ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

          Bojjhangachatthakam chattham
   [522] Savatthinidanam . pancannanca vo 1- bhikkhave nivarananam
sattannanca  bojjhanganam  aharanca  anaharanca  desessami  tam
sunatha.
   [523] Ko ca bhikkhave aharo anuppannassa va kamacchandassa
uppadaya  uppannassa va kamacchandassa bhiyyobhavaya vepullaya .
Atthi   bhikkhave   subhanimittam   tattha  ayonisomanasikarabahulikaro
ayamaharo   anuppannassa   va   kamacchandassa   uppadaya
uppannassa va kamacchandassa bhiyyobhavaya vepullaya.
   [524] Ko ca bhikkhave aharo anuppannassa va byapadassa
uppadaya  uppannassa  va byapadassa bhiyyobhavaya vepullaya .
Atthi bhikkhave patighanimittam tattha ayonisomanasikarabahulikaro ayamaharo
anuppannassa   va  byapadassa  uppadaya  uppannassa  va
byapadassa bhiyyobhavaya vepullaya.
   [525]  Ko ca bhikkhave aharo anuppannassa va thinamiddhassa
uppadaya  uppannassa  va  thinamiddhassa bhiyyobhavaya vepullaya .
Atthi  bhikkhave  arati  tandi vijambhika 2- bhattasammado cetaso ca
linattam  tattha  ayonisomanasikarabahulakaro  ayamaharo  anuppannassa
va   thinamiddhassa   uppadaya   uppannassa  va  thinamiddhassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho natthi .  2 Ma. Yu. vijambhita.
Bhiyyobhavaya vepullaya.
   [526] Ko ca bhikkhave aharo anuppannassa va uddhaccakukkuccassa
uppadaya   uppannassa   va  uddhaccakukkuccassa  bhiyyobhavaya
vepullaya  .  atthi  bhikkhave  cetaso avupasamo tattha ayoniso-
manasikarabahulikaro  ayamaharo  anuppannassa  va uddhaccakukkuccassa
uppadaya   uppannassa   va  uddhaccakukkuccassa  bhiyyobhavaya
vepullaya.
   [527]  Ko ca bhikkhave aharo anuppannaya va vicikicchaya
uppadaya  uppannaya  va  vicikicchaya bhiyyobhavaya vepullaya .
Atthi  bhikkhave  vicikicchatthaniya 1- dhamma tattha ayonisomanasikara-
bahulikaro  ayamaharo  anuppannaya  va  vicikicchaya  uppadaya
uppannaya va vicikicchaya bhiyyobhavaya vepullaya.
   [528] Ko ca bhikkhave aharo anuppannassa va satisambojjhangassa
uppadaya  uppannassa va satisambojjhangassa bhavanaya paripuriya .
Atthi  bhikkhave  satisambojjhangatthaniya dhamma tattha yonisomanasikara-
bahulikaro   ayamaharo  anuppannassa  va  satisambojjhangassa
uppadaya uppannassa va satisambojjhangassa bhavanaya paripuriya.
   [529]  Ko ca bhikkhave aharo anuppannassa va dhammavicaya-
sambojjhangassa  uppadaya  uppannassa  va  dhammavicayasambojjhangassa
@Footnote: 1 Ma. vicikicchatthaniya.
Bhavanaya paripuriya . atthi bhikkhave kusalakusala dhamma savajjanavajja
dhamma  hinappanita  dhamma  kanhasukkasappatibhaga  dhamma  tattha
yonisomanasikarabahulikaro  ayamaharo  anuppannassa  va  dhammavicaya-
sambojjhangassa  vicayasambojjhangassa  uppadaya  uppannassa  va
dhammavicayasambojjhangassa bhavanaya paripuriya.
   [530] Ko ca bhikkhave aharo anuppannassa va viriyasambojjhangassa
uppadaya   uppannassa   va   viriyasambojjhangassa   bhavanaya
paripuriya  .  atthi  bhikkhave  arabhadhatu  nikkamadhatu parakkamadhatu
tattha   yonisomanasikarabahulikaro   ayamaharo   anuppannassa
va   viriyasambojjhangassa   uppadaya   uppannassa   va
viriyasambojjhangassa bhavanaya paripuriya.
