ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

            Dasamasikkhapadam
   [673] Tena samayena buddho bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa  arame  . tena kho pana samayena kandakassa 1-
nama  samanuddesassa  evarupam  papakam  ditthigatam  uppannam  hoti
tathaham  bhagavata  dhammam  desitam ajanami yatha yeme antarayika
dhamma  vutta  bhagavata  te  patisevato  nalam antarayayati .
Assosum  kho  sambahula  bhikkhu  kandakassa  nama kira samanuddesassa
evarupam  papakam  ditthigatam  uppannam  tathaham  bhagavata  dhammam desitam
ajanami  yatha  yeme  antarayika  dhamma vutta bhagavata te
patisevato nalam antarayayati.
   {673.1} Athakho te bhikkhu yena kandako samanuddeso tenupasankamimsu
upasankamitva  kandakam  samanuddesam etadavocum saccam kira te avuso
kandaka  evarupam  papakam  ditthigatam  uppannam  tathaham  bhagavata dhammam
desitam  ajanami  yatha yeme antarayika dhamma vutta bhagavata
te patisevato nalam antarayayati . evam bya kho aham bhante
bhagavata  dhammam  desitam  ajanami yatha yeme antarayika dhamma
vutta bhagavata te patisevato nalam antarayayati.
   {673.2}  Ma  avuso  kandaka  evam  avaca ma bhagavantam
abbhacikkhi    na    hi   sadhu   bhagavato   abbhakkhanam
na  hi  bhagava  evam  vadeyya  anekapariyayena  avuso  kandaka
@Footnote: 1 Ma. kantakassa. evamuparipi.
Antarayika  dhamma  vutta  bhagavata  alanca  pana te patisevato
antarayaya  appassada  kama  vutta  bhagavata  bahudukkha
bahupayasa  adinavo  ettha  bhiyyo  atthikankalupama  kama
vutta  bhagavata  .pe.  mamsapesupama kama vutta bhagavata .pe.
Tinukkupama  kama  vutta  bhagavata  .pe.  angarakasupama
kama  vutta  bhagavata  .pe.  supinakupama kama vutta bhagavata
.pe.  yacitakupama  kama  vutta  bhagavata  .pe.  rukkhaphalupama
kama  vutta  bhagavata  .pe.  asisunupama kama vutta bhagavata
.pe.  sattisulupama  kama  vutta  bhagavata  .pe.  sappasirupama
kama  vutta  bhagavata  bahudukkha  bahupayasa  adinavo  ettha
bhiyyoti . evampi kho kandako samanuddeso tehi bhikkhuhi vuccamano
tatheva  tam  papakam  ditthigatam  thamasa paramasa abhinivissa voharati
evam  bya kho aham bhante bhagavata dhammam desitam ajanami yatha
yeme  antarayika  dhamma  vutta  bhagavata te patisevato nalam
antarayayati.
   {673.3} Yato [1]- kho te bhikkhu nasakkhimsu kandakam samanuddesam
etasma papaka ditthigata vivecetum athakho te bhikkhu yena bhagava tenupasankamimsu
upasankamitva bhagavato etamattham arocesum . athakho bhagava etasmim
nidane etasmim pakarane bhikkhusangham sannipatapetva kandakam samanuddesam
patipucchi saccam kira te kandaka evarupam papakam ditthigatam uppannam tathaham
@Footnote: 1 Ma. ca.
Bhagavata  dhammam  desitam  ajanami yatha yeme antarayika dhamma
vutta  bhagavata te patisevato nalam antarayayati . evam bya
kho  aham  bhante  bhagavata  dhammam  desitam ajanami yatha yeme
antarayika  dhamma  vutta  bhagavata  te  patisevato  nalam
antarayayati.
