ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

         Ratanavaggassa paṭhamasikkhāpadaṃ
   [731] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme . tena kho pana samayena rājā pasenadi
kosalo  uyyānapālaṃ  āṇāpesi  gaccha  bhaṇe  uyyānaṃ  sodhehi
uyyānaṃ gamissāmāti . evaṃ devāti kho so uyyānapālo rañño
pasenadissa  kosalassa  paṭissuṇitvā  uyyānaṃ  sodhento  addasa
bhagavantaṃ  aññatarasmiṃ  rukkhamūle  nisinnaṃ  disvāna  yena  rājā
pasenadi  kosalo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  rājānaṃ  pasenadiṃ
kosalaṃ  etadavoca  suddhaṃ  deva  uyyānaṃ  apica  bhagavā  tattha
nisinnoti. Hotu bhaṇe mayaṃ bhagavantaṃ payirupāsissāmāti.
   {731.1}  Athakho  rājā  pasenadi kosalo uyyānaṃ gantvā
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  .  tena  kho pana samayena aññataro
upāsako  bhagavantaṃ  payirupāsanto  nisinno  hoti  . addasā kho
rājā  pasenadi  kosalo  taṃ  upāsakaṃ bhagavantaṃ payirupāsantaṃ nisinnaṃ
disvāna  bhīto  aṭṭhāsi  .  athakho  rañño  pasenadissa kosalassa
etadahosi nārahatāyaṃ puriso pāpo hotuṃ yathā bhagavantaṃ payirupāsatīti.
Yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi . athakho so upāsako bhagavato gāravena rājānaṃ
pasenadiṃ  kosalaṃ  neva  abhivādesi na paccuṭṭhāsi . athakho rājā
Pasenadi  kosalo  anattamano ahosi kathaṃ hi nāma ayaṃ puriso mayi
āgate  neva  abhivādessati  na  paccuṭṭhessatīti . athakho bhagavā
rājānaṃ  pasenadiṃ  kosalaṃ  anattamanaṃ  viditvā  rājānaṃ  pasenadiṃ
kosalaṃ  etadavoca  eso  kho  mahārāja  upāsako  bahussuto
āgatāgamo  kāmesu  vītarāgoti  .  athakho  rañño  pasenadissa
kosalassa  etadahosi  nārahatāyaṃ  upāsako  orako hotuṃ bhagavāpi
imassa  vaṇṇaṃ  bhaṇatīti  .  taṃ  upāsakaṃ  etadavoca  vadeyyāsi
upāsaka  yena atthoti . suṭṭhu devāti . athakho bhagavā rājānaṃ
pasenadiṃ  kosalaṃ  dhammiyā  kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi
sampahaṃsesi  .  athakho  rājā  pasenadi  kosalo bhagavatā dhammiyā
kathāya   sandassito   samādapito   samuttejito   sampahaṃsito
uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
   [732]  Tena  kho  pana  samayena  rājā pasenadi kosalo
uparipāsādavaragato hoti . addasā kho rājā pasenadi kosalo taṃ
upāsakaṃ  rathiyāya  1-  chattapāṇiṃ  gacchantaṃ disvāna pakkosāpetvā
etadavoca  tvaṃ  kira  upāsaka bahussuto āgatāgamo sādhu upāsaka
amhākaṃ  itthāgāraṃ  dhammaṃ  vācehīti  . yamahaṃ 2- deva jānāmi
ayyānaṃ   vāhasā  ayyā  va  devassa  itthāgāraṃ  dhammaṃ
vācessantīti  .  athakho  rājā  pasenadi  kosalo  saccaṃ  kho
upāsako  āhāti  yena  bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ
@Footnote: 1 Ma. rathikāya . 2 Sī. yampāhaṃ.
Abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno kho rājā
pasenadi  kosalo  bhagavantaṃ  etadavoca  sādhu  bhante bhagavā ekaṃ
bhikkhuṃ  āṇāpetu  yo  amhākaṃ  itthāgāraṃ  dhammaṃ vācessatīti .
Athakho  bhagavā  rājānaṃ  pasenadiṃ kosalaṃ dhammiyā kathāya sandassesi
samādapesi  samuttejesi  sampahaṃsesi  .  athakho  rājā  pasenadi
kosalo  bhagavatā  dhammiyā kathāya sandassito samādapito samuttejito
sampahaṃsito  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā
pakkāmi  .  athakho  bhagavā  āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi
tenahānanda rañño itthāgāraṃ dhammaṃ vācehīti . evaṃ bhanteti kho
āyasmā  ānando  bhagavato  paṭissuṇitvā  kālena kālaṃ pavisitvā
rañño  itthāgāraṃ  dhammaṃ  vācesi  .  athakho āyasmā ānando
pubbaṇhasamayaṃ   nivāsetvā   pattacīvaramādāya   yena   rañño
pasenadissa kosalassa nivesanaṃ tenupasaṅkami.
