ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [1179]  Cattārome  bhikkhave  iddhipādā bhāvitā bahulīkatā
mahapphalā  honti  mahānisaṃsā . kathaṃ bhāvitā ca bhikkhave cattāro
iddhipādā  kathaṃ  bahulīkatā  mahapphalā  honti  mahānisaṃsā  . idha
@Footnote: 1 so.
Bhikkhave  bhikkhu  chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ  iddhipādaṃ  bhāveti
iti  me  chando  na  ca  atilīno  bhavissati  na ca atipaggahito
bhavissati  na  ca  ajjhattaṃ  saṅkhitto  bhavissati  na  ca  bahiddhā
vikkhitto  bhavissati  pacchāpure  saññī  ca viharati yathā pure tathā
pacchā yathā pacchā tathā pure yathā adho tathā uddhaṃ yathā uddhaṃ
tathā  adho  yathā  divā tathā rattiṃ yathā rattiṃ tathā divā iti
vivaṭena cetasā apariyonaddhena sappabhāsaṃ cittaṃ bhāveti . Viriyasamādhi
cittasamādhi   vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ  iddhipādaṃ  bhāveti
iti me vīmaṃsā na ca atilīnā bhavissati na ca atipaggahitā bhavissati
na  ca  ajjhattaṃ  saṅkhittā  bhavissati  na  ca  bahiddhā  vikkhittā
bhavissati  pacchāpure  saññī  ca  viharati  yathā  pure tathā pacchā
yathā  pacchā  tathā  pure  yathā  adho  tathā uddhaṃ yathā uddhaṃ
tathā  adho  yathā  divā tathā rattiṃ yathā rattiṃ tathā divā iti
vivaṭena cetasā apariyonaddhena sappabhāsaṃ cittaṃ bhāveti.
   [1180]  Katamo ca bhikkhave atilīno chando . yo bhikkhave
chando  kosajjasahagato  kosajjasampayutto  .  ayaṃ  vuccati bhikkhave
atilīno chando.
   [1181] Katamo ca bhikkhave atipaggahito chando . Yo bhikkhave
chando  uddhaccasahagato  uddhaccasampayutto  .  ayaṃ  vuccati bhikkhave
atipaggahito chando.
   [1182] Katamo ca bhikkhave ajjhattaṃ saṅkhitto chando . yo
bhikkhave  chando  thīnamiddhasahagato  thīnamiddhasampayutto  .  ayaṃ vuccati
bhikkhave ajjhattaṃ saṅkhitto chando.
   [1183] Katamo ca bhikkhave bahiddhā vikkhitto chando . yo
bhikkhave  chando  bahiddhā  pañca  kāmaguṇe  ārabbha  anuvikkhitto
anuvisaṭo. Ayaṃ vuccati bhikkhave bahiddhā vikkhitto chando.
   [1184]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu pacchāpure saññī ca viharati
yathā  pure tathā pacchā yathā pacchā tathā pure . idha bhikkhave
bhikkhuno  pacchāpure  saññā  suggahitā  hoti sumanasikatā sūpadhāritā
suppaṭividdhā  paññāya  . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu pacchāpure saññī
ca viharati yathā pure tathā pacchā yathā pacchā tathā pure.
   [1185]  Kathañca bhikkhave bhikkhu yathā adho tathā uddhaṃ yathā
uddhaṃ tathā adho viharati . idha bhikkhave bhikkhu imameva kāyaṃ uddhaṃ
pādatalā  adho  kesamatthakā tacapariyantaṃ pūraṃ nānappakārassa asucino
paccavekkhati  atthi  imasmiṃ  kāye  kesā  lomā  nakhā  dantā
taco  maṃsaṃ  nahārū  aṭṭhī  aṭṭhimiñjaṃ  vakkaṃ  hadayaṃ  yakanaṃ kilomakaṃ
pihakaṃ  papphāsaṃ  antaṃ  antaguṇaṃ  udariyaṃ  karīsaṃ  pittaṃ  semhaṃ
pubbo  lohitaṃ  sedo medo assu vasā kheḷo siṅghānikā lasikā
muttanti  . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu yathā adho tathā uddhaṃ yathā
uddhaṃ tathā adho viharati.
   [1186]  Kathañca bhikkhave bhikkhu yathā divā tathā rattiṃ yathā
rattiṃ  tathā  divā  viharati . idha bhikkhave bhikkhu yehi ākārehi
yehi  liṅgehi  yehi nimittehi divā chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ
iddhipādaṃ bhāveti so tehi ākārehi tehi liṅgehi tehi nimittehi
rattiṃ  chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ  iddhipādaṃ  bhāveti  . yehi
vā pana ākārehi yehi liṅgehi yehi nimittehi rattiṃ chandasamādhi-
padhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti so tehi ākārehi tehi
liṅgehi  tehi  nimittehi  divā  chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ
iddhipādaṃ bhāveti . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu yathā divā tathā rattiṃ
yathā rattiṃ tathā divā viharati.
   [1187] Kathañca bhikkhave bhikkhu vivaṭena cetasā apariyonaddhena
sappabhāsaṃ  cittaṃ  bhāveti  .  idha  bhikkhave bhikkhuno ālokasaññā
suggahitā  hoti  divāsaññā  svādhiṭṭhitā  .  evaṃ  kho bhikkhave
bhikkhu vivaṭena cetasā apariyonaddhena sappabhāsaṃ cittaṃ bhāveti.
   [1188]  Katamañca bhikkhave atilīnaṃ viriyaṃ . yaṃ bhikkhave viriyaṃ
kosajjasahagataṃ kosajjasampayuttaṃ. Idaṃ vuccati bhikkhave atilīnaṃ viriyaṃ.
