ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

      Bojjhaṅgassa ānāpānādipeyyālo sattamo
   [641] Sāvatthīnidānaṃ . aṭṭhikasaññā bhikkhave bhāvitā bahulīkatā
mahapphalā  hoti mahānisaṃsā . kathaṃ bhāvitā ca bhikkhave aṭṭhikasaññā
kathaṃ  bahulīkatā  mahapphalā  hoti  mahānisaṃsā . idha bhikkhave bhikkhu
aṭṭhikasaññāsahagataṃ  satisambojjhaṅgaṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ
nirodhanissitaṃ    vossaggapariṇāmiṃ    .pe.   aṭṭhikasaññāsahagataṃ
upekkhāsambojjhaṅgaṃ    bhāveti    vivekanissitaṃ   virāganissitaṃ
nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ  bhāvitā  kho  bhikkhave
aṭṭhikasaññā evaṃ bahulīkatā mahapphalā hoti mahānisaṃsāti.
   [642]  Sāvatthīnidānaṃ  .  aṭṭhikasaññāya  bhikkhave  bhāvitāya
bahulīkatāya  davinnaṃ  phalānaṃ  aññataraṃ  phalaṃ pāṭikaṅkhaṃ diṭṭheva dhamme
aññā  sati vā upādisese anāgāmitā . kathaṃ bhāvitāya ca kho
bhikkhave  aṭṭhikasaññāya  kathaṃ  bahulīkatāya  dvinnaṃ  phalānaṃ  aññataraṃ
phalaṃ pāṭikaṅkhaṃ diṭṭheva dhamme aññā sati vā upādisese anāgāmitā.
Idha  bhikkhave  bhikkhu  aṭṭhikasaññāsahagataṃ  satisambojjhaṅgaṃ  bhāveti
.pe.  upekkhāsambojjhaṅgaṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ
nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ  bhāvitāya  kho  bhikkhave
aṭṭhikasaññāya   evaṃ   bahulīkatāya   dvinnaṃ  phalānaṃ  aññataraṃ
Phalaṃ  pāṭikaṅkhaṃ  diṭṭheva  dhamme  aññā  sati  vā  upādisese
anāgāmitāti.
   [643] Sāvatthīnidānaṃ . aṭṭhikasaññā bhikkhave bhāvitā bahulīkatā
mahato  atthāya  saṃvattati  . kathaṃ bhāvitā ca bhikkhave aṭṭhikasaññā
kathaṃ  bahulīkatā  mahato  atthāya  saṃvattati  .  idha bhikkhave bhikkhu
aṭṭhikasaññāsahagataṃ    satisambojjhaṅgaṃ    bhāveti    .pe.
Aṭṭhikasaññāsahagataṃ   upekkhāsambojjhaṅgaṃ   bhāveti   vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ  bhāvitā kho
bhikkhave aṭṭhikasaññā evaṃ bahulīkatā mahato atthāya saṃvattatīti.
   [644] Sāvatthīnidānaṃ . aṭṭhikasaññā bhikkhave bhāvitā bahulīkatā
mahato yogakkhemāya saṃvattati . kathaṃ bhāvitā ca bhikkhave aṭṭhikasaññā
kathaṃ  bahulīkatā  mahato yogakkhemāya saṃvattati . idha bhikkhave bhikkhu
aṭṭhikasaññāsahagataṃ  satisambojjhaṅgaṃ  bhāveti  .pe.  aṭṭhikasaññā-
sahagataṃ  upekkhāsambojjhaṅgaṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ
nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ  bhāvitā  kho  bhikkhave
aṭṭhikasaññā evaṃ bahulīkatā mahato yogakkhemāya saṃvattatīti.
   [645] Sāvatthīnidānaṃ . aṭṭhikasaññā bhikkhave bhāvitā bahulīkatā
mahato saṃvegāya saṃvattati . kathaṃ bhāvitā ca bhikkhave aṭṭhikasaññā kathaṃ
bahulīkatā mahato saṃvegāya saṃvattati . idha bhikkhave bhikkhu aṭṭhikasaññā-
sahagataṃ   satisambojjhaṅgaṃ   bhāveti   .pe.  aṭṭhikasaññāsahagataṃ
Upekkhāsambojjhaṅgaṃ    bhāveti    vivekanissitaṃ   virāganissitaṃ
nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ  bhāvitā  kho  bhikkhave
aṭṭhikasaññā evaṃ bahulīkatā mahato saṃvegāya saṃvattatīti.
   [646]  Sāvatthīnidānaṃ  .  aṭṭhikasaññā  bhikkhave  bhāvitā
bahulīkatā  mahato  phāsuvihārāya  saṃvattati  .  kathaṃ  bhāvitā  ca
bhikkhave   aṭṭhikasaññā  kathaṃ  bahulīkatā  mahato  phāsuvihārāya
saṃvattati  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  aṭṭhikasaññāsahagataṃ satisambojjhaṅgaṃ
bhāveti    .pe.    aṭṭhikasaññāsahagataṃ   upekkhāsambojjhaṅgaṃ
bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ .
