ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

          Bojjhaṅgachaṭṭhakaṃ chaṭṭhaṃ
   [522] Sāvatthīnidānaṃ . pañcannañca vo 1- bhikkhave nīvaraṇānaṃ
sattannañca  bojjhaṅgānaṃ  āhārañca  anāhārañca  desessāmi  taṃ
suṇātha.
   [523] Ko ca bhikkhave āhāro anuppannassa vā kāmacchandassa
uppādāya  uppannassa vā kāmacchandassa bhiyyobhāvāya vepullāya .
Atthi   bhikkhave   subhanimittaṃ   tattha  ayonisomanasikārabahulīkāro
ayamāhāro   anuppannassa   vā   kāmacchandassa   uppādāya
uppannassa vā kāmacchandassa bhiyyobhāvāya vepullāya.
   [524] Ko ca bhikkhave āhāro anuppannassa vā byāpādassa
uppādāya  uppannassa  vā byāpādassa bhiyyobhāvāya vepullāya .
Atthi bhikkhave paṭighanimittaṃ tattha ayonisomanasikārabahulīkāro ayamāhāro
anuppannassa   vā  byāpādassa  uppādāya  uppannassa  vā
byāpādassa bhiyyobhāvāya vepullāya.
   [525]  Ko ca bhikkhave āhāro anuppannassa vā thīnamiddhassa
uppādāya  uppannassa  vā  thīnamiddhassa bhiyyobhāvāya vepullāya .
Atthi  bhikkhave  arati  tandi vijambhikā 2- bhattasammado cetaso ca
līnattaṃ  tattha  ayonisomanasikārabahulakāro  ayamāhāro  anuppannassa
vā   thīnamiddhassa   uppādāya   uppannassa  vā  thīnamiddhassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi .  2 Ma. Yu. vijambhitā.
Bhiyyobhāvāya vepullāya.
   [526] Ko ca bhikkhave āhāro anuppannassa vā uddhaccakukkuccassa
uppādāya   uppannassa   vā  uddhaccakukkuccassa  bhiyyobhāvāya
vepullāya  .  atthi  bhikkhave  cetaso avūpasamo tattha ayoniso-
manasikārabahulīkāro  ayamāhāro  anuppannassa  vā uddhaccakukkuccassa
uppādāya   uppannassa   vā  uddhaccakukkuccassa  bhiyyobhāvāya
vepullāya.
   [527]  Ko ca bhikkhave āhāro anuppannāya vā vicikicchāya
uppādāya  uppannāya  vā  vicikicchāya bhiyyobhāvāya vepullāya .
Atthi  bhikkhave  vicikicchaṭṭhāniyā 1- dhammā tattha ayonisomanasikāra-
bahulīkāro  ayamāhāro  anuppannāya  vā  vicikicchāya  uppādāya
uppannāya vā vicikicchāya bhiyyobhāvāya vepullāya.
   [528] Ko ca bhikkhave āhāro anuppannassa vā satisambojjhaṅgassa
uppādāya  uppannassa vā satisambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūriyā .
Atthi  bhikkhave  satisambojjhaṅgaṭṭhāniyā dhammā tattha yonisomanasikāra-
bahulīkāro   ayamāhāro  anuppannassa  vā  satisambojjhaṅgassa
uppādāya uppannassa vā satisambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūriyā.
   [529]  Ko ca bhikkhave āhāro anuppannassa vā dhammavicaya-
sambojjhaṅgassa  uppādāya  uppannassa  vā  dhammavicayasambojjhaṅgassa
@Footnote: 1 Ma. vicikicchāṭṭhāniyā.
Bhāvanāya pāripūriyā . atthi bhikkhave kusalākusalā dhammā sāvajjānavajjā
dhammā  hīnappaṇītā  dhammā  kaṇhasukkasappaṭibhāgā  dhammā  tattha
yonisomanasikārabahulīkāro  ayamāhāro  anuppannassa  vā  dhammavicaya-
sambojjhaṅgassa  vicayasambojjhaṅgassa  uppādāya  uppannassa  vā
dhammavicayasambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūriyā.
   [530] Ko ca bhikkhave āhāro anuppannassa vā viriyasambojjhaṅgassa
uppādāya   uppannassa   vā   viriyasambojjhaṅgassa   bhāvanāya
pāripūriyā  .  atthi  bhikkhave  ārabhadhātu  nikkamadhātu parakkamadhātu
tattha   yonisomanasikārabahulīkāro   ayamāhāro   anuppannassa
vā   viriyasambojjhaṅgassa   uppādāya   uppannassa   vā
viriyasambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūriyā.
