ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [373]  Ye  te  bhikkhave bhikkhū sīlasampannā samādhisampannā
paññāsampannā     vimuttisampannā     vimuttiñāṇadassanasampannā
dassanampahaṃ 1- bhikkhave tesaṃ bhikkhūnaṃ bahūpakāraṃ 2- vadāmi savanampahaṃ
bhikkhave  tesaṃ bhikkhūnaṃ bahūpakāraṃ vadāmi upasaṅkamanampahaṃ bhikkhave tesaṃ
bhikkhūnaṃ  bahūpakāraṃ  vadāmi  payirupāsanampahaṃ  bhikkhave  tesaṃ  bhikkhūnaṃ
bahūpakāraṃ  vadāmi anussatimpahaṃ bhikkhave tesaṃ bhikkhūnaṃ bahūpakāraṃ vadāmi
anupabbajjampahaṃ  bhikkhave  tesaṃ bhikkhūnaṃ bahūpakāraṃ vadāmi . taṃ kissa
hetu . tathārūpānaṃ bhikkhave bhikkhūnaṃ dhammaṃ sutvā dvayena [3]- vūpakaṭṭho
viharati  kāyavūpakāsena  ca  cittavūpakāsena  ca so tathā vūpakaṭṭho
viharanto taṃ dhammaṃ anussarati anuvitakketi.
@Footnote: 1 Ma. Yu. dassanampāhaṃ. 2 Ma. bahūkāraṃ. Yu. bahukāraṃ. evamupari.
@3 Ma. Yu. vūpakāsena.
   [374]  Yasmiṃ samaye bhikkhave bhikkhu tathā vūpakaṭṭho viharanto
taṃ  dhammaṃ  anussarati  anuvitakketi  satisambojjhaṅgo  tasmiṃ  samaye
bhikkhuno  āraddho  hoti  satisambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ  samaye  bhikkhu
bhāveti  satisambojjhaṅgo  tasmiṃ  samaye  bhikkhuno  bhāvanāpāripūriṃ
gacchati  so  tathāsato  viharanto  taṃ  dhammaṃ  paññāya  pavicinati
pavicarati parivīmaṃsamāpajjati.
   [375] Yasmiṃ samaye bhikkhave bhikkhu tathāsato viharanto taṃ dhammaṃ
paññāya  pavicinati  pavicarati  parivīmaṃsamāpajjati  dhammavicayasambojjhaṅgo
tasmiṃ  samaye  bhikkhuno  āraddho  hoti  dhammavicayasambojjhaṅgaṃ tasmiṃ
samaye  bhikkhu  bhāveti  dhammavicayasambojjhaṅgo  tasmiṃ samaye bhikkhuno
bhāvanāpāripūriṃ  gacchati  tassa  taṃ dhammaṃ paññāya pavicinato pavicarato
parivīmaṃsamāpajjato āraddhaṃ hoti viriyaṃ asallīnaṃ.
   [376] Yasmiṃ samaye bhikkhave bhikkhuno taṃ dhammaṃ paññāya pavicinato
pavicarato  parivīmaṃsamāpajjato  āraddhaṃ  hoti  viriyaṃ  asallīnaṃ .
Viriyasambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno āraddho hoti viriyasambojjhaṅgaṃ
tasmiṃ  samaye  bhikkhu bhāveti viriyasambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno
bhāvanāpāripūriṃ gacchati āraddhaviriyassa uppajjati pīti nirāmisā.
   [377] Yasmiṃ samaye bhikkhave bhikkhuno āraddhaviriyassa uppajjati
Pīti  nirāmisā  .  pītisambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno āraddho
hoti  pītisambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ  samaye  bhikkhu bhāveti pītisambojjhaṅgo
tasmiṃ  samaye  bhikkhuno  bhāvanāpāripūriṃ  gacchati  pītimanassa  kāyopi
passambhati cittampi passambhati.