   {732.1} Tena kho pana samayena rājā pasenadi kosalo mallikāya
deviyā saddhiṃ sayanagato hoti . addasā kho mallikā devī āyasmantaṃ
ānandaṃ  dūrato va āgacchantaṃ disvāna sahasā vuṭṭhāsi . pītakamaṭṭhaṃ
dussaṃ pabhassittha . athakho āyasmā ānando tato va paṭinivattitvā
ārāmaṃ gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi . Ye te bhikkhū appicchā
.pe.  te  ujjhāyanti  khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma āyasmā
ānando  pubbe  appaṭisaṃvidito  rañño antepuraṃ pavisissatīti .pe.
Saccaṃ  kira  tvaṃ  ānanda  pubbe  appaṭisaṃvidito  rañño antepuraṃ
pavisasīti  .  saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi nāma
tvaṃ  ānanda  pubbe  appaṭisaṃvidito  rañño  antepuraṃ  pavisissasi
netaṃ  ānanda  appasannānaṃ  vā  pasādāya  pasannānaṃ  vā
bhiyyobhāvāya .pe. Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi.
   [733] Dasayime 1- bhikkhave ādīnavā rājantepurappavesane.
Katame dasa.
   {733.1} Idha bhikkhave rājā mahesiyā saddhiṃ sayanagato 2- hoti.
Tattha bhikkhu pavisati . mahesī vā bhikkhuṃ disvā sitaṃ pātukaroti bhikkhu
vā mahesiṃ disvā sitaṃ pātukaroti . tattha rañño evaṃ hoti addhā
imesaṃ  kataṃ  vā karissanti vāti . ayaṃ bhikkhave paṭhamo ādīnavo
rājantepurappavesane.
   {733.2}  Puna  caparaṃ  bhikkhave  rājā bahukicco bahukaraṇīyo
aññataraṃ itthiṃ gantvā nassarati . sā tena gabbhaṃ gaṇhāti 3- .
Tattha  rañño evaṃ hoti na kho idha añño koci pavisati aññatra
pabbajitena  siyā  nu  kho  pabbajitassa  kammanti  . ayaṃ bhikkhave
dutiyo ādīnavo rājantepurappavesane.
   {733.3}  Puna  caparaṃ  bhikkhave  rañño  antepure aññataraṃ
ratanaṃ  nassati  .  tattha  rañño  evaṃ hoti na kho idha añño
koci  pavisati  aññatra  pabbajitena  siyā  nu  kho  pabbajitassa
kammanti. Ayaṃ bhikkhave tatiyo ādīnavo rājantepurappavesane.
@Footnote: 1 Ma. Yu. dasime . 2 Ma. Yu. nisinno . 3 Ma. Yu. gaṇhi.
   {733.4}  Puna  caparaṃ  bhikkhave rañño antepure abbhantarā
guyhamantā  bahiddhā  sambhedaṃ gacchanti . tattha rañño evaṃ hoti
na kho idha añño koci pavisati aññatra pabbajitena siyā nu kho
pabbajitassa  kammanti  .  ayaṃ  bhikkhave  catuttho  ādīnavo
rājantepurappavesane.
   {733.5} Puna caparaṃ bhikkhave rañño antepure putto vā pitaraṃ
pattheti pitā vā puttaṃ pattheti . tesaṃ evaṃ hoti na kho idha añño
koci pavisati aññatra pabbajitena siyā nu kho pabbajitassa kammanti.
Ayaṃ bhikkhave pañcamo ādīnavo rājantepurappavesane.
   {733.6} Puna caparaṃ bhikkhave rājā nīcaṭṭhāniyaṃ ucce ṭhāne 1-
ṭhapeti . yesantaṃ amanāpaṃ tesaṃ evaṃ hoti rājā kho pabbajitena
saṃsaṭṭho  siyā  nu kho pabbajitassa kammanti . ayaṃ bhikkhave chaṭṭho
ādīnavo rājantepurappavesane.
   {733.7} Puna caparaṃ bhikkhave rājā uccaṭṭhāniyaṃ nīce ṭhāne 2-
ṭhapeti . yesantaṃ amanāpaṃ tesaṃ evaṃ hoti rājā kho pabbajitena
saṃsaṭṭho  siyā nu kho pabbajitassa kammanti . ayaṃ bhikkhave sattamo
ādīnavo rājantepurappavesane.
