ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

           Sammappadhānasaṃyuttaṃ
   [1090]  Sāvatthī  .  tatra  kho bhagavā .pe. etadavoca
cattārome  bhikkhave  sammappadhānā  .  katame  cattāro . idha
bhikkhave   bhikkhu   anuppannānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ
anuppādāya  chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ
paggaṇhāti   padahati   .   uppannānaṃ   pāpakānaṃ  akusalānaṃ
dhammānaṃ  pahānāya  chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ
paggaṇhāti   padahati   .   anuppannānaṃ   kusalānaṃ   dhammānaṃ
uppādāya   chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ
paggaṇhāti   padahati   .   uppannānaṃ   kusalānaṃ   dhammānaṃ
ṭhitiyā   asammosāya   bhiyyobhāvāya   vepullāya   bhāvanāya
pāripūriyā   chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ
paggaṇhāti   padahati   .   ime  kho  bhikkhave  cattāro
sammappadhānāti.
   [1091]  Seyyathāpi  bhikkhave  gaṅgā  nadī  pācīnaninnā
pācīnapoṇā  pācīnapabbhārā  .  evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu
cattāro   sammappadhāne   bhāvento  cattāro  sammappadhāne
bahulīkaronto     nibbānaninno    hoti    nibbānapoṇo
nibbānapabbhāro.
   [1092]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  cattāro  sammappadhāne
bhāvento    cattāro    sammappadhāne    bahulīkaronto
nibbānaninno   hoti   nibbānapoṇo   nibbānapabbhāro  .
Idha    bhikkhave    bhikkhu    anuppannānaṃ    pāpakānaṃ
Akusalānaṃ  dhammānaṃ  anuppādāya  chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ
ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  .  uppannānaṃ  pāpakānaṃ
akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  chandaṃ  janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati
cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  .  anuppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ
uppādāya  chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti
padahati  .  uppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  ṭhitiyā  asammosāya
bhiyyobhāvāya  vepullāya  bhāvanāya  pāripūriyā  chandaṃ  janeti
vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  . evaṃ kho
bhikkhave  bhikkhu  cattāro  sammappadhāne  bhāvento  cattāro
sammappadhāne bahulīkaronto nibbānaninno
hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti.
     Cha pācīnato ninnā        cha ninnā ca samuddato
     ete dve cha dvādasa honti  vaggo tena pavuccatīti.
(sammappadhānasaṃyuttassa     gaṅgāpeyyāli     sammappadhānavasena
vitthāretabbā). Vaggo.
     Tathāgataṃ padaṃ kūṭaṃ        mūlaṃ sārena vassikaṃ
     rājā candimasuriyā      vatthena dasamaṃ padaṃ.
(appamādavaggo sammappadhānavasena vitthāretabbo). Vaggo.
   [1093]  Seyyathāpi  bhikkhave ye keci balakaraṇīyā kammantā
kayiranti  1- sabbe te paṭhaviṃ nissāya paṭhaviyaṃ patiṭṭhāya evamete
balakaraṇīyā  kammantā  kayiranti  .  evameva  kho  bhikkhave bhikkhu
@Footnote: 1 Ma. karīyanti. evamuparipi.
Sīlaṃ  nissāya  sīle  patiṭṭhāya  cattāro  sammappadhāne  bhāveti
cattāro sammappadhāne bahulīkaroti.
   [1094]  Kathañca  bhikkhave bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya
cattāro sammappadhāne bhāveti cattāro sammappadhāne bahulīkaroti .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  anuppannānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ
anuppādāya  chandaṃ  janeti  vāyamati viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti
padahati  .pe.  uppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  ṭhitiyā  asammosāya
bhiyyobhāvāya  vepullāya  bhāvanāya pāripūriyā chandaṃ janeti vāyamati
viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  .  evaṃ kho bhikkhave
bhikkhu  sīlaṃ  nissāya sīle patiṭṭhāya cattāro sammappadhāne bhāveti
cattāro      sammappadhāne     bahulīkarotīti     .
(evaṃ balakaraṇīyavaggo sammappadhānavasena vitthāretabbo).
   [1095]  Tisso imā bhikkhave esanā . katamā tisso .
Kāmesanā  bhavesanā  brahmacariyesanā . imā kho bhikkhave tisso
esanā.
   [1096]  Imāsaṃ  kho  bhikkhave  tissannaṃ esanānaṃ abhiññāya
pariññāya parikkhayāya pahānāya cattāro sammappadhānā bhāvetabbā .
Katame  cattāro  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  anuppannānaṃ  .pe.
Uppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  ṭhitiyā  asammosāya  bhiyyobhāvāya
vepullāya  bhāvanāya  pāripūriyā  chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ
Ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati . imāsaṃ kho bhikkhave tissannaṃ
esanānaṃ  abhiññāya  pariññāya  parikkhayāya pahānāya ime cattāro
sammappadhānā bhāvetabbāti.
   [1097]  Pañcimāni  bhikkhave  uddhambhāgiyāni  saññojanāni .
Katamāni  pañca  . rūparāgo arūparāgo māno uddhaccaṃ avijjā .
Imāni kho bhikkhave pañcuddhambhāgiyāni saññojanāni.
   [1098]  Imesaṃ  kho  bhikkhave  pañcannaṃ  uddhambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ  abhiññāya  pariññāya  parikkhayāya  pahānāya  cattāro
sammappadhānā  bhāvetabbā  .  katame  cattāro  . idha bhikkhave
bhikkhu  anuppannānaṃ  .pe.  uppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  ṭhitiyā
asammosāya  bhiyyobhāvāya  vepullāya  bhāvanāya  pāripūriyā  chandaṃ
janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati . imesaṃ
kho  bhikkhave  pañcannaṃ  uddhambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  abhiññāya
pariññāya  parikkhayāya  pahānāya  ime  cattāro  sammappadhānā
bhāvetabbāti. (evaṃ esanā pāli vitthāretabbā).
          Sammappadhānasaṃyuttaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 319-322. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=6185              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=6185              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1090&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=253              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1090              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=7129              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=7129              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com