   [531] Ko ca bhikkhave aharo anuppannassa va pitisambojjhangassa
uppadaya   uppannassa   va   pitisambojjhangassa   bhavanaya
paripuriya  .  atthi  bhikkhave  pitisambojjhangatthaniya  dhamma
tattha  yonisomanasikarabahulikaro  ayamaharo  anuppannassa  va
pitisambojjhangassa  uppadaya  uppannassa  va  pitisambojjhangassa
bhavanaya paripuriya.
   [532] Ko ca bhikkhave aharo anuppannassa va passaddhisambojjhangassa
uppadaya   uppannassa   va  passaddhisambojjhangassa  bhavanaya
paripuriya   .  atthi  bhikkhave  kayappassaddhi  cittappassaddhi
Tattha   yonisomanasikarabahulikaro   ayamaharo   anuppannassa
va   passaddhisambojjhangassa   uppadaya   uppannassa   va
passaddhisambojjhangassa bhavanaya paripuriya.
   [533] Ko ca bhikkhave aharo anuppannassa va samadhisambojjhangassa
uppadaya   uppannassa   va   samadhisambojjhangassa  bhavanaya
paripuriya  .  atthi  bhikkhave  samadhinimittam  abyagganimittam  tattha
yonisomanasikarabahulikaro    ayamaharo   anuppannassa   va
samadhisambojjhangassa   uppadaya   uppannassa   va   samadhi-
sambojjhangassa bhavanaya paripuriya.
   [534]  Ko ca bhikkhave aharo anuppannassa va upekkha-
sambojjhangassa  uppadaya  uppannassa  va  upekkhasambojjhangassa
bhavanaya  paripuriya  .  atthi bhikkhave upekkhasambojjhangatthaniya
dhamma  tattha  yonisomanasikarabahulikaro  ayamaharo  anuppannassa
va  upekkhasambojjhangassa  uppadaya  uppannassa  va upekkha-
sambojjhangassa bhavanaya paripuriya.
   [535] Ko ca bhikkhave anaharo anuppannassa va kamacchandassa
uppadaya  uppannassa va kamacchandassa bhiyyobhavaya vepullaya .
Atthi   bhikkhave   asubhanimittam   tattha  yonisomanasikarabahulikaro
ayamanaharo   anuppannassa   va   kamacchandassa   uppadaya
uppannassa va kamacchandassa bhiyyobhavaya vepullaya.
   [536] Ko ca bhikkhave anaharo anuppannassa va byapadassa
uppadaya  uppannassa  va byapadassa bhiyyobhavaya vepullaya .
Atthi bhikkhave cetovimutti tattha yonisomanasikarabahulikaro ayamanaharo
anuppannassa   va   byapadassa   uppadaya   uppannassa
va byapadassa bhiyyobhavaya vepullaya.
   [537] Ko ca bhikkhave anaharo anuppannassa va thinamiddhassa
uppadaya  uppannassa  va  thinamiddhassa bhiyyobhavaya vepullaya .
Atthi   bhikkhave   arabhadhatu  nikkamadhatu  parakkamadhatu  tattha
yonisomanasikarabahulikaro  ayamanaharo  anuppannassa  va thinamiddhassa
uppadaya uppannassa va thinamiddhassa bhiyyobhavaya vepullaya.
   [538] Ko ca bhikkhave anaharo anuppannassa va uddhaccakukkuccassa
uppadaya   uppannassa   va  uddhaccakukkuccassa  bhiyyobhavaya
vepullaya . atthi bhikkhave cetaso vupasamo tattha yonisomanasikara-
bahulikaro  ayamanaharo  anuppannassa  va  uddhaccakukkuccassa
uppadaya   uppannassa   va  uddhaccakukkuccassa  bhiyyobhavaya
vepullaya.
