ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [1380] Sāvatthiyaṃ . atha kho āyasmā ānando yena bhagavā
@Footnote: 1 Ma. Yu. va.
Tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno kho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca atthi
nu kho bhante ekadhammo bhāvito bahulīkato cattāro dhamme paripūreti
cattāro  dhammā  bhāvitā  bahulīkatā  satta  dhamme  paripūrenti
satta  dhammā  bhāvitā bahulīkatā dve dhamme paripūrentīti . atthi
kho ānanda ekadhammo bhāvito bahulīkato cattāro dhamme paripūreti
cattāro  dhammā  bhāvitā  bahulīkatā  satta  dhamme  paripūrenti
satta dhammā bhāvitā bahulīkatā dve dhamme paripūrentīti.
   [1381]  Katamo  pana  bhante  ekadhammo bhāvito bahulīkato
cattāro  dhamme  paripūreti  cattāro  dhammā  bhāvitā  bahulīkatā
satta  dhamme  paripūrenti  satta  dhammā  bhāvitā  bahulīkatā dve
dhamme  paripūrentīti  . ānāpānassatisamādhi kho ānanda ekadhammo
bhāvito  bahulīkato  cattāro  satipaṭṭhāne  paripūreti  cattāro
satipaṭṭhānā  bhāvitā  bahulīkatā  satta  bojjhaṅge paripūrenti satta
bojjhaṅgā bhāvitā bahulīkatā vijjāvimuttiṃ paripūrenti.
   [1382] Kathaṃ bhāvito ca 1- ānanda ānāpānassatisamādhi kathaṃ
bahulīkato  cattāro  satipaṭṭhāne  paripūreti  .  idhānanda  bhikkhu
araññagato  vā  rukkhamūlagato  vā  suññāgāragato  vā  nisīdati
pallaṅkaṃ  ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā .
So  satova  assasati  sato  passasati  dīghaṃ  vā  assasanto dīghaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo natthi.
Assasāmīti  pajānāti  dīghaṃ  vā  passasanto  dīghaṃ  passasāmīti
pajānāti  (vitthāretabbaṃ)  .  paṭinissaggānupassī  assasissāmīti
sikkhati paṭinissaggānupassī passasissāmīti sikkhati.
   {1382.1} Yasmiṃ samaye ānanda bhikkhu dīghaṃ vā assasanto dīghaṃ
assasāmīti pajānāti dīghaṃ vā passasanto dīghaṃ passasāmīti pajānāti.
Rassaṃ vā .pe. passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ assasissāmīti sikkhati passambhayaṃ
kāyasaṅkhāraṃ  passasissāmīti  sikkhati  .  kāye kāyānupassī ānanda
bhikkhu  tasmiṃ  samaye  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā vineyya
loke  abhijjhādomanassaṃ  .  taṃ  kissa  hetu  .  kāyaññatarāhaṃ
ānanda  etaṃ  vadāmi  yadidaṃ  assāsappassāsaṃ . tasmā tihānanda
kāye  kāyānupassī  bhikkhu  tasmiṃ samaye viharati ātāpī sampajāno
satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ.
   [1383] Yasmiṃ samaye ānanda bhikkhu pītipaṭisaṃvedī assasissāmīti
sikkhati  .  sukhapaṭisaṃvedī  .  cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī  .  passambhayaṃ
cittasaṅkhāraṃ   assasissāmīti   sikkhati   passambhayaṃ   cittasaṅkhāraṃ
passasissāmīti  sikkhati . vedanāsu vedanānupassī ānanda bhikkhu tasmiṃ
samaye viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ.
Taṃ  kissa  hetu  .  vedanāññatarāhaṃ  ānanda etaṃ vadāmi yadidaṃ
assāsappassāsānaṃ   sādhukaṃ  manasikāraṃ  .  tasmā  tihānanda
vedanāsu  vedanānupassī  bhikkhu  tasmiṃ  samaye  viharati  ātāpī
Sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ.
   [1384] Yasmiṃ samaye ānanda bhikkhu cittapaṭisaṃvedī assasissāmīti
sikkhati  cittapaṭisaṃvedī  passasissāmīti  sikkhati  .  abhippamodayaṃ
cittaṃ  assasissāmīti  sikkhati  .  samādahaṃ  cittaṃ . vimocayaṃ cittaṃ
assasissāmīti  sikkhati  vimocayaṃ  cittaṃ  passasissāmīti  sikkhati .
