ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [601] Sāvatthīnidānaṃ . atha kho sagāravo 1- brāhmaṇo yena
bhagavā   tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdi .
Ekamantaṃ nisinno kho sagāravo brāhmaṇo bhagavantaṃ etadavoca
@Footnote: 1 Ma. Yu. saṅgāravo. evamupari.
   [602] Ko nu kho bho gotama hetu ko paccayo yenekadā
dīgharattaṃ  sajjhāyakatāpi  mantā  nappaṭibhanti  pageva asajjhāyakatā .
Ko  pana  bho  gotama  hetu  ko  paccayo  yenekadā dīgharattaṃ
asajjhāyakatāpi mantā paṭibhanti pageva sajjhāyakatāti.
   [603] Yasmiṃ kho brāhmaṇa samaye kāmarāgapariyuṭṭhitena cetasā
viharati  kāmarāgaparetena  uppannassa  ca  kāmarāgassa  nissaraṇaṃ
yathābhūtaṃ nappajānāti na passati 1- attatthampi tasmiṃ samaye yathābhūtaṃ
nappajānāti  na  passati paratthampi tasmiṃ samaye yathābhūtaṃ nappajānāti
na  passati  ubhayatthampi tasmiṃ samaye yathābhūtaṃ nappajānāti na passati
dīgharattaṃ sajjhāyakatāpi mantā nappaṭibhanti pageva asajjhāyakatā.
   [604]  Seyyathāpi  brāhmaṇa udapatto saṃsaṭṭho lākhāya vā
haliddiyā  vā  nīliyā  vā  mañjiṭṭhāya vā tattha cakkhumā puriso
sakaṃ mukhanimittaṃ paccavekkhamāno yathābhūtaṃ nappajāneyya na passeyya .
Evameva  kho  brāhmaṇa yasmiṃ samaye kāmarāgapariyuṭṭhitena  cetasā
viharati  kāmarāgaparetena  uppannassa  ca  kāmarāgassa  nissaraṇaṃ
yathābhūtaṃ  nappajānāti  na  passati  attatthampi tasmiṃ samaye yathābhūtaṃ
nappajānāti  na  passati  paratthampi  .pe.  ubhayatthampi  tasmiṃ
samaye  yathābhūtaṃ  nappajānāti  na  passati  dīgharattaṃ  sajjhāyakatāpi
mantā nappaṭibhanti pageva asajjhāyakatā.
@Footnote: 1 Ma. Yu. na passatīti na dissati. evamupari.
   [605]  Puna caparaṃ brāhmaṇa yasmiṃ samaye byāpādapariyuṭṭhitena
cetasā  viharati  byāpādaparetena  uppannassa  ca  byāpādassa
nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti  na  passati attatthampi tasmiṃ samaye
yathābhūtaṃ  nappajānāti  na  passati  paratthampi  .pe.  ubhayatthampi
tasmiṃ  samaye  yathābhūtaṃ nappajānāti na passati dīgharattaṃ sajjhāyakatāpi
mantā nappaṭibhanti pageva asajjhāyakatā.
   [606]  Seyyathāpi  brāhmaṇa  udapatto  agginā  santatto
ukkuṭṭhito 1- usmādakajāto 2- tattha cakkhumā puriso sakaṃ mukhanimittaṃ
paccavekkhamāno  yathābhūtaṃ  nappajāneyya  na  passeyya . evameva
kho  brāhmaṇa  yasmiṃ  samaye  byāpādapariyuṭṭhitena  cetasā viharati
byāpādaparetena  uppannassa  ca  byāpādassa  nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ
nappajānāti  na  passati  attatthampi  tasmiṃ  samaye  yathābhūtaṃ
nappajānāti   na  passati  paratthampi  tasmiṃ  samaye  .pe.
Ubhayatthampi  tasmiṃ  samaye  yathābhūtaṃ  nappajānāti na passati dīgharattaṃ
sajjhāyakatāpi mantā nappaṭibhanti pageva asajjhāyakatā.
   [607]  Puna  caparaṃ brāhmaṇa yasmiṃ samaye thīnamiddhapariyuṭṭhitena
cetasā  viharati  thīnamiddhaparetena  uppannassa ca thīnamiddhassa nissaraṇaṃ
yathābhūtaṃ  nappajānāti  na  passati  attatthampi tasmiṃ samaye yathābhūtaṃ
nappajānāti  na  passati  paratthampi  .pe.  ubhayatthampi  tasmiṃ
@Footnote: 1 Ma. pakkuthito. Yu. ukkaṭṭhito. 2 Ma. Yu. usmudakajāto.
