ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [788] Atha kho vacchagotto paribbājako yenāyasmā mahāmoggallāno
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā  mahāmoggallānena  saddhiṃ
sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  vacchagotto  paribbājako
@Footnote: 1 Ma. Yu. vaṭṭaṃ.
Āyasmantaṃ  mahāmoggallānaṃ etadavoca  kiṃ nu kho bho moggallāna
sassato  lokoti  .  abyākataṃ  kho etaṃ vaccha bhagavatā sassato
lokoti . kiṃ panāvuso bho moggallāna asassato lokoti. Etampi
kho  vaccha abyākataṃ bhagavatā asassato lokoti . kiṃ nu kho bho
moggallāna  antavā lokoti . abyākataṃ kho etaṃ vaccha bhagavatā
antavā  lokoti . kiṃ pana bho moggallāna anantavā lokoti .
Etampi  kho  vaccha  abyākataṃ  bhagavatā  anantavā lokoti . kiṃ
nu kho bho moggallāna taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti . abyākataṃ kho etaṃ
vaccha  bhagavatā  taṃ  jīvaṃ  taṃ sarīranti . kiṃ pana bho moggallāna
aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti  .  etampi  kho  vaccha  abyākataṃ
bhagavatā  aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti  . kiṃ pana bho moggallāna
hoti  tathāgato paraṃ maraṇāti . abyākataṃ kho etaṃ vaccha bhagavatā
hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇāti  .  kiṃ  pana bho moggallāna na
hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇāti  .  etampi  kho vaccha abyākataṃ
bhagavatā  na  hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇāti  . kiṃ nu kho bho
moggallāna  hoti  ca  na  ca  hoti  tathāgato paraṃ maraṇāti .
Abyākataṃ  kho etaṃ vaccha bhagavatā hoti ca na ca hoti tathāgato
paraṃ  maraṇāti . kiṃ pana bho moggallāna neva hoti na na hoti
tathāgato  paraṃ  maraṇāti  .  etampi kho vaccha abyākataṃ bhagavatā
neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇāti.
   [789] Ko nu kho bho moggallāna hetu ko paccayo yena
aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ  evaṃ  puṭṭhānaṃ evaṃ veyyākaraṇaṃ hoti
sassato  lokoti  vā asassato lokoti vā antavā lokoti vā
anantavā  lokoti  vā  taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā aññaṃ jīvaṃ aññaṃ
sarīranti  vā  hoti tathāgato paraṃ maraṇāti vā na hoti tathāgato
paraṃ  maraṇāti  vā  hoti  ca na ca hoti tathāgato paraṃ maraṇāti
vā neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇāti vā . Ko pana
bho  moggallāna  hetu ko paccayo yena samaṇassa gotamassa evaṃ
puṭṭhassa  na  evaṃ  veyyākaraṇaṃ  hoti sassato lokotipi asassato
lokotipi antavā lokotipi anantavā lokotipi taṃ jīvaṃ taṃ sarīrantipi
aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīrantipi  hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇātipi na
hoti  tathāgato paraṃ maraṇātipi hoti ca na ca hoti tathāgato paraṃ
maraṇātipi neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇātipīti.
   [790] Aññatitthiyā ca 1- kho vaccha paribbājakā cakkhuṃ etaṃ
mama  esohamasmi  eso  me  attāti  samanupassanti .pe. jivhaṃ
etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me  attāti samanupassanti .pe.
Manaṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso me attāti samanupassanti .
Tasmā  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ evaṃ puṭṭhānaṃ evaṃ veyyākaraṇaṃ
hoti sassato lokoti vā .pe. neva hoti na na hoti tathāgato
paraṃ  maraṇāti  vā . tathāgato ca kho vaccha arahaṃ sammāsambuddho
@Footnote: 1 Ma. casaddo natthi.
Cakkhuṃ  netaṃ  mama nesohamasmi na meso attāti samanupassati .pe.
