ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

          Oghavaggo terasamo
   [333] Savatthinidanam . cattarome bhikkhave ogha . Katame
cattaro . kamogho bhavogho ditthogho avijjogho. Ime kho bhikkhave
cattaro ogha.
   [334]  Imesam  kho  bhikkhave  catunnam  oghanam  abhinnaya
parinnaya  parikkhayaya  pahanaya  .pe.  ayam  ariyo  atthangiko
maggo bhavetabboti. (yatha esana evam vittharetabbam).
   [335] Savatthinidanam . cattarome bhikkhave yoga . Katame
cattaro  . kamayogo bhavayogo ditthiyogo avijjayogo . ime
kho bhikkhave cattaro yoga.
   [336]  Imesam  kho  bhikkhave  catunnam  yoganam  abhinnaya
parinnaya  parikkhayaya  pahanaya  .pe.  ayam  ariyo  atthangiko
maggo bhavetabboti.
   [337]  Savatthinidanam . cattarimani bhikkhave upadanani .
Katamani  cattari  .  kamupadanam  ditthupadanam  silabbatupadanam
attavadupadanam. Imani kho bhikkhave cattari upadanani.
   [338]  Imesam  kho  bhikkhave  catunnam upadananam abhinnaya
parinnaya  parikkhayaya  pahanaya  .pe.  ayam  ariyo  atthangiko
maggo bhavetabboti.
   [339] Savatthinidanam . cattarome bhikkhave gantha . Katame
cattaro   .   abhijjha  kayagantho  byapado  kayagantho
silabbataparamaso  kayagantho  idamsaccabhiniveso  kayagantho  .
Ime kho bhikkhave cattaro gantha.
   [340]  Imesam  kho  bhikkhave  catunnam  ganthanam  abhinnaya
parinnaya  parikkhayaya  pahanaya  .pe.  ayam  ariyo  atthangiko
maggo bhavetabboti.
   [341]  Savatthinidanam . sattime bhikkhave anusaya . katame
satta  .  kamaraganusayo  patighanusayo  ditthanusayo vicikicchanusayo
mananusayo  bhavaraganusayo  avijjanusayo  .  ime  kho bhikkhave
satta anusaya.
   [342]  Imesam  kho  bhikkhave  sattannam  anusayanam abhinnaya
parinnaya  parikkhayaya  pahanaya  .pe.  ayam  ariyo  atthangiko
maggo bhavetabboti.
   [343] Savatthinidanam . pancime bhikkhave kamaguna . katame
panca  .  cakkhuvinneyya  rupa  ittha  kanta  manapa piyarupa
kamupasanhita   rajaniya   sotavinneyya   sadda   .pe.
Ghanavinneyya  gandha  .  jivhavinneyya rasa . kayavinneyya
photthabba  ittha kanta manapa piyarupa kamupasanhita rajaniya .
Ime kho bhikkhave panca kamaguna.
   [344]  Imesam  kho  bhikkhave  pancannam kamagunanam abhinnaya
parinnaya  parikkhayaya  pahanaya  .pe.  ayam  ariyo  atthangiko
maggo bhavetabboti.
   [345]  Savatthinidanam  .  pancimani  bhikkhave  nivaranani .
Katamani  panca  .  kamacchandanivaranam  byapadanivaranam  thinamiddhanivaranam
uddhaccakukkuccanivaranam  vicikicchanivaranam  .  imani  kho  bhikkhave
panca nivaranani.
   [346]  Imesam  kho  bhikkhave  pancannam  nivarananam abhinnaya
parinnaya  parikkhayaya  pahanaya  .pe.  ayam  ariyo  atthangiko
maggo bhavetabboti.
   [347]  Savatthinidanam . pancime bhikkhave upadanakkhandha .
Katame  panca  . seyyathidam . rupupadanakkhandho vedanupadanakkhandho
sannupadanakkhandho  sankharupadanakkhandho  vinnanupadanakkhandho .