   [1189] Katamañca bhikkhave atipaggahitaṃ viriyaṃ . yaṃ bhikkhave viriyaṃ
uddhaccasahagataṃ  uddhaccasampayuttaṃ  .  idaṃ  vuccati bhikkhave atipaggahitaṃ
viriyaṃ.
   [1190] Katamañca bhikkhave ajjhattaṃ saṅkhittaṃ viriyaṃ . Yaṃ bhikkhave
Viriyaṃ  thīnamiddhasahagataṃ thīnamiddhasampayuttaṃ . idaṃ vuccati bhikkhave ajjhattaṃ
saṅkhittaṃ viriyaṃ.
   [1191] Katamañca bhikkhave bahiddhā vikkhittaṃ viriyaṃ . Yaṃ bhikkhave
viriyaṃ  bahiddhā  pañca kāmaguṇe ārabbha anuvikkhittaṃ anuvisaṭaṃ . idaṃ
vuccati bhikkhave bahiddhā vikkhittaṃ viriyaṃ .pe.
   [1192] Kathañca bhikkhave bhikkhu vivaṭena cetasā apariyonaddhena
sappabhāsaṃ  cittaṃ  bhāveti  .  idha  bhikkhave bhikkhuno ālokasaññā
suggahitā  hoti  divāsaññā  svādhiṭṭhitā  .  evaṃ  kho bhikkhave
bhikkhu vivaṭena cetasā apariyonaddhena sappabhāsaṃ cittaṃ bhāveti.
   [1193]  Katamañca bhikkhave atilīnaṃ cittaṃ . yaṃ bhikkhave cittaṃ
kosajjasahagataṃ kosajjasampayuttaṃ. Idaṃ vuccati bhikkhave atilīnaṃ cittaṃ.
   [1194] Katamañca bhikkhave atipaggahitaṃ cittaṃ . yaṃ bhikkhave cittaṃ
uddhaccasahagataṃ  uddhaccasampayuttaṃ  .  idaṃ  vuccati bhikkhave atipaggahitaṃ
cittaṃ.
   [1195] Katamañca bhikkhave ajjhattaṃ saṅkhittaṃ cittaṃ . Yaṃ bhikkhave
cittaṃ  thīnamiddhasahagataṃ thīnamiddhasampayuttaṃ . idaṃ vuccati bhikkhave ajjhattaṃ
saṅkhittaṃ cittaṃ.
   [1196]  Katamañca  bhikkhave  bahiddhā  vikkhittaṃ  cittaṃ . yaṃ
bhikkhave  cittaṃ  bahiddhā  pañca  kāmaguṇe  ārabbha  anuvikkhittaṃ
anuvisaṭaṃ idaṃ vuccati bhikkhave bahiddhā vikkhittaṃ cittaṃ .pe.
   [1197] Evaṃ kho bhikkhave bhikkhu vivaṭena cetasā apariyonaddhena
sappabhāsaṃ cittaṃ bhāveti.
   [1198]  Katamā ca bhikkhave atilīnā vīmaṃsā . yā bhikkhave
vīmaṃsā  kosajjasahagatā  kosajjasampayuttā  .  ayaṃ  vuccati bhikkhave
atilīnā vīmaṃsā.
   [1199] Katamā ca bhikkhave atipaggahitā vīmaṃsā . Yā bhikkhave
vīmaṃsā  uddhaccasahagatā  uddhaccasampayuttā  .  ayaṃ  vuccati bhikkhave
atipaggahitā vīmaṃsā.
   [1200] Katamā ca bhikkhave ajjhattaṃ saṅkhittā vīmaṃsā . yā
bhikkhave  vīmaṃsā  thīnamiddhasahagatā  thīnamiddhasampayuttā  .  ayaṃ vuccati
bhikkhave ajjhattaṃ saṅkhittā vīmaṃsā.
   [1201] Katamā ca bhikkhave bahiddhā vikkhittā vīmaṃsā . yā
bhikkhave  vīmaṃsā  bahiddhā  pañca  kāmaguṇe  ārabbha  anuvikkhittā
anuvisaṭā. Ayaṃ vuccati bhikkhave bahiddhā vikkhittā vīmaṃsā .pe.
   [1202] Evaṃ kho bhikkhave bhikkhu vivaṭena cetasā apariyonaddhena
sappabhāsaṃ  cittaṃ  bhāveti  . evaṃ bhāvitā kho bhikkhave cattāro
iddhipādā evaṃ bahulīkatā mahapphalā honti mahānisaṃsā.
   [1203] Evaṃ bhāvitesu kho bhikkhave bhikkhu catūsu iddhipādesu
evaṃ  bahulīkatesu  anekavihitaṃ  iddhividhaṃ  paccanubhoti  ekopi hutvā
bahudhā hoti bahudhāpi hutvā eko hoti .pe. yāva brahmalokāpi
Kāyena vasaṃ vatteti.
   [1204] Evaṃ bhāvitesu kho bhikkhave bhikkhu catūsu iddhipādesu
evaṃ  bahulīkatesu  āsavānaṃ  khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ
diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja viharatīti .
(chapi abhiññāyo vitthāretabbā).
         Pāsādakampanavaggo dutiyo.
          Imassa vaggassa uddānaṃ
     pubbe 1- mahapphalā chando  moggallāno ca brāhmaṇo
     dve samaṇabrāhmaṇābhi     desanā vibhaṅgena cāti.
          ----------------
@Footnote: 1 Ma.  pubbaṃ mahapphalaṃ chandaṃ      moggallānañca unnābhaṃ
@    dve samaṇabrāhmaṇā bhikkhu   desanā vibhaṅgena cāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 355-361. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=6925              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=6925              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1179&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=274              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1179              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=7334              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=7334              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com