ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [1434]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena sambahulā
bhikkhū  bhagavato  cīvarakammaṃ karonti niṭṭhitacīvaro bhagavā temāsaccayena
cārikaṃ pakkamissatīti.
   [1435]  Tena  kho  pana  samayena  isidattapurāṇā thapatayo
sādhuke paṭivasanti kenacideva karaṇīyena . assosuṃ kho isidattapurāṇā
thapatayo  sambahulā  kira  bhikkhū  bhagavato  cīvarakammaṃ  karonti
niṭṭhitacīvaro  bhagavā  temāsaccayena  cārikaṃ  pakkamissatīti  .  atha
kho  isidattapurāṇā  thapatayo magge purisaṃ ṭhapesuṃ yadā tvaṃ ambho
purisa  passeyyāsi  bhagavantaṃ  āgacchantaṃ  arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ
atha  2-  amhākaṃ  āroceyyāsīti  .  dvīhaṃ  tīhaṃ  ṭhito  kho
@Footnote: 1 Ma. Yu. yo hi sārīputta ... . 2 Yu. athakho.
So  puriso  addasa  bhagavantaṃ  dūratova  āgacchantaṃ  disvāna yena
isidattapurāṇā    thapatayo    tenupasaṅkami    upasaṅkamitvā
isidattapurāṇe  thapatayo  etadavoca  ayaṃ  so  bhante  bhagavā
āgacchati arahaṃ sammāsambuddho yassadāni kālaṃ maññathāti.
   [1436] Atha kho isidattapurāṇā thapatayo yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  bhagavantaṃ  piṭṭhito  paṭṭhito
anubandhiṃsu  .  atha  kho  bhagavā  maggā  okkamma yena aññataraṃ
rukkhamūlaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi .
Isidattapurāṇā  thapatayo  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu .
Ekamantaṃ  nisinnā  kho  te  isidattapurāṇā  thapatayo  bhagavantaṃ
etadavocuṃ
   [1437] Yadā mayaṃ bhante bhagavantaṃ suṇāma sāvatthiyā kosalesu
cārikaṃ  pakkamissatīti  hoti  no  tasmiṃ  samaye  anattamanatā hoti
domanassaṃ  dūre  no  bhagavā  bhavissatīti . yadā pana mayaṃ bhante
bhagavantaṃ  suṇāma  sāvatthiyā  kosalesu  cārikaṃ  pakkantoti  hoti
no tasmiṃ samaye anattamanatā hoti domanassaṃ dūre no bhagavāti.
   [1438]  Yadā  pana  mayaṃ  bhante bhagavantaṃ suṇāma kosalehi
malliṃ  1-  cārikaṃ pakkamissatīti hoti no tasmiṃ samaye anattamanatā
hoti  domanassaṃ  dūre  no  bhagavā  bhavissatīti . yadā pana mayaṃ
@Footnote: 1 Ma. mallesu. Yu. malle. evamuparipi.
Bhante  bhagavantaṃ  suṇāma  kosalehi  malliṃ  cārikaṃ  pakkantoti
hoti  no  tasmiṃ  samaye  anattamanatā  hoti  domanassaṃ  dūre
no bhagavāti.
   [1439]  Yadā  pana  mayaṃ  bhante  bhagavantaṃ suṇāma mallehi
vajjiṃ  1-  cārikaṃ pakkamissatīti hoti no tasmiṃ samaye anattamanatā
hoti  domanassaṃ  dūre  no  bhagavā  bhavissatīti . yadā pana mayaṃ
bhante  bhagavantaṃ  suṇāma  mallehi  vajjiṃ  cārikaṃ  pakkantoti hoti
no tasmiṃ samaye anattamanatā hoti domanassaṃ dūre no bhagavāti.