Citte  cittānupassī  ānanda  bhikkhu  tasmiṃ  samaye viharati ātāpī
sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ . taṃ kissa hetu.
Nāhaṃ  ānanda  muṭṭhassatissa  asampajānassa  ānāpānassatisamādhibhāvanaṃ
vadāmi  .  tasmā tihānanda citte cittānupassī bhikkhu tasmiṃ samaye
viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ.
   [1385]  Yasmiṃ  samaye  ānanda  bhikkhu aniccānupassī .pe.
Virāgānupassī . nirodhānupassī . paṭinissaggānupassī assasissāmīti sikkhati
paṭinissaggānupassī  passasissāmīti  sikkhati  .  dhammesu  dhammānupassī
ānanda bhikkhu tasmiṃ samaye viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya
loke abhijjhādomanassaṃ . [1]- so yantaṃ hoti abhijjhādomanassānaṃ
pahānaṃ  taṃ  paññāya  disvā  sādhukaṃ ajjhupekkhitā hoti . tasmā
tihānanda  dhammesu  dhammānupassī  bhikkhu tasmiṃ samaye viharati ātāpī
sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ.
   [1386]  Evaṃ  bhāvito  kho  ānanda  ānāpānassatisamādhi
evaṃ bahulīkato cattāro satipaṭṭhāne paripūreti.
@Footnote: 1 Po. taṃ kissa hetu.
   [1387]  Kathaṃ  bhāvitā  cānanda  cattāro satipaṭṭhānā kathaṃ
bahulīkatā  satta  bojjhaṅge  paripūrenti  .  yasmiṃ samaye ānanda
bhikkhu kāye kāyānupassī viharati upaṭṭhitassa 1- tasmiṃ samaye [2]- sati
hoti  asammuṭṭhā  3-  . yasmiṃ samaye ānanda bhikkhuno upaṭṭhitā
sati  hoti  asammuṭṭhā  satisambojjhaṅgo  tasmiṃ  samaye  bhikkhuno
āraddho  hoti  satisambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ samaye [4]- bhikkhu bhāveti
satisambojjhaṅgo  tasmiṃ  samaye  bhikkhuno  bhāvanāpāripūriṃ  gacchati .
So  tathā  sato  viharanto  taṃ  dhammaṃ  paññāya pavicinati pavicarati
parivīmaṃsamāpajjati.
   [1388] Yasmiṃ samaye ānanda bhikkhu tathā sato viharanto taṃ dhammaṃ
paññāya  pavicinati  pavicarati  parivīmaṃsamāpajjati  dhammavicayasambojjhaṅgo
tasmiṃ  samaye  bhikkhuno  āraddho  hoti  dhammavicayasambojjhaṅgaṃ tasmiṃ
samaye  bhikkhu  bhāveti  dhammavicayasambojjhaṅgo  tasmiṃ samaye bhikkhuno
bhāvanāpāripūriṃ gacchati . tassa taṃ dhammaṃ paññāya pavicinato pavicarato
parivīmaṃsamāpajjato āraddhaṃ hoti viriyaṃ asallīnaṃ.
   [1389]  Yasmiṃ  samaye  ānanda  bhikkhuno taṃ dhammaṃ paññāya
pavicinato  pavicarato  parivīmaṃsamāpajjato  āraddhaṃ  hoti  viriyaṃ
asallīnaṃ  viriyasambojjhaṅgo  tasmiṃ  samaye  bhikkhuno  āraddho hoti
viriyasambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ  samaye bhikkhu bhāveti viriyasambojjhaṅgo tasmiṃ
@Footnote: 1 Ma. upaṭṭhitāssa. evamuparipi. Yu. upaṭṭhitasati. 2 Ma. bhikkhuno.
@Yu. ānanda bhikkhuno. 3 Po. apamuṭṭhā. evamuparipi. 4 Yu. ānanda.
Samaye  bhikkhuno  bhāvanāpāripūriṃ  gacchati . āraddhaviriyassa uppajjati
pīti nirāmisā.