   [539] Ko ca bhikkhave anaharo anuppannaya va vicikicchaya
uppadaya  uppannaya  va  vicikicchaya bhiyyobhavaya vepullaya .
Atthi  bhikkhave kusalakusala dhamma savajjanavajja dhamma hinappanita
dhamma  kanhasukkasappatibhaga  dhamma  tattha  yonisomanasikarabahulikaro
Ayamanaharo  anuppannaya  va  vicikicchaya  uppadaya  uppannaya
va vicikicchaya bhiyyobhavaya vepullaya.
   [540] Ko ca bhikkhave anaharo anuppannassa va satisambojjhangassa
uppadaya  uppannassa va satisambojjhangassa bhavanaya paripuriya .
Atthi bhikkhave satisambojjhangatthaniya dhamma tattha amanasikarabahulikaro
ayamanaharo anuppannassa va satisambojjhangassa uppadaya uppannassa
va satisambojjhangassa bhavanaya paripuriya.
   [541] Ko ca bhikkhave anaharo anuppannassa va dhammavicayasambojjhangassa
uppadaya uppannassa va dhammavicayasambojjhangassa bhavanaya paripuriya.
Atthi  bhikkhave kusalakusala dhamma savajjanavajja dhamma hinappanita
dhamma  kanhasukkasappatibhaga  dhamma  tattha  amanasikarabahulikaro
ayamanaharo  anuppannassa  va  dhammavicayasambojjhangassa  uppadaya
uppannassa va dhammavicayasambojjhangassa bhavanaya paripuriya.
   [542] Ko ca bhikkhave anaharo anuppannassa va viriyasambojjhangassa
uppadaya   uppannassa   va   viriyasambojjhangassa   bhavanaya
paripuriya  .  atthi  bhikkhave  arabbhadhatu nikkamadhatu parakkamadhatu
tattha    amanasikarabahulikaro    ayamanaharo    anuppannassa
va   viriyasambojjhangassa   uppadaya   uppannassa   va
Viriyasambojjhangassa bhavanaya paripuriya.
   [543] Ko ca bhikkhave anaharo anuppannassa va pitisambojjhangassa
uppadaya   uppannassa   va   pitisambojjhangassa   bhavanaya
paripuriya  .  atthi  bhikkhave  pitisambojjhangatthaniya  dhamma
tattha   amanasikarabahulikaro   ayamanaharo   anuppannassa  va
pitisambojjhangassa  uppadaya  uppannassa  va  pitisambojjhangassa
bhavanaya paripuriya.
   [544] Ko ca bhikkhave anaharo anuppannassa va passaddhi-
sambojjhangassa  uppadaya  uppannassa  va  passaddhisambojjhangassa
bhavanaya  paripuriya  .  atthi bhikkhave kayappassaddhi cittappassaddhi
tattha  amanasikarabahulikaro  ayamanaharo  anuppannassa va passaddhi-
sambojjhangassa  uppadaya  uppannassa  va  passaddhisambojjhangassa
bhavanaya paripuriya.
   [545] Ko ca bhikkhave anaharo anuppannassa va samadhisambojjhangassa
uppadaya   uppannassa   va   samadhisambojjhangassa  bhavanaya
paripuriya  .  atthi  bhikkhave  samadhinimittam  abyagganimittam  tattha
amanasikarabahulikaro ayamanaharo anuppannassa va samadhisambojjhangassa
uppadaya uppannassa va samadhisambojjhangassa bhavanaya paripuriya.
   [546]  Ko  ca  bhikkhave  anaharo  anuppannassa  va
Upekkhasambojjhangassa uppadaya uppannassa va upekkhasambojjhangassa
bhavanaya  paripuriya  .  atthi bhikkhave upekkhasambojjhangatthaniya
dhamma   tattha  amanasikarabahulikaro  ayamanaharo  anuppannassa
va   upekkhasambojjhangassa   uppadaya   uppannassa   va
upekkhasambojjhangassa bhavanaya paripuriyati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 143-150. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=2718&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=2718&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=522&items=25              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=123              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=522              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4860              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4860              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com