   {673.4} Kassa nu kho nama tvam moghapurisa maya evam dhammam
desitam  ajanasi  nanu maya moghapurisa anekapariyayena antarayika
dhamma  vutta  alanca pana te patisevato antarayaya appassada
kama  vutta  maya bahudukkha bahupayasa adinavo ettha bhiyyo
atthikankalupama kama vutta maya .pe. mamsapesupama kama vutta
maya  .pe. tinukkupama kama vutta maya .pe. angarakasupama
kama  vutta  maya .pe. supinakupama kama vutta maya .pe.
Yacitakupama  kama  vutta maya .pe. rukkhaphalupama kama vutta
maya  .pe.  asisunupama  kama  vutta maya .pe. sattisulupama
kama vutta maya .pe. sappasirupama kama vutta maya bahudukkha
bahupayasa adinavo ettha bhiyyo atha ca pana tvam moghapurisa attana
duggahitena  ditthigatena  amhe  ceva  abbhacikkhasi attananca khanasi
bahunca apunnam pasavasi tam hi te moghapurisa bhavissati digharattam ahitaya
dukkhaya  netam  moghapurisa  appasannanam va pasadaya pasannanam va
bhiyyobhavaya    athakhvetam    moghapurisa    appasannananceva
Appasadaya   pasannananca   ekaccanam   annathattayati  .
Vigarahitva  dhammim  katham  katva  bhikkhu  amantesi  tenahi bhikkhave
sangho  kandakam  samanuddesam  nasetu  evanca  pana  bhikkhave
nasetabbo  ajjatagge  te  avuso kandaka na ceva so bhagava
sattha  apadisitabbo  yampicanne  samanuddesa  labhanti  bhikkhuhi
saddhim dvirattatirattam sahaseyyam sapi te natthi cara pire 1- vinassati.
Athakho sangho kandakam samanuddesam nasesi.
   [674] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu janam tathanasitam
kandakam   samanuddesam  upalapentipi  upatthapentipi  sambhunjantipi
sahapi seyyam kappenti . ye te bhikkhu appiccha .pe. Te ujjhayanti
khiyanti  vipacenti  katham hi nama chabbaggiya bhikkhu janam tathanasitam
kandakam    samanuddesam    upalapessantipi    upatthapessantipi
sambhunjissantipi  sahapi  seyyam  kappessantiti  .pe.  saccam  kira
tumhe  bhikkhave  janam  tathanasitam  kandakam samanuddesam upalapethapi
upatthapethapi sambhunjathapi sahapi seyyam kappethati. Saccam bhagavati.
Vigarahi buddho bhagava katham hi nama tumhe moghapurisa janam tathanasitam kandakam
samanuddesam upalapessathapi upatthapessathapi sambhunjissathapi sahapi seyyam
@Footnote: 1 pireti para amamakati tabbannana.
Kappessatha  netam  moghapurisa  appasannanam  va pasadaya pasannanam
va  bhiyyobhavaya  .pe.  evanca  pana  bhikkhave  imam sikkhapadam
uddiseyyatha
   {674.1} samanuddesopi ce evam vadeyya tathaham bhagavata dhammam
desitam  ajanami  yatha yeme antarayika dhamma vutta bhagavata
te  patisevato  nalam  antarayayati  . so samanuddeso bhikkhuhi
evamassa  vacaniyo ma avuso samanuddesa evam avaca ma bhagavantam
abbhacikkhi  na  hi  sadhu  bhagavato abbhakkhanam na hi bhagava evam
vadeyya  anekapariyayena  avuso  samanuddesa  antarayika  dhamma
vutta  bhagavata  alanca  pana  te  patisevato  antarayayati .
Evanca  so  samanuddeso  bhikkhuhi  vuccamano  tatheva pagganheyya
so  samanuddeso  bhikkhuhi evamassa vacaniyo ajjatagge te avuso
samanuddesa  na  ceva  so  bhagava  sattha apadisitabbo yampicanne
samanuddesa  labhanti  bhikkhuhi  saddhim  dvirattatirattam  sahaseyyam  sapi
te  natthi cara pire vinassati . yo pana bhikkhu janam tathanasitam
samanuddesam  upalapeyya  va  upatthapeyya  va  sambhunjeyya va
saha va seyyam kappeyya pacittiyanti.