   [1390] Yasmiṃ samaye ānanda bhikkhuno āraddhaviriyassa uppajjati
pīti  nirāmisā  pītisambojjhaṅgo  tasmiṃ  samaye  bhikkhuno  āraddho
hoti  pītisambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ  samaye  bhikkhu bhāveti pītisambojjhaṅgo
tasmiṃ  samaye  bhikkhuno  bhāvanāpāripūriṃ gacchati . pītimanassa kāyopi
passambhati cittampi passambhati.
   [1391]  Yasmiṃ  samaye  ānanda  bhikkhuno pītimanassa kāyopi
passambhati   cittampi   passambhati   passaddhisambojjhaṅgo   tasmiṃ
samaye  bhikkhuno  āraddho  hoti  passaddhisambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ samaye
bhikkhu bhāveti passaddhisambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ
gacchati. Passaddhakāyassa sukhino cittaṃ samādhiyati.
   [1392]  Yasmiṃ samaye ānanda bhikkhuno passaddhakāyassa sukhino
cittaṃ  samādhiyati  samādhisambojjhaṅgo  tasmiṃ samaye bhikkhuno āraddho
hoti samādhisambojjhaṅgaṃ tasmiṃ samaye bhikkhu bhāveti samādhisambojjhaṅgo
tasmiṃ  samaye  bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati . so tathā samāhitaṃ
cittaṃ sādhukaṃ ajjhupekkhitā hoti.
   [1393]  Yasmiṃ  samaye  ānanda  bhikkhu tathā samāhitaṃ cittaṃ
sādhukaṃ  ajjhupekkhitā  hoti  upekkhāsambojjhaṅgo  tasmiṃ  samaye
bhikkhuno  āraddho  hoti  upekkhāsambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ  samaye bhikkhu
Bhāveti  upekkhāsambojjhaṅgo  tasmiṃ  samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ
gacchati.
   [1394] Yasmiṃ samaye ānanda bhikkhu vedanāsu citte dhammesu
dhammānupassī viharati upaṭṭhitassa tasmiṃ samaye sati hoti asammuṭṭhā.
   [1395]  Yasmiṃ  samaye ānanda bhikkhuno upaṭṭhitā sati hoti
asammuṭṭhā  satisambojjhaṅgo  tasmiṃ  samaye  bhikkhuno  āraddho
hoti  satisambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ  samaye  bhikkhu bhāveti satisambojjhaṅgo
tasmiṃ  samaye  bhikkhuno  bhāvanāpāripūriṃ  gacchati  .  (yathā  paṭhamaṃ
satipaṭṭhānaṃ  evaṃ  vitthāretabbaṃ)  .  so  tathā  samāhitaṃ  cittaṃ
sādhukaṃ ajjhupekkhitā hoti.
   [1396] Yasmiṃ samaye ānanda bhikkhu tathā samāhitaṃ cittaṃ sādhukaṃ
ajjhupekkhitā  hoti  upekkhāsambojjhaṅgo  tasmiṃ  samaye  bhikkhuno
āraddho  hoti  upekkhāsambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ  samaye  bhikkhu bhāveti
upekkhāsambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.
   [1397] Evaṃ bhāvitā kho ānanda cattāro satipaṭṭhānā evaṃ
bahulīkatā satta bojjhaṅge paripūrenti.
   [1398] Kathaṃ bhāvitā cānanda 1- satta bojjhaṅgā kathaṃ bahulīkatā
vijjāvimuttiṃ  paripūrenti  .  idhānanda bhikkhu satisambojjhaṅgaṃ bhāveti
vivekanissitaṃ   virāganissitaṃ   nirodhanissitaṃ   vossaggapariṇāmiṃ  .
Dhammavicaya  viriya  pīti  passaddhi  samādhi upekkhāsambojjhaṅgaṃ bhāveti
@Footnote: 1 Ma. ānanda. Yu. ca.
Vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ
bhāvitā  kho  ānanda satta bojjhaṅgā evaṃ bahulīkatā vijjāvimuttiṃ
paripūrentīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 416-423. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=8099              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=8099              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1380&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=311              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1380              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=7732              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=7732              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com