Samaye  yathābhūtaṃ  nappajānāti  na  passati  dīgharattaṃ  sajjhāyakatāpi
mantā nappaṭibhanti pageva asajjhāyakatā.
   [608]  Seyyathāpi  brāhmaṇa udapatto sevālapaṇakapariyonaddho
tattha  cakkhumā  puriso  sakaṃ  mukhanimittaṃ  paccavekkhamāno  yathābhūtaṃ
nappajāneyya  na passeyya . evameva kho brāhmaṇa yasmiṃ samaye
thīnamiddhapariyuṭṭhitena  cetasā  viharati  thīnamiddhaparetena  uppannassa
ca  thīnamiddhassa  nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti  na  passati
attatthampi  tasmiṃ  samaye  yathābhūtaṃ  nappajānāti  na  passati
paratthampi  .pe.  ubhayatthampi  tasmiṃ  samaye  yathābhūtaṃ  nappajānāti
na  passati  dīgharattaṃ  sajjhāyakatāpi  mantā  nappaṭibhanti  pageva
asajjhāyakatā.
   [609] Puna caparaṃ brāhmaṇa yasmiṃ samaye uddhaccakukkuccapariyuṭṭhitena
cetasā  viharati  uddhaccakukkuccaparetena  uppannassa  ca  uddhacca-
kukkuccassa  nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti  na  passati attatthampi
tasmiṃ  samaye  yathābhūtaṃ  nappajānāti  na  passati  paratthampi .pe.
Ubhayatthampi  tasmiṃ  samaye  yathābhūtaṃ  nappajānāti na passati dīgharattaṃ
sajjhāyakatāpi mantā nappaṭibhanti pageva asajjhāyakatā.
   [610] Seyyathāpi brāhmaṇa udapatto vāterito calito bhaṅgo 1-
ūmijāto  tattha  cakkhumā  puriso  sakaṃ  mukhanimittaṃ  paccavekkhamāno
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhanto.
Yathābhūtaṃ  nappajāneyya  na  passeyya  .  evameva kho brāhmaṇa
yasmiṃ  samaye  uddhaccakukkuccapariyuṭṭhitena  cetasā  viharati  uddhacca-
kukkuccaparetena   uppannassa   ca  uddhaccakukkuccassa  nissaraṇaṃ
yathābhūtaṃ  nappajānāti  na  passati  attatthampi tasmiṃ samaye yathābhūtaṃ
nappajānāti  na  passati  paratthampi  .pe. ubhayatthampi tasmiṃ samaye
yathābhūtaṃ  nappajānāti  na  passati  dīgharattaṃ  sajjhāyakatāpi  mantā
nappaṭibhanti pageva asajjhāyakatā.
   [611]  Puna caparaṃ brāhmaṇa yasmiṃ samaye vicikicchāpariyuṭṭhitena
cetasā  viharati  vicikicchāparetena uppannāya ca vicikicchāya nissaraṇaṃ
yathābhūtaṃ  nappajānāti  na  passati  attatthampi tasmiṃ samaye yathābhūtaṃ
nappajānāti  na  passati  paratthampi  .pe.  ubhayatthampi  tasmiṃ
samaye  yathābhūtaṃ  nappajānāti  na  passati  dīgharattaṃ  sajjhāyakatāpi
mantā nappaṭibhanti pageva asajjhāyakatā.
   [612] Seyyathāpi brāhmaṇa udapatto āvilo luḷito kalalībhūto
andhakāre  nikkhitto  tattha  cakkhumā  puriso  sakaṃ  mukhanimittaṃ
paccavekkhamāno  yathābhūtaṃ  nappajāneyya  na  passeyya . evameva
kho  brāhmaṇa  yasmiṃ  samaye  vicikicchāpariyuṭṭhitena  cetasā viharati
vicikicchāparetena  uppannāya  ca  vicikicchāya  nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ
nappajānāti  na  passati  attatthampi  tasmiṃ  samaye  yathābhūtaṃ
nappajānāti  na  passati  paratthampi  tasmiṃ  samaye  yathābhūtaṃ
Nappajānāti  na  passati  ubhayatthampi  tasmiṃ  samaye  yathābhūtaṃ
nappajānāti   na   passati   dīgharattaṃ   sajjhāyakatāpi  mantā
nappaṭibhanti pageva asajjhāyakatā.
