ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

            Dasamasikkhāpadaṃ
   [673] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  . tena kho pana samayena kaṇḍakassa 1-
nāma  samaṇuddesassa  evarūpaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  hoti
tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ ājānāmi yathā yeme antarāyikā
dhammā  vuttā  bhagavatā  te  paṭisevato  nālaṃ antarāyāyāti .
Assosuṃ  kho  sambahulā  bhikkhū  kaṇḍakassa  nāma kira samaṇuddesassa
evarūpaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ desitaṃ
ājānāmi  yathā  yeme  antarāyikā  dhammā vuttā bhagavatā te
paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti.
   {673.1} Athakho te bhikkhū yena kaṇḍako samaṇuddeso tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  kaṇḍakaṃ  samaṇuddesaṃ etadavocuṃ saccaṃ kira te āvuso
kaṇḍaka  evarūpaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  tathāhaṃ  bhagavatā dhammaṃ
desitaṃ  ājānāmi  yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā
te paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti . evaṃ byā kho ahaṃ bhante
bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi yathā yeme antarāyikā dhammā
vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti.
   {673.2}  Mā  āvuso  kaṇḍaka  evaṃ  avaca mā bhagavantaṃ
abbhācikkhi    na    hi   sādhu   bhagavato   abbhakkhānaṃ
na  hi  bhagavā  evaṃ  vadeyya  anekapariyāyena  āvuso  kaṇḍaka
@Footnote: 1 Ma. kaṇṭakassa. evamuparipi.
Antarāyikā  dhammā  vuttā  bhagavatā  alañca  pana te paṭisevato
antarāyāya  appassādā  kāmā  vuttā  bhagavatā  bahudukkhā
bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha  bhiyyo  aṭṭhikaṅkalūpamā  kāmā
vuttā  bhagavatā  .pe.  maṃsapesūpamā kāmā vuttā bhagavatā .pe.
Tiṇukkūpamā  kāmā  vuttā  bhagavatā  .pe.  aṅgārakāsūpamā
kāmā  vuttā  bhagavatā  .pe.  supinakūpamā kāmā vuttā bhagavatā
.pe.  yācitakūpamā  kāmā  vuttā  bhagavatā  .pe.  rukkhaphalūpamā
kāmā  vuttā  bhagavatā  .pe.  asisūnūpamā kāmā vuttā bhagavatā
.pe.  sattisūlūpamā  kāmā  vuttā  bhagavatā  .pe.  sappasirūpamā
kāmā  vuttā  bhagavatā  bahudukkhā  bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha
bhiyyoti . evaṃpi kho kaṇḍako samaṇuddeso tehi bhikkhūhi vuccamāno
tatheva  taṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  thāmasā parāmāsā abhinivissa voharati
evaṃ  byā kho ahaṃ bhante bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi yathā
yeme  antarāyikā  dhammā  vuttā  bhagavatā te paṭisevato nālaṃ
antarāyāyāti.
   {673.3} Yato [1]- kho te bhikkhū nāsakkhiṃsu kaṇḍakaṃ samaṇuddesaṃ
etasmā pāpakā diṭṭhigatā vivecetuṃ athakho te bhikkhū yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . athakho bhagavā etasmiṃ
nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā kaṇḍakaṃ samaṇuddesaṃ
paṭipucchi saccaṃ kira te kaṇḍaka evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ tathāhaṃ
@Footnote: 1 Ma. ca.
Bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi yathā yeme antarāyikā dhammā
vuttā  bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti . evaṃ byā
kho  ahaṃ  bhante  bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ ājānāmi yathā yeme
antarāyikā  dhammā  vuttā  bhagavatā  te  paṭisevato  nālaṃ
antarāyāyāti.
   {673.4} Kassa nu kho nāma tvaṃ moghapurisa mayā evaṃ dhammaṃ
desitaṃ  ājānāsi  nanu mayā moghapurisa anekapariyāyena antarāyikā
dhammā  vuttā  alañca pana te paṭisevato antarāyāya appassādā
kāmā  vuttā  mayā bahudukkhā bahūpāyāsā ādīnavo ettha bhiyyo
aṭṭhikaṅkalūpamā kāmā vuttā mayā .pe. maṃsapesūpamā kāmā vuttā
mayā  .pe. tiṇukkūpamā kāmā vuttā mayā .pe. aṅgārakāsūpamā
kāmā  vuttā  mayā .pe. supinakūpamā kāmā vuttā mayā .pe.