   [1440] Yadā pana mayaṃ bhante bhagavantaṃ suṇāma vajjīhi kāsiṃ 2-
cārikaṃ  pakkamissatīti  hoti  no  tasmiṃ  samaye  anattamanatā hoti
domanassaṃ  dūre  no  bhagavā  bhavissatīti . yadā pana mayaṃ bhante
bhagavantaṃ  suṇāma  vajjīhi  kāsiṃ  cārikaṃ  pakkantoti  hoti  no
tasmiṃ samaye anattamanatā hoti domanassaṃ dūre no bhagavāti.
   [1441]  Yadā  pana  mayaṃ  bhante  bhagavantaṃ  suṇāma kāsīhi
magadhe  3- cārikaṃ pakkamissatīti hoti no tasmiṃ samaye anattamanatā
hoti  domanassaṃ  dūre  no  bhagavā  bhavissatīti . yadā pana mayaṃ
bhante  bhagavantaṃ  suṇāma  kāsīhi  magadhe  cārikaṃ  pakkantoti hoti
anappakā  no  tasmiṃ  samaye  anattamanatā  hoti anappakaṃ domassaṃ
dūre no bhagavāti.
@Footnote: 1 Ma. vajjīsu. evamupari. 2 Ma. kāsīsu. evamuparipi. 3 Ma. māgadhe. evamuparipi.
   [1442]  Yadā pana mayaṃ bhante bhagavantaṃ suṇāma magadhehi 1-
kāsiṃ  cārikaṃ  pakkamissatīti  hoti  no  tasmiṃ  samaye  attamanatā
hoti  somanassaṃ  āsanne  no  bhagavā  bhavissatīti  . yadā pana
mayaṃ  bhante  bhagavantaṃ  suṇāma  magadhehi  kāsiṃ  cārikaṃ  pakkantoti
hoti  no  tasmiṃ  samaye  attamanatā  hoti  somanassaṃ  āsanne
no bhagavāti.
   [1443]  Yadā pana mayaṃ bhante bhagavantaṃ suṇāma kāsīhi vajjiṃ
cārikaṃ  pakkamissatīti  hoti  no  tasmiṃ  samaye  attamanatā  hoti
somanassaṃ  āsanne  no  bhagavā  bhavissatīti  .  yadā  pana mayaṃ
bhante  bhagavantaṃ  suṇāma  kāsīhi  vajjiṃ  cārikaṃ  pakkantoti  hoti
no  tasmiṃ  samaye  attamanatā  hoti  somanassaṃ  āsanne  no
bhagavāti.
   [1444]  Yadā pana mayaṃ bhante bhagavantaṃ suṇāma vajjīhi malliṃ
cārikaṃ  pakkamissatīti  hoti  no  tasmiṃ  samaye  attamanatā  hoti
somanassaṃ  āsanne  no  bhagavā  bhavissatīti  .  yadā  pana mayaṃ
bhante  bhagavantaṃ  suṇāma  vajjīhi  malliṃ  cārikaṃ  pakkantoti  hoti
no  tasmiṃ  samaye  attamanatā  hoti  somanassaṃ  āsanne  no
bhagavāti.
   [1445]  Yadā  pana  mayaṃ  bhante  bhagavantaṃ  suṇāma mallīhi
kosalesu 2- cārikaṃ pakkamissatīti hoti no tasmiṃ samaye attamanatā
@Footnote: 1 Ma. Yu. māgadhehi. evamuparipi. 2 Ma. kosale. evamuparipi.
Hoti  somanassaṃ  āsanne  no  bhagavā  bhavissatīti  . yadā pana
mayaṃ  bhante  bhagavantaṃ  suṇāma  mallīhi  kosalesu cārikaṃ pakkantoti
hoti  no  tasmiṃ  samaye  attamanatā  hoti  somanassaṃ  āsanne
no bhagavāti.
   [1446]  Yadā  pana  mayaṃ  bhante bhagavantaṃ suṇāma kosalehi
sāvatthiṃ  cārikaṃ  pakkamissatīti  hoti  no  tasmiṃ samaye attamanatā
hoti  somanassaṃ  āsanne  no  bhagavā  bhavissatīti  . yadā pana
mayaṃ bhante bhagavantaṃ suṇāma sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa
ārāmeti hoti anappakā no tasmiṃ samaye attamanatā hoti anappakaṃ
somanassaṃ āsanne no bhagavāti.
