi  loke  samaṇabrāhmaṇā  sammaggatā  sammāpaṭipannā  ye
imañca  lokaṃ  parañca lokaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedentīti .
Sace  tassa  bhoto  satthuno saccaṃ vacanaṃ apaṇṇakatāya mayhaṃ yvāhaṃ
na  kiñci  byābādhemi  tasaṃ vā thāvaraṃ vā ubhayamettha kaṭaggāho
yañcamhi  kāyena  saṃvuto  vācāya  saṃvuto  manasā  saṃvuto  yañca
Kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjissāmīti .
Tassa  pāmujjaṃ  jāyati  pamuditassa  pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo
passambhati  passaddhakāyo  sukhaṃ  vedayati  sukhino  cittaṃ samādhiyati .
Ayaṃ  kho  gāmaṇi  dhammasamādhi  .  tatra  ce  tvaṃ  cittasamādhiṃ
paṭilabheyyāsi evaṃ tvaṃ imaṃ kaṅkhādhammaṃ pajaheyyāsi.
   [672]  Sakho  so  gāmaṇi  ariyasāvako  evaṃ vigatābhijjho
vigatabyāpādo  asammūḷho  sampajāno  paṭissato  upekkhāsahagatena
cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati . tathā dutiyaṃ . tathā tatiyaṃ.
Tathā  catutthaṃ  .  iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi  sabbattatāya
sabbāvantaṃ  lokaṃ  upekkhāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena
appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā  viharati . so iti
paṭisañcikkhati  yvāyaṃ  satthā  evaṃvādī  evaṃdiṭṭhi karoto kārayato
chindato  chedāpayato  pacato  pācayato  socato socayato kilamato
kilamayato  phandato  phandāpayato  pāṇamatimāpayato  adinnaṃ  ādiyato
sandhiṃ  chindato  nillopaṃ  harato  ekāgārikaṃ  karoto  paripanthe
tiṭṭhato  paradāraṃ  gacchato  musā  bhaṇato karoto na karīyati pāpaṃ
khurapariyantena  cepi  cakkena  yo  imissā  paṭhaviyā pāṇe ekaṃ
maṃsakhalaṃ  ekaṃ  maṃsapuñjaṃ  kareyya  natthi  tatonidānaṃ  pāpaṃ  natthi
pāpassa āgamo.
   {672.1}  Dakkhiṇaṃ  cepi  gaṅgāya  tīraṃ  gaccheyya  hananto
ghātento  chindanto  chedāpento  pacanto  pācento  natthi
Tatonidānaṃ  pāpaṃ  natthi  pāpassa  āgamo  .  uttaraṃ  cepi
gaṅgāya  tīraṃ  gaccheyya  dadanto  dāpento  yajanto  yājento
natthi  tatonidānaṃ  puññaṃ  natthi  puññassa  āgamo  dānena
damena  saṃyamena  saccavajjena  natthi  puññaṃ  natthi  puññassa
āgamoti  .  sace  tassa bhoto satthuno saccaṃ vacanaṃ apaṇṇakatāya
mayhaṃ  yvāhaṃ na kiñci byābādhemi tasaṃ vā thāvaraṃ vā ubhayamettha
kaṭaggāho  yañcamhi  kāyena  saṃvuto  vācāya  saṃvuto  manasā
saṃvuto  yañca  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ
upapajjissāmīti  .  tassa  pāmujjaṃ  jāyati  pamuditassa  pīti
jāyati  pītimanassa  kāyo  passambhati  passaddhakāyo  sukhaṃ  vedayati
sukhino  cittaṃ  samādhiyati  .  ayaṃ kho gāmaṇi dhammasamādhi . tatra
ce  tvaṃ  cittasamādhiṃ  paṭilabheyyāsi  evaṃ  tvaṃ  imaṃ  kaṅkhādhammaṃ
pajaheyyāsi.
   [673]  Sakho  so  gāmaṇi  ariyasāvako  evaṃ vigatābhijjho
vigatabyāpādo  asammūḷho  sampajāno  paṭissato  upekkhāsahagatena
cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati . tathā dutiyaṃ . tathā tatiyaṃ.
Tathā  catutthaṃ  .  iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi  sabbattatāya
sabbāvantaṃ  lokaṃ  upekkhāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena
appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā  viharati . so iti
paṭisañcikkhati  yvāyaṃ  satthā  evaṃvādī  evaṃdiṭṭhi karoto kārayato
Chindato  chedāpayayo  pacato  pācayato  socato socayato kilamato
kilamayato  phandato  phandāpayato  pāṇamatimāpayato  adinnaṃ  ādiyato
sandhiṃ  chindato  nillopaṃ  harato  ekāgārikaṃ  karoto  paripanthe
tiṭṭhato  paradāraṃ  gacchato  musā  bhaṇato  karoto  karīyati  pāpaṃ
khurapariyantena  cepi  cakkena  yo  imissā  paṭhaviyā pāṇe ekaṃ
maṃsakhalaṃ  ekaṃ  maṃsapuñjaṃ  kareyya  atthi  tatonidānaṃ  pāpaṃ  atthi
pāpassa āgamo.
   {673.1}  Dakkhiṇaṃ  cepi  gaṅgāya  tīraṃ  gaccheyya  hananto
ghātento  chindanto  chedāpento  pacanto  pācento  atthi
tatonidānaṃ  pāpaṃ  atthi  pāpassa āgamo . uttaraṃ cepi gaṅgāya
tīraṃ  gaccheyya  dadanto  dāpento  yajanto  yājento  atthi
tatonidānaṃ  puññaṃ  atthi  puññassa  āgamo  dānena  damena
saṃyamena  saccavajjena  atthi  puññaṃ  atthi  puññassa  āgamoti .
Sace  tassa  bhoto  satthuno  saccaṃ  vacanaṃ  apaṇṇakatāya  mayhaṃ
yvāhaṃ  na  kiñci  byābādhemi  tasaṃ  vā  thāvaraṃ vā ubhayamettha
kaṭaggāho  yañcamhi  kāyena  saṃvuto  vācāya  saṃvuto  manasā
saṃvuto  yañca  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ
upapajjissāmīti  .  tassa  pāmujjaṃ  jāyati  pamuditassa  pīti jāyati
pītimanassa  kāyo  passambhati  passaddhakāyo  sukhaṃ  vedayati  sukhino
cittaṃ  samādhiyati  . ayaṃ kho gāmaṇi dhammasamādhi . tatra ce tvaṃ
cittasamādhiṃ  paṭilabheyyāsi evaṃ tvaṃ imaṃ kaṅkhādhammaṃ pajaheyyāsīti .
Evaṃ  vutte  pāṭaliyo gāmaṇī bhagavantaṃ etadavoca abhikkantaṃ bhante
abhikkantaṃ  bhante  .pe.  ajjatagge  pāṇupetaṃ  saraṇaṅgatanti .
Terasamaṃ.
          Gāmaṇisaṃyuttaṃ samattaṃ.
            Tassuddānaṃ
    caṇḍaputto 1- yodhājīvo   hatthi 2- hayo ca bhūmako
    desanāsaṅkhā kulaṃ maṇicūḷaṃ    gandhabhakarāsiyapāṭalīti 3-.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. caṇḍo puṭo . 2 Ma. hatthisso asibandhako. Yu. hatthi hayo pacchābhūmako.
@3 Ma. Yu. bhadrarāsiyapāṭalīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 418-440. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=8513              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=8513              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=649&items=25              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=279              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=649              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3743              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3743              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com