ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

          Oghavaggo terasamo
   [333] Sāvatthīnidānaṃ . cattārome bhikkhave oghā . Katame
cattāro . kāmogho bhavogho diṭṭhogho avijjogho. Ime kho bhikkhave
cattāro oghā.
   [334]  Imesaṃ  kho  bhikkhave  catunnaṃ  oghānaṃ  abhiññāya
pariññāya  parikkhayāya  pahānāya  .pe.  ayaṃ  ariyo  aṭṭhaṅgiko
maggo bhāvetabboti. (yathā esanā evaṃ vitthāretabbaṃ).
   [335] Sāvatthīnidānaṃ . cattārome bhikkhave yogā . Katame
cattāro  . kāmayogo bhavayogo diṭṭhiyogo avijjāyogo . ime
kho bhikkhave cattāro yogā.
   [336]  Imesaṃ  kho  bhikkhave  catunnaṃ  yogānaṃ  abhiññāya
pariññāya  parikkhayāya  pahānāya  .pe.  ayaṃ  ariyo  aṭṭhaṅgiko
maggo bhāvetabboti.
   [337]  Sāvatthīnidānaṃ . cattārīmāni bhikkhave upādānāni .
Katamāni  cattāri  .  kāmūpādānaṃ  diṭṭhūpādānaṃ  sīlabbatūpādānaṃ
attavādūpādānaṃ. Imāni kho bhikkhave cattāri upādānāni.
   [338]  Imesaṃ  kho  bhikkhave  catunnaṃ upādānānaṃ abhiññāya
pariññāya  parikkhayāya  pahānāya  .pe.  ayaṃ  ariyo  aṭṭhaṅgiko
maggo bhāvetabboti.
   [339] Sāvatthīnidānaṃ . cattārome bhikkhave ganthā . Katame
cattāro   .   abhijjhā  kāyagantho  byāpādo  kāyagantho
sīlabbataparāmāso  kāyagantho  idaṃsaccābhiniveso  kāyagantho  .
Ime kho bhikkhave cattāro ganthā.
   [340]  Imesaṃ  kho  bhikkhave  catunnaṃ  ganthānaṃ  abhiññāya
pariññāya  parikkhayāya  pahānāya  .pe.  ayaṃ  ariyo  aṭṭhaṅgiko
maggo bhāvetabboti.
   [341]  Sāvatthīnidānaṃ . sattime bhikkhave anusayā . katame
satta  .  kāmarāgānusayo  paṭighānusayo  diṭṭhānusayo vicikicchānusayo
mānānusayo  bhavarāgānusayo  avijjānusayo  .  ime  kho bhikkhave
satta anusayā.
   [342]  Imesaṃ  kho  bhikkhave  sattannaṃ  anusayānaṃ abhiññāya
pariññāya  parikkhayāya  pahānāya  .pe.  ayaṃ  ariyo  aṭṭhaṅgiko
maggo bhāvetabboti.
   [343] Sāvatthīnidānaṃ . pañcime bhikkhave kāmaguṇā . katame
pañca  .  cakkhuviññeyyā  rūpā  iṭṭhā  kantā  manāpā piyarūpā
kāmūpasañhitā   rajaniyā   sotaviññeyyā   saddā   .pe.
Ghānaviññeyyā  gandhā  .  jivhāviññeyyā rasā . kāyaviññeyyā
phoṭṭhabbā  iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmūpasañhitā rajaniyā .
Ime kho bhikkhave pañca kāmaguṇā.
   [344]  Imesaṃ  kho  bhikkhave  pañcannaṃ kāmaguṇānaṃ abhiññāya
pariññāya  parikkhayāya  pahānāya  .pe.  ayaṃ  ariyo  aṭṭhaṅgiko
maggo bhāvetabboti.
   [345]  Sāvatthīnidānaṃ  .  pañcimāni  bhikkhave  nīvaraṇāni .
Katamāni  pañca  .  kāmacchandanīvaraṇaṃ  byāpādanīvaraṇaṃ  thīnamiddhanīvaraṇaṃ
uddhaccakukkuccanīvaraṇaṃ  vicikicchānīvaraṇaṃ  .  imāni  kho  bhikkhave
pañca nīvaraṇāni.
   [346]  Imesaṃ  kho  bhikkhave  pañcannaṃ  nīvaraṇānaṃ abhiññāya
pariññāya  parikkhayāya  pahānāya  .pe.  ayaṃ  ariyo  aṭṭhaṅgiko
maggo bhāvetabboti.
   [347]  Sāvatthīnidānaṃ . pañcime bhikkhave upādānakkhandhā .