   [675] Samanuddeso nama samanero vuccati . Evam vadeyyati
tathaham  bhagavata  dhammam  desitam ajanami yatha yeme antarayika
dhamma vutta bhagavata te patisevato nalam antarayayati.
   [676]  So samanuddesoti yo so evamvadi samanuddeso .
Bhikkhuhiti annehi bhikkhuhi . ye passanti ye sunanti tehi vattabbo
ma  avuso samanuddesa evam avaca ma bhagavantam abbhacikkhi na hi
sadhu bhagavato abbhakkhanam na hi bhagava evam vadeyya anekapariyayena
avuso  samanuddesa  antarayika  dhamma  vutta  bhagavata  alanca
pana  te  patisevato antarayayati .  dutiyampi vattabbo tatiyampi
vattabbo  . sace patinissajjati iccetam kusalam no ce patinissajjati
so  samanuddeso  bhikkhuhi evamassa vacaniyo ajjatagge te avuso
samanuddesa  na  ceva  so  bhagava  sattha apadisitabbo yampicanne
samanuddesa  labhanti  bhikkhuhi  saddhim  dvirattatirattam  sahaseyyam  sapi
te natthi cara pire vinassati.
   [677] Yo panati yo yadiso .pe. Bhikkhuti .pe. Ayam imasmim
atthe adhippeto bhikkhuti . janati nama samam va janati anne
va tassa arocenti so va aroceti. Tathanasitanti evam nasitam.
Samanuddeso nama samanero vuccati . upalapeyya vati tassa pattam
va civaram va uddesam va paripuccham va dassamiti upalapeti apatti
pacittiyassa  .  upatthapeyya  vati  tassa cunnam va mattikam va
dantakattham va mukhodakam va sadiyati apatti pacittiyassa. Sambhunjeyya
Vati sambhogo nama dve sambhoga amisasambhogo ca dhammasambhogo
ca . amisasambhogo nama amisam deti va patigganhati va apatti
pacittiyassa . dhammasambhogo nama uddisati va uddisapeti va .
Padena uddisati va uddisapeti va pade pade apatti pacittiyassa.
Akkharaya  uddisati  va  uddisapeti  va  akkharakkharaya  apatti
pacittiyassa  .  saha va seyyam kappeyyati ekacchanne nasitake
samanuddese  nipanne  bhikkhu  nipajjati  apatti  pacittiyassa .
Bhikkhu   nipanne   nasitako   samanuddeso  nipajjati  apatti
pacittiyassa  .  ubho  va  nipajjanti  apatti  pacittiyassa .
Utthahitva punappunam nipajjanti apatti pacittiyassa.
   [678]  Nasitake  nasitakasanni  upalapeti  va upatthapeti
va sambhunjati va saha va seyyam kappeti apatti pacittiyassa .
Nasitake  vematiko  upalapeti  va  upatthapeti  va  sambhunjati
va  saha  va  seyyam  kappeti  apatti  dukkatassa . nasitake
anasitakasanni  upalapeti  va  upatthapeti  va  sambhunjati  va
saha  va  seyyam  kappeti  anapatti  .  anasitake nasitakasanni
apatti  dukkatassa  .  anasitake  vematiko apatti dukkatassa .
Anasitake anasitakasanni anapatti.
   [679]   Anapatti   anasitakoti  janati  tam  ditthim
patinissatthoti janati ummattakassa adikammikassati.
          Dasamasikkhapadam nitthitam.
         Sappanakavaggo sattamo.
             ----------
             Tassuddanam
     sanciccavadhasappanam     ukkodutthullachadanam 1-
     unavisati satthanca       samvidhanaaritthakam 2-
     ukkhittakandakanceva 3- dasa sikkhapada imeti.
              --------
@Footnote: 1 Ma. ukkotam ... . 2 Ma. samvidhanam ... . 3 Ma. ukkhittam ....             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 441-448. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=7933&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=7933&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=673&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=106              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=673              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=9838              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=9838              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]