Evaṃ  bhāvitā  kho  bhikkhave  aṭṭhikasaññā  evaṃ bahulīkatā mahato
phāsuvihārāya saṃvattatīti.
   [647] Puḷavakasaññā 1- bhikkhave bhāvitā .pe.
   [648] Vinīlakasaññā bhikkhave.
   [649] Vicchiddakasaññā bhikkhave.
   [650] Uddhumātasaññā 2- bhikkhave.
   [651] Mettā bhikkhave bhāvitā.
   [652] Karuṇā bhikkhave bhāvitā.
   [653] Muditā bhikkhave bhāvitā.
   [654] Upekkhā bhikkhave bhāvitā.
   [655] Ānāpānassati bhikkhave bhāvitā.
         [3]-
   [656] Asubhasaññā bhikkhave bhāvitā.
@Footnote: 1 Po. puḷuvakasaññā. 2 Ma. Yu. uddhumātakasaññā. 3 Ma. Yu. ānāpānavaggo
@sattamo.
   [657] Maraṇasaññā bhikkhave bhāvitā.
   [658] Āhāre paṭikūlasaññā bhikkhave.
   [659] Sabbaloke anabhiratasaññā bhikkhave.
   [660] Aniccasaññā bhikkhave.
   [661] Anicce dukkhasaññā bhikkhave.
   [662] Dukkhe anattasaññā bhikkhave.
   [663] Pahānasaññā bhikkhave.
   [664] Virāgasaññā bhikkhave.
   [665]  Nirodhasaññā  bhikkhave  bhāvitā  bahulīkatā  mahapphalā
hoti  mahānisaṃsā  .  kathaṃ  bhāvitā  ca bhikkhave nirodhasaññā kathaṃ
bahulīkatā  mahapphalā  hoti  mahānisaṃsā  .  idha  bhikkhave  bhikkhu
nirodhasaññāsahagataṃ  satisambojjhaṅgaṃ  bhāveti  .pe.  nirodhasaññāsahagataṃ
upekkhāsambojjhaṅgaṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ  bhāvitā  kho  bhikkhave  nirodhasaññā
evaṃ bahulīkatā mahapphalā hoti mahānisaṃsāti.
   [666]  Nirodhasaññāya  bhikkhave  bhāvitāya  bahulīkatāya dvinnaṃ
phalānaṃ  aññataraṃ  phalaṃ  pāṭikaṅkhaṃ  diṭṭheva  dhamme  aññā  sati
vā upādisese anāgāmitā . kathaṃ bhāvitāya bhikkhave nirodhasaññāya
kathaṃ  bahulīkatāya  dvinnaṃ  phalānaṃ  aññataraṃ  phalaṃ  pāṭikaṅkhaṃ diṭṭheva
dhamme  aññā  sati  vā upādisese anāgāmitā . idha bhikkhave
Bhikkhu   nirodhasaññāsahagataṃ   satisambojjhaṅgaṃ   bhāveti   .pe.
Nirodhasaññāsahagataṃ   upekkhāsambojjhaṅgaṃ   bhāveti   vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ bhāvitāya kho
bhikkhave  nirodhasaññāya  evaṃ  bahulīkatāya  dvinnaṃ  phalānaṃ  aññataraṃ
phalaṃ  pāṭikaṅkhaṃ  diṭṭheva  dhamme  aññā  sati  vā  upādisese
anāgāmitāti.
   [667] Nirodhasaññā bhikkhave bhāvitā bahulīkatā mahato atthāya
saṃvattati  .  mahato  yogakkhemāya  saṃvattati  .  mahato saṃvegāya
saṃvattati  .  mahato  phāsuvihārāya  saṃvattati  .  kathaṃ bhāvitā ca
bhikkhave  nirodhasaññā  kathaṃ  bahulīkatā  mahato  atthāya saṃvattati .
Mahato yogakkhemāya saṃvattati . mahato saṃvegāya saṃvattati . mahato
phāsuvihārāya  saṃvattati  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  nirodhasaññāsahagataṃ
satisambojjhaṅgaṃ   bhāveti   .pe.  nirodhasaññāsahagataṃ  upekkhā
sambojjhaṅgaṃ   bhāveti   vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ  bhāvitā kho bhikkhave nirodhasaññā evaṃ
bahulīkatā mahato atthāya saṃvattati . mahato yogakkhemāya saṃvattati.
Mahato saṃvegāya saṃvattati. Mahato phāsuvihārāya saṃvattatīti.
          [1]-
   [668] Seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī pācīnaninnā pācīnapoṇā
pācīnapabbhārā  .  evameva  kho  bhikkhave bhikkhu satta bojjhaṅge
bhāvento  satta  bojjhaṅge  bahulīkaronto  nibbānaninno  hoti
@Footnote: 1 Ma. Yu. nirodhavaggo aṭṭhamo.