   [1447]  Tasmā  tiha thapatayo sambādho gharāvāso rajāpatho
abbhokāso pabbajjā alaṃ ca pana vo thapatayo appamādāyāti.
   [1448]  Atthi  kho  no bhante etamhā sambādhā añño
sambādho  sambādhataro  ceva  sambādhasaṅkhātataro  cāti  . katamo
pana  vo  thapatayo etamhā sambādhā añño sambādho sambādhataro
ceva sambādhasaṅkhātataro cāti.
   [1449] Idha mayaṃ bhante yadā rājā pasenadi kosalo uyyānabhūmiṃ
niyyātukāmo  hoti  ye  te  rañño  pasenadissa  kosalassa
nāgā  oparuyhā  1- te kappetvā yā tā rañño pasenadissa
kosalassa  pajāpatiyo  piyā  manāpā  tā  ekaṃ  purato  ekaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. opavayhā.
Pacchato  nisīdāpema  .  tāsaṃ  kho  pana bhante bhaginīnaṃ evarūpo
gandho   hoti   seyyathāpi  nāma  gandhakaraṇḍakassa  tāvadeva
vivariyamānassa yathā taṃ rājakaññānaṃ 1- gandhena vibhūsitānaṃ. Tāsaṃ kho
pana  bhante  bhaginīnaṃ  evarūpo kāyasamphasso hoti seyyathāpi nāma
tūlapicuno vā kappāsapicuno vā yathā taṃ rājakaññānaṃ sukheṭhitānaṃ 2-.
Tasmiṃ kho pana bhante samaye nāgopi rakkhitabbo hoti tāpi bhaginiyo
rakkhitabbā honti attāpi rakkhitabbo hoti.
   [1450] Na kho pana mayaṃ bhante abhijānāma tāsu bhaginīsu pāpakaṃ
cittaṃ uppādetā . ayaṃ kho no bhante etamhā sambādhā añño
sambādho sambādhataro ceva sambādhasaṅkhātataro cāti.
   [1451]  Tasmā  tiha thapatayo sambādho gharāvāso rajāpatho
abbhokāso pabbajjā alaṃ ca pana vo thapatayo appamādāya.
   [1452]  Catūhi kho thapatayo dhammehi samannāgato ariyasāvako
sotāpanno  hoti  avinipātadhammo  niyato  sambodhiparāyano .
Katamehi  catūhi . idha thapatayo ariyasāvako buddhe aveccappasādena
samannāgato  hoti  itipi  so  bhagavā .pe. satthā devamanussānaṃ
buddho bhagavāti . dhamme saṅghe . vigatamalamaccherena cetasā agāraṃ
ajjhāvasati   muttacāgo   payatapāṇī   vossaggarato  yācayogo
dānasaṃvibhāgarato  .  imehi kho thapatayo catūhi dhammehi samannāgato
@Footnote: 1 Po. rājarahena ... vibhūsitānaṃ . 2 sukhedhitānanti vā pāṭho.
Ariyasāvako sotāpanno hoti avinipātadhammo niyato sambodhiparāyano.
   [1453] Tumhe kho thapatayo buddhe aveccappasādena samannāgatā
itipi  so  bhagavā  .pe. satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti .
Dhamme  saṅghe  .  yaṃ  kho  pana kiñci kule deyyadhammaṃ sabbantaṃ
appaṭivibhattaṃ  sīlavantehi kalyāṇadhammehi . taṃ kiṃ maññatha thapatayo .
Kati  viya  1-  te kosalesu manussā ye tumhākaṃ samasamā yadidaṃ
dānadānasaṃvibhāgehīti  2-  . lābhā no bhante suladdhaṃ no bhante
yesaṃ no bhagavā evaṃ pajānātīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 435-441. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=8470              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=8470              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1434&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=324              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1434              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=7811              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=7811              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com