   [378] Yasmiṃ samaye bhikkhave bhikkhuno pītimanassa kāyopi passambhati
cittampi  passambhati  passaddhisambojjhaṅgo  tasmiṃ  samaye  bhikkhuno
āraddho  hoti  passaddhisambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ  samaye  bhikkhu  bhāveti
passaddhisambojjhaṅgo  tasmiṃ  samaye  bhikkhuno  bhāvanāpāripūriṃ  gacchati
passaddhakāyassa [1]- sukhino cittaṃ samādhiyati.
   [379]  Yasmiṃ  samaye bhikkhave bhikkhuno passaddhakāyassa sukhino
cittaṃ  samādhiyati  samādhisambojjhaṅgo  tasmiṃ  samaye bhikkhave bhikkhuno
āraddho  hoti  samādhisambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ  samaye  bhikkhu  bhāveti
samādhisambojjhaṅgo  tasmiṃ  samaye  bhikkhuno  bhāvanāpāripūriṃ  gacchati
so tathā samāhitaṃ cittaṃ sādhukaṃ ajjhupekkhitā hoti.
   [380] Yasmiṃ samaye bhikkhave bhikkhu tathā samāhitaṃ cittaṃ sādhukaṃ
ajjhupekkhitā  hoti  upekkhāsambojjhaṅgo  tasmiṃ  samaye  bhikkhuno
āraddho  hoti  upekkhāsambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ  samaye  bhikkhu bhāveti
upekkhāsambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.
   [381] Evaṃ bhāvitesu kho bhikkhave sattasu bojjhaṅgesu evaṃ
bahulīkatesu  satta  phalā  sattānisaṃsā  pāṭikaṅkhā  . katame satta
@Footnote: 1 Yu. sukhaṃ hoti.
Phalā sattānisaṃsā.
   [382]  Diṭṭheva  dhamme  paṭikacca aññaṃ ārādheti no ce
diṭṭheva  dhamme  paṭikacca  aññaṃ  ārādheti  atha maraṇakāle aññaṃ
ārādheti . no ce diṭṭheva dhamme paṭikacca aññaṃ ārādheti no
ce  maraṇakāle  aññaṃ  ārādheti  atha  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ  parikkhayā  antarāparinibbāyī hoti . no ce diṭṭheva
dhamme  paṭikacca  aññaṃ  ārādheti  no  ce  maraṇakāle  aññaṃ
ārādheti  no  ce  pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ saññojanānaṃ parikkhayā
antarāparinibbāyī  hoti  atha  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ
parikkhayā upahaccaparinibbāyī hoti . no ce diṭṭheva dhamme paṭikacca
aññaṃ  ārādheti  no  ce  maraṇakāle aññaṃ ārādheti no ce
pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  antarāparinibbāyī
hoti  no  ce  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā
upahaccaparinibbāyī   hoti   atha   pañcannaṃ   orambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ parikkhayā asaṅkhāraparinibbāyī hoti.
   {382.1} No ce diṭṭheva dhamme paṭikacca aññaṃ ārādheti no ce
maraṇakāle aññaṃ ārādheti no ce pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ saññojanānaṃ
parikkhayā  antarāparinibbāyī  hoti  no ce pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ  parikkhayā  upahaccaparinibbāyī  hoti  no  ce pañcannaṃ
orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  asaṅkhāraparinibbāyī  hoti
Atha  pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ saññojanānaṃ parikkhayā sasaṅkhāraparinibbāyī
hoti . no ce diṭṭheva dhamme paṭikacca aññaṃ ārādheti no ce
maraṇakāle  aññaṃ  ārādheti  no  ce  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ  parikkhayā  antarāparinibbāyī  hoti  no  ce pañcannaṃ
orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  upahaccaparinibbāyī  hoti no
ce  pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ saññojanānaṃ parikkhayā asaṅkhāraparinibbāyī
hoti  no  ce  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā
sasaṅkhāraparinibbāyī  hoti  atha  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ saññojanānaṃ
parikkhayā uddhaṃsoto hoti akaniṭṭhagāmī . evaṃ bhāvitesu kho bhikkhave
sattasu  bojjhaṅgesu  evaṃ bahulīkatesu ime satta phalā sattānisaṃsā
pāṭikaṅkhāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 98-102. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=1861              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=1861              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=373&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=76              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=373              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4518              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4518              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com