   {733.8} Puna caparaṃ bhikkhave rājā akāle senaṃ uyyojeti.
Yesantaṃ amanāpaṃ tesaṃ evaṃ hoti rājā kho pabbajitena saṃsaṭṭho siyā
nu  kho  pabbajitassa  kammanti  .  ayaṃ bhikkhave aṭṭhamo ādīnavo
rājantepurappavesane.
@Footnote: 1 Ma. Yu. uccaṭṭhāne . 2 Yu. nīcaṭṭhāne.
   {733.9} Puna caparaṃ bhikkhave rājā kāle senaṃ uyyojetvā
antarāmaggato  nivattāpeti  .  yesantaṃ amanāpaṃ tesaṃ evaṃ hoti
rājā kho pabbajitena saṃsaṭṭho siyā nu kho pabbajitassa kammanti .
Ayaṃ bhikkhave navamo ādīnavo rājantepurappavesane.
   {733.10} Puna caparaṃ bhikkhave [1]- rājantepuraṃ hatthisammaddaṃ
assasammaddaṃ  rathasammaddaṃ  rajaniyāni  2-  rūpasaddagandharasaphoṭṭhabbāni
yāni na pabbajitassa sāruppāni . ayaṃ kho bhikkhave dasamo ādīnavo
rājantepurappavesane  .  ime  kho  bhikkhave  dasa  ādīnavā
rājantepurappavesaneti.
   [734]  Athakho  bhagavā  āyasmantaṃ  ānandaṃ anekapariyāyena
vigarahitvā  dubbharatāya  dupposatāya  .pe.  evañca  pana bhikkhave
imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {734.1} yo pana bhikkhu rañño khattiyassa muddhābhisittassa 3-
anikkhantarājake  aniggataratanake  4-  pubbe  appaṭisaṃvidito indakhīlaṃ
atikkāmeyya pācittiyanti.
   [735]  Yo  panāti  yo  yādiso  .pe.  bhikkhūti .pe.
Ayaṃ  imasmiṃ  atthe  adhippeto  bhikkhūti  . khattiyo nāma ubhato
sujāto  hoti  mātito  ca pitito ca saṃsuddhagahaṇiko yāva sattamā
pitāmahayugā  akkhitto  anupakuṭṭho  jātivādena  .  muddhābhisitto
@Footnote: 1 Ma. Yu. rañño . 2 Ma. rajjanīyāni . 3 muddhāvasittassātipi pāṭho. so
@pana padabhājanena na sameti . 4 anībhataratanaketipi pāṭho. sopi tena na sameti.
Nāma  khattiyābhisekena  abhisitto  hoti . anikkhantarājaketi rājā
sayanīgharā  1- anikkhanto hoti . aniggataratanaketi mahesī sayanīgharā
anikkhantā hoti ubho vā anikkhantā honti . Pubbe appaṭisaṃviditoti
pubbe  animantito  2-  .  indakhīlo  nāma sayanīgharassa ummāro
vuccati  .  sayanīgharaṃ nāma yattha katthaci rañño sayanaṃ paññattaṃ hoti
antamaso   sāṇipākāraparikkhittaṃpi  .  indakhīlaṃ  atikkāmeyyāti
paṭhamaṃ  pādaṃ  ummāraṃ atikkāmeti āpatti dukkaṭassa . dutiyaṃ pādaṃ
atikkāmeti āpatti pācittiyassa.
   [736]  Appaṭisaṃvidite  appaṭisaṃviditasaññī  indakhīlaṃ  atikkāmeti
āpatti  pācittiyassa . appaṭisaṃvidite vematiko indakhīlaṃ atikkāmeti
āpatti  pācittiyassa  .  appaṭisaṃvidite  paṭisaṃviditasaññī  indakhīlaṃ
atikkāmeti  āpatti  pācittiyassa  .  paṭisaṃvidite  appaṭisaṃviditasaññī
āpatti  dukkaṭassa  .  paṭisaṃvidite  vematiko āpatti dukkaṭassa .
Paṭisaṃvidite paṭisaṃviditasaññī anāpatti.
   [737] Anāpatti paṭisaṃvidite na khattiyo hoti na khattiyābhisekena
abhisitto  hoti  rājā  sayanīgharā nikkhanto hoti mahesī sayanīgharā
nikkhantā hoti ubho vā sayanīgharā 3- nikkhantā honti na sayanīghare
ummattakassa ādikammikassāti.
          Paṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
              --------
@Footnote: 1 Ma. sayanigharā. evamuparipi . 2 Ma. anāmantetvā . 3 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 481-487. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=8637              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=8637              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=731&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=119              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=731              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10132              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10132              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]