Katame  pañca  . seyyathīdaṃ . rūpūpādānakkhandho vedanūpādānakkhandho
saññūpādānakkhandho  saṅkhārūpādānakkhandho  viññāṇūpādānakkhandho .
Ime kho bhikkhave pañcupādānakkhandhā.
   [348] Imesaṃ kho bhikkhave pañcannaṃ upādānakkhandhānaṃ abhiññāya
pariññāya  parikkhayāya pahānāya .pe. ayaṃ ariyo aṭṭhaṅgiko maggo
bhāvetabboti.
   [349]  Sāvatthīnidānaṃ  .  pañcimāni  bhikkhave orambhāgiyāni
saññojanāni  .  katamāni  pañca  .  sakkāyadiṭṭhi  vicikicchā
sīlabbataparāmāso  kāmacchando  byāpādo  .  imāni kho bhikkhave
Pañcorambhāgiyāni saññojanāni.
   [350] Imesaṃ kho bhikkhave pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ saññojanānaṃ
abhiññāya  pariññāya  parikkhayāya  pahānāya  .pe.  ayaṃ  ariyo
aṭṭhaṅgiko maggo bhāvetabboti.
   [351]  Sāvatthīnidānaṃ  .  pañcimāni  bhikkhave uddhambhāgiyāni
saññojanāni . katamāni pañca . rūparāgo arūparāgo māno uddhaccaṃ
avijjā. Imāni kho bhikkhave pañcuddhambhāgiyāni saññojanāni.
   [352] Imesaṃ kho bhikkhave pañcannaṃ uddhambhāgiyānaṃ saññojanānaṃ
abhiññāya  pariññāya  parikkhayāya  pahānāya  .pe.  ayaṃ  ariyo
aṭṭhaṅgiko  maggo  bhāvetabbo  .  katamo  ariyo  aṭṭhaṅgiko
maggo  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti vivekanissitaṃ
.pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ  .  imesaṃ  kho  bhikkhave  pañcannaṃ uddhambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ  abhiññāya  pariññāya  parikkhayāya  pahānāya  .pe.
Ayaṃ  ariyo  aṭṭhaṅgiko maggo bhāvetabboti . seyyathāpi bhikkhave
gaṅgā nadī .pe.
   [353]  Sāvatthīnidānaṃ  .  pañcimāni  bhikkhave uddhambhāgiyāni
saññojanāni  .  katamāni  pañca  .  rūparāgo  arūparāgo māno
uddhaccaṃ  avijjā  .  imāni  kho  bhikkhave  pañcuddhambhāgiyāni
saññojanāni.
   [354] Imesaṃ kho bhikkhave pañcannaṃ uddhambhāgiyānaṃ saññojanānaṃ
abhiññāya  pariññāya  parikkhayāya  pahānāya  .pe.  ayaṃ  ariyo
aṭṭhaṅgiko maggo bhāvetabbo . katamo ariyo aṭṭhaṅgiko maggo.
Idha  bhikkhave  bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti
rāgavinayapariyosānaṃ   dosavinayapariyosānaṃ   mohavinayapariyosānaṃ  .
Amatogadhaṃ   amataparāyanaṃ   amatapariyosānaṃ   .   nibbānaninnaṃ
nibbānapoṇaṃ  nibbānapabbhāraṃ  .  imesaṃ  kho  bhikkhave  pañcannaṃ
uddhambhāgiyānaṃ   saññojanānaṃ   abhiññāya  pariññāya  parikkhayāya
pahānāya .pe. Ayaṃ ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvetabboti.
            Oghavaggo.
            Tassuddānaṃ
     ogho yogo upādānaṃ     ganthaṃ anusayena ca
     kāmaguṇā nīvaraṇā 1-      khandhā oruddhambhāgiyāti.
             [2]-
          Maggasaṃyuttaṃ samattaṃ 3-.
           ---------
@Footnote: 1 Ma. Yu. nīvaraṇaṃ. 2 Ma. vagguddānaṃ.
@    avijjāvaggo paṭhamo     dutiyaṃ vihāraṃ vuccati
@    micchattaṃ tatiyo vaggo    catutthaṃ paṭipanneneva
@    titthiyaṃ pañcamo vaggo    catasso sūriyena ca
@    bahukate sattamo vaggo   uppādo paṭhamena ca
@    divasavaggo navamo       dasamo appamādena ca
@    ekādasa balavaggo       dvādasa esanā pāliyaṃ.
@    oghavaggo bhavati terasāti
@3 Ma. Yu. paṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 88-92. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=1646              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=1646              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=333&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=73              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=333              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4410              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4410              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com