Yācitakūpamā  kāmā  vuttā mayā .pe. rukkhaphalūpamā kāmā vuttā
mayā  .pe.  asisūnūpamā  kāmā  vuttā mayā .pe. sattisūlūpamā
kāmā vuttā mayā .pe. sappasirūpamā kāmā vuttā mayā bahudukkhā
bahūpāyāsā ādīnavo ettha bhiyyo atha ca pana tvaṃ moghapurisa attanā
duggahitena  diṭṭhigatena  amhe  ceva  abbhācikkhasi attānañca khanasi
bahuñca apuññaṃ pasavasi taṃ hi te moghapurisa bhavissati dīgharattaṃ ahitāya
dukkhāya  netaṃ  moghapurisa  appasannānaṃ vā pasādāya pasannānaṃ vā
bhiyyobhāvāya    athakhvetaṃ    moghapurisa    appasannānañceva
Appasādāya   pasannānañca   ekaccānaṃ   aññathattāyāti  .
Vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  tenahi bhikkhave
saṅgho  kaṇḍakaṃ  samaṇuddesaṃ  nāsetu  evañca  pana  bhikkhave
nāsetabbo  ajjatagge  te  āvuso kaṇḍaka na ceva so bhagavā
satthā  apadisitabbo  yampicaññe  samaṇuddesā  labhanti  bhikkhūhi
saddhiṃ dvirattatirattaṃ sahaseyyaṃ sāpi te natthi cara pire 1- vinassāti.
Athakho saṅgho kaṇḍakaṃ samaṇuddesaṃ nāsesi.
   [674] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū jānaṃ tathānāsitaṃ
kaṇḍakaṃ   samaṇuddesaṃ  upalāpentipi  upaṭṭhāpentipi  sambhuñjantipi
sahāpi seyyaṃ kappenti . ye te bhikkhū appicchā .pe. Te ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū jānaṃ tathānāsitaṃ
kaṇḍakaṃ    samaṇuddesaṃ    upalāpessantipi    upaṭṭhāpessantipi
sambhuñjissantipi  sahāpi  seyyaṃ  kappessantīti  .pe.  saccaṃ  kira
tumhe  bhikkhave  jānaṃ  tathānāsitaṃ  kaṇḍakaṃ samaṇuddesaṃ upalāpethāpi
upaṭṭhāpethāpi sambhuñjathāpi sahāpi seyyaṃ kappethāti. Saccaṃ bhagavāti.
Vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā jānaṃ tathānāsitaṃ kaṇḍakaṃ
samaṇuddesaṃ upalāpessathāpi upaṭṭhāpessathāpi sambhuñjissathāpi sahāpi seyyaṃ
@Footnote: 1 pireti para amāmakāti tabbaṇṇanā.
Kappessatha  netaṃ  moghapurisā  appasannānaṃ  vā pasādāya pasannānaṃ
vā  bhiyyobhāvāya  .pe.  evañca  pana  bhikkhave  imaṃ sikkhāpadaṃ
uddiseyyātha
   {674.1} samaṇuddesopi ce evaṃ vadeyya tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ
desitaṃ  ājānāmi  yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā
te  paṭisevato  nālaṃ  antarāyāyāti  . so samaṇuddeso bhikkhūhi
evamassa  vacanīyo mā āvuso samaṇuddesa evaṃ avaca mā bhagavantaṃ
abbhācikkhi  na  hi  sādhu  bhagavato abbhakkhānaṃ na hi bhagavā evaṃ
vadeyya  anekapariyāyena  āvuso  samaṇuddesa  antarāyikā  dhammā
vuttā  bhagavatā  alañca  pana  te  paṭisevato  antarāyāyāti .
Evañca  so  samaṇuddeso  bhikkhūhi  vuccamāno  tatheva paggaṇheyya
so  samaṇuddeso  bhikkhūhi evamassa vacanīyo ajjatagge te āvuso
samaṇuddesa  na  ceva  so  bhagavā  satthā apadisitabbo yampicaññe
samaṇuddesā  labhanti  bhikkhūhi  saddhiṃ  dvirattatirattaṃ  sahaseyyaṃ  sāpi
te  natthi cara pire vinassāti . yo pana bhikkhu jānaṃ tathānāsitaṃ
samaṇuddesaṃ  upalāpeyya  vā  upaṭṭhāpeyya  vā  sambhuñjeyya vā
saha vā seyyaṃ kappeyya pācittiyanti.
   [675] Samaṇuddeso nāma sāmaṇero vuccati . Evaṃ vadeyyāti
tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ ājānāmi yathā yeme antarāyikā
dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti.