Ime kho bhikkhave pancupadanakkhandha.
   [348] Imesam kho bhikkhave pancannam upadanakkhandhanam abhinnaya
parinnaya  parikkhayaya pahanaya .pe. ayam ariyo atthangiko maggo
bhavetabboti.
   [349]  Savatthinidanam  .  pancimani  bhikkhave orambhagiyani
sannojanani  .  katamani  panca  .  sakkayaditthi  vicikiccha
silabbataparamaso  kamacchando  byapado  .  imani kho bhikkhave
Pancorambhagiyani sannojanani.
   [350] Imesam kho bhikkhave pancannam orambhagiyanam sannojananam
abhinnaya  parinnaya  parikkhayaya  pahanaya  .pe.  ayam  ariyo
atthangiko maggo bhavetabboti.
   [351]  Savatthinidanam  .  pancimani  bhikkhave uddhambhagiyani
sannojanani . katamani panca . ruparago aruparago mano uddhaccam
avijja. Imani kho bhikkhave pancuddhambhagiyani sannojanani.
   [352] Imesam kho bhikkhave pancannam uddhambhagiyanam sannojananam
abhinnaya  parinnaya  parikkhayaya  pahanaya  .pe.  ayam  ariyo
atthangiko  maggo  bhavetabbo  .  katamo  ariyo  atthangiko
maggo  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  sammaditthim  bhaveti vivekanissitam
.pe.  sammasamadhim  bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam nirodhanissitam
vossaggaparinamim  .  imesam  kho  bhikkhave  pancannam uddhambhagiyanam
sannojananam  abhinnaya  parinnaya  parikkhayaya  pahanaya  .pe.
Ayam  ariyo  atthangiko maggo bhavetabboti . seyyathapi bhikkhave
ganga nadi .pe.
   [353]  Savatthinidanam  .  pancimani  bhikkhave uddhambhagiyani
sannojanani  .  katamani  panca  .  ruparago  aruparago mano
uddhaccam  avijja  .  imani  kho  bhikkhave  pancuddhambhagiyani
sannojanani.
   [354] Imesam kho bhikkhave pancannam uddhambhagiyanam sannojananam
abhinnaya  parinnaya  parikkhayaya  pahanaya  .pe.  ayam  ariyo
atthangiko maggo bhavetabbo . katamo ariyo atthangiko maggo.
Idha  bhikkhave  bhikkhu sammaditthim bhaveti .pe. sammasamadhim bhaveti
ragavinayapariyosanam   dosavinayapariyosanam   mohavinayapariyosanam  .
Amatogadham   amataparayanam   amatapariyosanam   .   nibbananinnam
nibbanaponam  nibbanapabbharam  .  imesam  kho  bhikkhave  pancannam
uddhambhagiyanam   sannojananam   abhinnaya  parinnaya  parikkhayaya
pahanaya .pe. Ayam ariyo atthangiko maggo bhavetabboti.
            Oghavaggo.
            Tassuddanam
     ogho yogo upadanam     gantham anusayena ca
     kamaguna nivarana 1-      khandha oruddhambhagiyati.
             [2]-
          Maggasamyuttam samattam 3-.
           ---------
@Footnote: 1 Ma. Yu. nivaranam. 2 Ma. vagguddanam.
@    avijjavaggo pathamo     dutiyam viharam vuccati
@    micchattam tatiyo vaggo    catuttham patipanneneva
@    titthiyam pancamo vaggo    catasso suriyena ca
@    bahukate sattamo vaggo   uppado pathamena ca
@    divasavaggo navamo       dasamo appamadena ca
@    ekadasa balavaggo       dvadasa esana paliyam.
@    oghavaggo bhavati terasati
@3 Ma. Yu. pathamam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 88-92. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=1646&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=1646&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=333&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=73              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=333              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4410              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4410              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com