Jivhaṃ  netaṃ  mama nesohamasmi na meso attāti samanupassati .pe.
Manaṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso  attāti samanupassati .
Tasmā tathāgatassa evaṃ puṭṭhassa na evaṃ veyyākaraṇaṃ hoti sassato
lokotipi .pe. Neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇātipīti.
   [791] Atha kho vacchagotto paribbājako uṭṭhāyāsanā yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno
kho  vacchagotto  paribbājako  bhagavantaṃ etadavoca kiṃ nu kho bho
gotama sassato lokoti . abyākataṃ kho etaṃ vaccha mayā sassato
lokoti  .pe.  kiṃ  pana  bho  gotama  neva hoti na na hoti
tathāgato  paraṃ maraṇāti . etampi kho vaccha abyākataṃ mayā neva
hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇāti .  ko nu kho bho gotama
hetu  ko  paccayo  yena  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ  evaṃ
puṭṭhānaṃ  evaṃ veyyākaraṇaṃ hoti sassato lokoti vā .pe. neva
hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇāti vā . ko pana bho gotama
hetu  ko paccayo yena bhoto gotamassa evaṃ puṭṭhassa na evaṃ
veyyākaraṇaṃ hoti sassato lokotipi .pe. neva hoti na na hoti
tathāgato paraṃ maraṇātipīti.
   [792]  Aññatitthiyā  kho vaccha paribbājakā cakkhuṃ etaṃ mama
Esohamasmi  eso  me  attāti  samanupassanti .pe. jivhaṃ etaṃ
mama  esohamasmi  eso  me  attāti  samanupassanti  .pe. manaṃ
etaṃ  mama  esohamasmi eso me attāti samanupassanti . tasmā
aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ  evaṃ  puṭṭhānaṃ evaṃ veyyākaraṇaṃ hoti
sassato  lokoti  vā  .pe.  neva hoti na na hoti tathāgato
paraṃ  maraṇāti  vā . tathāgato ca kho vaccha arahaṃ sammāsambuddho
cakkhuṃ  netaṃ  mama nesohamasmi na meso attāti samanupassati .pe.
Jivhaṃ  netaṃ  mama nesohamasmi na meso attāti samanupassati .pe.
Manaṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso  attāti samanupassati .
Tasmā  tathāgatassa  evaṃ  puṭṭhassa  na  evaṃ  veyyākaraṇaṃ  hoti
sassato  lokotipi  asassato  lokotipi antavā lokotipi anantavā
lokotipi  taṃ  jīvaṃ  taṃ  sarīrantipi  aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīrantipi
hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇātipi  na hoti tathāgato paraṃ maraṇātipi
hoti  ca  na ca hoti tathāgato paraṃ maraṇātipi neva hoti na na
hoti tathāgato paraṃ maraṇātipīti.
   [793] Acchariyaṃ bho gotama abbhutaṃ bho gotama yatra hi nāma
satthu ca sāvakassa ca atthena attho byañjanena byañjanaṃ saṃsandissati
samessati  na  vihāyissati  1-  yadidaṃ  aggapadasmiṃ  .  idānāhaṃ
bho  gotama  samaṇaṃ  mahāmoggallānaṃ  upasaṅkamitvā  etamatthaṃ
apucchiṃ  samaṇopi  me  mahāmoggallāno  etehi  padehi  etehi
@Footnote: 1 Ma. na virodhayissati.
Byañjanehi  etamatthaṃ  1-  byākāsi  seyyathāpi  bhavaṃ gotamo .
Acchariyaṃ  bho  gotama  abbhutaṃ bho gotama yatra hi nāma satthu ca
sāvakassa  ca  atthena  attho  byañjanena  byañjanaṃ  saṃsandissati
samessati na vihāyissati yadidaṃ aggapadasminti. Sattamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 475-480. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=9653              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=9653              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=788&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=288              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=788              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com