ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

         Dhammacakkappavattanavaggo dutiyo
   [1664]  Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā bārāṇasiyaṃ viharati
isipatane migadāye . tatra kho bhagavā pañcavaggiye bhikkhū āmantesi
dveme bhikkhave antā pabbajitena na sevitabbā. Katame dve 1-.
Yo  cāyaṃ  kāmesu  kāmasukhallikānuyogo  hīno gammo pothujjaniko
anariyo  anatthasañhito  yo  cāyaṃ  attakilamathānuyogo  dukkho
anariyo anatthasañhito . etete 2- bhikkhave ubho ante anupagamma
majjhimā  paṭipadā  tathāgatena  abhisambuddhā  cakkhukaraṇī  ñāṇakaraṇī
upasamāya  abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya  saṃvattati . katamā ca
sā  bhikkhave  majjhimā  paṭipadā  tathāgatena  abhisambuddhā cakkhukaraṇī
ñāṇakaraṇī  upasamāya  abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya  saṃvattati .
Ayameva  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  .  seyyathīdaṃ  . sammādiṭṭhi
sammāsaṅkappo   sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo
sammāvāyāmo  sammāsati  sammāsamādhi  .  ayaṃ  kho sā bhikkhave
majjhimā  paṭipadā  tathāgatena  abhisambuddhā  cakkhukaraṇī  ñāṇakaraṇī
upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati.
   [1665] Idaṃ kho pana bhikkhave dukkhaṃ ariyasaccaṃ. Jātipi dukkhā
@Footnote: 1 Sī. idaṃ pāṭhadvayaṃ na dissati. 2 ma ete kho.
Jarāpi dukkhā byādhīpi 1- dukkhā maraṇampi dukkhaṃ appiyehi sampayogo
dukkho  piyehi  vippayogo  dukkho  yampicchaṃ  na labhati tampi dukkhaṃ
saṅkhittena  pañcupādānakkhandhā 2- dukkhā . idaṃ kho pana bhikkhave
dukkhasamudayo  3-  ariyasaccaṃ  .  yāyaṃ  taṇhā  ponobbhavikā
nandirāgasahagatā  tatratatrābhinandinī  .  seyyathīdaṃ  .  kāmataṇhā
bhavataṇhā vibhavataṇhā . idaṃ kho pana bhikkhave dukkhanirodho 5- ariyasaccaṃ.
Yo  tassā  yeva  taṇhāya  asesavirāganirodho cāgo paṭinissaggo
mutti  anālayo  .  idaṃ  kho pana bhikkhave dukkhanirodhagāminīpaṭipadā
ariyasaccaṃ  .  ayameva  ariyo  aṭṭhaṅgiko maggo . seyyathīdaṃ .
Sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi.
   [1666] Idaṃ dukkhaṃ ariyasaccanti me bhikkhave pubbe ananussutesu
dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā  udapādi  vijjā
udapādi  āloko  udapādi  .  taṃ  kho  panidaṃ  dukkhaṃ ariyasaccaṃ
pariññeyyanti  me  bhikkhave pubbe .pe. pariññātanti me bhikkhave
pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi ñāṇaṃ udapādi paññā
udapādi vijjā udapādi āloko udapādi.
   [1667]  Idaṃ  dukkhasamudayo  ariyasaccanti me bhikkhave pubbe
ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi ñāṇaṃ udapādi paññā udapādi
vijjā  udapādi  āloko  udapādi  . taṃ kho panidaṃ dukkhasamudayo
ariyasaccaṃ  pahātabbanti  me  bhikkhave  pubbe  .pe. pahīnanti me
@Footnote: 1 Ma. Yu. byādhipi. 2 Po. puñcupādānakkhandhāpi. 3 Ma. Yu. dukkhasamudayaṃ.
@4 Ma. Yu. dukkhanirodhaṃ. evamuparipi.
Bhikkhave  pubbe  ananussutesu  dhammesu cakkhuṃ udapādi ñāṇaṃ udapādi
paññā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi.
   [1668]  Idaṃ  dukkhanirodho  ariyasaccanti me bhikkhave pubbe
ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi ñāṇaṃ udapādi paññā udapādi
vijjā  udapādi  āloko  udapādi  . taṃ kho panidaṃ dukkhanirodho
ariyasaccaṃ  sacchikātabbanti  me  bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu
cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā  udapādi  vijjā  udapādi
āloko udapādi . taṃ kho panidaṃ dukkhanirodho ariyasaccaṃ sacchikatanti
me  bhikkhave  pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi ñāṇaṃ
udapādi paññā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi.