   [613] Ayaṃ kho brāhmaṇa hetu ayaṃ paccayo yenekadā dīgharattaṃ
sajjhāyakatāpi mantā nappaṭibhanti pageva asajjhāyakatā.
   [614]  Yasmiñca kho brāhmaṇa samaye na kāmarāgapariyuṭṭhitena
cetasā  viharati  na  kāmarāgaparetena  uppannassa  ca kāmarāgassa
nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  passati  attatthampi  tasmiṃ  samaye
yathābhūtaṃ  pajānāti  passati  paratthampi  tasmiṃ  samaye  yathābhūtaṃ
pajānāti  passati  ubhayatthampi  tasmiṃ  samaye  yathābhūtaṃ  pajānāti
passati   dīgharattaṃ   asajjhāyakatāpi   mantā  paṭibhanti  pageva
sajjhāyakatā.
   [615]  Seyyathāpi brāhmaṇa udapatto asaṃsaṭṭho lākhāya vā
haliddiyā  vā  nīliyā  vā  mañjiṭṭhāya vā tattha cakkhumā puriso
sakaṃ  mukhanimittaṃ  paccavekkhamāno  yathābhūtaṃ  pajāneyya  passeyya .
Evameva  kho  brāhmaṇa  yasmiṃ  samaye  na  kāmarāgapariyuṭṭhitena
cetasā  viharati  na  kāmarāgaparetena  uppannassa  ca kāmarāgassa
nissaraṇaṃ yathābhūtaṃ pajānāti passati .pe.
   [616] Puna caparaṃ brāhmaṇa yasmiṃ samaye na byāpādapariyuṭṭhitena
cetasā    viharati    na   byāpādaparetena   uppannassa
Ca  byāpādassa  nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  passati  attatthampi
tasmiṃ  samaye  yathābhūtaṃ  pajānāti  passati paratthampi . ubhayatthampi
.pe. Dīgharattaṃ asajjhāyakatāpi mantā paṭibhanti pageva sajjhāyakatā.
   [617]  Seyyathāpi  brāhmaṇa udapatto na agginā santatto
na  ukkuṭṭhito  na  usmādakajāto  tattha  cakkhumā  puriso  sakaṃ
mukhanimittaṃ  paccavekkhamāno yathābhūtaṃ pajāneyya passeyya . evameva
kho  brāhmaṇa  yasmiṃ samaye na byāpādapariyuṭṭhitena cetasā viharati
na  byāpādaparetena  uppannassa  ca  byāpādassa nissaraṇaṃ yathābhūtaṃ
pajānāti  passati  attatthampi  tasmiṃ  samaye  yathābhūtaṃ  pajānāti
passati  paratthampi  .  ubhayatthampi  .pe.  dīgharattaṃ  asajjhāyakatāpi
mantā paṭibhanti pageva sajjhāyakatā.
   [618] Puna caparaṃ brāhmaṇa yasmiṃ samaye na thīnamiddhapariyuṭṭhitena
cetasā  viharati  na  thīnamiddhaparetena  uppannassa  ca  thīnamiddhassa
nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  passati  attatthampi  tasmiṃ  samaye
yathābhūtaṃ  pajānāti  passati  paratthampi . ubhayatthampi .pe. dīgharattaṃ
asajjhāyakatāpi mantā paṭibhanti pageva sajjhāyakatā
   [619] Seyyathāpi brāhmaṇa udapatto na sevālapaṇakapariyonaddho
tattha   cakkhumā   puriso   sakaṃ   mukhanimittaṃ  paccavekkhamāno
Yathābhūtaṃ  pajāneyya  passeyya  .  evameva  kho brāhmaṇa yasmiṃ
samaye  na  thīnamiddhapariyuṭṭhitena  cetasā  viharati na thīnamiddhaparetena
uppannassa  ca  thīnamiddhassa  nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  passati
attatthampi  tasmiṃ  samaye  yathābhūtaṃ  pajānāti  passati paratthampi .
Ubhayatthampi  .pe.  dīgharattaṃ  asajjhāyakatāpi  mantā  paṭibhanti
pageva sajjhāyakatā.