Nibbānapoṇo  nibbānapabbhāro  .  kathañca  bhikkhave  bhikkhu  satta
bojjhaṅge  bhāvento  satta  bojjhaṅge bahulīkaronto nibbānaninno
hoti  nibbānapoṇo  nibbānapabbhāro  .  idha  bhikkhave  bhikkhu
satisambojjhaṅgaṃ   bhāveti  .pe.  upekkhāsambojjhaṅgaṃ  bhāveti
vivekanissitaṃ   virāganissitaṃ   nirodhanissitaṃ   vossaggapariṇāmiṃ  .
Evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu  satta  bojjhaṅge  bhāvento  satta
bojjhaṅge   bahulīkaronto   nibbānaninno  hoti  nibbānapoṇo
nibbānapabbhāroti.
(yāva esanā pāli vitthāretabbā). [1]-
   [669]  Pañcimāni  bhikkhave  uddhambhāgiyāni  saññojanāni .
Katamāni  pañca  . rūparāgo arūparāgo māno uddhaccaṃ avijjā .
Imāni  kho  bhikkhave  pañcuddhambhāgiyāni  saññojanāni  .  imesaṃ
kho  bhikkhave  pañcannaṃ  uddhambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  abhiññāya
pariññāya  parikkhayāya  pahānāya  satta  bojjhaṅgā  bhāvetabbā .
Katame satta . idha bhikkhave 2- bhikkhu satisambojjhaṅgaṃ bhāveti .pe.
Upekkhāsambojjhaṅgaṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ  .  imesaṃ  kho  bhikkhave  pañcannaṃ uddhambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ  abhiññāya  pariññāya  parikkhayāya  pahānāya  ime
satta bojjhaṅgā bhāvetabbāti.
   [670] Seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī pācīnaninnā pācīnapoṇā
pācīnapabbhārā  .  evameva  kho  bhikkhave bhikkhu satta bojjhaṅge
@Footnote: 1 Ma. gaṅgāpeyyālavaggo navamo. Yu. gaṅgāpeyyālo... . 2 Po. ayaṃ pāṭho
@na dissati .
Bhāvento  satta  bojjhaṅge  bahulīkaronto  nibbānaninno  hoti
nibbānapoṇo  nibbānapabbhāro  .  kathañca  bhikkhave  bhikkhu  satta
bojjhaṅge  bhāvento  satta  bojjhaṅge bahulīkaronto nibbānaninno
hoti  nibbānapoṇo  nibbānapabbhāro  .  idha  bhikkhave  bhikkhu
satisambojjhaṅgaṃ  bhāveti  .pe.  upekkhāsambojjhaṅgaṃ   bhāveti
rāgavinayapariyosānaṃ dosavinayapariyosānaṃ mohavinayapariyosānaṃ . evaṃ kho
bhikkhave bhikkhu satta bojjhaṅge bhāvento satta bojjhaṅge bahulīkaronto
nibbānaninno   hoti   nibbānapoṇo   nibbānapabbhāroti  .
(evaṃ rāgavinayapariyosānaṃ yāva esanā pāli vitthāretabbā).
   [671]  Pañcimāni  bhikkhave  uddhambhāgiyāni  saññojanāni .
Katamāni  pañca  . rūparāgo arūparāgo māno uddhaccaṃ avijjā .
Imāni  kho  bhikkhave  pañca  uddhambhāgiyāni saññojanāni . imesaṃ
kho  bhikkhave  pañcannaṃ  uddhambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  abhiññāya
pariññāya  parikkhayāya  pahānāya  satta  bojjhaṅgā  bhāvetabbā .
Katame  satta  . idha bhikkhave bhikkhu satisambojjhaṅgaṃ bhāveti .pe.
Upekkhāsambojjhaṅgaṃ  bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ  dosavinayapariyosānaṃ
mohavinayapariyosānaṃ  .  imesaṃ  kho bhikkhave pañcannaṃ uddhambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ  abhiññāya  pariññāya  parikkhayāya  pahānāya  ime
satta  bojjhaṅgā  bhāvetabbāti  . (yathā maggasaṃyuttaṃ vitthāretabbaṃ
tathā bojjhaṅgasaṃyuttaṃ vitthāretabbaṃ).
            Tatruddānaṃ
     aṭṭhipuḷavakavinīlakaṃ      vicchiddakaṃ uddhumātena pañcamaṃ
     mettā karuṇā muditā upekkhā ānāpānena te dasa.
     Bojjhaṅgasaṃyuttassa ānāpānavaggo sattamo.
     Asubhā maraṇā āhāre    paṭikūlena ca sabbaloke
     aniccadukkhaanattapahānaṃ    virāgaṃ nirodhena te dasāti.
      Bojjhaṅgasaṃyuttassa nirodhavaggo aṭṭhamo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 179-186. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=3430              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=3430              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=641&items=31              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=129              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=641              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=5342              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=5342              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com