   [531] Ko ca bhikkhave āhāro anuppannassa vā pītisambojjhaṅgassa
uppādāya   uppannassa   vā   pītisambojjhaṅgassa   bhāvanāya
pāripūriyā  .  atthi  bhikkhave  pītisambojjhaṅgaṭṭhāniyā  dhammā
tattha  yonisomanasikārabahulīkāro  ayamāhāro  anuppannassa  vā
pītisambojjhaṅgassa  uppādāya  uppannassa  vā  pītisambojjhaṅgassa
bhāvanāya pāripūriyā.
   [532] Ko ca bhikkhave āhāro anuppannassa vā passaddhisambojjhaṅgassa
uppādāya   uppannassa   vā  passaddhisambojjhaṅgassa  bhāvanāya
pāripūriyā   .  atthi  bhikkhave  kāyappassaddhi  cittappassaddhi
Tattha   yonisomanasikārabahulīkāro   ayamāhāro   anuppannassa
vā   passaddhisambojjhaṅgassa   uppādāya   uppannassa   vā
passaddhisambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūriyā.
   [533] Ko ca bhikkhave āhāro anuppannassa vā samādhisambojjhaṅgassa
uppādāya   uppannassa   vā   samādhisambojjhaṅgassa  bhāvanāya
pāripūriyā  .  atthi  bhikkhave  samādhinimittaṃ  abyagganimittaṃ  tattha
yonisomanasikārabahulīkāro    ayamāhāro   anuppannassa   vā
samādhisambojjhaṅgassa   uppādāya   uppannassa   vā   samādhi-
sambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūriyā.
   [534]  Ko ca bhikkhave āhāro anuppannassa vā upekkhā-
sambojjhaṅgassa  uppādāya  uppannassa  vā  upekkhāsambojjhaṅgassa
bhāvanāya  pāripūriyā  .  atthi bhikkhave upekkhāsambojjhaṅgaṭṭhāniyā
dhammā  tattha  yonisomanasikārabahulīkāro  ayamāhāro  anuppannassa
vā  upekkhāsambojjhaṅgassa  uppādāya  uppannassa  vā upekkhā-
sambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūriyā.
   [535] Ko ca bhikkhave anāhāro anuppannassa vā kāmacchandassa
uppādāya  uppannassa vā kāmacchandassa bhiyyobhāvāya vepullāya .
Atthi   bhikkhave   asubhanimittaṃ   tattha  yonisomanasikārabahulīkāro
ayamanāhāro   anuppannassa   vā   kāmacchandassa   uppādāya
uppannassa vā kāmacchandassa bhiyyobhāvāya vepullāya.
   [536] Ko ca bhikkhave anāhāro anuppannassa vā byāpādassa
uppādāya  uppannassa  vā byāpādassa bhiyyobhāvāya vepullāya .
Atthi bhikkhave cetovimutti tattha yonisomanasikārabahulīkāro ayamanāhāro
anuppannassa   vā   byāpādassa   uppādāya   uppannassa
vā byāpādassa bhiyyobhāvāya vepullāya.
   [537] Ko ca bhikkhave anāhāro anuppannassa vā thīnamiddhassa
uppādāya  uppannassa  vā  thīnamiddhassa bhiyyobhāvāya vepullāya .
Atthi   bhikkhave   ārabhadhātu  nikkamadhātu  parakkamadhātu  tattha
yonisomanasikārabahulīkāro  ayamanāhāro  anuppannassa  vā thīnamiddhassa
uppādāya uppannassa vā thīnamiddhassa bhiyyobhāvāya vepullāya.
   [538] Ko ca bhikkhave anāhāro anuppannassa vā uddhaccakukkuccassa
uppādāya   uppannassa   vā  uddhaccakukkuccassa  bhiyyobhāvāya
vepullāya . atthi bhikkhave cetaso vūpasamo tattha yonisomanasikāra-
bahulīkāro  ayamanāhāro  anuppannassa  vā  uddhaccakukkuccassa
uppādāya   uppannassa   vā  uddhaccakukkuccassa  bhiyyobhāvāya
vepullāya.