   [1669]  Idaṃ dukkhanirodhagāminīpaṭipadā ariyasaccanti me bhikkhave
pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi ñāṇaṃ udapādi paññā
udapādi  vijjā  udapādi  āloko  udapādi  .  taṃ  kho panidaṃ
dukkhanirodhagāminīpaṭipadā  ariyasaccaṃ  bhāvetabbanti  me bhikkhave .pe.
Bhāvitanti  me  bhikkhave  pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi
ñāṇaṃ udapādi paññā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi.
   [1670]  Yāvakīvañca  me  bhikkhave imesu catūsu ariyasaccesu
evantiparivaṭṭaṃ  dvādasākāraṃ  yathābhūtaṃ  ñāṇadassanaṃ  na  suvisuddhaṃ
ahosi  neva tāvāhaṃ bhikkhave sadevake loke samārake sabrahmake
Sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ
abhisambuddho  1-  paccaññāsiṃ . yato ca kho me bhikkhave imesu
catūsu  ariyasaccesu  evantiparivaṭṭaṃ  dvādasākāraṃ yathābhūtaṃ ñāṇadassanaṃ
suvisuddhaṃ ahosi athāhaṃ bhikkhave sadevake loke samārake sabrahmake
sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ
abhisambuddho  paccaññāsiṃ  .  ñāṇañca  pana  me  dassanaṃ  udapādi
akuppā  me  vimutti 2- ayamantimā jāti natthidāni punabbhavoti .
Idamavoca  bhagavā  .  attamanā  pañcavaggiyā bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ
abhinandunti 3-.
   [1671]  Imasmiñca  pana veyyākaraṇasmiṃ bhaññamāne āyasmato
koṇḍaññassa  virajaṃ  vītamalaṃ  dhammacakkhuṃ  udapādi  yaṅkiñci samudayadhammaṃ
sabbantaṃ  nirodhadhammanti  .  pavattite  ca  4- bhagavatā dhammacakke
bhummā  devā  saddamanussāvesuṃ  etaṃ bhagavatā bārāṇasiyaṃ isipatane
migadāye  anuttaraṃ  dhammacakkaṃ  pavattitaṃ  appaṭivattiyaṃ  samaṇena  vā
brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā vā kenaci vā
lokasminti . bhummānaṃ devānaṃ saddaṃ sutvā cātummahārājikā devā
saddamanussāvesuṃ  etaṃ  bhagavatā  bārāṇasiyaṃ  isipatane  migadāye
anuttaraṃ  dhammacakkaṃ  pavattitaṃ  appaṭivattiyaṃ  samaṇena vā brāhmaṇena
@Footnote: 1 Ma. Yu. abhisambuddhoti. evamuparipi. 2 Yu. cetovimutti. 3 Yu. abhinanduṃ.
@4 Sī. Ma. ca pana.
Vā devena vā mārena vā brahmunā vā kenaci vā lokasminti.
   {1671.1}  Cātummahārājikānaṃ devānaṃ saddaṃ sutvā tāvatiṃsā
devā . yāmā devā . tusitā devā . nimmānaratī devā .
Paranimmitavasavattī  1- devā . brahmakāyikā devā saddamanussāvesuṃ
etaṃ bhagavatā bārāṇasiyaṃ isipatane migadāye anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattitaṃ
appaṭivattiyaṃ samaṇena vā brāhmaṇena vā devena vā mārena vā
brahmunā vā kenaci vā lokasminti.
   [1672] Itiha tena khaṇena [2]- tena muhuttena yāva brahmalokā
saddo  abbhuggacchi  . ayañca dasasahassī lokadhātu saṅkampi sampakampi
sampavedhi . appamāṇo ca oḷāro 3- obhāso loke pāturahosi
atikkammeva 4- devānaṃ devānubhāvanti.
   [1673]  Atha kho bhagavā udānaṃ udānesi aññāsi vata bho
koṇḍañño  aññāsi  vata  bho koṇḍaññoti . iti hidaṃ āyasmato
koṇḍaññassa aññākoṇḍaññotveva nāmaṃ ahosīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 528-532. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=10273              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=10273              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1664&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=391              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1664              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8234              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8234              Contents of The Tipitaka Volume 19 https://84000.org/tipitaka/read/?index_19 https://84000.org/tipitaka/english/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]