   [676]  So samaṇuddesoti yo so evaṃvādī samaṇuddeso .
Bhikkhūhīti aññehi bhikkhūhi . ye passanti ye suṇanti tehi vattabbo
mā  āvuso samaṇuddesa evaṃ avaca mā bhagavantaṃ abbhācikkhi na hi
sādhu bhagavato abbhakkhānaṃ na hi bhagavā evaṃ vadeyya anekapariyāyena
āvuso  samaṇuddesa  antarāyikā  dhammā  vuttā  bhagavatā  alañca
pana  te  paṭisevato antarāyāyāti .  dutiyampi vattabbo tatiyampi
vattabbo  . sace paṭinissajjati iccetaṃ kusalaṃ no ce paṭinissajjati
so  samaṇuddeso  bhikkhūhi evamassa vacanīyo ajjatagge te āvuso
samaṇuddesa  na  ceva  so  bhagavā  satthā apadisitabbo yampicaññe
samaṇuddesā  labhanti  bhikkhūhi  saddhiṃ  dvirattatirattaṃ  sahaseyyaṃ  sāpi
te natthi cara pire vinassāti.
   [677] Yo panāti yo yādiso .pe. Bhikkhūti .pe. Ayaṃ imasmiṃ
atthe adhippeto bhikkhūti . jānāti nāma sāmaṃ vā jānāti aññe
vā tassa ārocenti so vā āroceti. Tathānāsitanti evaṃ nāsitaṃ.
Samaṇuddeso nāma sāmaṇero vuccati . upalāpeyya vāti tassa pattaṃ
vā cīvaraṃ vā uddesaṃ vā paripucchaṃ vā dassāmīti upalāpeti āpatti
pācittiyassa  .  upaṭṭhāpeyya  vāti  tassa cuṇṇaṃ vā mattikaṃ vā
dantakaṭṭhaṃ vā mukhodakaṃ vā sādiyati āpatti pācittiyassa. Sambhuñjeyya
Vāti sambhogo nāma dve sambhogā āmisasambhogo ca dhammasambhogo
ca . āmisasambhogo nāma āmisaṃ deti vā paṭiggaṇhāti vā āpatti
pācittiyassa . dhammasambhogo nāma uddisati vā uddisāpeti vā .
Padena uddisati vā uddisāpeti vā pade pade āpatti pācittiyassa.
Akkharāya  uddisati  vā  uddisāpeti  vā  akkharakkharāya  āpatti
pācittiyassa  .  saha vā seyyaṃ kappeyyāti ekacchanne nāsitake
samaṇuddese  nipanne  bhikkhu  nipajjati  āpatti  pācittiyassa .
Bhikkhu   nipanne   nāsitako   samaṇuddeso  nipajjati  āpatti
pācittiyassa  .  ubho  vā  nipajjanti  āpatti  pācittiyassa .
Uṭṭhahitvā punappunaṃ nipajjanti āpatti pācittiyassa.
   [678]  Nāsitake  nāsitakasaññī  upalāpeti  vā upaṭṭhāpeti
vā sambhuñjati vā saha vā seyyaṃ kappeti āpatti pācittiyassa .
Nāsitake  vematiko  upalāpeti  vā  upaṭṭhāpeti  vā  sambhuñjati
vā  saha  vā  seyyaṃ  kappeti  āpatti  dukkaṭassa . nāsitake
anāsitakasaññī  upalāpeti  vā  upaṭṭhāpeti  vā  sambhuñjati  vā
saha  vā  seyyaṃ  kappeti  anāpatti  .  anāsitake nāsitakasaññī
āpatti  dukkaṭassa  .  anāsitake  vematiko āpatti dukkaṭassa .
Anāsitake anāsitakasaññī anāpatti.
   [679]   Anāpatti   anāsitakoti  jānāti  taṃ  diṭṭhiṃ
paṭinissaṭṭhoti jānāti ummattakassa ādikammikassāti.
          Dasamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
         Sappāṇakavaggo sattamo.
             ----------
             Tassuddānaṃ
     sañciccavadhasappāṇaṃ     ukkoduṭṭhullachādanaṃ 1-
     ūnavīsati satthañca       saṃvidhānaariṭṭhakaṃ 2-
     ukkhittakaṇḍakañceva 3- dasa sikkhāpadā imeti.
              --------
@Footnote: 1 Ma. ukkoṭaṃ ... . 2 Ma. saṃvidhānaṃ ... . 3 Ma. ukkhittaṃ ....             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 441-448. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=7933              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=7933              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=673&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=106              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=673              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=9838              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=9838              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]