   [539] Ko ca bhikkhave anāhāro anuppannāya vā vicikicchāya
uppādāya  uppannāya  vā  vicikicchāya bhiyyobhāvāya vepullāya .
Atthi  bhikkhave kusalākusalā dhammā sāvajjānavajjā dhammā hīnappaṇītā
dhammā  kaṇhasukkasappaṭibhāgā  dhammā  tattha  yonisomanasikārabahulīkāro
Ayamanāhāro  anuppannāya  vā  vicikicchāya  uppādāya  uppannāya
vā vicikicchāya bhiyyobhāvāya vepullāya.
   [540] Ko ca bhikkhave anāhāro anuppannassa vā satisambojjhaṅgassa
uppādāya  uppannassa vā satisambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūriyā .
Atthi bhikkhave satisambojjhaṅgaṭṭhāniyā dhammā tattha amanasikārabahulīkāro
ayamanāhāro anuppannassa vā satisambojjhaṅgassa uppādāya uppannassa
vā satisambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūriyā.
   [541] Ko ca bhikkhave anāhāro anuppannassa vā dhammavicayasambojjhaṅgassa
uppādāya uppannassa vā dhammavicayasambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūriyā.
Atthi  bhikkhave kusalākusalā dhammā sāvajjānavajjā dhammā hīnappaṇītā
dhammā  kaṇhasukkasappaṭibhāgā  dhammā  tattha  amanasikārabahulīkāro
ayamanāhāro  anuppannassa  vā  dhammavicayasambojjhaṅgassa  uppādāya
uppannassa vā dhammavicayasambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūriyā.
   [542] Ko ca bhikkhave anāhāro anuppannassa vā viriyasambojjhaṅgassa
uppādāya   uppannassa   vā   viriyasambojjhaṅgassa   bhāvanāya
pāripūriyā  .  atthi  bhikkhave  ārabbhadhātu nikkamadhātu parakkamadhātu
tattha    amanasikārabahulīkāro    ayamanāhāro    anuppannassa
vā   viriyasambojjhaṅgassa   uppādāya   uppannassa   vā
Viriyasambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūriyā.
   [543] Ko ca bhikkhave anāhāro anuppannassa vā pītisambojjhaṅgassa
uppādāya   uppannassa   vā   pītisambojjhaṅgassa   bhāvanāya
pāripūriyā  .  atthi  bhikkhave  pītisambojjhaṅgaṭṭhāniyā  dhammā
tattha   amanasikārabahulīkāro   ayamanāhāro   anuppannassa  vā
pītisambojjhaṅgassa  uppādāya  uppannassa  vā  pītisambojjhaṅgassa
bhāvanāya pāripūriyā.
   [544] Ko ca bhikkhave anāhāro anuppannassa vā passaddhi-
sambojjhaṅgassa  uppādāya  uppannassa  vā  passaddhisambojjhaṅgassa
bhāvanāya  pāripūriyā  .  atthi bhikkhave kāyappassaddhi cittappassaddhi
tattha  amanasikārabahulīkāro  ayamanāhāro  anuppannassa vā passaddhi-
sambojjhaṅgassa  uppādāya  uppannassa  vā  passaddhisambojjhaṅgassa
bhāvanāya pāripūriyā.
   [545] Ko ca bhikkhave anāhāro anuppannassa vā samādhisambojjhaṅgassa
uppādāya   uppannassa   vā   samādhisambojjhaṅgassa  bhāvanāya
pāripūriyā  .  atthi  bhikkhave  samādhinimittaṃ  abyagganimittaṃ  tattha
amanasikārabahulīkāro ayamanāhāro anuppannassa vā samādhisambojjhaṅgassa
uppādāya uppannassa vā samādhisambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūriyā.
   [546]  Ko  ca  bhikkhave  anāhāro  anuppannassa  vā
Upekkhāsambojjhaṅgassa uppādāya uppannassa vā upekkhāsambojjhaṅgassa
bhāvanāya  pāripūriyā  .  atthi bhikkhave upekkhāsambojjhaṅgaṭṭhāniyā
dhammā   tattha  amanasikārabahulīkāro  ayamanāhāro  anuppannassa
vā   upekkhāsambojjhaṅgassa   uppādāya   uppannassa   vā
upekkhāsambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūriyāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 143-150. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=2718              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=2718              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=522&items=25              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=123              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=522              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4860              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4860              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com