   [620]  Puna caparaṃ brāhmaṇa yasmiṃ samaye na uddhaccakukkucca-
pariyuṭṭhitena  cetasā  viharati  na uddhaccakukkuccaparetena uppannassa
ca   uddhaccakukkuccassa   nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  passati
attatthampi  tasmiṃ  samaye  yathābhūtaṃ  pajānāti  passati paratthampi .
Ubhayatthampi  .pe.  dīgharattaṃ  asajjhāyakatāpi  mantā  paṭibhanti
pageva sajjhāyakatā.
   [621] Seyyathāpi brāhmaṇa udapatto na vāterito na calito
na  bhaṅgo  na  ūmijāto  tattha  cakkhumā  puriso  sakaṃ mukhanimittaṃ
paccavekkhamāno  yathābhūtaṃ  pajāneyya  passeyya  .  evameva kho
brāhmaṇa  yasmiṃ  samaye  na  uddhaccakukkuccapariyuṭṭhitena  cetasā
viharati  na  uddhaccakukkuccaparetena  uppannassa  ca uddhaccakukkuccassa
nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  passati  attatthampi  tasmiṃ  samaye
yathābhūtaṃ  pajānāti  passati  paratthampi  .  ubhayatthampi  .pe.
Dīgharattaṃ asajjhāyakatāpi mantā paṭibhanti pageva sajjhāyakatā.
   [622] Puna caparaṃ brāhmaṇa yasmiṃ samaye na vicikicchāpariyuṭṭhitena
cetasā  viharati  na  vicikicchāparetena  uppannāya  ca  vicikicchāya
nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  passati  attatthampi  tasmiṃ  samaye
yathābhūtaṃ  pajānāti  passati  paratthampi  tasmiṃ  samaye  yathābhūtaṃ
pajānāti  passati  ubhayatthampi  tasmiṃ  samaye  yathābhūtaṃ  pajānāti
passati .pe.
   [623]  Seyyathāpi  brāhmaṇa  udapatto  accho  vippasanno
anāvilo  āloke  nikkhitto  tattha cakkhumā puriso sakaṃ mukhanimittaṃ
paccavekkhamāno  yathābhūtaṃ  pajāneyya  passeyya  .  evameva
kho  brāhmaṇa  yasmiṃ  samaye  na  vicikicchāpariyuṭṭhitena  cetasā
viharati  na  vicikicchāparetena  uppannāya  ca  vicikicchāya  nissaraṇaṃ
yathābhūtaṃ  pajānāti  passati  attatthampi  tasmiṃ  samaye  yathābhūtaṃ
pajānāti  passati  paratthampi  tasmiṃ  samaye  yathābhūtaṃ  pajānāti
passati  ubhayatthampi  tasmiṃ  samaye  yathābhūtaṃ  pajānāti  passati
dīgharattaṃ asajjhāyakatāpi mantā paṭibhanti pageva sajjhāyakatā.
   [624]  Ayaṃ  kho  brāhmaṇa  hetu ayaṃ paccayo yenekadā
dīgharattaṃ asajjhāyakatāpi mantā paṭibhanti pageva sajjhāyakatā.
   [625]  Sattimepi  brāhmaṇa  bojjhaṅgā anāvaraṇā anīvaraṇā
cetaso  anupakkilesā  bhāvitā  bahulīkatā  vijjāvimuttiphalasacchikiriyāya
saṃvattanti  .  katame  satta  .  satisambojjhaṅgo  kho  brāhmaṇa
Anāvaraṇo  anīvaraṇo  cetaso  anupakkileso  bhāvito  bahulīkato
vijjāvimuttiphalasacchikiriyāya   saṃvattati  .pe.  upekkhāsambojjhaṅgo
kho  brāhmaṇa  anāvaraṇo  anīvaraṇo cetaso anupakkileso bhāvito
bahulīkato  vijjāvimuttiphalasacchikiriyāya  saṃvattati . ime kho brāhmaṇa
satta  bojjhaṅgā anāvaraṇā anīvaraṇā cetaso anupakkilesā bhāvitā
bahulīkatā vijjāvimuttiphalasacchikiriyāya saṃvattantīti.
   [626]  Evaṃ vutte sagāravo brāhmaṇo bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bho  gotama  .pe.  upāsakaṃ  maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu
ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 166-175. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=3196              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=3196              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=601&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=127              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=601              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=5303              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=5303              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com